Centre for Teaching & Learning
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​​​​​​Welkom by die webwerf van die Sentrum vir Onderrig en Leer!

Ons is voortdurend besig om te werk aan ons webwerf, besoek ons gereeld vir nuwe inligting.  Indien u enige vrae of voorstelle het, stuur gerus 'n e-pos aan Claudia Swart:  claudias2@sun.ac.za

Die hoofrol van die Sentrum vir Onderrig en Leer (SOL) is om professionele leergeleenthede vir akademiese personeel te skep ter ondersteuning van hulle onderrigrol.  Om meer te lees oor ons visie en missie, klik hier.  Indien u inligting benodig oor dienste vir studenteklik hier.

Vir 'n direkte skakel na ons Studenteterugvoer bladsy:  klik hier.
Vir meer inligting oor FINLO (FIRLT):  klik hier.​

Vir SOL nuus:  klik hier.


US Onderriggenootskappe 2020

 

By 'n Senaatsvergadering in 2009 is 'n voorstel vir die daarstelling van onderriggenootskappe vir die Universiteit Stellenbosch aanvaar. Die Universiteit het sedertdien 13 onderriggenootskappe befonds.

Die Universiteitskapasiteitsontwikkelingstoekennings (“UCDG") bied verdere befondsing vir twee onderriggenootskappe vanaf Januarie 2020. Die US-onderriggenootskappe bied voortreflike opvoeders en vakkundiges in onderrig en leer die geleentheid om meer dikwels vir volgehoue tydperke, en met verskillende vorme van ondersteuning, op aspekte van kurrikulumvernuwing, die verkenning van onderrig en leer, en die verspreiding van goeie onderrig- en leerpraktyk in departemente en fakulteite te fokus.

Die huidige ontvangers van onderriggenootskappe is:

  • Prof. Ingrid Rewitzky (Visedekaan: Onderrig en Leer, Fakulteit Natuurwetenskappe)
  • Dr. Elize Archer (Sentrum vir Gesondheidsberoepe Onderwys, Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe)
  • Dr. Berna Gerber (Afdeling Spraak‐, Taal‐ en Gehoorterapie, Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe)
  • Dr. Marianne McKay (Departement Wingerd‐ en Wynkunde, Fakulteit AgriWetenskappe)
  • Dr. Michael Schmeisser (Departement Hortologie, Fakulteit Natuurwetenskappe)
  • Dr. Marianne Unger (Afdeling Fisioterapie, Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe)

 

Aansoeke vir die Onderriggenootskappe 2020 word nou ingewag. Die sluitingsdatum vir aansoeke is 4 November 2019.

 

Vir meer inligting, insluitende die bepalings van die genootskappe en die riglyne vir aansoeke, tree asseblief met dr. Karin Cattell-Holden, kcattell@sun.ac.za of X 3074, in verbinding.

​ 


Oorsig oor 2018 se gebeure

PREDAC Group Photo Goudini.JPG 

PRONTAK: 60 deelnemers van 9 fakulteite wat die opleidingsprogram vir akademiese

personeel (PRONTAK) (4 jaarlikse fases) bygewoon het, het vanaf 17 tot 20 Julie 2018 'n 4-dag-wegbreek by die Goudini Konferensiesentrum bygewoon.  Prof Arnold Schoonwinkel het tydens die amptelike verwelkoming herhaal dat die Universiteit waardering het vir sy akademici, hul onderrigrol en professionele leer. Interaksie en verhoudingsbou oor fakulteite heen word veral op prys gestel. Prof Gilly Salmon se Carpe Diem-raamwerk het die grondslag gevorm vir die US se Ontwerp vir Leer-onderrig-en-assesseringsproses (DeLTA-proses). 'n Deelnemer het hieroor opgemerk: “Deur die PRONTAK-fase 2 kon 'n mens die noodsaak van onderrig begryp. Dit het uit 'n totaal nuwe perspektief gekom, en dit het my gehelp om my onderrigstyl, inhoud en voorbereiding te bevraagteken."

 

 Teaching and Learning Seminar.jpg

Onderrig-en-leer-seminaar: 'n Aantal Onderrig-en-leer-seminare word jaarliks aangebied waar innoverende onderrig- en leerverbeteringsprojekte en -praktyke gedeel word. Op 6 September 2018 het dr Hanelie Adendorff, van die Sentrum vir Onderrig en Leer, 'n seminaar aangebied met die titel “Decolonising the Science Curriculum: Can Legitimation Code Theory show a way forward?" [Die dekolonisering van die Wetenskapkurrikulum: Kan Legitimasiekodeteorie 'n weg vorentoe aandui?] Dr Adendorff het die gehoor uitgedaag met aktuele vrae soos: “Hoe begin 'n mens selfs die wetenskap dekoloniseer?" “Hoe bestuur jy risiko deur inheemse kennis op die ritme van die wetenskap te laat dans?" Die aanbieding het gefokus op maniere waarop die Legitimasiekodeteorie verskillende uitkyke op die Wetenskappe moontlik maak. Ongeveer 35 US-personeellede het die seminaar bygewoon.

 

 SoEL Course.jpg

SoEL-kursus: 'n 12-krediet-kortkursus oor die Akademieskap van Opvoedkundige Leierskap (SoEL) word jaarliks aangebied met die klem op leierskap in en die Akademieskap van Onderrig en Leer binne 'n dialogiese raamwerk. Die kursus behels 4 temas: Kontekstualisering; Navorsing; Kurrikulum; en Pedagogiese Leierskap. Hierdie kursus speel 'n sleutelrol in die opbou van 'n kritiese getal O&L-mentors aan die US. In 2018 het 11 deelnemers vir die kursus ingeskryf, met kontaksessies op 2 Februarie, 6 April, 11 Junie en 14 September.

 

 Auxin.jpg

Auxin: Auxins (van die Grieks auxano, “om te groei"), vind elke jaar op 'n maandelikse basis plaas. Die adviseurs van die Sentrum vir Onderrig en Leer nooi onderrig- en leerkampioene uit fakulteite heen om hul beste praktyke te kom deel. Die doel daarmee is om navorsingsgebaseerde professionele leergeleenthede vir akademici te skep om “scholarly teachers" te word. In 2018 is 6 sessies met ongeveer 140 deelnemers aangebied. Op 25 September het dr Anita Jonker (2de van links) se aanbieding gehandel oor: “Interdisciplinary curriculum design: A case study from a module on gender, culture and religious diversity as part of the EDP support subject introduction to the humanities" [Interdissiplinêre kurrikulumontwerp: 'n Gevallestudie uit 'n module oor gender-, kulturele en geloofsdiversiteit as deel van die VGP-ondersteuningsvakinleiding tot die geesteswetenskappe].


First Year Achievement Awards.jpg 

Eerstejaarprestasietoekennings: Wenners van toekennings in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe saam met prof A Schoonwinkel (5de van links) en prof R du Preez (4de van regs). Hierdie toekennings word jaarliks gedoen met die oog op die erkenning van “goeie onderrig en leer". Die 11de jaarlikse Eerstejaarprestasietoekenningsdinee het 32 top akademiese presteerders van 2018 en hul 26 genomineerde dosente vereer. Op 11 April 2018 het prof Ronelle Carolissen, Visedekaan (Leer en Onderrig) in die Fakulteit Opvoedkunde, 'n bemoedigende lesing gelewer waartydens studente en hul dosente briewe van erkenning en aanmoediging uitgeruil het.

 

 SoTL pryswenners 2018.png

Akademieskap van Onderrig en Leer: Wenners van die Beste Navorsingsreferaat: M Barnard, S Adams, en R du Preez oor die onderwerp “Gamification For the Win!... or not? Evaluating Student Perceptions" [Spelifikasie ('n bestuurstrategie wat gedragsmotivering- en prestasiemetingstegnieke toepas wat gewoonlik in speletjies gebruik word) om te Wen!… of nie? Die evaluering van studentepersepsies] Die 11de jaarlikse Akademieskap van Onderrig en Leer Konferensie met die tema Akademiese Leierskap het van 29 tot 31 Oktober 2018 plaasgevind. Hierdie geleentheid is gemik daarop om alle aspekte van onderrig en leer aan die US in 'n oop, ondersteunende en intellektueel stimulerende atmosfeer aan te spreek. Dit bied 'n platform waar akademici onderwys- en leerpraktyke en navorsing kan deel en vier. Deelname het eksponensieel sedert die ontstaan daarvan in 2007 gegroei, met 84 aanbiedings en 250 geregistreerde deelnemers vanjaar. Die hoofsprekers, dr Kathleen M Quinlan (Direkteur: Sentrum vir die Studie van Hoër Onderwys, Universiteit van Kent) en professor Magda Fourie-Malherbe (Sentrum vir Hoër en Volwassene Onderwys, Universiteit Stellenbosch), het die gehoor uitgedaag met aanbiedings wat heelwat stof tot nadenke gebied het. Ander wenners sluit in E Faadiel (Beste Praktykgerigte Referaat) en P Southey (Deelnemerskeuse-toekenning).

 

  
  
Description
  
  
  
  
Afdeling vir Leer-http://www.sun.ac.za/english/learning-teaching/ctl/PublishingImages/Navigation%20block%20images/T%26L%20Enhancement.jpg
en Onderrigverryking
http://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/learning-teaching-enhancement/Pages/default.aspxIn page navigation
Taalsentrumhttp://www.sun.ac.za/english/learning-teaching/ctl/PublishingImages/Navigation%20block%20images/iconTaalsentrum_logo.jpg
http://www0.sun.ac.za/taalsentrum/In page navigation
 Sentrum vir Leertegnologiehttp://www.sun.ac.za/english/learning-teaching/ctl/PublishingImages/Navigation%20block%20images/CLT%20logo.jpg
http://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/learning-teaching-enhancement/learning-technologies/Pages/default.aspxIn page navigation
Sentrum vir Akademiese Beplanning http://www.sun.ac.za/english/learning-teaching/ctl/PublishingImages/Navigation%20block%20images/T%26L%20Enhancement.jpg
en Gehalteversekering
http://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/learning-teaching-enhancement/APQ/Pages/Home.aspxIn page navigation