Centre for Teaching & Learning
Welkom by Universiteit Stellenbosch

US Kortkursus in Eweknie-leerfasilitering

​​ ​ US Kortkursus in Eweknie-leerfasilitering​

​Is jy ´n toegewyde student en wil jy graag jou ondervinding deel?

Eweknie-leerfasilitering is dalk waarna jy soek!​

Die kortkursus in Eweknie-leerfasilitering is ´n US-geakkrediteerde kokurrikulêre opleidingskursus en dit sal as ervaringsleer ​op jou akademiese rekord erken word.​

​​​​​​​​ ​ SU Peer Facilitation Training Short Course

​Are you dedicated to your studies and keen to share your experiences?

Becoming a Peer-to-Peer Facilitation of Learning is for you!

Enroll for the Peer-to-Peer Facilitation of Learning SU accredited Co-curricular training short course and receive recognition on your academic transcript as an experiential learner.​

​​​IKhosi Emfutshane Yokufakan’ Imilomo Kwabahlobo E-SU

Ingaba uzinikele ​kwizifundo zakho yaye ukulungele ukwabelana ngamava onawo?

Ukufakan’ ​Imilomo Komhlobo Nomhlobo Ngokufunda kwenzelwe wena!

Bhalisela ikhosi emfutshane yokuqeqeshela Ukufakan’ Imilomo Komhlobo Nomhlobo Ngokufunda uze ufumane ukugqalwa ngeetranskripti zakho zemfundo njengomfundi onamava.​

 ​