pgstudies
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​DepartE​ment Afrikaans EN NEDERLANDS

Die Departement Afrikaans en Nederlands is ’n besonder diverse sentrum van kundigheid wat gekenmerk word deur voortgesette diskoers en samewerking met ander nasionale en internasionale taalgebiede en -beroepe. Die uiteenlopende werksaamhede van die Departement berus op navorsing van gehalte en is alles afgestem op die studie en onderrig van Afrikaanse en Nederlandse letterkunde, taalwetenskap en toepassings daarvan. Daarbenewens het die Departement ’n uiters wye aanbod van akademiese sowel as praktykgerigte meertalige onderrig in kreatiewe skryfwerk, leksikografie, vertaling, tolking en redigering​.​


SPESIALISERINGSGEBIEDE SLUIT DIE VOLGENDE IN - 

Die jaar lange lesinggebaseerde program HonsBA (Afrikaans en Nederlands) bestaan uit twee strome: Afrikaanse taalwetenskap en Afrikaanse en Nederlandse letterkunde.​

Die navorsingsgerigte program​ HonsBA (Vertaling) behels ’n jaar se kursuswerk en bied studente ’n keuse tussen enige van Suid-Afrika se Afrikatale, Afrikaans, Chinees, Nederlands, Engels, Frans en Duits. Studente kies een taal vir redigering en een taal as teikentaal vir vertaling of tolking. Verpligte teoretiese modules is Gevorderde Vertaalteorie of Gevorderde Tolkteorie, sowel as Gevorderde Redigeerteorie. Studente volg ook twee keusemodules, met Letterkundevertaling, Leksikografie, Interkulturele Kommunikasie, Bybelkommunikasie, Bybelvertaling en Rekenaargesteunde Vertaling as beskikbare moontlikhede. ’n Verpligte navorsingsopdrag word ook ingedien.

Let daarop dat nie alle tale noodwendig elke jaar aangebied word nie: Die vraag bepaal die aanbod. Toelatingsvereistes is enige taal as hoofvak met ’n minimum slaagsyfer van 60% en ’n suksesvolle toelatingseksamen.

MA (Afrikaans en Nederlands) kies tussen ’n 100%-tesis en ’n 66,6%-tesis wat met ses maande se kursuswerk oorsee (33,3%) aangevul word. Die universiteite van Leiden, Amsterdam, Utrecht, Tilburg en Nijmegen in Nederland en Gent in België is van die vernaamste instellings met wie ons uitruilooreenkomste het.

Die program MA (Kreatiewe Skryfkuns) behels intensiewe studieleiding en bestaan uit maandelikse werksessies op kampus. Studente voltooi ’n stuk kreatiewe werk in die genre van hulle keuse (50%) en ’n verbandhoudende tesis (50%).​

Vir die program MA (Leksikografie) requires that students write a thesis on a topic in theoretical lexicography.

Die program MA (Vertaling) pvereis ’n tesis oor ’n onderwerp in vertaal-/tolk-/redigeerpraktyk of vertaal-/tolk-/redigeerteorie.

Die program PhD (Afrikaans en Nederlands) bestaan uit ’n proefskrif wat onder leidinng van een van die departementele dosente geskryf word.

Ook vir die PhD (Leksikografie) en die PhD (Vertaling) skryf studente ’n proefskrif onder leiding van ’n promotor.

​​​

NAGRAADSE KWALIFIKASIES​​​
 HONNEURSGRADE  MAGISTERGRADE  DOKTORALEGRADE
Aansoekproses