Economic and Management Sciences
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Navorsingsetiek

​​​​​​

Die Universiteit se beleid ten opsigte van navorsingsetiek​, wat die etiese risiko's verbonde aan sosiale-, gedrags-, ekonomiese en opvoedkundigenavorsing bestuur, geld ook vir die Fakulteit. 'n Standaardbedryfsprosedure is deur die Navorsingsetiekkomitee opgestel en dien as 'n riglyn vir die implementering van die beleid.​

Die Fakulteit pas die Standaardbedryfsprosedure toe ooreenkomstig die volgende riglyne:

Departementele verantwoordelikhede

Elke departement in die Fakulteit is verantwoordelik vir die volgende:​

 • Sameroeping van 'n departementele etiese beoordelingskomitee.

 • Hierdie komitee bestaan uit die departementele voorsitter en ten minste een ander personeellid wat nie by die navorsingsprojek betrokke is nie.

 • Die komitee moet die standaard kontrolelys vir elke nuwe navorsingsprojek in daardie departement voltooi.

  • Vir hierdie doel sluit die begrip navorsingsprojek die volgende in: navorsing met die bedoeling om dit in joernale of boeke of as werksdokumente te publiseer; gekontrakteerde, beleids- en nywerheidsnavorsing.

  • Alle navorsing deur permanente of deeltydse personeellede is hierby ingesluit.

  • Alle navorsing deur nagraadse studente is ingesluit, asook die volgende: honneurstake wat 20% of meer tot die kursuskrediete bydra, en magisteropdragte wat 20% of meer tot die kursuskrediete bydra.

  • Voorgraadse take is nie ingesluit nie.

  • ​Vir hierdie doel word studente-opdragte wat deel uitmaak van 'n nagraadse (magister- of honneurs-) kursus nie as navorsing beskou nie.

  • ​Indien 'n student egter 'n opdrag sou wou uitbrei sodat dit deel kan uitmaak van navorsingsuitsette, moet die vereiste kontrolelys vir hierdie betrokke werk voltooi word.

 • Die departementele etiese beoordelingskomitee moet 'n harde kopie van elke voltooide kontrolelys vir minstens 10 jaar bêre en 'n kopie daarvan aan die US se Navorsingsetiekkomitee stuur.

 • Indien die kontrolelys 'n medium of hoё etiese risiko aandui, moet die saak na die Navorsingsetiekkomitee verwys word. In sodanige gevalle moet die departementele komitee op die laaste bladsy van die kontrolelys aandui watter stappe geneem moet word om die risiko's te bestuur, en op 'n aparte bladsy aan die Navorsingsetiekkomitee verduidelik waarvoor presies etiese klaring benodig word.

 • Elke departement moet die volgende dokumente aan navorsers beskikbaar stel: US se beleid rakende etiese navorsing, etiese navorsingsbeginsels vir spesifieke onderwerpe en die standaardbedryfsprosedure. ​


Verantwoordelikhede van navorsers​​

Alle navorsers in die Fakulteit, insluitend nagraadse studente, is vir die volgende verantwoordelik:​

 • Alle navorsers moet deeglik kennis dra van die Universiteit se beleid ten opsigte van navorsingsetiek.

 • Alle navorsers moet goed bekend wees met die standaardbedryfsprosedure en die toepassing daarvan.

 • 'n Voltooide kontrolelys oor die standaardbedryfsprosedure moet vir elke navorsingsprojek aan die departementele etiese beoordelingskomitee voorgelê word.

 • Ten einde die kontrolelys te voltooi, is dit verpligtend om 'n opsomming bestaande uit twee paragrawe oor die beplande projek voor te lê. Hierdie opsomming moet die navorsingsvraag, -motivering, -metodologie, data en die wyse waarop die data ingesamel is, beskryf.

 • Dit is die navorser se verantwoordelikheid om etiese klaring van die Navorsingsetiekkomitee te kry in gevalle waar die kontrolelys 'n medium of hoё etiese risiko vir die projek aandui.

 • Navorsers moet te alle tye sensitief wees vir moontlike etiese risiko's wat gedurende die projek kan voorkom.

 • Indien etiese risiko's (wat nie voorheen deur die departementele etiese beoordelingskomitee voorsien is nie) gedurende die navorsing na vore kom, moet die navorser die etiese klaringsproses onverwyld hersien.​

Voorleggings aan Navorsingsetiekkomitee: Humaniora

Alle voorleggings moet elektronies gedoen word. Die kontakpersoon vir die Navorsingsetiekkomitee: Mensnavorsing (Humaniora) is: ​​Sonja Oberholzer​

 Belangrike Dokumente