Economic and Management Sciences
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Visie & Missie

Visie​​​

Die Fakulteit se strewe is om deur sy belangegroepe as die mees toonaangewende Fakulteit van Ekonomiese en Bestuurswetenskappe in Suid-Afrika beskou te word, een wat verbind is tot die ontwikkeling van menslike potensiaal uit die volle spektrum van die Suid-Afrikaanse bevolking. Die Fakulteit streef verder daarna om op internasionale vlak hoog geag te word, en binne die US as 'n sentrum van uitnemendheid erken te word.

Hierdie visie impliseer dat:

  • kenmerkende akademiese uitmuntendheid deurgaans geopenbaar word,
  • die Fakulteit waarde toevoeg vir al sy belangegroepe,
  • alle akademiese en nie-akademiese personeel te alle tye die beste professionele beeld en optrede handhaaf.

 

Mi​ssie​

Die Fakulteit stel hom ten doen om:

  • sy studente deur middel van onderrig (kennisverwerwing) en professionele opleiding te bemagtig om op kundige, professionele en skeppende wyse organisasies te (help) bestuur en sodanige waarde toe te voeg dat dit sal bydra tot groter organisatoriese doeltreffendheid, persoonlike groei en ontwikkeling, asook voorspoed vir die land en sy mense.
  • 'n betekenisvolle bydrae te maak tot die skepping van kennis deur middel van navorsingsuitsette sodat voortgesette ontwikkeling in die verskeidenheid studiegebiede van Ekonomiese en Bestuurswetenskappe kan plaasvind.
  • deur middel van vakkundige dienslewering en kennistoepassing sy maatskaplike en omgewingsverantwoordelikhede jeens die volle spektrum van die Suid-Afrikaanse gemeenskap te demonstreer.
  • deurlopend en oortuigend die instrumentaliteit van die wetenskaplike paradigma en die kundigheid wat daaruit spruit, uit te leef en te bevorder.​