Students
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Tygerberg 2020 Registrasie

Daar is twee verskillende opsies beskikbaar waarvolgens jy amptelik as student van die Universiteit Stellenbosch in Januarie 2020 kan registreer. Die een is selfregistrasie (e-registrasie), en die ander een is deur gebruik te maak van die registrasieproses in GERGA op die Tygerberg-kampus vir studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe. Die GERGA registrasie wat tydens die verwelkomingsprogram plaasvind, volg ʼn vaste skedule. Indien jy die Nasionale Senior Sertifikaat of die IEB-sertifikaat verwerf het, sal jy van selfregistrasie gebruik kan maak. Kandidate uit ander skoolstelsels kan nie self registreer nie.

Dit is belangrik dat jy die kennisgewing oor registrasie wat die Registrateur van die Universiteit afsonderlik voor die einde van die jaar aan jou sal stuur deeglik lees. Al die inligting wat jy benodig om te besluit of jy van selfregistrasie gebruik wil maak, en of jy eerder gedurende die verwelkomingsprogram in GERGA op Tygerberg-kampus wil kom registreer, sal in die kennisgewing verskaf word. Al die nodige datums, tye, dokumentasie benodig en ander belangrike inligting sal in die kennisgewing verskaf word. Die selfregistrasiestelsel sal vanaf 15 tot 28 Januarie 2020 oop wees.

Selfregistrasie kan gedoen word vanaf enige rekenaar met internettoegang op www.mymaties.com. Ons wil jou graag sterk aanmoedig om hierdie opsie te gebruik, aangesien jy dan reeds voor jou vertrek na Tygerberg sal weet of jy aan die toelatingsvereistes van die studieprogram waartoe jy voorwaardelik toegelaat is, voldoen en, indien wel, dat jy finaal as student aanvaar en geregistreer is. Jy sal dan net jou studentekaart moet gaan kry in die tydgleuf wat vir jou registrasie in GERGA bepaal is. Dit is egter belangrik dat jy steeds die volle verwelkomingsprogram bywoon.

Indien jy nie van selfregistrasie kan of wil gebruik maak nie, moet jy op Vrydag 24 Januarieby GERGA vir registrasie aanmeld en al die nodige dokumente byderhand hê (kyk verder aan vir dokumente wat vereis word). Let asseblief daarop dat eerstejaarstudente wat nie op hierdie datums geregistreer het nie en nie spesiale toestemming kry om nog te mag registreer nie, ’n heffing van R500 sal moet betaal.

Indien jy nie van selfregistrasie gebruik gaan maak nie, is dit jóú verantwoordelikheid om seker te maak dat jy aan al die toelatingsvereistes van jou studieprogram voldoen vóór jy na Tygerberg vertrek. Indien jy in GERGA gaan registreer, moet jy die volgende oorspronklike dokumente toon wanneer jy in die geskeduleerde tydgleuf daar aanmeld:

  1. Uitslagadvies van die 2018 NSS- of IEB-skooleindeksamen.
  2. NSS- of IEB-kandidate wat in 2017 of vroeër gematrikuleer het: Nasionale Senior Sertifikaat
  3. Kandidate uit ander skoolstelsels: skooleindsertifikaat/e en universiteitvrystellingsertifikaat uitgereik deur die SA Matrikulasieraad.
  4. Kandidate wat by ander universiteite studeer het: Die dokument/e by 2 of 3 hierbo genoem, sowel as ’n volledige studierekord en bevredigende gedragsertifikaat van die betrokke universiteit.
  5. Indien jy nie ʼn Suid-Afrikaanse burger is nie: ʼn geldige studiepermit.

Alle nuweling-eerstejaarstudente vir die BSc in Dieetkunde-, BSc in Fisioterapie-, MB, ChB en Verpleegkunde en Verloskunde-programme, wat om een of ander rede nie self kan registreer nie, sal dus op Vrydag 24 Januarie in die rekenaargebruikersarea (GERGA), 3de vloer, Onderwysgebou (nr 2 op die kaart), Tygerberg-kampus kan registreer (sien tabel verder ondertoe).

Nuweling-eerstejaarstudente vir die B in Arbeidsterapie- en B in Spraak-Taal- en Gehoorterapie-programme wat om een of ander rede nie self kan registreer nie, sal op die Stellenbosch-kampus op Vrydag 24 Januarie tussen 14:00 en 16:00 by me Zenda Jansen , kamer 3008, Admin A (nr 1 op die kaart), kan registreer.

Datum en tyd van registrasie wat in koshuis- en PSO-verband plaasvind (dus slegs BSc in Dieetkunde 1-, BSc Fisioterapie 1-, Verpleegkunde en Verloskunde 1 en MB, ChB I-studente)

Registrasie – Vrydag 24 Januarie

09:00 – 09:30 Huis Francie van Zyl
09:30 – 10:00 Huis Kerkenberg and Meerhoff
10:00 – 10:30 Hippokrates
10:30 – 11:45 *Osler (Privaat Studente-wyk)

*Osler verwys na die Privaat Studente Organisasie (PSO) op Tygerberg-kampus (met ander woorde studente wat nie in koshuise tuisgaan nie).