Registrasieskedule

Algemene datums

 • 3 Januarie 2023: Aanvang van aanlyn registrasie sowel as registrasie op kampus vir terugkerende voor- en nagraadse studente van die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe
 • 16 Januarie 2023: Aanvang van aanlyn registrasie vir senior voorgraadse en nagraadse studente
 • 25 Januarie 2023: Aanvang van aanlyn registrasie vir nuwelingeerstejaars
 • 6–7 Februarie 2023: Registrasie op kampus (NARGA) vir nuwelingeerstejaars op Stellenboschkampus, soos wat die registrasierooster hieronder aandui
 • 7–9 Februarie 2023: Registrasie op kampus vir senior studente op Stellenboschkampus, soos wat die registrasierooster hieronder aandui
 • 9 Februarie 2023: Einde van registrasie vir alle studente (buiten M- en D-studente)
 • 13 Februarie 2023: Aanvang van akademiese jaar
 • ·
 • 24 Februarie 2023: Laaste dag vir laat registrasie van voor- en nagraadse studente (buiten M- en D-studente)

4.2 Skedule vir begeleide registrasie van nuwelingeerstejaars (NARGA) op Stellenboschkampus

​Fakulteit Program Datum Tyd
OpvoedkundeAlle programme6 Februarie08:00 – 09:00
IngenieursweseAlle programme6 Februarie08:30 – 09:30
RegsgeleerdheidLLB, BCom (Regte), BRekLLB, BA (Regsgeleerdheid)6 Februarie09:00 – 10:30
TeologieAlle programme6 Februarie10:30 – 11:30
AgriWetenskappeAlle programme6 Februarie10:30 – 11:30
NatuurwetenskappeAlle programme6 Februarie13:30 – 15:00
Ekonomiese en BestuurswetenskappeBRek, BCom (alle programme, ook VGP's)6 Februarie14:30 – 16:00
Lettere en Sosiale WetenskappeAlle programme7 Februarie08:30 – 11:00

Skedule vir begeleide registrasie van senior/terugkerende studente (NARGA) op Stellenboschkampus

​Fakulteit Program Datum Tyd
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
 • BCom (Regsgeleerdheid)
 • BRekLLB
7 Februarie14:00 – 15:00
 • BRek
 • BCom (Bestuursrekeningkunde, Finansiële Rekeningkunde)
 • Dieselfde registrasierooster is van toepassing op VGP-studente.
9 Februarie08:00 – 09:30
 • BCom
 • BCom (Aktuariële Wetenskap, Ekonomiese Wetenskappe, Bedryfsielkunde, Internasionale Besigheid, Bestuurswetenskappe, Wiskundige Wetenskappe)
 • Dieselfde registrasierooster is van toepassing op VGP-studente.
9 Februarie09:00 – 11:30
 • Alle nagraadse diplomas, honneurs- en meestersgrade
9 Februarie10:00 – 11:30
Ingenieurswese
 • Registreer asseblief aanlyn.
 • Slegs studente wat probleme met e-registrasie ondervind, kan in hierdie tydgleuf by NARGA registreer.
7 Februarie14:00 – 15:00
Lettere en Sosiale Wetenskappe
 • BA (Regsgeleerdheid)
7 Februarie14:00 – 15:00
 • BA (Geesteswetenskappe)
 • BA (Sosiale Dinamika)
 • BA (Taal en Kultuur)
 • BA (Sosio-informatika)
 • BA (Ontwikkeling en Omgewing)
 • BA (Politieke, Filosofiese en Ekonomiese Studies, oftewel ‘PPE’)
 • B in Maatskaplike Werk ·
 • BA (Internasionale Studie)
 • BA (Menslike Hulpbronbestuur)
 • BDatWet
 • Alle honneurs- en magisterprogramme
 • Alle nagraadse diplomas
 • Dieselfde registrasierooster is van toepassing op VGP-studente.
8 Februarie08:00 – 10:30
 • Musiek
 • BA (Sportwetenskap)
 • BA in Visuele Kunste
 • BA (Drama- en Teaterstudie)
8 Februarie

08:00 – 11:00

10:30 – 11:00

10:30 – 11:00

10:30 – 11:00

Regsgeleerdheid
 • LLB
 • LLM
 • LLD
 • Nagraadse diplomas
7 Februarie14:00 – 15:00
Opvoedkunde
 • NOS
 • BEd (Algemene Onderwys)
 • Alle ander nagraadse programme
8 Februarie14:00 – 15:30
AgriWetenskappe
 • BScAgric (alle programme en VGP's)
 • BSc in Voedselwetenskap (alle programme)
 • BAgricAdmin
 • Alle nagraadse diplomas en honneurs-, magister- en doktorale programme in Landbou
 • BSc in Bosbou (Bosbou en Houtwetenskappe) en honneurs-, magister- en doktorale VGP's in Bosbou
 • Honneurs-, magister- en doktorale programme in Bosbou
 • BSc in Bewaringsekologie
8 Februarie14:00 – 15:30
Natuurwetenskappe
 • BSc (alle programme en VGP's)
 • Honneurs- en magisterprogramme
9 Februarie14:00 – 16:00
Teologie
 • BTh (ook VGP-studente)
 • BDiv
 • MDiv
 • MTh
 • MPhil
 • Nagraadse diplomas en doktorsgrade
8 Februarie08:00 – 15:30

Neem asseblief kennis dat die volgende fakulteite op Vrydag, 10 Februarie 2023 tussen 8:00 en 11:30 in NARGA beskikbaar sal wees vir program- en modulewysigings:

Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe
Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Fakulteit van Ingenieurswese
Fakulteit Natuurwetenskappe