Centre for Teaching & Learning
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Fonds vir Innovasie en Nav​​​orsing in Leer en Onderrig (Finlo)

In ooreenstemming met sy Onderrig-en-Leerbeleid, het die Universiteit Stellenbosch die Fonds vir Innovasie en Navorsing in Leer en Onderrig (Finlo), hierna verwys as Finlo,​ in 2005 opgestel ten einde 'n kultuur van innovering en besinning oor leer en onderrig by die Universiteit aan te moedig. Die Fonds verskaf 'n geleentheid vir dosente om te innoveer, doeltreffende praktyke en prosesse te evalueer, en leer, onderrig en assessering -probleme, ‑oplossings en -prosesse te ondersoek. Dit bied ook 'n meganisme vir die beskikbaarstelling van resultate wat ontwerp is om die gehalte van leer, onderrig en assessering te verbeter. Enige dosent, dosentespan of sentrum verantwoordelik vir leer, onderrig en assessering​ kan vir 'n toekenning aansoek doen.

In line with its Learning and Teaching policy​, Stellenbosch University established the Fund for Innovation and Research into Learning and Teaching (Finlo), hereafter referred to as Finlo, in 2005 in order to encourage a culture of innovation and reflection in learning, teaching and assessment at the University. The fund provides an opportunity for lecturers to innovate, evaluate effective practices and processes, and to investigate learning, teaching and assessment problems, solutions and trends.  It also provides a mechanism for the dissemination of results designed to improve the quality of learning, teaching and assessment.  Any lecturer, team of lecturers or Centre responsible for learning, teaching and assessment​, may apply for an award.​​

Ngokuhambelana nomgaqo-nkqubo wayo wokuFundisa nokuFunda​, iYunivesithi yaseStellenbosch yaye yamisela iNgxowa-mali yoBuchule noPhando ngokujoliswe ekuFundeni nasekuFundiseni (Finlo) ngo-2005 ukuze ikhuthaze inkcubeko yobuchule nembonakaliso ekufundeni nasekufundiseni kuyo iYunivesithi. Loo ngxowa-mali ibonelela ngethuba lokuba abahlohli basebenzise ubuchule, bavavanye imisebenzi neenkqubo ezisebenzayo, nokuba baphande iingxaki, izisombululo nokuxhaphakileyo ekufundeni nasekufundiseni. Ikwabonelela ngendlela yokuhanjiswa kweziphumo eyilelwe ukuphucula umgangatho wokufundisa nokufunda. Namphi na umhlohli, iqela labahlohli okanye iZiko elinoxanduva lokufunda nokufundisa, lingafaka isicelo sewonga.​​

​ ​

Finlo-toekennings word twee maal 'n jaar deur 'n subkomitee van die Komitee vir Leer en Onderrig gemaak. Aansoeke word tot 'n maksimum bedrag van R60 000 befonds. 

Sien hier vir die Regulasies vir die bestuur van die Fonds vir Innovasie en Navorsing in Leer en Onderrig (Finlo) [word tans hersien]. ​
​​​Alle aansoeke word oorweeg deur die Finlo-komitee, wat uit die volgende lede bestaan:

 • Dr Nicoline Herman, Adjunkdirekteur: Sentrum vir Onderrig en Leer, nherman@sun.ac.za
 • Dr Jean Farmer, Finlo Projekbestuurder; Adviseur: Sentrum vir Onderrig en Leer, finlo@sun.ac.za.
 • Dr Faaiz Gierdien, Kurrikulumstudie, Fakulteit Opvoedkunde, faaiz@sun.ac.za
 • Dr Taryn Bernard, Fakulteit van Lettere en Sosiale Wetenskappe, tbernard@sun.ac.za
 • ​Dr JP Bosman, Direkteur: Sentrum vir Leertegnologieë, ​jpbosman@sun.ac.za
 • Prof Ashraf Kagee, Sielkunde, Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe, skagee@sun.ac.za
 • Dr Elize Archer, Hoof:  Eenheid vir Simulasie en Kliniese Vaardighede, Sentrum vir Gesondheidsberoepe Onderwys, elizea@sun.ac.za


Hoe om vir Finlo-toekennings Aansoek te d​​​​oen:

US akademiese- en ondersteuningspersoneel word uitgenooi om voorstelle in te dien vir befondsing van navorsings- of innovasieprojekte wat leer, onderrig en assessering ​aan US verryk. Voorstelle ten opsigte van, maar nie beperk tot, die volgende temas word aangemoedig: 

 1. Innoverende assessering by US. Assessering vir leer is krities vir studenteleer-ervaring en -deelname. Wat doen u om aan te dui dat assessering belangrik is vir u en u studente?
 2. Kurrikulum / Program / Module vernuwing. Die strewe na vernuwing, innovasie en ondersoek is bewyse dat u onderrig saak maak by die US.
 3. Dekolonisasie en/of Sosiale Geregtigheid in leer en onderrig by US. Om te verseker dat ons graduandi die universiteit verlaat met kritiese denke en as rolspelers in vernuwing, moet ons onderrig die eienskappe van US graduandi fasiliteer.
 4. Augmented Remote Teaching, Learning and Assessment ​(ARTLA), hibriede en gemengde leer.  In die unieke konteks van die pandemie en ander ontluikende faktore wat bydra to elektroniese leer, onderrig en assessering, word voorstelle wat aspekte en dimensies van hierdie konteks verken, aangemoedig.
 5. Wêreldwye Netwerkleer. Projekte in lyn met en wat die US se strategiese visie vir die bou van doeltreffende medewerking deur vennootskappe en netwerke met internasionale instellings en bydraes tot uitnemendheid in leer, onderrig en assessering beklemtoon. Voorbeelde sluit in virtuele uitruiling of medewerkende aanlyn internasionale leer. Sodanige projekte kan om bykomende finansiering aansoek doen en vereis bykomende konsultasies tussen die aansoeker en SU International om belyning met die US Internasionaliseringstrategie te verseker. ​
 6. Inter-/multi-/transdissiplinêre navorsing en innovasie van leer, onderrig en assessering aan die US. Ondersoek en herverbeelding van die snypunte van dissiplines deur gesamentlike innovasie- of navorsingsprojekte. Die deel, integrasie en opbou van kennis oor onderrig-, leer- en assesseringspraktyke oor dissiplinêre grense heen, kan tot diverse ondersoeklyne lei.​

​Om aansoek te doen, voltooi die 2023​ elektroniese aansoekvorm hier (binnekort beskikbaar)​.  Slegs elektroniese aansoeke op hierdie platform sal oorweeg word. Jy kan die onaktiewe vorm beskou in pdf formaat hier.

Ontwikkel u idee, praat met kollegas en vra die SOL adviseur in jou fakulteit vir terugvoer.
​​

​  U moet veral aandag gee aan die riglyne en kriteria vir aansoek om Finlo befondsing,
​beskikbaar h​ier​​​.​


​Hoe om 'n Finlo-verslag saam te stel:

Gebruik hierdie templaat om oor u Finlo-projek verslag te doen​

  PDF formaat
​ ​
 ​
​ ​Hoe om hulp te kry vir jou Finlo projek:

Ter ondersteuning van Finlo-projekte bied Stellenbosch Universiteit Skryfgeleenthede aan.  Skryfgeleenthede verskaf toegewyde skryftyd weg van die kantoor af. Dit is halfjaarlikse geleenthede (gewoonlik in Mei en November) vir beide nuweling- en ervare onderrignavorsers om hulle Finlo-projekte te versterk of om aan hulle &&O-publikasies te werk.  Vir meer inligting, besoek die Skryfgeleenthede bladsy, kliek ​hier.

Academici kan ook hulle fakulteit se SOL adviseur kontak vir hulp met Finlo aansoeke.  
Kliek hier vir jou adviseur se kontaknommers​.


Finlo Suksesse:​​​​

Video streaming.png

Neurologie-opleiding nóú makliker danksy nuwe video-fasiliteit​​​​​

Met behulp van befondsing wat deur die Universiteit Stellenbosch (US) se Fonds vir Innovasie en Navorsing in Leer en Onderrig (Finlo) beskikbaar gestel is, word video-fasiliteite vir afstandsonderrig in neurologie by drie kliniese leersentrums in die Wes-Kaap geïmplementeer.

 
Klik hier vir 'n Lys van ontvangers van vorige Finlo-toekennings (met hulle kontak besonderhede).​
​​

KontakbesonderhedeSluitingsdatum vir 2022 Finlo Aansoeke

 •    9 Junie 2023
 •   17 November 2023​​​​​​​​​​​​​

Onderst​euning vir u Finlo Aansoeke

 •   Skryfgeleentheid datums sal nog bekend gemaak word.