Die Departement het sy ontstaan met informele elokusie-lesse wat vanaf 1903 op die kampus aangebied is, wat lei tot spraakklasse wat vanaf 1921 formeel deur die Musiekkonservatorium aangebied is. In 1949 word Spraak, Voordrag en Toneel as volwaardige B.A. vak erken en die jong Robert Mohr doen merkwaardige werk hiermee.

In 1961 stel die universiteit 'n bekende Vlaamse regisseur en dosent, Fred Engelen, as eerste professor in drama en hoof van 'n onafhanklike Departement Drama in Suid-Afrika aan. Onder sy leiding word die H.B. Thom Teater in 1966 as skouburg vir Stellenbosch en as opleidingssentrum ge-open, en 'n verskeidenheid Vlaamse en Hollandse personeellede word aangestel, o.a sy vrou, die befaamde aktrise Tine Balder, Dr Benoni de Haeck en Mnr Jos Willemse. Hy stel ook 'n jong Emile Aucamp aan as teatertegnikus.

Na Prof Engelen se onverwagse afsterwe in 1967, word die departement vir 'n wyle deur Mnr Jocelyn de Bruyn bestuur, in samewerking met Prof Trümpelmann van Duits, voor Prof Fred le Roux in 1969 die hoofskap oorneem. Met dié se aftrede in 1977 word Mnr Herman Pretorius in die pos aangestel. In 'n periode van buitengewone aktiwiteit deur inspirerende persone soos Mnr Pretorius, Dr Ben de Haeck, Mev Harvey, Johann van Heerden, Chris Goetsch, Noel Roos, Marie Kruger, Emile en Elaine Aucamp, groei die aansien, studentetalle en kursusse sterk. Onder sy leierskap word 'n spesifieke navorsingsgeoriënteerde program in die lewe geroep. Mnr Pretorius verlaat die Universiteit se diens in 1994, na sestien jaar as hoof.

Op hierdie stadium sien die universiteit af van die gebruik om permanente Hoofde van Departemente aan te stel ten gunste van 'n stelsel van Departementele Voorsitters en, na hy vir 'n wyle waargeneem het, word Dr Temple Hauptfleisch bevorder tot hoogleraar en deur die personeel as eerste Voorsitter van die Departement Drama verkies vir  drie termyne gedurende 1996-2005 tot hy aftree ouderdom bereik het in 2005. Daarna (2006) dien Prof Marie Kruger as Voorsitter van die Departement Drama tot einde 2015 waarna Prof Petrus du Preez huidiglik as Voorsitter dien. In die tydperk 1995-2000 gaan die departement (nes die Universiteit) deur 'n reeks noodsaaklike aanpassings by die nuwe lands- en akademiese omstandighede, waartydens die personeel ingekort en die ou graadkursusse omskep word tot doelgerigte opleidingsprogramme, en aansienlike nadruk op beroepsgerigte opleiding geplaas word. In hierdie fase word die nagraadse komponent aansienlik uitgebou, 'n navorsingssentrum gestig en die tegniese en bestuursopleiding verskerp en gefokus.

Oor die jare het honderdtalle talentvolle en bekende figure as studente en dosente deur die Departement beweeg en 'n verskeidenheid belangrike bydraes tot die ontwikkeling van die dinamiese Suid-Afrikaanse teater- en mediabedryf gemaak, op artistieke sowel as tegniese en administratiewe vlak. Onder die bekende name wat oor die jare 'n impak gehad het tel Limpie Basson, Emile Aucamp, Franz Marx, Mees Xsteen, Antoinette Kellermann, Johan Esterhuizen, Annelize van der Ryst, Eben Cruywagen, Sybil Coetzee, Helene Truter, Duncan Johnson, Ilse Roos, June van Mersch, Peter Holden, Isadora Verwey, Antoinette Pienaar, Charl-Johan Lingenfelder, Chris Vorster, Kobus Roussouw, Mark Graham, Christa Myburgh, Margit Meyer-Rödenbeck, en 'n menigte ander.