Ancient Studies
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Voorgraads

Antieke Kulture

Antieke Kulture 114 en 144 gee aandag aan verskeie aspekte van die kultuur en samelewings van die Ou Nabye Oosterse sowel as die Grieks-Romeinse wêreld: hoe die omgewing lyk, die geskiedenis en die nalatenskap van hierdie beskawings soos bv. skrif, tegnologie en bouwerke, godsdienstige waardes, sosiale en politieke instellings, wette, kuns en letterkunde - maar ook watter gebruike hulle gehad het, hoe hul gebruike met die tyd aangepas het en hoe kennis van ou samelewings ons kan help om die veranderinge in ons eie wêreld beter te verstaan. Dit kan binne die programme BA in Taal en Kultuur, BA in Geesteswetenskappe, BA in Visuele Kunste, BA in Sosiale Dinamika en BA in Drama en Teaterstudie, asook BTh (sonder grondtale) gevolg word. Die modules van Antieke Kulture 2 en 3 kan ook deur Regstudente gevolg word.

Antieke Kulture 2/3 Modules 2019

Antieke Grieks

In Grieks 178 word studente vertroud gemaak met die basiese elemente van die antieke Griekse grammatika. Hulle leer ook die mees algemene Griekse woorde ken. Gedurende die jaar word eenvoudige Nuwe Testament tekste in Grieks gelees en word studente aan die wêreld waarin die Nuwe Testament ontstaan het, bekendgestel. Grieks 178 word binne BA in Taal en Kultuur en BTh met grondtale aangebied.

Grieks 2: Die verskillende semestermodules bou voort op die kennis van Grieks wat in die eerstejaar verwerf is. Aan die hand van geselekteerde tekste word die kennis van Griekse grammatika gekonsolideer en uitgebrei. Studente leer om tekste sintakties te ontleed en te vertaal, en maak ook kennis met die kultuurhistoriese agtergrond waarteen die tekste geskryf is.

Grieks 3: In die derdejaar word kennis van Griekse grammatika en styl aan die hand van geselekteerde tekste verdiep. Die tekste wat bestudeer word, verteenwoordig 'n breë verskeidenheid genres en temas. Aandag word veral aan die literêre en godsdiensgeskiedenis van die betrokke tekste gewy.

Bybelse Hebreeus

In Bybelse Hebreeus 178 word studente bekendgestel aan die taal en kultuur van die Ou Testament via die wêreld van die Bybel. Na 'n kort bekendstelling van die geografie, mense en geskiedenis van die Ou Nabye Ooste, word op die wêreld en geskiedenis van die Bybel gefokus. Studente word eers geleer om die Bybels-Hebreeuse skrifsisteem te verstaan en daarna word 'n basiese woordeskat en grammatika van Bybelse Hebreeus aangebied. Lg. geskied visueel aan die hand van voorbeelde uit die wêreld en tekste van die Hebreeuse Bybel. Aksent word nie net daarop gelê dat studente die verankering van Bybelse Hebreeus in die wêreld van die Bybel sal verstaan nie, hulle word ook geleer om 'n woordeboek, grammatika en elektroniese biblioteek te gebruik om eenvoudige verhale in Bybelse Hebreeus te lees. Hebreeus word binne BA in Taal en Kultuur en BTh met grondtale aangebied.

Latyn

Latyn 178 vorm 'n inleidende taalkursus gebaseer op die lees van eenvoudige tekste binne Romeinse kultuurverband. Deur vaardigheid om Latyn met begrip te lees en vertaal, verwerf studente die vermoë om 'n taal (hulle eie sowel as Latyn) analities te benader. Begrip van die voortleef van Latyn in veral Engels word bevorder asook die verbreding van woordeskat. Die kulturele agtergrond bevorder begrip en simpatie vir die diversiteit en ooreenkomste tussen die klassieke leefwêreld en dié van die moderne student. Latyn word binne BA in Taal en Kultuur, BA in Regsgeleerdheid en die vierjarige LLB aangebied.

Latyn 2: Die basiese strekking van die program in die eerstejaar word voortgesit. Grammatika word afgerond, tekste van Cicero, Catullus en Ovidius word bestudeer om beide die student se taalvermoë te fasiliteer asook sy/haar bewustheid van die kulturele diversiteit van die klassieke wêreld te vergroot.

Latyn 3: Die tekste wat in die derde jaar bestudeer word, omvat werke van Vergilius, Horatius, Tacitus, Seneca et al. met spesiale fokus op 'n begrip vir die voortdurende relevansie van antieke tekste vir die moderne student.

Klassieke Regskultuur

Studente in Klassieke Regskultuur 114 en 144 leer die beginsels van vroeë regskepping en Romeinse regskodifikasie en word toegerus om die Latyn-gebaseerde terminologie en tekste van die Suid-Afrikaanse reg na behore te hanteer. Dit stel studente in staat om die bronne van die Romeinse reg sinvol te raadpleeg en toe te pas, en om verbande te lê tussen beginsel en praktyk ten einde die geldigheid van Romeins-regtelike beginsels in die Suid-Afrikaanse reg te evalueer. Dit word binne die BA in Regsgeleerdheid en die vierjarige LLB gevolg, en gee toegang tot modules in Antieke Kulture in die tweede en derde studiejaar.