​​

MAAK SEKER DAT AL JOU NODIGE 

​​​​DOKUMENTE OPGELAAI IS

1. Die Universiteit Stellenbosch behou die reg voor om enige oorspronklike en addisionele ondersteunende dokumentasie wat met jou aansoek verband hou aan te vra, indien dit op enige stadium van die aansoek of die student lewens siklus nodig geag word.


2. Elektroniese afskrifte moet duidelik en leesbaar wees (nie vaag, gesny of verduister nie). Slegs PDF- en JPEG- formaat word aanvaar.


3. Jou aansoekdokumente (byvoorbeeld jou graad 11-uitslae) sowel as bewys van betaling (indien van toepassing) moet opgelaai word, en jou aansoek moet voor die sluitingsdatum ingedien word. As jy aansoek doen met 'n hardekopie-aansoek, moet jy al die vereiste dokumente by jou aansoek insluit.


4. As ons nie al jou dokumente teen die sluitingsdatum ontvang nie, sal jou aansoek ongelukkig nie oorweeg word nie.


 5. Dit bly jou verantwoordelikheid om seker te maak dat die Universiteit hierdie dokumente betyds ontvang. Jy kan jou aansoekstatus op jou aansoekersportaal monitor. Gebruik jou gebruikersnaam (e-posadres) en gekose wagwoord om aan te teken.


DOKUMENTE WAT ONS BENODIG​

​NIE-AKADEMIESE DOKUMENTE WAT ONS BENODIG

Alle dokumente is beskikbaar op die Voornemende Voorgraadse Studente webwerf (www.maties.com)

 • Bewys van permanente verblyfreg of vlugtelingstatus (nie van toepassing op Suid-Afrikaanse burgers nie)
 • Studentesteunvorm (studente met gestremdhede wat ondersteuning benodig)
 • Addisionele fakulteitspesifieke dokumente (Indien van toepassing):
 •  Bewys van betaling (R100 nie-terugbetaalbare aansoekgeld)
  •  Slegs SA burgers 
  • Nie van toepassing op aansoekers van kwantiel 1 tot 3 skole nie. Kwantiele 1 tot 3 skole is skole wat deur die Departement van Basiese Onderwys geïdentifiseer word as skole in minderbevoorregde omgewings. 
  • Lees meer oor betalingsopsies by www.maties.com of kontak ons Kontak- en Kliëntedienssentrum by +27 21 808 9111 of info@sun.ac.za.

AKADEMIESE DOKUMENTE WAT ONS BENODIG

Tans in finale skooljaar:

Suid-Afrikaanse skoolstelsel: Finale graad 11-uitslae volgend die riglyne neergelê deur die Departement van Basiese Onderwys.

Internasionale skoolstelsel: Graad 11-uitslae, sowel as ʼn lys van finalejaar-skoolvakke met vlakke. 

Let ook op die volgende: 
- Indien jy in ʼn buitelandse (internasionale) skoolstelsel ingeskryf is, byvoorbeeld International Baccalaureate (IB) of ʼn VSA-hoërskooldiploma, moet jy aansoek doen aan die hand van die graad 11-uitslae (voorfinale jaar). 
- Jy moet ook ʼn lys vakke verskaf wat in die finale skooljaar (graad 12/13) geneem word met vlakke vir die vakke en verwagte resultate per vak (bevestig deur die skool).
- Indien jy egter die Cambridge-stelsel volg hoef jy nie die verwagte resultate vir jou finaleskooljaarvakke te verskaf nie. Jy moet steeds ʼn lys vakke verskaf en aandui op watter vlak jy dit neem in jou finale jaar vir vrystelling doeleindes.
- Om seker te maak jy voldoen aan die vereistes vir matriekvrystelling, besoek gerus
Universities South Africa (USAf) se webblad http://mb.usaf.ac.za/ vir meer inligting oor matriekvrystelling.

As jou graad 11-eksamen benadeel was weens die impak van COVID-19, het jy die opsie om jou graad 12-middeljaar-assesseringsuitslae in te dien. Bevestiging dat leer en onderrig nie kon plaasvind nie en dat 'n graad 11-assessering nie uitgevoer is nie, word van jou skool vereis.

Voltooide finale skooljaar:

Suid-Afrikaanse skoolstelsel: Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) of IEB / Uitslagadvies

Internasionale skoolstelsel: Finale skooluitslae van International Curriculum (Cambridge International, International Baccalaureate, ens.), insluitende School of Tomorrow.  

Aansoekers wat die internasionale skoolstelsel volg, moet ook op die volgende let:

- Cambridge aansoekers moet ook hulle IGCSE of O vlak of GCSE sertifikaat insluit.
- Indien jy jou skoolloopbaan in 'n internasionale skoolstelsel afhandel, moet jy aan die vereistes van die Universiteite Suid-Afrika (USAf) vir Matrikulasievrystelling voldoen vir daardie stelsel teen die tyd wat jy kom om te registreer. 
- Om te bepaal of jy aan die vereistes voldoen/sal voldoen, sien asseblief: http://mb.usaf.ac.za/ en kies die relevante land se inligting.
- Aansoekers wat die Amerikaanse stelsel volg, moet die nodige vrystellingsdokumente toon, volgens die USAf-webtuiste by https://mb.usaf.ac.za/united-states-of-america/ .

 Dit is normaalweg slegs moontlik om vir 'n formele sertifikaat van Matrikulasievrystelling aansoek te doen gedurende jou eerste jaar van registrasie, so dit is moontlik dat jy nie die sertifikaat beskikbaar sal hê wanneer jy hierna toe kom om vir die eerste keer te registreer nie. Jy sal wel solank kan registreer – mits jy voldoen aan die vereistes vir Matrikulasievrystelling.

Addisionele vakke of vakke wat herskryf is (alle skoolstelsesls): Indien jy addisionele vakke voltooi het of vakke herskryf het (of jy is besig om vakke vanjaar te herskryf), sluit asseblief die vakke en punte in.

Tans ingeskryf by 'n tersiêre instansie (uitsluitend Universiteit Stellenbosch-kwalifikasies):

 • Finale skooleindeksamenuitslae (Sien “Voltooide finale skooljaar")
 • Bewys van registrasie vir huidige akademiese jaar en 'n lys van jou vakke
 • Volledige akademiese rekord / transkrip vir elke akademiese jaar wat voltooi is, insluitende punte

Let daarop dat ons nie aanlyn uitslae van 'selfhelp portale' kan aanvaar nie.

Tersiêre kwalifikasies verwerf (uitsluitend Universiteit Stellenbosch-kwalifikasies):

Met finale skooleindeksamenuitslae ingesluit waar toepaslik

 • Relevante sertifikate PLUS volledige akademiese rekord vir elke jaar, met punte ingesluit
 • Diploma(s)  PLUS volledige akademiese rekord vir elke jaar, met punte ingesluit
 • B-graad-sertifikaat/-sertifikate PLUS volledige akademiese rekord vir elke jaar, punte ingesluit
 • Honneursgraadsertifikaat/-sertifikate PLUS volledige akademiese rekord vir elke jaar, punte ingesluit
 • Magistergraadsertifikaat/-sertifikate PLUS volledige akademiese rekord vir elke jaar, punte ingesluit (waar van toepassing)
 • Doktoralegraadsertifikaat/-sertifikate PLUS volledige akademiese rekord vir elke jaar, punte ingesluit (waar van toepassing)

Let op die volgende riglyne vir jou gesertifiseerde dokumente:

 • Gewaarmerkte afskrifte van die oorspronklike kwalifikasiedokumente, soos in die tabel hierbo uiteengesit, moet voorsien word. Neem kennis van die volgende met betrekking tot die sertifisering van u dokumente:
  • Afskrifte van jou oorspronklike akademiese dokumente moet gestempel en onderteken word deur die toekenningskool, instelling, notaris of 'n kommissaris van ede (bv. prokureur of diplomatieke amptenaar). As jy van die Pos- of Polisiedienste gebruik maak, moet jy seker maak dat die stempel die datum, naam, handtekening en rang van die beampte bevat.​
  • Geen aanlyn-resultate verkry vanaf selfhelp portale of dokumente wat met 'n wagwoord beskerm word aanvaar nie.
 • As jy 'n kwalifikasie buite die Suid-Afrikaanse Hoër Onderwysstelsel verwerf het en jou finale sertifikaat nie beskikbaar is wanneer jy aansoek doen nie, moet jy jou amptelik bewys lewer dat die kwalifikasie voltooi was.
 • Indien jy 'n kwalifikasie buite die Suid-Afrikaanse Hoër Onderwysstelsel behaal het kan die bewys van voltooiing nie ouer as vyf jaar wees, vanaf die datum waarop die graad toegeken was nie. Die bewys van voltooiing van kwalifikasie wat aan die Suid-Afrikaanse Hoër Onderwysstelsel behaal is, mag nie ouer as 'n jaar wees nie.​



​​​​​​​​​​​​​​