Graad 9 vakkeusevoorligtingDaar is verskeie faktore wat 'n rol speel in die aanloop tot 'n suksesvolle beroepskeuse. Een van die eerste oorwegings is 'n realistiese en weldeurdagte vakkeuse vir graad 10 tot 12. Leerders se vakkeuses kan ʼn groot implikasie hê in terme van ʼn toekomstige loopbaan. Daar is dikwels ook baie onkunde rondom die oorwegings wat bydra tot die regte vakkeuse. Om leerders te ondersteun in hul vakkeuse proses bied die US se Sentrum vir Studentewerwing en Loopbaanadvies professionele vakkeuse-voorligting aan vir graad 9-leerders.

​Wat behels die diens?​

Dit sluit in 'n 4 uur (08:30 tot 12:30) psigometriese assessering van persoonlikheid, aanleg en belangstellings, ʼn 1 uur individuele gespreksessie (14:00 – 15:00 / 15:15 – 16:15), asook 'n geskrewe verslag van die resultate en aanbevelings. Aanbevelings word gemaak op grond van die kliënt se unieke profiel en kan dus programme aan 'n verskeidenheid van hoër onderwysinstellings insluit. Hierdie geleentheid word dus aangebied vir alle voornemende studente, en nie slegs vir diegene wat aan die Universiteit Stellenbosch wil studeer nie.

Koste van die diens: Die koste beloop R2350 per kliënt (Maandag - Vrydag) / R2900 per kliënt (Saterdag)​

Kontak:  csr@sun.ac.za / 021808470​9

​Let asb. daarop:

- Ons is oop tydens skoolvakansies
- Assessering word slegs gedoen met besprekings
- Ander dienste (bv. loopbaanvoorligting in skole, spesiale projekte en/of werkswinkels) kan ook gelewer word. Koste word bepaal deur die aard van die projek
- Ons asseseer slegs ouderdom 15 - 21 jaar

Vakkeuse vir studie aan die Universiteit Stellenbosch (Graad 9)

FAKULTEIT

MOONTLIKE LOOPBAANOPSIES

VAKKE WAT AANBEVEEL OF VEREIS WORD

GENEESKUNDE EN GESONDHEIDSWETENSKAPPEMediese dokter; dieetkunde; fisioterapeut; arbeidsterapeut; spraak-taalterapeut.Wiskunde, Fisiese Wetenskappe en Lewenswetenskappe
AGRIWETENSKAPPE Bosboukundige; voedselwetenskaplike; beroepe in diere- en gewasproduksie; bewarings​ekoloog; landbou-ekonoom; wynmaker; kelderbestuurder; beroepe in agronomie, grondverbouing of agri-toerisme; algemene boerdery; konsultant; onderwyser. 
Wiskunde, Fisiese Wetenskappe en Lewenswetenskappe
LETTERE EN SOSIALE WETENSKAPPEMenslikehulpbronbestuurder; sportwetenskaplike; inligtingspesialis; politikus; sielkundige, maatskaplike werker; akteur; dramaturg; grafiese ontwerper; kunstenaar; staatsamptenaar; taalkundige; musikant; joernalis (nagraadse program); projekbeplanner; onderwyser. 
Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid (hang af van jou programkeuse)
EKONOMIESE EN BESTUURWETENSKAPPEGeoktrooieerde rekenmeester; bestuursrekenmeester; aktuaris; ekonoom; entrepreneur; beleggingsbestuurder; finansiële bestuurder, bemarkings bestuurder, menslik- hulpbronbestuurder; logistieke bestuurder; risikobestuurder; rekenaarwetenskaplike (IT); bedryfsielkundige; onderwyser. 

Wiskunde, Afrikaans of Engels

OPVOEDKUNDEOnderwyser: grondslag-, intermediêre of senior fase (R tot 9); opvoedkundige sielkundige; (indien jy n hoerskoolonderwyser wil word, moet jy eers 'n B-graad doen met die vak(ke) waarin jy wil onderrig en dan die Nagraadse Onderwyssertifikaat (NOS)).Wiskunde en Wiskundige Geletterdheid
INGENIUERSWESEChemiese, siviele, elektriese en elektroniese, meganiese, megatroniese of bedryfsielkundige.Wiskunde en Fisiese Wetenskappe
REGSGELEERDHEIDAdvokaat; prokureur; regsadviseur.Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid (hang af van jou programkeuse)
NATUURWETENSKAPPEEkoloog; fisioloog, biochemikus; mikrobioloog; biokinetikus; sportwetenskaplike; sielkundige; fisikus; geoloog; GIS-spesialis; onderwyser; rekenaarwetenskaplike (IT); wiskundige statistikus.Wiskunde en Fisiese Wetenskappe. Lewenswetenskappe word sterk aanbeveel indien jy n program in die Biologiese Wetenskappe wil volg 
TEOLOGIEPredikant; pastoor; jeugwerker; pastorale terapeut; beroepe in gemeenskapsontwikkelingWiskunde en Wiskundige Geletterdheid​


STEEDS ONSEKER? ​Kom ons help jou met ons Loopbaanvoorligtingsprogram - klik hier​​​

​​​