TOELATINGS- EN KEURINGSVEREISTES


 

Neem kennis dat die Universiteit Stellenbosch ʼn splinternuwe Toelatingsbeleid het. Lees gerus die beleid deur.

Om by die Universiteit Stellenbosch te kan studeer moet jy:

  • Suid-Afrikaanse skoolstelsel: In besit wees van 'n Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) soos gesertifiseer deur Umalusi met toelating tot baccalaureusgraadstudie, wat beteken dat jy minstens 'n 50% in elk van vier skoolvakke uit die lys van aangewese universiteitstoelatingsvakke moet behaal: Besigheidstudies, Dramatiese Kunste, Ekonomie, Fisiese Wetenskappe, Geografie, Geskiedenis, Godsdiensstudie, Inligtingstegnologie, Ingenieursgrafika en -ontwerp, Landbouwetenskappe, Lewenswetenskappe, Musiek, Rekeningkunde, Tale (een taal van leer en onderrig aan 'n hoëronderwysinstelling en twee ander erkende taalvakke), Verbruikerstudie, Visuele Kuns, Wiskunde en Wiskundige Geletterdheid.
  • Internasionale skoolstelsel: Finale skooluitslae van International Curriculum (Cambridge International, International Baccalaureate, ens.), insluitende School of Tomorrow. Kliek hier vir die minimum vereistes vir internasionale kurrikulums. (A-vlakke, AS-vlakke, IB-diploma en GCSE / IGCSE / O-vlakke).​
  • Die Nasionale Normtoetse (NNT's) aflê. Neem kennis dat, indien jy vir 'n program in die fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe of in die fakulteit Regsgeleerdheid aansoek doen, moet jy voor einde Junie die NBT aflê ten einde oorweeg te word vir keuring.
  • Ook voldoen aan die program van jou keuse se spesifieke vereistes soos aangegee by die programbeskrywings onder die betrokke fakulteit.

 

Klik hier om die Minimum Toelatingsvereistes vir 2018-inname af te laai


FAKULTEITSKEURINGSRIGLYNE

 

Groot getalle voornemende studente doen aansoek vir ons programme en plek is ongelukkig beperk. Al voldoen jy dus aan die minimumvereistes van 'n program, is dit nie 'n waarborg dat jy in die program van jou keuse 'n plek gaan kry nie.

AgriWetenskappe
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe
- MBChB
- Dieetkunde
- Fisioterapie
- Spraak-Taal-en Gehoorterapie
- Arbeidsterapie
- Verpleegkunde
Ingenieurswese
Lettere en Sosiale Wetenskappe
Natuurwetenskappe
Opvoedkunde (Grondslagfase)
Opvoedkunde (Interme​diêre Fase)
Regsgeleerdheid

​Vir enige verdere navrae, kontak gerus ons Kliëntediensentrum:
Tel.: 021 808 9111

E-pos: info@sun.ac.za

​​​​

​​​

​​