​​​​​​​​

Toelatings- en keuringsvereistes

Neem asseblief kennis van die Universiteit van Stellenbosch se Toelatingsbeleid en Voorwaardes en bepalings vir nuwe aansoeke. 

Wat is die minimum akademiese vereistes om met 'n NSS (Nasionale Senior Sertifikaat) te slaag?

Om jou NSS te slaag in Gr. 12 moet jy 'n minimum van 7 vakke hê. Van hierdie vakke word die volgende vereis:

 • Twee (2) Suid-Afrikaanse tale;
 • Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid (1);
 • Drie (3) 20-kredietvakke en;
 • Lewensoriëntering.

Verder moet jy slaag met ten minste:

 • 40% minimum vir jou Huistaal;
 • 40% vir twee ander vakke;
 • 30% vir twee ander vakke waarvan een 'n amptelike taal op eerste addisionele- of Huistaal-vlak is;
 • 20% in jou finale vak.

​*Lewensoriëntering word nie gebruik wanneer jou gemiddeld bereken word nie.

Wat is die minimum akademiese vereistes vir 'n Baccalaureusgraad?

 • 30% vir 'n Suid-Afrikaanse taal van leer en onderrig (Engels of Afrikaans), en 
 • 'n prestasievlak van 4 (50%-59%) in vier 20-kredietvakke.

Hoe bereken ons jou Nasionale Senior Sertifikaat gemiddeld?

Ons gebruik die hoogste punt in Suid-Afrikaanse taal van leer en onderrig (Afr/Eng) + (5 x beste resultate in 20-krediet vakke uitgesluit Lewensoriëntering, Gevorderde Wiskunde, Wiskunde 3 en enige ander nie-NSS-vakke). Hierdie totaal word dan gedeel deur 6.

Hoe assesseer ons internasionale kwalifikasies? 

 • finale skooluitslae van International Curricula (Cambridge International, International Baccalaureate, ens.), insluitende School of Tomorrow
 • klik hier vir die minimum vereistes vir internasionale kurrikulums. (Cambridge A-vlakke, AS-vlakke, GCSE / IGCSE / O-vlakke, IB-diploma, Amerikaanse skool en Abitur). 
 • Jy moet ook voldoen aan die program van jou keuse se spesifieke vereistes soos aangegee by die programbeskrywings onder die betrokke Fakulteit.

Wat is die basiese toelatingsvereistes om aan die Universiteit Stellenbosch te studeer?

Fakulteitskeuringsriglyne 

Groot getalle voornemende studente doen aansoek vir ons programme en plekke is ongelukkig beperk. Al voldoen jy dus aan die minimumvereistes van 'n program, is dit nie 'n waarborg dat jy in die program van jou keuse 'n plek gaan kry nie.

AgriWetenskappe
Ekonomies en Bestuurswetenskappe
Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe
MBChB
Dieetkunde
Fisioterapie
Spraak-Taal Terapie
Arbeidsterapie
Verpleegkunde
Ingenieurswese
Lettere en Sosiale Wetenskappe 
Natuurwetenskappe
Opvoedkunde (Grondslagfase)
Opvoedkunde (Intermediêre Fase)
Regsgeleerdheid
Teologie
Krysgkunde

Vir verdere navrae:​
Tel.: 021 808 9111
E-pos: info@sun.ac.za​