Centre for Teaching & Learning
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Toekennings vir dosente

​ 

Instellings met 'n etos van uitnemendheid, deel die unieke eienskap dat hulle verskeie vlakke en vorme van erkenning vir uitnemende prestasie bied. Die Universiteit Stellenbosch (US) doen dit tans deur die volgende prosesse:
 

Deelname aan die Nasionale HELTASA-toekenning vir Onderriguitnemendheid

Hierdie toekenning fokus op waardering vir die reflektiewe, kontekstueel bewuste onderrig wat plaasvind in ons diverse sektor. Kandidate (individue of spanne) word genomineer deur hulle instellings en moet 'n omvattende portefeulje voorberei. Meer inligting oor hierdie toekenning kan op die toekenningsblad van die webwerf van HELTASA (Higher Education Learning and Teaching Association of hoëronderwys-leer-en-onderrig-vereniging) gevind word, klik hier.​

 

Ons is baie trots op die volgende wenners van die Universiteit Stellenbosch.  Tree gerus in gesprek met een van hulle rondom beste onderrigpraktyk:
*Indien onderstaande inligting onvolledig is, kontak ons asseblief.

Naam:  Prof Susan van Schalkwyk (pryswenner)
HELTASA Teaching excellence awards 2018
Departement:  Sentrum vir Gesondheidsberoepsonderwys
Fakulteit:  Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe​

Susan van Schalkwyk.JPG
 


 

Naam:  Prof Nuraan Davids (eervolle vermelding) 
HELTASA Teaching excellence awards 2017
Departement:  Opvoedingsbeleidstudie
Fakulteit:  Opvoedkunde

Nuraan Davids.jpg 

Naam:  Marianne McKay (pryswenner)
HELTASA Teaching excellence awards 2015
Departement:  Wingerd en Wynkunde
Fakulteit:  AgriWetenskappe
McKay_web_jpg.jpg
Naam:  Prof Robert Pattman (eervolle vermelding)
HELTASA Teaching excellence awards 2014
Departement:  Sosiologie en Sosiale Antropologie
Fakulteit:  Lettere en Sosiale Wetenskappe
Pattmann.jpg
 
Naam:  Prof Elmarie Costandius (pryswenner) 
HELTASA Teaching excellence awards 2013 
Departement:  Visuele Kunste
Fakulteit:  Lettere en Sosiale Wetenskappe

staff_2016_elmarie_sw_jpg.jpg 

Naam: Prof Ed Jacobs (eervolle vermelding)
HELTASA Teaching excellence awards 2013 
Departement:  Chemie en Polimeerwetenskap
Fakulteit:  Natuurwetenskappe

 Prof_-Ed-Jacobs_jpg.jpg

Naam:  Prof Geo Quinot (pryswenner) 
HELTASA Teaching excellence awards 2012
Departement:  Publiekreg
Fakulteit:  Regsfakulteit
Quinot.jpg
Naam:  Mr Len Steenkamp (pryswenner) 
HELTASA Teaching excellence awards 2011

Departement:  Rekeningkunde
Fakulteit:  Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
LenSteenkamp.jpg
Naam:  Prof David Holgate (eervolle vermelding)
HELTASA Teaching excellence awards 2011
Departement:  Wiskundige wetenskappe
Fakulteit:  Natuurwetenskappe
Naam:  Prof Ben van Heerden (pryswenner)
HELTASA excellence awards 2010
Departement:  Sentrum vir Gesondheidsberoepsonderwys
Fakulteit:  Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe
BenvanHeerden.jpg
Naam:  Prof Ronel Carolissen (commendee)
HELTASA Teaching excellence awards 2009
Departement:  Opvoedkundige Sielkunde
Fakulteit:  Opvoedkunde

 Carolissen.jpg


 

Die Kanselierstoekenning vir uitnemendheid

Hierdie toekenning fokus op volgehoue uitnemendheid in navorsing, in leer en onderrig, of in gemeenskapsinteraksie (of in meer as een van hierdie drie areas). Kandidate word deur dekane en hoofde van verantwoordelikheidsentra (VS'e) genomineer. Die voorleggings moet gestaaf word deur 'n gepaste motivering wat die genomineerde se prestasies uiteensit, en ook deur 'n portefeulje wat 'n duidelike aanduiding gee van die genomineerde se bydraes en uitsette.

 

Institusionele toekenning vir uitnemendheid in onderrig

In die verslag van die Task Team for the Promotion and Recognition of Teaching, wat in Junie 2015 deur die Senaat aangeneem is, is daar aanbeveel dat meer gedoen word om onderriguitnemendheid op 'n institusionele vlak aan die US te erken. Die platform vir sodanige erkenning van onderriguitnemendheid is 'n "aantal toegewyde interne institusionele toekennings wat spesifiek onderrigprestasies erken, met die HELTASA-toekennings as 'n belangrike verwysingspunt". In reaksie op hierdie aanbeveling is 'n dokument saamgestel wat 'n plan vir die implementering in 2017 van 'n institusionele toekenning uitdruklik op uitnemendheid in onderrig gefokus voorgestel het.

Besoek asseblief die volgende bladsy vir verdere inligting:  klik hier.

​​

Eerstejaarsprestasietoekennings

Die Eerstejaarprestasietoekennings het ten doel om aan dosente wat 'n positiewe invloed op die akademiese ervaring van eerstejaarstudente erkenning te gee.
Besoek die Eerstejaarsprestasietoekenning vir inligting oor vorige wenners. 

​​