Centre for Teaching & Learning
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Onderrigportefeuljes


Onderrigportefeuljes is relevant in Hoër Onderwys. Onderrig en leer is 'n kernsaak vir 'n akademikus. Daarom is dit belangrik om u professionele leer in hierdie veld en u navorsing oor, en innovering van, klaskamerpraktyk en nagraadse-studentprestasie deurlopend te monitor en u onderrigfilosofie oor die verloop van tyd te ontwikkel. Een-tot-een-konsultasies, werksessies en AvOL-aanbiedings is beskikbaar vir akademici wat graag hulle onderrigportefeuljes wil skep.

BESKRYWING VAN PORTEFEULJES

Uitnemende portefeulje
Die portefeulje voer grondige redes vir uitnemendheid aan in die sin dat die akademikus/akademiese span oor verskeie aspekte van hulle konteks besin het, insluitende hulle studente, hulle instelling en hulle vakrigting/program. Die portefeulje beskryf duidelik die onderrig en verduidelik hoekom die aansoeker die benadering wat hy of sy gebruik (onderrigfilosofie), gekies het. Onderrigmetodes wat gebruik word, is kontekstueel genuanseer en in ooreenstemming met die filosofie soos uitgedruk. Daar is sterk en diverse bewyse verskaf vir die stellings wat in die portefeulje gemaak is. Die akademikus/akademiese span is konstant op die uitkyk vir maniere om te verbeter, en kan besin oor groei oor tyd en in reaksie op veranderende kontekste of nuwe insigte. Die akademikus/akademiese span het 'n positiewe institusionele, nasionale of internasionale impak op onderrig in hoër onderwys gehad. Die portefeulje demonstreer uitnemendheid in onderrig wat as inspirasie kan dien of ons begrip van hierdie kritieke aspek van hoër onderwys kan verdiep.

Noemenswaardige portefeulje
Die portefeulje voer grondige redes vir uitnemendheid aan in die sin dat die akademikus/akademiese span oor verskeie aspekte van hulle konteks besin het, insluitende hulle studente, hulle instelling en hulle vakrigting/program. Die portefeulje beskryf duidelik die onderrig en verduidelik hoekom die aansoeker die benadering wat hy of sy gebruik (onderrigfilosofie), gekies het. Onderrigmetodes wat gebruik word, word by die konteks aangepas en word in ooreenstemming gebring met die filosofie soos uitgedruk. Daar is bewyse verskaf vir die stellings wat in die portefeulje gemaak is. Die akademikus/akademiese span soek maniere om te verbeter en kan besin oor groei oor tyd. Die akademikus/akademiese span het 'n positiewe impak op onderrig in hoër onderwys buite hulle eie klaskamers gehad. Die portefeulje demonstreer uitnemendheid in onderrig om sodoende beter praktyk te kan bevorder en ander te kan bemoedig.

Ontwikkelende portefeulje
Die portefeulje begin om gronde vir uitnemendheid te bied in die sin dat die akademikus/akademiese span oor aspekte van konteks besin het. Die portefeulje beskryf duidelik die onderrig en verduidelik hoekom die aansoeker die benadering wat hy of sy gebruik (onderrigfilosofie), gekies het. Onderrigmetodes wat gebruik word, word by die konteks aangepas, maar is dalk nie baie goed in ooreenstemming die filosofie (of omgekeerd) nie. Al is daar bewyse gelewer vir van die stellings wat in die portefeulje gemaak word, is sommige stellings nie gestaaf nie. Die akademikus/akademiese span soek maniere om te verbeter. Die akademikus/akademiese span het 'n positiewe impak op onderrig gehad. Die portefeulje demonstreer die ontwikkeling van uitnemendheid in onderrig.


Bewyse van uitnemende onderrig behels, maar is nie beperk tot die volgende nie:

 • Inligting oor die aansoeker en die aansoeker se onderrigkonteks (pos in die instelling, deeltyds/voltyds, vakrigting onderrig, grootte van klasse, onderrigkonteks, bv. hoof-satellietkampus, areas van kernuitdaging);
 • Eweknieterugvoer;
 • Studenteterugvoer;
 • Studente-retensiekoerse;
 • Studentesukses-data;
 • Artefakte soos kort uittreksels uit studiegidse, multimedia, aanlyn materiale, innoverende studente-assessering, foto's. 

Die bewyse moet demonstreer hoe die aansoeker se onderrig bo die van ander goeie dosente uitstaan. 

Bewyse van die dosent se betrokkenheid by onderrig en leer wat 'n wyer impak binne die universiteit en ook buite die universiteit het, sluit die volgende in (lys onvolledig): 

 • Referate gelewer by konferensies oor die onderwerp van onderrig en leer;
 • Artikels of ander publikasies oor onderrig en leer (slegs sitate of opsommings);
 • Lidmaatskap van professionele verenigings waartoe die aansoeker beduidend bydra, gebaseer op bewys van konferensiebywoning, referate gelewer, hersieningsaktiwiteite, lidmaatskap van spesiale belangegroepe of van die dagbestuur;
 • Moderering van eksamens en proefskrifte/tesisse;
 • Name van universiteitskomitees en nasionale of internasionale komitees en bewys van die aansoeker se bydrae;
 • Lys van formele en nieformele deurlopende professionele ontwikkeling;
 • Lys van studente of personeel gementor of waaraan studieleiding gebied is;
 • Lys van toekennings ontvang (waar relevant).