Centre for Teaching & Learning
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Institusionele Beleide en Riglyne

 

Die Universiteit Stellenbosch streef daarna om 'n bydrae tot die samelewing in geheel te maak, deur middel van onderrig. Uitnemendheid is die onderliggende waarde in alle voorgraadse en nagraadse onderrig- en leerprogramme aan die Universiteit. In die Strategiese Raamwerk (April 2000) word die Universiteit se visie vir die onderrigveld as volg geformuleer:

'n Universiteit word gekenmerk deur onderrig van hoë gehalte, deur die konstante hernuwing van onderrig- en leerprogramme, en deur die skepping van effektiewe geleenthede vir leer en studie.

 

Hierdie visie word deur een van die hoofdoelwitte van die Universiteit se Strategie vir Onderrig en Leer 2014 -2018 gekomplementeer:

...om die koers aan te dui vir die realisering van daardie doelwitte wat sal verseker dat die Universiteit Stellenbosch een van die toonaangewende universiteite in Suid-Afrika bly – ook op die gebied van onderrig en leer.

 

Beleidsdokumente en verslae wat institusionele leiding verskaf:

​Vir die nuuste US strategiese dokumente, besoek asb:  http://www.sun.a​c.za/afrikaans/meer-oor/strategic-documents
Vir die nuutste US beleidsdokumente, besoek asb:  http://www.sun.ac.za/afrikaans/policy/
Vir die nuuste US taalbeleid, besoek asb:  http://www.sun.ac.za/afrikaans/meer-oor/language

Die US Onderrig- en Leerbeleid​

SU Teaching  Learning Policy with links-page-001 (1).jpg
Kliek op hierdie skakel vir ‘n grafiese voorstelling van die Onderrig- en Leerbeleid met skakels na die relevant paragrawe​ ​

Die volgende tabel bevat 'n verskeidenheid institutionele beleidsdokumente en verslae wat fokus op Leer en Onderrig:

BELEID ​/ RIGLYNE / REGLEMENTDOELLAAS GOEDGEKEURHERSIENINGS-DATUMKURATOR
Onderrig- en Leerbeleid

Onderrig- & Leerbeleid goedgekeur US Raad 26.09.18.pdf

Om ’n bevorderlike institusionele omgewing aan te moedig
waar onderrig en leer van gehalte in die hele studentekorps,
die akademiese personeelkohort, steundiensafdelings en
bestuursliggame kan gedy.

​26 September 2018
Die Beleid moet in die vyfde jaar waarin dit geld, hersien word.
Indien die eienaar van die Beleid dit nodig ag, kan dit vroeër
of meer as een keer in die geldigheidstydperk hersien word.

Senior Direkteur: Leer- en
Onderrigverryking

Riglyndokument vir Akademiese Geletterdheid aan die US
Riglyndokument vir Akademiese Geletterdheid aan die US 30 Sept 2012.pdf
​Die doel van hierdie dokument is om ʼn inklusiewe werksomskrywing van akademiese geletterdheid te bied wat die Universiteit en programontwerpers sal help om die verwesenliking van hierdie aspek van die kenmerke van 'n US-afgestudeerde te beplan; voorstelle aan die hand doen oor hoe akademiese geletterdheid in die Universiteit se onderrig- en leerprogramme aangemoedig kan word; en aandui waar en hoe hierdie benadering ondersteun behoort te word.​2012​Word tans hersien.​VR(L&O)

Assesseringsbeleid en –praktyke aan die Universiteit van Stellenbosch

C4_Assesseringsbeleid_2012.pdf 

 

 

 

Implementeringsplan vir Buigsame Assessering
IMPLEMENTERINGSPLAN VIR BUIGSAME ASSESSERING.pdf

Die doel van hierdie beleid is derhalwe om 'n raamwerk daar te stel waarbinne assesseringspraktyke aan die Universiteit (1) geldig, betroubaar en verantwoordbaar kan wees en (2) aan die hand van duidelike kriteria binne fakulteite gerig en geëvalueer kan word.

 

Hierdie dokument poog om die voorgestelde US-benadering ten opsigte van assessering te omskryf. Die voorgestelde benadering sal dit moontlik maak vir die huidige drie stelsels om onder die vaandel van twee hoofassesseringstelsels gehou te word. Verder poog die dokument om die uitrol van hierdie plan met betrekking tot implementeringsdatums, rolle en verantwoordelikhede te beskryf.

2012

 

 

 

 

 

 

11 Maart 2016

Word tans hersienSENTRUM VIR ONDERRIG EN LEER 

REGULASIE VIR DIE ERKENNING VAN VORIGE LEER (EVL) EN KREDIETAKKUMULASIE EN -OORDRAG (KAO)
Regulasie vir die Erkenning van Vorige Leer (EVL) en Kredietakkumulasie en-oordrag (KAO).pdf

​Hierdie regulasie bied ’n gehalteversekeringsraamwerk vir die erkenning van vorige informele en nieformele leer deur middel van EVL, sowel as formele leer deur middel van KAO, met die uitsondering van omstandighede waar KAO nie van toepassing blyk te wees nie. ​2017​Elke 5 jaar​Vise-Rektor (Leer en Onderrig)

Fonds vir Innovasie en Navorsing in Leer en Onderrig
FINLO_reglement_Senaat_Nov04.pdf

Die doel van FINLO is om finansiële ondersteuning te gee aan dosente, departemente of programme wat innovering in leer en onderrig wil onderneem en wat bykomende fondse daarvoor benodig..

NOV 2004Deurlopende goedkeuring by die Komitee vir Leer en Onderrig.SENTRUM VIR ONDERRIG EN LEER 

Riglyne aangaande die US se Verlengde Graadprogramme (VGP)

VGP riglyne_Afr_15April_KLO.pdf
VGP RIGLYNE DOKUMENT_VERDERE TOEVOEGINGS_FEB 2011.pdf

Die doel van hierdie dokument is om die konseptualisering, operasionalisering en bestuur van Verlengde Graadprogramme te rig op so ’n wyse dat die programme versoenbaar is met die Universiteit se missie, dat dit bydra tot die verwesenliking van die Universiteit se visie en dat dit die waardes van die Universiteit reflekteer.

2010STUDENTSAKE

Raamwerk vir inligtingsgeletterdheid 


Info literacy training framewrk (30 Sept 2014) - trackd changes accepted.pdf
Om struktuur te verskaf aan 'n effektiewe inligtingsgeletterdheidsopleidingsprogram. Die raamwerk beskryf die ontwikkeling van verskillende vlakke van inligtingsgeletterdheidsvaardighede. Dit artikuleer breë indelings en metodes hoe inligtingsgeletterdheid as deel van leer en onderrig geïntegreer kan wordSEP 2014

BIBLIOTEEK EN INLIGTINGS-DIENS

Reglement vir interne en eksterne moderering en die afhandeling van uitslae

9_Reglement 2014_Interne en eksterne moderering.pdf

Om te verseker dat standaard-praktyke gevolg word met betrekking tot eweknie-assessering (via internet en/of moderering) in alle modules en programme.

AUG/SEP 20142019INSTITUTIONELE NAVORSING EN BEPLANNING

Beleid oor Onderrig-en Leermateriaal
Beleid-oor-Onderrig-en-Leermateriaal.pdf

Die doelwitte van hierdie beleid is:  om voorspraak te maak vir die gebruik van onderrig- en leermateriaal wat sodanig is dat kwaliteitleer, soos in die Leer- en Onderrigbeleid (2006) in die vooruitsig gestel word, aan die Universiteit Stellenbosch bevorder word; om te verseker dat voldoende en gepaste maatreëls bestaan om dosente in die bereiking van die ideale in hierdie beleid bevat, te ondersteun; om te verseker dat die Universiteit voldoen aan nasionale regulatoriese vereistes, insluitende dié van die Hoër Onderwys Gehaltekomitee.

JUNIE 2007Word tans hersien.SENTRUM VIR ONDERRIG EN LEER 

US Plagiaatbeleid (ter ondersteuning van Akademiese Integriteit)

US PLAGIAATBELEID_2016.pdf

US prosedure vir die ondersoek en bestuur van bewerings van plagiaat_2016.pdf

Om standaarde van akademiese gedrag te stel vir die gebruik van ander se werk en die hergebruik van ’n persoon se eie gepubliseerde werk; om akademiese integriteit te bevorder.

2016

 2021

 

NAVORSINGS-ONTWIKKELING 

Pligte en verantwoordelikhede van Programkomiteevoorsitters en Programkoördineerders
3_Verantwoordelikhede_van_programkoordineerders.pdf

Die bestuur van die gehalteversekering van leer- en onderrigprogramme op fakulteitsvlak.

AUG 2004​Word tans hersien.INSTITUTIONELE NAVORSING EN BEPLANNING

Strategie vir Onderrig en Leer
STRATEGIE VIR OL 2017-2021.pdf

Hierdie dokument bied ’n uiteensetting van  SU se visie vir graduandi attribute en ’n strategie vir onderrig en leer,  ten einde uitvoering te gee aan die visie van die Universiteit, soos dit in ander beleidsdokumente vervat is.

20172021SENTRUM VIR ONDERRIG EN LEER 

Strategie vir die gebruik van IKT in leer en onderrig aan die Universiteit Stellenbosch

IKT in Leer en Onderrig.pdf

Hierdie dokument formuleer 'n visie en strategie vir die effektiewe gebruik van IKT's in onderrig en leer.2013SENTRUM VIR LEERTEGNOLO-GIEE

Institusionele Studenteterugvoerbeleid

Studenteterugvoerbeleid.pdf

Reglement vir die afneem en gebruik van studenteterugvoer oor programme, modules en dosente

STV REGLEMENT SFB.pdf 

Studenteterugvoer is ’n belangrike sentrale proses gemik op die ondersteuning en bevordering van onderrig aan Universiteit Stellenbosch (US).  Hierdie beleidsvoorstel het ten doel om die bestaande beleid en prosedures (van toepassing sedert 2001) met betrekking tot die afneem en gebruik van studenteterugvoer oor modules, dosente en programme te hersien, en in een dokument saam te vat.

2008Word tans hersien.SENTRUM VIR ONDERRIG EN LEER

Bestuur van ondersteuning om die akademiese sukses van topstudentatlete te verseker
REGLEMENT RE TOP ATLETE_Afr.pdf

Die doel van hierdie reglement is om beginsels en voorskrifte daar te stel vir die formele erkenning van prestasies van topstudentatlete in die ko-kurrikulum en om akademiese ondersteuning te bied.

2016

 

 

MATIES SPORT

​​Reglement van die Komitee vir Leer en Onderrig

REGLEMENT KLO REGULATI​ON CLT.pdf

Die KLO se funksies sluit Senaatsoorsig, advies en bevordering tov die volgende sake in: Leer en Onderrig  (insluitend statuur van leer en onderrig, asook akademieskap van leer en onderrig); Bevordering van studentesukses; Studente-assessering; Eksamens en promosies; Professionele ontwikkeling van en steun aan dosente (tov leer en onderrig);      Eerstejaarsakademie.

JUNIE 2017

VISIE-REKTOR (O&L)
Vroeë Assessering: Protokol
Vroeë Assessering protokol_Afr.pdf
​Hierdie dokument het ten doel om die vroeë assesseringstelsel (VA) te verduidelik, en om sommige vrae oor hierdie inisiatief te beantwoord.  VA word in die Eerstejaarsakademieverslag omskryf as toetse of enige ander metode van assessering wat 'n goeie aanduiding kan gee van die studente wat hoë risikogevalle mag wees in spesifieke modules, ten einde te verseker dat die nodige hulp en ondersteuning betyds beskikbaar gemaak word. Hierdie beskrywing verduidelik dus ook die doel van die vroeë assesseringsproses. ​2008/2009​2017​AFDELING STUDENTESAKE