Center for Student Counseling & Development
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Meer oor ons

 

Die Sentrum vir Studentevoorligting en -ontwikkeling (SSVO), geleë in die hartjie van Stellenbosch, bestaan uit vyf eenhede wat elkeen in 'n aspek van studentedienslewering spesialiseer. As 'n inleiding, sal elke eenheid kortliks beskryf word.

Die Eenheid vir Psigoterapeutiese en Ondersteuningsdienste (EPOD) is verantwoordelik vir individuele psigoterapie, 'n 24-uur Krisisdiens, ondersteuningsgroepe, maatskaplike werkdienste en ontwikkelingswerkwinkels.

Die Eenheid vir Akademiese Voorligting en Ontwikkeling (EAVO) help jou met individuele konsultasies, werkwinkels en selfhelpmateriaal as deel van akademiese voorligting, en kan help met besluite oor jou graad, studiemetodes verbeter en jou regtig help om jou potensiaal te bereik.

Die Eenheid vir Graduandi-loopbaandienste (EGL) fokus op die voorbereiding van studente vir die beroepswêreld – bemagtig studente met inligting oor watter maatskappye in sekere sektors van die ekonomie bedrywig is, watter opsies ʼn graad aan jou bied en hoe om 'n onderhoud te benader. Hulle organiseer ook die jaarlikse algemene, rekeningkundige en ingenieurswese loopbaanskoue by die universiteit, bestuur die beroepsportaal Maties Loopbane en ondersteun studente met e-hulpbronne soos web-seminare.

Die Eenheid vir Gestremdhede (EG) fasiliteer dienste vir studente met spesiale leerbehoeftes, byvoorbeeld deur teksomskepping van leesmateriaal, steuntegnologie vir gehoorgestremde en visueel gestremde studente, leesondersteuning, akademiese toegewings soos ekstra skryftyd en rekenaargebruik gedurende toetse en eksamens.

Verder speel die SSVO 'n belangrike rol op baie ander terreine van die Universiteit van Stellenbosch en die gemeenskap deur die verskaffing van opleiding- en konsultasiedienste. Omdat ons in die bemagtiging van individue glo, bied die SSVO opleiding en toesig aan intern-sielkundiges.

Die Eenheid vir Gelykwaardigheid (EvG) bevorder gesamentlike optrede ten opsigte van sosiale geregtigheid en diskoers rakende sosiale ongelykhede by US en implimenteer ook n omvattende MIV program. Die eenheid skep bewustheid en gee opleiding oor seksualiteit, geslag, MIV/Vigs en anti-diskriminasie en is verantwoordelik vir die koördinering en implementering van US se beleide oor Onbillike Diskriminasie en Teistering en MIV/Vigs. Dit dien ook as 'n gesentraliseerde diens vir studente en personeel wie aanmeldings van onbillike diskriminasie en verskeie vorme van teistering wil maak.

 

Ons slagspreuk is: "Vennote vir Sukses!" Jy sal gou agterkom dat ons verskeidenheid van dienste baie waardevol vir jou kan wees, dus sal ons jou vennoot vir sukses word!

Vir alle navrae oor loopbaanassesserings vir voornemende studente, kontak asseblief die Sentrum vir Studentewerwing.

Visie

Ons streef na ʼn toeganklike, inklusiewe en kliëntgesentreerde Sentrum, met ons waardes gebaseer op medemenslikheid; ons streef om burgerskap te bevorder deur die fasilitering van welwees, persoonlike verantwoordbaarheid en volhoubare gelykheid.

Missie

Om sielkundige, ontwikkelings- en ondersteuningsdienste aan die Universiteitsgemeenskap te lewer, met die klem op kritiese betrokkenheid, voorspraak, persoonlike groei en gegradueerdheid.

Empatie / Gedeelde aanspreeklikheid / Innovasie / Uitnemendheid / Leierskap in diens van ander

Jaarverslag

Kliek hier vir die nuutste Jaarveslag

Internasionale Gespreksforum

ʼn Internasionale gespreksforum rakende Studentesake is einde Oktober by STIAS gehou.  Afgevaardigdes van 19 lande het bymekaargekom om globale sake ten opsigte van studentesukses en studentesake te bespreek. Hier is 'n kort video wat die kern daarvan illustreer.