Centre for Teaching & Learning
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Welkom by die webwerf van die Sentrum vir Onderrig en Leer!​

Die hoofrol van die Sentrum vir Onderrig en Leer (SOL) is om professionele leergeleenthede vir akademiese personeel te skep ter ondersteuning van hulle onderrigrol.  Om meer te lees oor ons visie en missie, kliek hier.  Indien u inligting benodig oor dienste vir studentekliek hier.

Vir 'n direkte skakel na ons Studenteterugvoer bladsy:  kliek hier.
Vir meer inligting oor FINLO (FIRLT):  kliek hier.​

Vir SOL nuus:  kliek hier.


US Onderriggenoot 2020

Dr. Margaret Blackie, Departement Chemie en Polimeerwetenskap, is met ingang 2020 as US Onderriggenoot aangestel.

 Dr M Blackie.jpg

Dr. Blackie is ’n senior lektor in die Departement Chemie en Polimeerwetenskap. Sy is in Januarie 2010 by die US aangestel. Sy het ’n PhD in sintetiese chemie aan die Universiteit van Kaapstad verwerf.

Dr. Blackie se navorsingsbelangstellings sluit in medisinale chemie, hoër onderwys en Jesuïete- (“Ignatian") spiritualiteit. Sy het akademiese artikels in al drie dissiplines gepubliseer. Sy gee klas en bied studieleiding aan nagraadse studente in beide chemie en teologie.

Haar belangstelling in onderwys het voortgevloei uit ʼn post-doktorale genootskap onder prof. Jenni Case in die Centre for Research in Engineering Education by die Universiteit van Kaapstad in 2009. Sy is tans betrokke by ʼn groot internasionale projek wat met studente in chemie en chemiese ingenieurswese in Suid-Afrika, die VK en die VSA deur hulle grade tred hou.

Dr. Blackie het ʼn onderriggenootskap van 2020 tot 2022. Die hoofdoel van haar navorsingsprojek is om akademiese personeel in “STEM"-dissiplines toegang te verleen tot die analitiese hulpbronne wat in die suite instrumente bekend as “Legitimation Code Theory" (“LCT") beskikbaar is.

Die US onderriggenootskappe bied voortreflike opvoeders en vakkundiges in onderrig en leer die geleentheid om meer dikwels vir volgehoue tydperke, en met verskillende vorme van ondersteuning, op aspekte van kurrikulumvernuwing, die verkenning van onderrig en leer, en die verspreiding van goeie onderrig- en leerpraktyk in departemente en fakulteite te fokus.

Die volgende akademici het onderriggenootskappe aan die US voltooi:

 • Dr. Elize Archer (Sentrum vir Gesondheidsberoepe Onderwys, Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe)
 • Prof. Elmarie Costandius (Departement Visuele Kunste, Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe)
 • Dr. Berna Gerber (Departement Gesondheids- en Rehabilitasiewetenskappe, Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe)
 • Prof. Ian Nell (Departement Praktiese Teologie en Missiologie, Fakulteit Teologie)
 • Prof. Dana Niehaus (Departement Psigiatrie, Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe)
 • Prof. Nicola Plastow (Departement Gesondheids- en Rehabilitasiewetenskappe, Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe)
 • Prof. Geo Quinot (Departement Publiekreg, Fakulteit Regsgeleerdheid)
 • Wyle dr. Helena Wessels.

Die huidige US onderriggenote is:

 • Dr. Marianne McKay (Departement Wingerd‐ en Wynkunde, Fakulteit AgriWetenskappe)
 • Prof. Ingrid Rewitzky (Visedekaan: Onderrig en Leer, Fakulteit Natuurwetenskappe)
 • Dr. Michael Schmeisser (Departement Hortologie, Fakulteit Natuurwetenskappe)
 • Dr. Marianne Unger (Departement Gesondheids- en Rehabilitasiewetenskappe, Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe)

Meer inligting oor die onderriggenootskappe is beskikbaar by Dr. Karin Cattell-Holden, kcattell@sun.ac.za of X 3074. ​US Konferensie vir die Akademieskap 

van Onderrig en Leer (AvOL) 2019​

SoTL19 best paper.jpg

​​Die jaarlikse AvOL konferensie was volgens deelnemers 'n goeie versameling van 'n groot verskeidenheid van navorsing wat aan die US gedoen word oor onderrig en leer.  Hulle het ook kans gekry om nuwe netwerke te bou vir samewerking. In die foto is Dr Ilse Rootman-Le Grange van die Sentrum vir Leertegnologieë,  Prof Arnold Schoonwinkel (Viserektor vir Leer en Onderrig) en Dr Marnel Mouton van die Departement van Plant- en Dierkunde.  

Rootman-Le Grange en Mouton het 'n reis na 'n internasionale onderrig-en-leerkongres gewen met hulle beste aanbieding, genaamd:   "Craig Who? Developing Students' Scientific Discourse through Collaborative Pedagogy ". 

Hulle projek het die ontwerp en implementering van 'n projek behels wat gebruik maak van samewerkende leerbenaderings om aspekte van Biologiediskoers aan studente te ekspliteer.  Hulle het teksgedeeltes uit studente se finale eksamens analiseer en groot verskille gevind in die behendigheid waarmee studente deelneem aan wetenskaplike diskoers en die woordeskat en taalfunksies daarvan.  Hulle het bevind dat studente soms meer tyd en kans nodig het om hierdie kritiese vaardigheid te ontwikkel.  Hulle gevolgtrekkings sluit in dat wetenskaplike leerplanne geleenthede moet skep vir studente om wetenskaplike vaardighede te ontwikkel, soos om 'n argument te bou en te skryf.  Studente sal waarskynlik meer suksesvol met die komplekse geskrewe vorme van dissipline-kennis omgaan en uiteindelik die vakinhoud beter beheers as hulle wetenskaplike diskoers kan gebruik.

Om meer te lees oor die navorsing en werkswinkels wat by AvOL 2019 aangebied is, kliek hier.

Die AvOL gasspreker, Dr Joy Mighty van Carleton Universiteit in Ottawa, Canada, het dosente aangemoedig om 'n leeromgewing van omgee en vertroue te skep en om studente aan te moedig met duidelike verwagtings en redelike doelwitte. “Doeltreffende onderrig het ten doel om die samelewing op omvangryke maniere te verander. Onderrig staan sentraal in die akademiese doel van enige universiteit. Ons het 'n verantwoordelikheid om leeromgewings te skep waar studente kan floreer, om hulle aan te moedig om die beste te wees wat hulle kan wees en om hulle in staat te stel om te transformeer en hul kennis op maniere uit te brei wat hul begrip sal verdiep, hul kritiese denkvermoë sal ontwikkel en uiteindelik hul volwaardige en doeltreffende deelname aan die samelewing te bewerkstellig," het Mighty gesê.

Om meer oor AvOL te lees kliek hier.


Prontak 2019

predac 090919.png

marli en magriet.png


​Die foto's wys Prontak deelnemers besig om samewerkend te leer tydens die twee kontakdae,  22 Mei en 9 September 2019.  Prontak is die US se kor tkursus oor die Professionele Onderrigsontwikkeling vir Akademici.

Lees hier meer oor die 2019 Prontak ervaring.

Lees hier meer as jy navrae het oor Prontak.


US  Toekennings vir Uitnemende Onderrig 2019

SU TEA 2019 resized.JPG

Die institusionele keurpaneel vir die Universiteit Stellenbosch (US) Toekennings vir Uitnemende Onderrig 2019 en die Sentrum vir Onderrig en Leer (SOL) wens graag die volgende dosente geluk met hul toekennings in die kategorieë Uitgelese Dosent en Ontluikende Dosent:

1. Uitgelese Dosent: 

-  Dr. Taryn Bernard (Verlengde Graadprogram, Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe)

-  Prof. Dennis Francis (Departement Sosiologie en Sosiale Antropologie, Fakulteit Lettere en Sosiale

   Wetenskappe)

-  Dr. Marnel Mouton (Departement Plant- en Dierkunde, Fakulteit Natuurwetenskappe)

 

2. Ontluikende Dosent:

-  Prof. Gareth Arnott (Departement Chemie en Polimeerwetenskap, Fakulteit Natuurwetenskappe)

-  Dr. Karin Baatjes (Departemente Biomediese en Chirurgiese Wetenskappe, Fakulteit Geneeskunde

   en Gesondheidswetenskappe)

-  Dr. Karel Kruger (Departement Meganiese en Megatroniese Ingenieurswese, Fakulteit

   Ingenieurswese)

-  Dr. Sharon Malan (Verlengde Graadprogram, Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe)

-  Me. Carla Morris (Skool vir Rekeningkunde, Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe)

-  Dr. Robbie Pott (Departement Prosesingenieurswese, Fakulteit Ingenieurswese)

-  Lt.-kol. André Pretorius (Departement Rekenaarinligtingstelsels, Fakulteit Krygskunde)

-  Mnr. Stephan van der Merwe (Regskliniek, Fakulteit Regsgeleerdheid)

-  Mnr. Alwyn Visser (Skool vir Rekeningkunde, Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe)

 

Bogenoemde kandidate sal hul toekennings tydens 'n plegtigheid aan die einde van die vierde kwartaal ontvang.

Om meer te lees oor die toekennings, kliek hier.


Auxin 2019

20190723_jean and anita.jpg

Auxin aanbiedings skep geleentheid vir gesprek oor die akademie en navorsing van SU dosente se onderrig en leer.  In die  foto gesels SOL Adviseur Jean Farmer en Auxin aanbieder Anita Kleinsmidt.  

Om meer te lees oor Auxin, kliek hier.


Oorsig oor 20​18 se gebeure

PREDAC Group Photo Goudini.JPG 

PRONTAK: 60 deelnemers van 9 fakulteite wat die opleidingsprogram vir akademiese

personeel (PRONTAK) (4 jaarlikse fases) bygewoon het, het vanaf 17 tot 20 Julie 2018 'n 4-dag-wegbreek by die Goudini Konferensiesentrum bygewoon.  Prof Arnold Schoonwinkel het tydens die amptelike verwelkoming herhaal dat die Universiteit waardering het vir sy akademici, hul onderrigrol en professionele leer. Interaksie en verhoudingsbou oor fakulteite heen word veral op prys gestel. Prof Gilly Salmon se Carpe Diem-raamwerk het die grondslag gevorm vir die US se Ontwerp vir Leer-onderrig-en-assesseringsproses (DeLTA-proses). 'n Deelnemer het hieroor opgemerk: “Deur die PRONTAK-fase 2 kon 'n mens die noodsaak van onderrig begryp. Dit het uit 'n totaal nuwe perspektief gekom, en dit het my gehelp om my onderrigstyl, inhoud en voorbereiding te bevraagteken."

 

 Teaching and Learning Seminar.jpg

Onderrig-en-leer-seminaar: 'n Aantal Onderrig-en-leer-seminare word jaarliks aangebied waar innoverende onderrig- en leerverbeteringsprojekte en -praktyke gedeel word. Op 6 September 2018 het dr Hanelie Adendorff, van die Sentrum vir Onderrig en Leer, 'n seminaar aangebied met die titel “Decolonising the Science Curriculum: Can Legitimation Code Theory show a way forward?" [Die dekolonisering van die Wetenskapkurrikulum: Kan Legitimasiekodeteorie 'n weg vorentoe aandui?] Dr Adendorff het die gehoor uitgedaag met aktuele vrae soos: “Hoe begin 'n mens selfs die wetenskap dekoloniseer?" “Hoe bestuur jy risiko deur inheemse kennis op die ritme van die wetenskap te laat dans?" Die aanbieding het gefokus op maniere waarop die Legitimasiekodeteorie verskillende uitkyke op die Wetenskappe moontlik maak. Ongeveer 35 US-personeellede het die seminaar bygewoon.

 

 SoEL Course.jpg

SoEL-kursus: 'n 12-krediet-kortkursus oor die Akademieskap van Opvoedkundige Leierskap (SoEL) word jaarliks aangebied met die klem op leierskap in en die Akademieskap van Onderrig en Leer binne 'n dialogiese raamwerk. Die kursus behels 4 temas: Kontekstualisering; Navorsing; Kurrikulum; en Pedagogiese Leierskap. Hierdie kursus speel 'n sleutelrol in die opbou van 'n kritiese getal O&L-mentors aan die US. In 2018 het 11 deelnemers vir die kursus ingeskryf, met kontaksessies op 2 Februarie, 6 April, 11 Junie en 14 September.

 

 Auxin.jpg

Auxin: Auxins (van die Grieks auxano, “om te groei"), vind elke jaar op 'n maandelikse basis plaas. Die adviseurs van die Sentrum vir Onderrig en Leer nooi onderrig- en leerkampioene uit fakulteite heen om hul beste praktyke te kom deel. Die doel daarmee is om navorsingsgebaseerde professionele leergeleenthede vir akademici te skep om “scholarly teachers" te word. In 2018 is 6 sessies met ongeveer 140 deelnemers aangebied. Op 25 September het dr Anita Jonker (2de van links) se aanbieding gehandel oor: “Interdisciplinary curriculum design: A case study from a module on gender, culture and religious diversity as part of the EDP support subject introduction to the humanities" [Interdissiplinêre kurrikulumontwerp: 'n Gevallestudie uit 'n module oor gender-, kulturele en geloofsdiversiteit as deel van die VGP-ondersteuningsvakinleiding tot die geesteswetenskappe].


First Year Achievement Awards.jpg 

Eerstejaarprestasietoekennings: Wenners van toekennings in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe saam met prof A Schoonwinkel (5de van links) en prof R du Preez (4de van regs). Hierdie toekennings word jaarliks gedoen met die oog op die erkenning van “goeie onderrig en leer". Die 11de jaarlikse Eerstejaarprestasietoekenningsdinee het 32 top akademiese presteerders van 2018 en hul 26 genomineerde dosente vereer. Op 11 April 2018 het prof Ronelle Carolissen, Visedekaan (Leer en Onderrig) in die Fakulteit Opvoedkunde, 'n bemoedigende lesing gelewer waartydens studente en hul dosente briewe van erkenning en aanmoediging uitgeruil het.

 

 SoTL pryswenners 2018.png

Akademieskap van Onderrig en Leer: Wenners van die Beste Navorsingsreferaat: M Barnard, S Adams, en R du Preez oor die onderwerp “Gamification For the Win!... or not? Evaluating Student Perceptions" [Spelifikasie ('n bestuurstrategie wat gedragsmotivering- en prestasiemetingstegnieke toepas wat gewoonlik in speletjies gebruik word) om te Wen!… of nie? Die evaluering van studentepersepsies] Die 11de jaarlikse Akademieskap van Onderrig en Leer Konferensie met die tema Akademiese Leierskap het van 29 tot 31 Oktober 2018 plaasgevind. Hierdie geleentheid is gemik daarop om alle aspekte van onderrig en leer aan die US in 'n oop, ondersteunende en intellektueel stimulerende atmosfeer aan te spreek. Dit bied 'n platform waar akademici onderwys- en leerpraktyke en navorsing kan deel en vier. Deelname het eksponensieel sedert die ontstaan daarvan in 2007 gegroei, met 84 aanbiedings en 250 geregistreerde deelnemers vanjaar. Die hoofsprekers, dr Kathleen M Quinlan (Direkteur: Sentrum vir die Studie van Hoër Onderwys, Universiteit van Kent) en professor Magda Fourie-Malherbe (Sentrum vir Hoër en Volwassene Onderwys, Universiteit Stellenbosch), het die gehoor uitgedaag met aanbiedings wat heelwat stof tot nadenke gebied het. Ander wenners sluit in E Faadiel (Beste Praktykgerigte Referaat) en P Southey (Deelnemerskeuse-toekenning).

 

  
  
Description
  
  
  
  
Afdeling vir Leer-http://www.sun.ac.za/english/learning-teaching/ctl/PublishingImages/Navigation%20block%20images/T%26L%20Enhancement.jpg
en Onderrigverryking
http://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/learning-teaching-enhancement/Pages/default.aspxIn page navigation
Taalsentrumhttp://www.sun.ac.za/english/learning-teaching/ctl/PublishingImages/Navigation%20block%20images/iconTaalsentrum_logo.jpg
http://www0.sun.ac.za/taalsentrum/In page navigation
 Sentrum vir Leertegnologiehttp://www.sun.ac.za/english/learning-teaching/ctl/PublishingImages/Navigation%20block%20images/CLT%20logo.jpg
http://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/learning-teaching-enhancement/learning-technologies/Pages/default.aspxIn page navigation
Sentrum vir Akademiese Beplanning http://www.sun.ac.za/english/learning-teaching/ctl/PublishingImages/Navigation%20block%20images/T%26L%20Enhancement.jpg
en Gehalteversekering
http://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/learning-teaching-enhancement/APQ/Pages/Home.aspxIn page navigation