Centre for Teaching & Learning
Welkom by Universiteit Stellenbosch
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​Auxin.jpg

Auxin​

​​​​​Die oorsprong van die naam ​“Auxin” is ​Grieks (auxano) en beteken om “te groei”. ​​
​​Die Sentrum vir Onderrig en Leer (SOL) het die Auxins begin in die uit​​voering van hulle taak om US-akademici met hulle onderrigverantwoordelikhede by te staan. Om meer oor die Auxins te lees, kliek hier.

Die doelwit van die Auxins is om vir US-akademici die volgende groeigeleenthede te skep:

 • Toonvensters vir innoverende onderrig- en assesseringspraktyke op kampus
 • Geleenthede vir akademici om hulle kennis oor onderwerpe in die arena van onderrig en leer aan die US, waarin hulle self belangstel, te ondersoek en te verdiep
 • 'n Padkaart vir akademieskap vir onderrig en leer as deel van die algehele groeiproses vir dosente om reflektiewe dosente te word.
​​
Vir hulpbronne van vorige Auxins, kliek hier.​
​​​​​ ​​​​

The name of the “Auxins" originates from Greek (auxano) and means “to grow".

The Centre for Teaching and Learning (CTL) started the Auxins to accomplish their task of supporting SU academics in their teaching responsibilities.  To read more about the Auxins, click here.

The Auxins therefore has as its aim to create the following growth opportunities for SU academics:

 • Windows for innovative teaching and assessment practices on campus
 • Opportunities for academics to examine and deepen their knowledge about topics of own interest in the arena of teaching and learning at SU
 • A Scholarship of teaching and learning route on the growth route of becoming reflective lecturers.

For resources of previous Auxins, click here.

Igama elithi “i-Okzini" lisuka kwigama lesiGrike elithi “auxano" nelithetha ukuthi “ukukhula".

IZiko lokuFundisa nokuFunda (CTL) laqala i-Okzini ukuze lifezekise umsebenzi walo wokuxhasa abahlohli nabafundi base-SU kumaxanduva abo okufundisa. Ukuze ufunde kabanzi ngee-Okzini, cofa apha

I-Okzini ke ngoko inezi zinto njengenjongo yayo yokudala la mathuba alandelayo ukulungiselela abahlohli nabafundi base-SU:

 • I-Windows ukulungiselela imisebenzi yokufundisa nokuhlola ekhampasini
 • Amathuba abahlohli nabafundi okuba bahlole ze benze nzulu nangakumbi ulwazi lwabo malunga nemixholo abanomdla kuyo kwimeko yokufundisa nokufunda e-SU
 • ISkolashiphu sendlela yokufundisa nokufunda malunga nendlela yokukhula ekubeni ngabahlohli abasebenza ngokubonakalisa. 

Ukuze ufumane imithombo yoncedo yee-Okzii zangaphambili, cofa apha​.

2022 Auxins​​

Februarie 22, 2022
 Prof Dennis Francis (Sociologie)

Onderwerp: 'n Gay Agenda: Kwellende verpligte heteroseksualiteit in ‘n Suid-Afrikaanse universiteitsklas


Maart 29, 2022
 Carmen Brewis (Senior Tolk, Taaldienste)

Onderwerp: Opvoedkundige tolking as deel van ‘pedagogies verantwoordbare’ onderrig- en leerpraktyke in ’n meertalige universiteitslesing


April 12, 2022
 Dr Zelda Barends, Ms Agatha Lebethe (Fakulteit Opvoedkunde) & Dr Anthea Jacobs (Adviseur: Sentrum vir Onderrig en Leer)

Onderwerp: Om portfolios vir leer te gebruik


May 24, 2022
 Jean Farmer (Adviseur: Sentrum vir Onderrig en Leer)

Onderwerp: Swart vroue se akademiese ervaring
Julie 26, 2022
 Elizabeth Moll-Willard (Bibliotekaresse)

Onderwerp: Inligting-geletterdheid en akademiese geletterdhedeAugustus​ 23, 2022
 Ruth Andrews (Bestuurder: Ko-kurrikulum)

Onderwerp: Ervaringsleer, bevoegdhede, en die kenmerke van graduandi


Oktober 2, 2022
 Sal aangekondig word

Onderwerp: Sal aangekondig word​​

​​2021 Auxins​

Februarie 23, 2021
 Prof Susan van Schalkwyk, Professor van Gesondheidsberoepe Onderwys en Direkteur van die Sentrum vir Gesondheidsberoepe Onderwys, Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe

Onderwerp: Vakkundigheid, vakkundige onderrig en die akademieskap van onderrig en leer (AvOL): implikasies vir die professorskorps.

​ ​


Maart 23, 2021
 A/Prof Robbie Pott: Departement Prosesingenieurswese

Onderwerp: Die balans tussen dissipline-spesifieke navorsing en ‘n akademiese begronding in leer en onderrig.​​
April 13, 2021
 Dr Nompilo Tshuma, Dosent, Departement Kurrikulumstudie & Sentrum vir Hoër en Volwassene Onderwys

Onderwerp: Om aanlyn nagraadse toesig te vermenslik: Besinning oor studenteondervindings tydens die inperking
Mei 25, 2021
 Dr Marenet Jordaan, Hons BA Joernalistiek sameroeper, Fakulteit Letter & Sosiale Wetenskappe

Onderwerp: Die ontwerp van ‘n module vir eerstejaars se kennisvaardighede.

​ ​​


Julie 20, 2021
 Dr Margaret Blackie, Senior Dosent in Departement Chemie en Polimeerwetenskap en US Onderriggenoot

Onderwerp: Studente se ontwikkelende begrip van kennis: Insae uit ‘n longitudinale studie in Chemie

​ ​


Augustus 24, 2021
 Dr Marianne Unger, Senior Dosent, Afdeling Fisioterapie, Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe

Onderwerp: Die geheel is meer as die som van die dele – verkenning van die 4C-ID-model vir kurrikulumontwerp

​ ​ ​


Oktober 5, 2021
 Dr Marianne McKay, AgriWetenskappe

Onderwerp: Programhernuwing​​

​ ​
​​


​​2020 Auxins​

September 22
 Prof Geo Quinot

Onderwerp: Hoër onderwys in gemeenskap – samewerkende hoër onderwys, ’n etiek en pedagogie van omgee en Ubuntu​.​ ​
Augustus 25
 Salisha Maharaj en Dr Christina van der Merwe

Onderwerp: Noodmigrasie na aanlynleer in Covid-19: Impak op geestesgesondheid en welstand van dosente en ander universiteitspersoneel.​​ 


28 Julie​ 2020
 Prof Karin Baatjes​

Onderwerp: Onderrig en leer in die nexus tussen teorie en praktyk​​​


26 Mei​​​ 2020
 Prof Mbulungeni Madiba​

Onderwerp: Die implementering van multitaligheid in SA universiteite: dilemmas en innoverings

​​
​​

28 April 2020
 Dr Maricel Krügel​

Onderwerp: Aanlyn onderrig en die ontwerp d​aarvan​

​ ​

​ ​

​​

Besprekings

 • Auxins vind een keer ‘n maand oor die etensuur plaas (12:45 – 13:45).
 • Plek: MSTeams tydens grendeltyd. As grendeltyd verby is, sal ons die sessie op MSTeams beskikbaar maak terwyl ons dit ook as kontaktyd in Den Bosch aanbied (Victoriastraat 41, oorkant Skuilhoek en agter die Konserwatorium, Stellenbosch kampus).
 • Navrae: gdullaart@sun.ac.za
 • Besprekings: Lucy Lucks
 •   llucks@sun.ac.za​
 •   021 808 3717​