Centre for Teaching & Learning
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​Studenteter​ugvoer ​


​​​​​​​​Studenteterugvoer by Universiteit Stellenbosch is 'n belangrike proses wat gemik is op die ondersteuning en bevordering van goeie onderrig by die instelling.  Studenteterugvoer kan informeel ingesamel word deur die gebruik van Classroom Assessment Techniques (CATs) en Klasverteenwoordigers of formeel deur die institusionele elektroniese Studenteterugvoerstelsel wat deur die Sentrum vir Onderrig en Leer (SOL) geadministreer word.

​Studenteterugvoer by US word gereguleer deur 'n beleid wat fakulteite en departemente aanmoedig om die volgende vertrekpunte rondom the gebruik van Studenteterugvoer in gedagte te hou:

​Die gebruik van studenteterugvoer behoort in die eerste plek gemik daarop te wees om individuele dosente te bemagtig om hulle eie onderrig te verbeter. Slegs daarna kan terugvoer vir enige ander doelwit gebruik word – en slegs met groot omsigtigheid.​​​

Die betroubaarheid van studenteterugvoer-resultate kan deur verskillende faktore (respons-tempo's, die tyd van die verkryging van terugvoer, ens.) beïnvloed word. Hierdie en ander faktore wat die resultate sou kon beïnvloed moet met die interpretasie van die resultate in gedagte gehou word.​​​

​​Dosente word aangemoedig om​ terugvoer aan studente te gee oor die gebruik en impak van studenteterugvoer vir die bevordering van leer en onderrig.​​

​Die 2018 Leer en Onderrigbeleid (punt 7.1.3) dui aan dat studenteterugvoer die hoofbron van inligting is oor studente se ervaring van leer en onderrig maar dat die data gebruik moet word saam met ander bronne van terugvoer.  Voorbeelde hiervan sluit in Classroom Assessment Techniques (CATs), terugvoer van kollegas, self-evaluering asook refleksie en literatuur.

Sedert Januarie 2020 is slegs die elektroniese studenteterugvoerstelsel in gebruik en geen papier-studenteterugvoervorms is meer beskikbaar nie (dit sluit voorgraads- en nagraadse modules in).​
​ ​​

Elektroniese Terugvoer​stelsel

Die Studenteterugvoerstelsel is nou beskikbaar via 'n elektroniese platform. Dit is ontwerp sodat dit toeganklik is vir studente.  Die stelsel is geintegreer met SUNLearn met toegang vir studente en die Studenteterugvoerkantoor.​​​​ 

Die Studenteterugvoerpersoneel is administrateurs van die stelsel en hanteer aktiveringsversoeke vanaf dosente of departemente.​ 'n E-registrasievorm moet alle versoeke vergesel.​​

Tydsberekening is belangrik: Skeduleer die opname lank genoeg vooruit dat studente voldoende tyd het om te reageer. Ervaring toon dat die responskoers van opnames wat oopmaak eers nadat klasse geëindig het, aansienlik laer is as dié wat voor die einde van die module uitgevoer word. Die ideaal is dat studente geleentheid kry om hulle behoeftes en bekommernisse uit te spreek voordat die klasse eindig. Dit is belangrik om sulke probleme met die studente te bespreek en vir hulle te wys dat dosente waarde aan hulle terugvoering heg en daarvolgens handel.

​​Proses vir aktivering van vraelys op Studenteterugvoerstelsel​

Klik asseblief hier vir volledige instruksies en inligting rakende die aktivering van die elektroniese studenteterugvoer-vraelys.

Programterugvoervorm

Let wel: Die hersieningsproses van die Programterugvoervorm gaan nie meer plaasvind nie.  Tot verdere kennisgewing is die vorm nie beskikbaar vir gebruik nie.

Studenteterugvoer oor leer- en onderrigprogramme (uitgesluit die hoofsaaklik navorsingsgebaseerde programme op M- en D-vlak) word jaarliks aan die einde van die finale akademiese jaar van die program afgeneem. Die opname word gedoen onder finalejaarstudente. Dit is die verantwoordelikheid van programkomitees en -koördineerders om toe te sien dat dit geskied. ​​

Dosente-terugvoervorm

Ten einde 'n meer volledige voorstelling van die onderrig-en-leer-konteks te verskaf, is dit belangrik dat dosente ook terugvoer oor hulle ervarings van die onderrig van bepaalde modules gee.

Klik asseblief hier vir die dosente-​terugvoervorm.​​COVID-19 NOTA: ​​​​ 

Gedurende COVID-19 is dieselfde prosesse en prosedures soos onder beskryf steeds geldig. Die formele studenteterugvoer-vraelys is aangepas vir die COVID-19 omstandighede en hierdie weergawe sal beskikbaar gestel word vir studente na ontvangs van 'n offisiele versoek vir aktivering gedurende 2021.

  Die aangepaste vorm kan hier besigtig word.​​​​​​​​​​​​

​​

Frequently asked questions

  • Vir 'n lys van vrae wat gereeld gevra word oor studenteterugvoer, klik hier.

​Konfidensialiteit

  • Die Studenteterugvoerkantoor is bewus van die konfidensialiteit van die verslae en sal nie die inligting met ongemagtigde persone deel nie. Slegs personeel van die Studenteterugvoerkantoor by die Sentrum vir Onderrig en Leer asook gemagtigde persone, soos bo genoem, het toegang tot die inligting.

    Vir meer inligting, kontak asseblief:
  •   Veronica Kleinsmith
  •   Roshnique Pharo
  •   Ilke Arnolds