Centre for Teaching & Learning
Welkom by Universiteit Stellenbosch

 

 

OLA-Seminaar: Vaslegging van graduandi-eienskappe in rekeningkunde-onderrighttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=10095OLA-Seminaar: Vaslegging van graduandi-eienskappe in rekeningkunde-onderrigDr Karin Cattell-Holden<p style="text-align:justify;"><span class="ms-rteFontFace-8" style="font-size:14pt;"><strong>​U word uitgenooi na die volgende kwartaallikse OLA-seminaar (onderrig, leer en assessering) wat deur die Afdeling Leer- en Onderrigverryking aangebied word. Dit sal die laaste seminaar vir 2023 wees.</strong></span></p><p style="text-align:justify;"><br style="font-size:14pt;"></p><p style="text-align:justify;"><strong style="font-size:14pt;"></strong></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:14pt;"><strong class="ms-rteForeColor-1" style="">Spreker</strong><strong class="ms-rteForeColor-1" style="">:</strong> Prof. Gretha Steenkamp (Skool vir Rekeningkunde, Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe) (US Onderriggenoot)</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:14pt;"><strong class="ms-rteForeColor-1" style="">Onderwerp:</strong> Vaslegging van graduandi-eienskappe in rekeningkunde-onderrig </span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:14pt;"><strong class="ms-rteForeColor-1" style="">Datum:</strong> 19 Oktober 2023</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:14pt;"><strong class="ms-rteForeColor-1" style="">Tyd:</strong> 13:00-14:00</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:14pt;"><strong class="ms-rteForeColor-1" style="">Plek:</strong> Kamer 3008, Fakulteit Opvoedkunde (GG Cillié-gebou)</span></p><p style="text-align:justify;"> </p><p style="text-align:justify;"><strong class="ms-rteForeColor-1" style="font-size:14pt;"><em style="">Dit is ʼn kontakseminaar, wat ook gestroom sal word. Om ʼn sitplek te bespreek, RSVP asseblief aan Roshnique Pharo: </em></strong><strong class="ms-rteForeColor-1" style="font-size:14pt;">rdaniels@sun.ac.za</strong><strong class="ms-rteForeColor-1" style="font-size:14pt;"><em style=""> of</em></strong><strong class="ms-rteForeColor-1" style="font-size:14pt;"> (021) 808 3717. </strong><strong class="ms-rteForeColor-1" style="font-size:14pt;"><em style="">Gebruik asseblief die volgende skakel om aanlyn by die seminaar aan te sluit</em></strong><strong class="ms-rteForeColor-1" style="font-size:14pt;"><span style="">:</span> </strong><a href="https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_NjJlNmUxMzMtYjM4Ny00OTE5LWE4MjctYjRiZmMyODI2NmI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22:%22a6fa3b03-0a3c-4258-8433-a120dffcd348%22%2c%22Oid%22:%229aea225e-2694-4b85-a41e-2a62fdb3040f%22%7d"><strong style="font-size:14pt;">Klik hier om by die seminaar aan te sluit</strong></a></p><p> <br></p><p><strong class="ms-rteForeColor-1" style="font-size:14pt;">Opsomming van seminaar</strong></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:14pt;">Daar word van rekenmeesters verwag om oor goed ontwikkelde nietegniese vaardighede te beskik (Tsiligiris en Bowyer, 2021). Nietegniese vaardighede, soos etiek, burgerskap, kritiese denkvermoë, kommunikasie en spanwerk, kan as graduandi-eienskappe beskou word en die ontwikkeling daarvan behoort by die kern- tegniese modules van ʼn akademiese program geïntegreer te wees (Barrie, 2007; Miller en Willows, 2023; Terblanche en De Clercq, 2021). Die seminaar sal fokus op ʼn gevallestudie by die Skool vir Rekeningkunde, waar programvernuwing onderneem is om die ontwikkeling van die GR2021 graduandi-eienskappe in die akademiese program vas te lê. Verskeie innovasies sal bespreek word, waaronder ʼn kritiese denke-blok in die eerste jaar, ʼn werksessie oor relasionele en besluitnemingsvernuf, die ontwikkeling van burgerskapswaardes deur die opskerp van vaardighede in maatskaplike innovasie, die aanwending van gemengde aktiewe leer, en ʼn studenteportefeulje met bewyse van die graduandi-eienskappe om refleksie te fasiliteer. Die gevallestudie lewer bewys van hoe graduandi-eienskappe in die kern- tegniese modules van ʼn akademiese program vasgelê kan word, en kan vir opvoeders op ander vakgebiede van nut wees.</span> </p><p style="text-align:justify;"> </p><p><strong class="ms-rteForeColor-1" style="font-size:14pt;">Biografie van spreker</strong></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:14pt;">Gretha is ʼn medeprofessor en die adjunk-direkteur vir Sosiale Impak en Transformasie by die Skool vir Rekeningkunde. Sy is ʼn US Onderriggenoot en die projekleier vir die implementering van die GR2021-bevoegdheidsraamwerk, wat deur die Suid-Afrikaanse Instituut van Geoktrooieerde Rekenmeesters (SAICA) uitgereik is, by die Skool vir Rekeningkunde. Haar navorsingsbelangstellings sluit rekeningkunde-onderrig en korporatiewe bestuursbeheer in.</span></p><p style="text-align:justify;"> </p><p><strong class="ms-rteForeColor-1" style="font-size:14pt;"><span style="">Verwysings</span> </strong></p><ul style="text-align:justify;"><li><span style="font-size:14pt;">Simon C. Barrie (2007) A conceptual framework for the teaching and learning of generic graduate attributes. <em>Studies in Higher Education</em>, 32:4, 439-458, DOI: 10.1080/03075070701476100</span></li><li><span style="font-size:14pt;">Taryn Miller en Gizelle Demarie Willows (2023) Preparing accounting students to be responsible leaders. <em>Accounting Education.</em> DOI: 10.1080/09639284.2023.2228291</span></li><li><span style="font-size:14pt;">E.A.J. Terblanche en B. De Clercq (2021) A critical thinking competency framework for accounting students. <em>Accounting Education</em>, 30:4, 325-354, DOI: 10.1080/09639284.2021.1913614</span></li><li><span style="font-size:14pt;">Vangelis Tsiligiris en Dorothea Bowyer (2021) Exploring the impact of 4IR on skills and personal qualities for future accountants: a proposed conceptual framework for university accounting education. </span><em style="font-size:14pt;">Accounting Education</em><span style="font-size:14pt;">, 30:6, 621-649, DOI: 10.1080/09639284.2021.1938616​</span><br></li></ul><p><br><br></p>
Elsabe Daneel Kommunikasiewerkswinkel 2023https://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7900Elsabe Daneel Kommunikasiewerkswinkel 2023Claudia Swart<p>​<strong>E</strong><strong>LSABÉ DANEEL KOMMUNIKASIEWERKSWINKELS </strong></p><p>Elsabé Daneel is ʼn bekende televisie-aanbieder, televisie- en rolprentaktrise en toneelspeler, en regisseur van talle teaterproduksies. Sy is ʼn produksieleier, regisseur en aanbieder van korporatiewe video's asook dokumentêre programme vir kykNET en M-Net.</p><p>As kommunikasie- en mediastrateeg bied sy kommunikasiewerkswinkels getiteld <em>Communication IQ</em> aan. Hierdie prettige en praktiese werkswinkels in kommunik</p><p>​asie- en projeksievaardighede is gerig op korporatiewe kliënte, televisie- en radio-aanbieders, akteurs, openbare sprekers, opvoeders, studente, akademiese personeel, en so meer. </p><p>Elsabé gaan in 2023 een kommunikasiewerkswinkel vir <span style="text-decoration:underline;"><strong>akademiese (doserende) </strong></span>personeel van die Universiteit Stellenbosch aanbied.  <br></p><p><strong>Deelnemers kan na die volgende onderwerpe uitsien:</strong><br><strong> </strong><br>·            Begrip van kommunikasie-jargon <br>·            Ontdek die ABC van die kommunikasieproses <br>·            Evalueer jou sterk en swakker punte as ʼn kommunikeerder<br>·            Hoe om kommunikasiemodelle vir jou te laat werk <br>·            Ontdek die tegniese aspekte wat die kommunikasieproses beïnvloed <br>·            Die rol van persoonlike styl <br>·            Die belang van liggaamstaal <br>·            Eksperimenteer met vokalisering <br>·            Ontspanningstegnieke wat werk <br>·            Hoe om jou mondelinge boodskap te verpak <br>·            Die vestiging van goeie verstandhoudings <br>·            Die dinamika van kommunikasie <br>·            Wenke vir uiters doeltreffende kommunikeerders <br>·            Die gebruik van tegnologie in die klaskamer as deel van die 'omgekeerde klaskamermetode'<br>·            Doeltreffende kommunikasie in aanlyn lesings.</p><p><em><strong>Wanneer:</strong></em><br>26 September<br></p><p><strong><em>Tyd:</em></strong><br></p><p>13:00 tot 17:00<br><em><strong> </strong></em><br><em><strong>Waar:</strong></em><br>Skuilhoek, 41 Victoriastraat  <br><strong> </strong><br><strong>Daar is slegs 10 plekke per werkswinkel beskikbaar.</strong><br><em> </em><br><em>Skakel met </em><em><em><em>Claudia Swart (claudias2@sun.ac.za)</em>​</em> om jou plek te bespreek!</em><br></p>
Transformatiewe Assessering Praatjiehttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=10052Transformatiewe Assessering PraatjieMagriet de Villiers<p><span lang="NL" class="ms-rteForeColor-1" style="color:#212121;border:1pt none windowtext;font-style:inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch:inherit;font-size:10.5pt;line-height:inherit;font-family:raleway;font-feature-settings:inherit;margin:0px;padding:0cm;vertical-align:baseline;background-image:initial;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;"><strong style="font-family:calibri, sans-serif;font-size:10pt;text-decoration-line:underline;"><span style="border:1pt none windowtext;font-style:inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch:inherit;font-size:10.5pt;line-height:inherit;font-family:raleway;font-feature-settings:inherit;margin:0px;padding:0px;vertical-align:baseline;"><strong><span style="border:1pt none windowtext;font-style:inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch:inherit;font-size:10.5pt;line-height:inherit;font-feature-settings:inherit;margin:0px;padding:0cm;vertical-align:baseline;background-image:initial;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;"><a href="https://podcasters.spotify.com/pod/show/stellenbosch-university/episodes/Artificial-Intelligence-and-other-AI---academic-integrity-in-assessment-e28cjdg/a-aa8vdq7" title="https://podcasters.spotify.com/pod/show/stellenbosch-university/episodes/Artificial-Intelligence-and-other-AI---academic-integrity-in-assessment-e28cjdg/a-aa8vdq7" target="_blank" style="border:0px;font:inherit;margin:0px;padding:0px;vertical-align:baseline;">Talks @ Stellenbosch University</a></span></strong></span></strong>​</span><span lang="NL" style="border:0px;font-style:inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch:inherit;font-size:10.5pt;line-height:inherit;font-family:raleway;font-feature-settings:inherit;margin:0px;padding:0px;vertical-align:baseline;color:#212121;"> se nuutste episode van LOV se “Talking Transformative Assessment”-podsendingreeks, voer Elzette le Roux en Hanelie Adendorff </span><span lang="NL" style="color:inherit;font-family:inherit;border:0px;font-style:inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch:inherit;font-size:11pt;line-height:inherit;font-feature-settings:inherit;margin:0px;padding:0px;vertical-align:baseline;"><span style="border:0px;font-style:inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch:inherit;font-size:10.5pt;line-height:inherit;font-family:raleway;font-feature-settings:inherit;margin:0px;padding:0px;vertical-align:baseline;color:#212121;background-image:initial;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;">(Sentrum vir Onderwys en Leer) </span></span><span lang="NL" style="border:0px;font-style:inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch:inherit;font-size:10.5pt;line-height:inherit;font-family:raleway;font-feature-settings:inherit;margin:0px;padding:0px;vertical-align:baseline;color:#212121;">’n prikkelende gesprek met Magriet de Villiers van die Sentrum vir Leertegnologieë. Hierdie gesprek handel oor akademiese integriteit, 'n kritiese onderwerp in hoër onderwys, veral in die tyd van Kunsmatig Intelligensie. Terwyl hulle oorweeg wat hierdie "AI", Akademiese Integriteit, is en hoe dit verband hou met assessering sowel as die ander "AI" (KI) toepassings, raak hulle onderwerpe aan soos eienaarskap, verantwoordelikheid en "wie se besigheid" akademiese integriteit is.</span><br></p><p class="x_xmsonormal" style="margin:0cm;color:#000000;background-color:#ffffff;font-size:10pt;font-family:calibri, sans-serif;"><span lang="NL" style="border:0px;font-style:inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch:inherit;font-size:10.5pt;line-height:inherit;font-family:raleway;font-feature-settings:inherit;margin:0px;padding:0px;vertical-align:baseline;color:#212121;"> </span></p><p class="x_xmsonormal elementToProof" style="margin:0cm;color:#000000;background-color:#ffffff;font-size:10pt;font-family:calibri, sans-serif;"><span style="border:0px;font-style:inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch:inherit;font-size:10.5pt;line-height:inherit;font-family:raleway;font-feature-settings:inherit;margin:0px;padding:0px;vertical-align:baseline;color:#212121;">Skakel in en sluit aan by die gesprek oor akademiese integriteit en hoe dit verweef is met transformerende assessering.</span></p><p class="x_xmsonormal elementToProof" style="margin:0cm;color:#000000;background-color:#ffffff;font-size:10pt;font-family:calibri, sans-serif;"><span style="border:0px;font-style:inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch:inherit;font-size:10.5pt;line-height:inherit;font-family:raleway;font-feature-settings:inherit;margin:0px;padding:0px;vertical-align:baseline;color:#212121;"><br></span></p><p style="color:#424242;background-color:#ffffff;font-size:10pt;font-family:calibri, sans-serif;margin-bottom:0px;"><span style="border:0px;font-style:inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch:inherit;font-size:10.5pt;line-height:inherit;font-family:raleway;font-feature-settings:inherit;margin:0px;padding:0px;vertical-align:baseline;color:#212121 !important;"><span class="ms-rteFontSize-1" style="color:#666666;font-family:raleway;background-color:#ffffff;"><em>Image under license by /freepik.com</em></span>​<br></span></p><p> <br> <br> </p>
TLA Seminaar: Kurrikulumvernuwing: Die Middeweg tussen Kliniesevaardigheids- en Kritiesevaardigheidsontwikkelinghttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=10015TLA Seminaar: Kurrikulumvernuwing: Die Middeweg tussen Kliniesevaardigheids- en KritiesevaardigheidsontwikkelingDr Karin Cattell-Holden<p style="text-align:justify;"><span class="ms-rteFontFace-8" style="font-family:raleway;"><strong style="font-size:18px;">​</strong><span style="color:#000000;font-size:18px;"><strong>Die Afdeling Leer- en Onderrigverryking bied hulle volgende kwartaallikse seminaar op 31 Augustus 2023 aan.</strong></span>​<br></span></p><p style="color:#000000;font-size:medium;text-align:left;"><span style="font-family:raleway;"><span class="ms-rteForeColor-1" style="font-size:18px;"><strong>Spreker:</strong></span> Prof Marianne Unger (Afdeling Fisioterapie, Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe) (US Onderriggenoot)</span></p><p style="color:#000000;font-size:medium;text-align:left;"><span style="font-family:raleway;"><span class="ms-rteForeColor-1" style="font-size:18px;"><strong>Tema:</strong></span> Kurrikulumvernuwing: Die Middeweg tussen Kliniesevaardigheids- en Kritiesevaardigheidsontwikkeling</span></p><p style="color:#000000;font-size:medium;text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;"><strong class="ms-rteForeColor-1" style="font-size:18px;">Datum</strong>: 31 Augustus 2023</span></p><p style="color:#000000;font-size:medium;text-align:left;"><span style="font-family:raleway;"><span class="ms-rteForeColor-1" style="font-size:18px;"><strong>Tyd</strong></span>: 12:45-14:00</span></p><p style="color:#000000;font-size:medium;text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;"><strong class="ms-rteForeColor-1" style="font-size:18px;">Plek:</strong> Lokaal 3008, Fakulteit Opvoedkunde (GG Cillié Gebou)<br></span></p><p style="color:#000000;font-size:medium;text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;"><span class="ms-rteForeColor-1" style="font-size:medium;"><em><strong>Die seminaar geskied in lewende lywe en sitplekke is beperk. Bespreek asseblief by Roshnique Pharo: rdaniels@sun.ac.za of 021 808 3717.</strong></em></span><br></span></p><p style="color:#000000;font-size:medium;text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;"><span class="ms-rteForeColor-1" style="font-size:medium;"><em><strong><br></strong></em></span></span></p><p style="text-align:justify;"><span class="ms-rteForeColor-1" style="font-family:raleway;font-size:18px;"><strong>Opsomming van seminaar</strong></span></p><p style="color:#000000;font-size:medium;text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;">Dit raak al nodiger dat ons afgestudeerdes lewer wat daartoe in staat is om ’n verskil te maak. Dít verg dat professionele programme in die gesondheidswetenskappe studente help om vaardighede te verwerf en kenmerke te ontwikkel wat verder as kliniese bekwaamheid strek. Die reeds oorlaaide kurrikulum en die uitwerking daarvan op studente- en personeelwelwees stel tans die geslaagdheid van ons fisioterapieprogram ernstig in gevaar. Probleemgebaseerde leer gee studente egter die geleentheid om tegelykertyd kritiese vaardighede – samewerking, kommunikasie, leierskap, kampvegting en akademieskap (Yew & Goh, 2016) – te ontwikkel én fisioterapie te leer en kliniese vaardighede te ontwikkel. Deur werklikheidsgetroue probleme in die klaskamer te hanteer, skep ons daardie bepalende momente vir transformasie (Mezirow, 2018). As dit nadenkend ontwerp en op die heel eerste dag van die eerste jaar ingestel word, kan dit kwessies soos fragmentering, kompartementalisering en die oordragparadoks wat hiërargiese modulêre kurrikulums kenmerk, aanspreek (Frerejean et al., 2022).</span></p><p style="color:#000000;font-size:medium;text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;">In hierdie seminaar deel ek met u ons reis, die hoe en die hoekom daarvan, en die uitdagings in ons pogings om bekwame fisioterapeute én kritiese burgers te ontwikkel.​<br></span></p><p style="color:#000000;font-size:medium;text-align:justify;"><br style="font-family:raleway;"></p><p style="color:#000000;font-size:medium;"></p><p style="text-align:justify;"><span class="ms-rteForeColor-1" style="font-family:raleway;font-size:18px;"><strong>Biografie van spreker</strong></span></p><p style="color:#000000;font-size:medium;text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;">Prof. Marianne Unger is ’n begeesterde dosent in fisioterapie met 27 jaar ondervinding agter die rug, onder meer as voorsitter van verskeie komitees, wat voorgraadseprogram- en navorsingsetiekkomitees insluit. Sy het ’n PhD in Pediatriese Neurologie, en haar spesialisbelangstelling is om bewegingstrategieë beter te verstaan met die oog op verbeterde intervensies by kinders met serebrale verlamming. P:rof. Unger se besorgdheid oor toekomstige fisioterapiepraktyk en -opvoeding het haar aangespoor om haar O&L-opleiding uit te brei, en sy het onlangs ’n US-onderriggenootskap voltooi. Sy is daarvoor verantwoordelik om kurrikulumvernuwing in hulle program voort te dryf en sy is opgewonde daaroor om nuwe en innoverende metodologieë uit te werk wat die studente-ervaring kan verbeter én studente op die veranderende omvang van toekomstige fisioterapiepraktyk voorberei.<br></span></p><p style="color:#000000;font-size:medium;text-align:justify;"><br style="font-family:raleway;"></p><p style="font-size:medium;text-align:justify;"><span class="ms-rteForeColor-1" style="font-family:raleway;"><strong>Bronnelys</strong></span></p><p style="color:#000000;font-size:medium;text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;">· Frerejean, J, Dolmans, DH & Van Merrienboer, JJ. 2022. Research on instructional design in the health professions: From taxonomies of learning to whole‐task models. Researching Medical Education, 291-302.</span></p><p style="color:#000000;font-size:medium;text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;">· Mezirow, J. 2018. Transformative learning theory. In Contemporary theories of learning (114-128). Routledge.</span></p><p style="color:#000000;font-size:medium;text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;">· Yew, EH & Goh, K. 2016. Problem-based learning: An overview of its process and impact on learning. Health Professions Education 2(2), 75-79.<br></span></p><p style="color:#000000;font-family:"times new roman";font-size:medium;"><br></p><p style="color:#000000;font-family:"times new roman";font-size:medium;"><br></p><p style="color:#000000;font-family:"times new roman";font-size:medium;"><br></p><p style="color:#000000;font-family:"times new roman";font-size:medium;"><br></p><p style="color:#000000;font-family:"times new roman";font-size:medium;"><br></p><p><br><br></p>
Is ChatGPT en AI die einde van assessering soos ons dit ken?https://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=9991Is ChatGPT en AI die einde van assessering soos ons dit ken?Dr Jan Petrus Bosman<p><span style="font-family:raleway;color:#61223b;text-decoration:underline;">​</span><a href="https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://podcasters.spotify.com/pod/show/stellenbosch-university/episodes/Is-ChatGPT-and-AI-the-end-of-assessment-as-we-know-it-e271cvq&data=05%7c01%7c%7c114c9e39733340720aa308db8f52e23e%7ca6fa3b030a3c42588433a120dffcd348%7c0%7c0%7c638261358367655466%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c3000%7c%7c%7c&sdata=mtyYgZjAwXqn7BEgxSSTztFcsvfD/2YSb7WTlwvrGZ0%3D&reserved=0" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-auth="Verified" title="Original URL: https://podcasters.spotify.com/pod/show/stellenbosch-university/episodes/Is-ChatGPT-and-AI-the-end-of-assessment-as-we-know-it-e271cvq. Click or tap if you trust this link." data-linkindex="1" style="border:0px;font-stretch:inherit;font-size:14.6667px;line-height:inherit;font-feature-settings:inherit;margin:0px;padding:0px;vertical-align:baseline;background-color:#ffffff;text-decoration:underline;"><span style="font-family:raleway;"><strong style="color:#61223b;"><span style="color:#61223b;">Talks @ Stellenbosch University</span></strong> </span></a><span style="color:#242424;font-size:14.6667px;background-color:#ffffff;font-family:raleway;">het onlangs 'n episode vrygestel oor die onderwerp "Is ChatGPT en AI die einde van assessering soos ons dit ken?". In hierdie podcast gesels Jan Petrus Bosman, Direkteur van die Sentrum vir Leer-tegnologieë, met Hanlie Adendorff (Sentrum vir Onderwys en Leer) en Elzette le Roux oor hierdie baie belangrike vraag. Hy deel sy insig en perspektiewe oor die opkoms van generatiewe kunsmatige intelligensie stelsels (soos ChatGPT) en die implikasies van hierdie nuwe (maar eintlik ou) "kid on the block" vir hoër onderwys en spesifiek assessering. Die gesprek neem interessante draaie en wendings soos die verhaal van die invloed van tegnologie op menslike praktyke soos onderwys ontvou. Die gehoor word genooi om krities te dink oor die realiteit om nou masjiene te hê wat lankstaande tradisies en praktyke (soos die tipiese universiteitseksamen of -opstel) in hoër onderwys kan verbeter of dwarsboom. Luister in jou vrye tyd en bly ingelig!</span><br></p>
Pedagogie vir Groot Klassehttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=9987Pedagogie vir Groot KlasseCarren Thom<p><span class="ms-rteFontFace-8 ms-rteForeColor-1" style="font-size:18px;">​<strong><span lang="AF" style="line-height:107%;">Verslag: Fakulteit Opvoedkunde Werksessie oor Groot Klasse: 2 Junie 2023</span></strong></span></p><p><strong class="ms-rteFontFace-8" style="font-size:16pt;"><span lang="AF" style="line-height:107%;"></span></strong></p><p style="text-align:justify;"><strong class="ms-rteFontFace-8 ms-rteForeColor-1" style="font-size:17px;">Onderwerp</strong></p><p style="text-align:justify;"><span class="ms-rteFontFace-8" style="font-size:16pt;"><span style="font-size:16px;">Pedagogie vir Groot Klasse</span> <br></span></p><p style="text-align:justify;"><strong class="ms-rteFontFace-8 ms-rteForeColor-1" style="font-size:17px;">Aanbieders</strong></p><p style="text-align:justify;"><span class="ms-rteFontFace-8" style="font-size:16pt;"><span style="font-size:16px;">Drs Hanelie Adendorff en Anthea Jacobs, mee Johara Khan en Charmaine van der Merwe, en mnr Sim Ntwasa </span><br></span></p><p style="text-align:justify;"><br class="ms-rteFontFace-8" style="font-size:16pt;"></p><p></p><p style="text-align:justify;"><span class="ms-rteFontFace-8" style="font-size:16px;">Die Fakulteit Opvoedkunde het etlike klagtes en bekommernisse ontvang oor die skielike toename in die grootte van sommige klasse, in reaksie waarop professor Deresh Ramjugernath (Viserektor: Leer en Onderrig), in 'n onlangse gesprek met die Fakulteitsbestuur, verwys het na die behoefte om voor te berei vir die massifikasie van onderwys. In reaksie op verskeie uitdagings wat as gevolg van groot klasse ontstaan, het professor Michael le Cordeur, Visedekaan (Onderrig en Leer), versoek dat kollegas van die Sentrum vir Onderrig en Leer (SOL) 'n werksessie vir personeel aanbied oor strategieë wat nuttig sal wees in die hantering van groot klasse. Hierdie werksessie het op 2 June plaasgevind. Die Dekaan van die Fakulteit Opvoedkunde, professor Mbulungeni Madiba, het deelnemers aan die werksessie verwelkom deur hulle te herinner aan die belangrikheid daarvan om 'n voortdurend veranderende hoëronderwyslandskap te omhels. Die verslag hieronder verskaf 'n opsomming van die geleentheid. <br></span></p><p style="text-align:justify;"><span class="ms-rteFontFace-8" style="font-size:16px;">Antwoorde op 'n vóór-werksessie opname het getoon dat die personeel nie net daarin belanggestel het om te leer van strategieë om groot klasse te hanteer nie, maar ook, onder andere, oor die verbetering van eweknie-tot-eweknie terugvoer en die gebruik van tutors (eweknie-fasiliteerders). Dr Jacobs het die personeel herinner dat die Afdeling vir Leer- en Onderrigverryking 'n aantal behulpsame akademiese hulpbronne het wat hierdie onderwerpe aanspreek. Voorbeelde word hieronder gelys, in hipergekoppelde formaat om toegang te vergemaklik:</span></p><ul style="text-align:justify;"><li><a href="/english/learning-teaching/learning-teaching-enhancement/Pages/faq.aspx"><span class="ms-rteFontFace-8" style="font-size:16px;">Akademiese Vernuwing </span></a></li><li><a href="/english/learning-teaching/ctl/Documents/Auxin/Flipped%20learning%20model.pdf"><span class="ms-rteFontFace-8" style="font-size:16px;">Omgekeerde Klaskamer</span></a></li><li><a href="/english/learning-teaching/learning-teaching-enhancement/ai-in-he"><span class="ms-rteFontFace-8" style="font-size:16px;">Kunsmatige Intelligensie </span></a><span class="ms-rteFontFace-8" style="font-size:16px;">(insluitend ChatGPT)</span></li><li><a href="/english/learning-teaching/learning-teaching-enhancement/Pages/faq.aspx"><span class="ms-rteFontFace-8" style="font-size:16px;">Hibriede Leer</span></a></li></ul><p style="text-align:justify;"> <br></p><p style="text-align:justify;"><strong class="ms-rteFontFace-8" style="font-size:16pt;"><span class="ms-rteForeColor-1" style="font-size:17px;">Wanneer is dit 'n groot klas? </span><strong class="ms-rteFontFace-8 ms-rteForeColor-1" style="text-align:justify;font-size:17px;">Wanneer dit groter is as wat dit tevore was</strong>​</strong></p><p style="text-align:justify;"><span class="ms-rteFontFace-8" style="font-size:16px;"><span style="background-color:transparent;">By wyse van</span><span style="background-color:transparent;"> </span> </span><span class="ms-rteFontFace-8" style="background-color:transparent;font-size:16px;">'n vakkundige benadering tot die uitdaging van groot klasse hanteer, het die werksessie-bywoners gebruik gemaak van artikels deur Jawitz (2013)</span><a href="https://stellenbosch-my.sharepoint.com/personal/joharak_sun_ac_za/Documents/Attachments/Report_Faculty%20of%20Education%20Large%20Classes%20Workshop%20%28Afrikaans%29.docx#_ftn1" style="background-color:transparent;"><span class="ms-rteFontFace-8" style="font-size:16px;">[1]</span></a><span class="ms-rteFontFace-8" style="background-color:transparent;font-size:16px;"> en McDonagh en Radaković (2022)</span><a href="https://stellenbosch-my.sharepoint.com/personal/joharak_sun_ac_za/Documents/Attachments/Report_Faculty%20of%20Education%20Large%20Classes%20Workshop%20%28Afrikaans%29.docx#_ftn2" style="background-color:transparent;"><span class="ms-rteFontFace-8" style="font-size:16px;">[2]</span></a><span class="ms-rteFontFace-8" style="background-color:transparent;font-size:16px;">. Jawitz stel voor dat groot klasse 'n unieke geleentheid verskaf vir hoë-gehalte leerervarings. Breedvoerige beplanning, ondersteuning en ervaring word egter benodig om voordeel te trek uit hierdie geleenthede. Die leerervaring van 'n groot klas studente kan verhoog word deur die gebruik van tegnologieë soos multimedia-aanbiedings, potgooie en video's, en die doeltreffende gebruik van 'n span steunpersoneel en leerbestuurstelsels, soos SUNLearn. McDonagh en Radaković stel voor dat die belangrikste faktor in studentebetrokkenheid is om te verseker dat die studente dwarsdeur die leerproses betrek word: van ontwerpsinsette en kennisoordrag tot terugvoer oor assessering en kursusevaluering. McDonagh en Radaković beklemtoon voorts die behoefte aan akademiese vernuwing deur die hersiening van onderriggereedskap en </span><span style="font-family:"trebuchet ms", helvetica;font-size:16px;background-color:transparent;">-strategieë en beveel verskeie aktiewe leerinstrumente aan om begrip en betrokkenheid te verbeter.</span></p><p style="text-align:justify;"> </p><p><strong class="ms-rteFontFace-8 ms-rteForeColor-1" style="font-size:17px;">Die DeLTA-siklus</strong></p><p style="text-align:justify;"><span class="ms-rteFontFace-8" style="font-size:16px;">Akademiese vernuwing lyk dikwels na 'n oorweldigende onderneming, maar die SOL stel die </span><a href="/english/learning-teaching/ctl/t-l-resources/design-for-learning-teaching-and-assessment-(delta)-cycle"><span class="ms-rteFontFace-8" style="font-size:16px;"><strong>D</strong>esigning <strong>L</strong>earning, <strong>T</strong>eaching<img src="/english/PublishingImages/Lists/dualnews/My%20Items%20View/DELTA%20Cycle.png" alt="DELTA Cycle.png" class="ms-rtePosition-2" style="margin:5px;" /> and <strong>A</strong>ssessment (<strong>DeLTA</strong>)-proses</span></a><span class="ms-rteFontFace-8" style="font-size:16px;"> voor om dosente in hulle onderrig-, leer- en assesseringstaak te ondersteun. Die DeLTA-siklus, wat in akademieskap gewortel is, word in vyf iteratiewe, sikliese prosesse verdeel om interaktiewe leergeleenthede, innoverende onderrigbenaderings en breë assesseringsgeleenthede te ontwerp. In die volgende deel van die werksessie is eweknie-fasilitering van leer as nuttige gereedskap vir onderrig, leer en assessering (</span><em class="ms-rteFontFace-8" style="font-size:16px;">learning, teaching and assessment (</em><em class="ms-rteFontFace-8" style="font-size:16px;">TLA)</em><span class="ms-rteFontFace-8" style="font-size:16px;">) aan die DeLTA-siklus gekoppel.</span></p><p style="text-align:justify;"> <br></p><p style="text-align:justify;"><strong class="ms-rteFontFace-8 ms-rteForeColor-1" style="font-size:17px;">Eweknie-fasilitering van leer</strong></p><p style="text-align:justify;"><span class="ms-rteFontFace-8" style="font-size:16px;">Wanneer eweknie-fasilitering as 'n leergeleentheid gebruik word, moet dosente doelbewus wees in hulle oorweging van hoe eweknie-fasiliteerders sal kan bou op wat in die lesing aangebied is, deur <em>leer te fasiliteer </em>eerder as net antwoorde te verskaf. Eweknie-fasiliteerders is in 'n ideale posisie om terugvoer aan dosente te verskaf oor onderwerpe wat konsolidasie benodig. As sulks is eweknie-fasilitering 'n nuttige onderrigstrategie vir groot klasse om konsepte soos drempels en bottelnekke te hanteer.</span></p><p style="text-align:justify;"><span class="ms-rteFontFace-8" style="font-size:16px;">Die SOL bied 'n 16-uurlange, volledig aanlyn </span><a href="/english/learning-teaching/ctl/Documents/Auxin/Enrolment%20Information%20on%20Peer%20to%20Peer%20training%202023.pdf"><span class="ms-rteFontFace-8" style="font-size:16px;">SUNLearn kortkursus</span></a><span class="ms-rteFontFace-8" style="font-size:16px;"> oor eweknie-fasilitering aan, waarna studente erkenning op hulle studierekords kry as US-geakkrediteerde eweknie-fasiliteerders. Dosente word aangemoedig om potensiële eweknie-fasiliteerders te kry om vir die kortkursus in te skryf.</span></p><p style="text-align:justify;"> </p><p style="text-align:justify;"><strong class="ms-rteFontFace-8 ms-rteForeColor-1" style="font-size:17px;">Assessering van groot klasse</strong></p><p style="text-align:justify;"><span class="ms-rteFontFace-8" style="font-size:16px;">Die laaste deel van die werksessie het op assessering gefokus, wat veral 'n relevante onderwerp is in die lig daarvan dat dit een van die instelling se spelwisselaars is. Daar is ongelukkig geen wondermiddel wat alle assesseringsuitdagings sal oplos nie. Terwyl formatiewe assesserings dikwels uitgebreide nasientyd vereis, het een van die werksessie-bywoners gedeel dat hierdie uitdaging aangespreek kan word deur eers algemene terugvoer aan die klas te verskaf, en dan individuele punte en terugvoer op 'n latere stadium.</span></p><p style="text-align:justify;"> </p><p style="text-align:justify;"><span class="ms-rteFontFace-8" style="font-size:16px;">Terugvoer is slegs sy naam werd as dit deur die student vir die doel van verbetering gebruik kan word. Een van die belangrikste boodskappe in die hersiene </span><a href="http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4%20Policies%20and%20Regulations/SU%20Assessment%20Policy_FINAL.pdf"><span class="ms-rteFontFace-8" style="font-size:16px;">SU Assesseringsbeleid</span></a><span class="ms-rteFontFace-8" style="font-size:16px;"> is dat assessering en terugvoer in die TLA geïntegreer moet wees; dit is nie iets wat </span><strong class="ms-rteFontFace-8" style="font-size:16px;"><em>aan </em></strong><span class="ms-rteFontFace-8" style="font-size:16px;">studente gedoen word nie, maar eerder </span><strong class="ms-rteFontFace-8" style="font-size:16px;"><em>met </em></strong><span class="ms-rteFontFace-8" style="font-size:16px;">studente om hulle leer te verbeter. Nog 'n bywoner het vertel dat dit aangespreek kan word deur groepaanbiedings wat tegelykertyd deur die dosent en die eweknieë gemerk word, waarna konsensus bereik moet word oor die groep se finale punt. Self- en eweknie-assessering kan 'n manier wees om selfs nog punte te genereer. Wanneer dit egter doeltreffend gebruik word, kan hierdie tipes assessering behulpsaam wees om studente die vaardigheid aan te leer om hulle eie werk te assesseer, wat noodsaaklik is vir die lewe ná graduering.</span></p><p style="text-align:justify;"> </p><p style="text-align:justify;"><span class="ms-rteFontFace-8" style="font-size:16pt;"><span style="font-size:16px;">Die werksessie is bygewoon deur 18 personeellede van die Fakulteit Opvoedkunde en twee verteenwoordigers van die Opvoedkunde Studentekomitee en daar was betekenisvolle betrokkenheid onder mekaar. Soos een van die bywoners dit gestel het, het die werksessie “'n waardevolle geleentheid gebied om van ons studente en ander kollegas te leer en sodoende ons eie praktyk te verbeter."</span><br></span></p><p style="text-align:justify;"><span class="ms-rteFontFace-8" style="font-size:16pt;">________________________________________<br></span></p><p style="text-align:justify;"><a href="https://stellenbosch-my.sharepoint.com/personal/joharak_sun_ac_za/Documents/Attachments/Report_Faculty%20of%20Education%20Large%20Classes%20Workshop%20%28Afrikaans%29.docx#_ftnref1"><span class="ms-rteFontFace-8" style="font-size:16px;">[1]</span></a><span class="ms-rteFontFace-8" style="font-size:16px;"> Jawitz, J. 2013. The challenge of teaching large classes in higher education in South Africa: a battle to be waged outside the classroom. Book chapter. Cape Town: University of Cape Town.</span></p><p style="text-align:justify;"><a href="https://stellenbosch-my.sharepoint.com/personal/joharak_sun_ac_za/Documents/Attachments/Report_Faculty%20of%20Education%20Large%20Classes%20Workshop%20%28Afrikaans%29.docx#_ftnref2"><span class="ms-rteFontFace-8" style="font-size:16px;">[2]</span></a><span class="ms-rteFontFace-8" style="font-size:16px;"> McDonagh, Kenneth, & Radaković, Jelena. (2022, August 1). Most effective tools and strategies for large class engagement: first year students experiences and their recommendations. Pedagogy for Higher Education Large Classes (PHELC22) (PHELC), Hybrid: Dublin City University, St. Patrick's Campus and online.</span><br class="ms-rteFontFace-8" style="font-size:16pt;"></p><p><br class="ms-rteFontFace-8" style="font-size:16pt;"></p><p><span class="ms-rteFontFace-8" style="font-size:16pt;"><br><br></span></p>
Nuwe talks@stellenboschuni-reeks oor transformerende assessering bekendgestel https://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=9980Nuwe talks@stellenboschuni-reeks oor transformerende assessering bekendgestel Hanelie Adendorff & Dalene Joubert<p>​<br></p><p>Die Afdeling vir Leer- en Onderrigverryking (ALOV) het onlangs op <a href="https://open.spotify.com/show/3PWy7hFa1HZnNSM51Ny3a3?si=70c61fcb4c424184"><em>talks@stellenboschuni</em></a> 'n gespreksreeks bekendgestel waarin transformerende assesseringspraktyke aan die US in die kollig is. Onder leiding van dr Hanelie Adendorff van die Sentrum vir Onderrig en Leer en Elzette le Roux, is hierdie podsendingreeks 'n belangrike komponent van die institusionele assesseringsprojek wat daarop gemik is om die assesseringskultuur op kampus te herbedink. <br></p><p>Hierdie reeks, toepaslik getitel <em>Talking Transformative Assessment</em>, bied boeiende besprekings met kollegas van verskillende afdelings, fakulteite en diverse agtergronde. Deur assessering vanuit verskeie oorde te verken en op die gesamentlike wysheid van ons akademiese gemeenskap te steun, poog die reeks om konvensionele norme uit te daag en nuwe, innoverende denkwyses oor studente-assessering te belig. Sommige van die episodes waarna luisteraars kan uitsien, sluit in “<a href="/english/Lists/dualnews/iframe%20src=%22https:/podcasters.spotify.com/pod/show/stellenbosch-university/embed/episodes/The-science-of-alternative-assessment-approaches-e26fr1v/a-aa33621%22%20height=%22102px%22%20width=%22400px%22%20frameborder=%220%22%20scrolling=%22no%22%3E%3C/iframe">The 'science' of alternative assessment approaches</a>" en “<a href="/english/Lists/dualnews/iframe%20src=%22https:/podcasters.spotify.com/pod/show/stellenbosch-university/embed/episodes/Is-ChatGPT-and-AI-the-end-of-assessment-as-we-know-it-e271cvq/a-aa4pli7%22%20height=%22102px%22%20width=%22400px%22%20frameborder=%220%22%20scrolling=%22no%22%3E%3C/iframe">Is ChatGPT and AI the end of assessment as we know it?</a>".  </p><p>Met hierdie inisiatief beoog die Universiteit Stellenbosch om 'n kultuur van oop dialoog en kritiese denke rondom studente-assessering te bevorder. Met die doel om deurdagte assesseringsontwerp te inspireer, nooi hierdie podsendingreeks almal uit om saam te dink oor die toekoms van assessering aan die US. <em>Talks@stellenboschuni</em> is gratis beskikbaar op <a href="https://open.spotify.com/show/3PWy7hFa1HZnNSM51Ny3a3?si=70c61fcb4c424184">Spotify</a>, <a href="https://podcasts.apple.com/za/podcast/talks-stellenboschuni/id1515808445">Apple Podcast</a> en meeste ander platforms – skakel in en praat saam oor die transformasie van ons assesseringspraktyke aan die US. <br></p><p><br></p>
HELTASA: Digitale Dialoog en (un)Conference uitnodigingshttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=9978HELTASA: Digitale Dialoog en (un)Conference uitnodigingsClaudia Swart-Jansen van Vuuren<p>​</p><p><span style="font-family:raleway;font-size:16px;"><strong>Die jongste nuus van HELTASA volg. Die Suider-Afrikaanse Vereniging vir Onderrig en Leer in Hoër Onderwys (HELTASA) is ʼn beroepsvereniging vir opvoeders en ander belangrike rolspelers in die tersiêre sektor.</strong></span></p><p> </p><p><strong class="ms-rteForeColor-1" style="font-family:raleway;font-size:16px;">Uitnodiging na Digitale Dialoog</strong></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:16px;">Die volgende Digitale Dialoog, </span><strong style="font-family:raleway;font-size:16px;">“Dismantling Buzzwords in Educational Technology</strong><strong style="font-family:raleway;font-size:16px;">" (Die Aftakeling van Gonswoorde in Opvoedkundige Tegnologie)</strong><span style="font-family:raleway;font-size:16px;">, sal op </span><strong style="font-family:raleway;font-size:16px;">Donderdag 27 Julie van 12:00 tot 13:30 </strong><span style="font-family:raleway;font-size:16px;">aangebied word. Daar word baie vinnig op die gebied van opvoedkundige tegnologie (EdTech) gevorder en ons vind dikwels dat ons terme gebruik wat omstrede of swak omskryf is, of oormatig gebruik word. Konsepte soos die Vierde Industriële Revolusie (4IR), digitale inboorlinge en digitale transformasie kom algemeen voor en word soms as vanselfsprekend aanvaar. Personeel en studente in hoër onderwys gaan soms met hierdie konsepte om asof dit ʼn gegewe is, of universeel verstaan word. HELTASA is op soek na maniere om ons te help ontleed waar hierdie konsepte vandaan kom en watter soorte diskoers daardeur geïmpliseer word. Kan hierdie woorde op ander maniere beskou word? Hulle wil ook uiteensit hoe sommige van hierdie terme by die doelwit van Suider-Afrikaanse hoër onderwys inpas. Die </span><a href="https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://heltasa.org.za/digital-dialogue-series-invitation-dismantling-buzzwords-in-educational-technology/&data=05%7c01%7c%7ca0edd7a9dd454510656e08db82c90f91%7ca6fa3b030a3c42588433a120dffcd348%7c0%7c0%7c638247572661605682%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c3000%7c%7c%7c&sdata=l2vV0su4h/soszFjZmT4T7hBXavRID3Gw5geEDm77CE%3D&reserved=0"><span style="font-family:raleway;font-size:16px;">uitnodiging</span></a><span style="font-family:raleway;font-size:16px;"> is op die webwerf en jy kan met hierdie skakel </span><a href="https://uct-za.zoom.us/meeting/register/tJAqdOmtrTwtG9cAbqa2iVfLSotUNlzMg_p-"><span style="font-family:raleway;font-size:16px;">registreer</span></a><span style="font-family:raleway;font-size:16px;">.</span></p><p style="text-align:justify;"> </p><p style="text-align:justify;"><strong class="ms-rteForeColor-1" style="font-family:raleway;font-size:16px;">Oproep om Deelname: HELTASA-konferensie: 24-26 Oktober</strong></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:16px;">Sluit by HELTASA aan vir die </span><a href="https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://heltasa.org.za/unconference-2023/&data=05%7c01%7c%7ca0edd7a9dd454510656e08db82c90f91%7ca6fa3b030a3c42588433a120dffcd348%7c0%7c0%7c638247572661605682%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c3000%7c%7c%7c&sdata=3aSRtw4o0bEC49ge3mh0hex0SqQYCeCOuZgUzZmfofI%3D&reserved=0"><span style="font-family:raleway;font-size:16px;">jaarlikse HELTASA-konferensie</span></a><span style="font-family:raleway;font-size:16px;">, wat op die Vanderbijlparkkampus van die Noordwes-Universiteit aangebied sal word. Die tema is “Celebration of Scholarship: Connecting the Lights" (Viering van Akademieskap: Koppeling van die Ligte). Dit sal ʼn hibridiese geleentheid wees en afgevaardigdes sal dus in persoon of aanlyn kan deelneem. Let asseblief daarop dat aanbieders egter in persoon aanwesig sal moet wees. Vir meer inligting, raadpleeg die </span><a href="https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://heltasa.org.za/call-for-participation/&data=05%7c01%7c%7ca0edd7a9dd454510656e08db82c90f91%7ca6fa3b030a3c42588433a120dffcd348%7c0%7c0%7c638247572661605682%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c3000%7c%7c%7c&sdata=sPy3%2B3Prqv1VvhQXbBbwP6pBPVUBf2XBKggX7FX83Tc%3D&reserved=0"><span style="font-family:raleway;font-size:16px;">oproep om deelname</span></a><span style="font-family:raleway;font-size:16px;"> of </span><a href="https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://ctl-nwu.libcal.com/event/10900270&data=05%7c01%7c%7ca0edd7a9dd454510656e08db82c90f91%7ca6fa3b030a3c42588433a120dffcd348%7c0%7c0%7c638247572661605682%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c3000%7c%7c%7c&sdata=QFKLNGAWHg5cN5EBiNYM%2B27hhsNnkbaXU4rPq%2BwcEOM%3D&reserved=0"><span style="font-family:raleway;font-size:16px;">registreer</span></a><span style="font-family:raleway;font-size:16px;"> vir die konferensie. HELTASA wil jou graag by HELTASA 2023 sien en alles oor afgevaardigdes se onderrig-leer-assesseringservarings en -akademieskap in 2023 verneem!  </span></p><p style="text-align:justify;"><strong style="font-family:raleway;font-size:16px;"> </strong></p><p style="text-align:justify;"><strong class="ms-rteForeColor-1" style="font-family:raleway;font-size:16px;">Reaksie op KI: Opname van Digitale Dialoog</strong></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:16px;">As jy die Digitale Dialoog van 24 Mei, “How are Institutions Responding to AI?" (Hoe Reageer Instellings op KI?), misgeloop het, kan jy die opname op die </span><a href="https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://drive.google.com/file/d/1BmmbAdQwU7CPcqyB8K9TNgOe86z91XBu/view?usp%3Dsharing&data=05%7c01%7c%7ca0edd7a9dd454510656e08db82c90f91%7ca6fa3b030a3c42588433a120dffcd348%7c0%7c0%7c638247572661605682%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c3000%7c%7c%7c&sdata=3xqz8rZvY3iUk4TbA8Wy94gFCWYx/StrcZKY6zSIHII%3D&reserved=0"><span style="font-family:raleway;font-size:16px;">gedeelde Google Drive</span></a><span style="font-family:raleway;font-size:16px;"> opspoor. Jy kan ook die </span><a href="https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://docs.google.com/presentation/d/1m5Jgbsl-FN2loMdg0z3RvZOtMRfj3obEL2wKinPZll8/edit?usp%3Dsharing&data=05%7c01%7c%7ca0edd7a9dd454510656e08db82c90f91%7ca6fa3b030a3c42588433a120dffcd348%7c0%7c0%7c638247572661605682%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c3000%7c%7c%7c&sdata=rHTy3fR86teUHDWPPDPiYbgAg/O%2BXF/Q6DbXBa8QvR8%3D&reserved=0"><span style="font-family:raleway;font-size:16px;">skyfies</span></a><span style="font-family:raleway;font-size:16px;"> met die response op die vrae van die meningsopname en prof Blackie se voorlegging besigtig. </span></p><p style="text-align:justify;"><strong style="font-family:raleway;font-size:16px;"> </strong></p><p style="text-align:justify;"><span class="ms-rteForeColor-1" style="font-family:raleway;font-size:16px;"><strong style="">Nuus</strong>:</span></p><p style="text-align:justify;"><br></p><ul style="text-align:justify;"><ol><li><span style="font-family:raleway;font-size:16px;">Die Hoëronderwysraad (HOR) vra vir referate deur navorsers wat in kunsmatige intelligensie (KI) en die hoër onderwys belangstel. Navorsers word versoek om manuskripte voor te berei en vir oorweging vir publikasie in die vyftiende uitgawe van <em>Kagisano</em> voor te lê. Die sperdatum vir manuskripte is 2 Oktober. <br><br> </span></li><li><div><span style="font-family:raleway;font-size:16px;">In Junie het die HOR </span><a href="https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.che.ac.za/news-and-announcements/che-communique-5-2023-online-and-blended-learning-concession&data=05%7c01%7c%7ca0edd7a9dd454510656e08db82c90f91%7ca6fa3b030a3c42588433a120dffcd348%7c0%7c0%7c638247572661605682%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c3000%7c%7c%7c&sdata=4LWJaki3xxFFaNvsz4uf55eN1vs9EaRSy3qG3TBQyn0%3D&reserved=0"><span style="font-family:raleway;font-size:16px;">Kommunikasie 5 van 2023</span></a><span style="font-family:raleway;font-size:16px;"> vrygestel, wat handel oor die verlenging van die toegewing aan programme wat vir die kontakleweringsmodus geakkrediteer is, om steeds deur afstands-, aanlyn en/of gemengde leweringsmodusse aangebied te word, die ontwikkeling van ʼn praktykstandaard vir hoër onderwys (HEPS) en ʼn tematiese oorsig oor hierdie gebied.</span></div><div><span style="font-family:raleway;font-size:16px;"> </span></div></li><li><span style="font-family:raleway;font-size:16px;">MYFEST 2023 of die Midjaarfees, wat deur Equity Unbound aangebied word, vind in Junie, Julie en Augustus plaas. Besoek hulle </span><a href="https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://myfest.equityunbound.org/&data=05%7c01%7c%7ca0edd7a9dd454510656e08db82c90f91%7ca6fa3b030a3c42588433a120dffcd348%7c0%7c0%7c638247572661605682%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c3000%7c%7c%7c&sdata=cxOdxpmijLASfUiNGYICtEtcEjYVR3uDcN5SBRgNY4c%3D&reserved=0"><span style="font-family:raleway;font-size:16px;">webwerf</span></a><span style="font-family:raleway;font-size:16px;"> vir meer inligting.</span>​</li><li><span style="font-family:raleway;font-size:16px;"><a href="/english/PublishingImages/Lists/dualnews/My%20Items%20View/About%20HELTASA.pdf" style="font-family:raleway;font-size:16px;text-align:justify;"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4 ms-rte-paste-setimagesize" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />About HELTASA.pdf</a>​<br></span></li></ol></ul><div style="text-align:justify;"><font face="Raleway"><span style="font-size:16px;"><br><br></span></font></div><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:16px;">Van HELTASA se Digitale Leer- en Onderrigspan ontvang</span></p><p style="text-align:justify;"><a href="https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://heltasa.org.za/&data=05%7c01%7c%7ca0edd7a9dd454510656e08db82c90f91%7ca6fa3b030a3c42588433a120dffcd348%7c0%7c0%7c638247572661605682%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c3000%7c%7c%7c&sdata=uK1HUY9rEP4uRUtVEM7zNilUtBO%2B1iOBLAFBixOOgjw%3D&reserved=0"><span style="font-family:raleway;font-size:16px;">https://heltasa.org.za/</span></a></p><p>​ </p><p><br><br></p>
Modellering van studente se begrip – wat kognitiewe wetenskap ons oor onderrig kan leerhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=9979Modellering van studente se begrip – wat kognitiewe wetenskap ons oor onderrig kan leerJean Farmer<p>​<br><br></p>
Kletstyd: KI en AIhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=9909Kletstyd: KI en AIDalene Joubert<p>​</p><div class="OutlineElement Ltr SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;overflow:visible;cursor:text;clear:both;direction:ltr;color:#000000;font-family:"segoe ui", "segoe ui web", arial, verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW91673219 BCX0" role="heading" aria-level="1" lang="EN-US" style="margin-bottom:0px;padding:0px;vertical-align:baseline;background-color:transparent;color:#48192c;"><span data-contrast="none" lang="EN-ZA" class="TextRun SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;font-size:20pt;line-height:33.4542px;font-family:"raleway semibold", "raleway semibold_embeddedfont", "raleway semibold_msfontservice", sans-serif;"><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="heading 1" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">Kletstyd</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="heading 1" style="margin:0px;padding:0px;">: KI </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="heading 1" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">en</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="heading 1" style="margin:0px;padding:0px;"> AI</span></span><span class="EOP SCXW91673219 BCX0" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"134245418":true,"134245529":true,"201341983":0,"335551550":1,"335551620":1,"335559685":0,"335559737":0,"335559738":240,"335559739":120,"335559740":259}" style="margin:0px;padding:0px;font-size:20pt;line-height:33.4542px;font-family:"raleway semibold", "raleway semibold_embeddedfont", "raleway semibold_msfontservice", sans-serif;"> </span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;overflow:visible;cursor:text;clear:both;direction:ltr;color:#000000;font-family:"segoe ui", "segoe ui web", arial, verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW91673219 BCX0" lang="EN-US" style="margin-bottom:0px;padding:0px;vertical-align:baseline;background-color:transparent;color:windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="AF-ZA" class="TextRun SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18px;font-family:calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"></span></span><span class="EOP SCXW91673219 BCX0" data-ccp-props="{"201341983":0,"335559740":240}" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18px;font-family:calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;"> </span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;overflow:visible;cursor:text;clear:both;direction:ltr;color:#000000;font-family:"segoe ui", "segoe ui web", arial, verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW91673219 BCX0" style="margin-bottom:0px;padding:0px;vertical-align:baseline;background-color:transparent;color:windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="AF-ZA" class="TextRun SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.3458px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" data-ccp-parastyle-defn="{"ObjectId":"c6b923de-83e9-4a0e-9215-70a1deaf73f9|12","ClassId":1073872969,"Properties":[469775450,"US 22",201340122,"2",134234082,"true",134233614,"true",469778129,"US22",335572020,"1",335559740,"259",201341983,"0",469777929,"US 22 Char"]}" data-ccp-parastyle-linked-defn="{"ObjectId":"c6b923de-83e9-4a0e-9215-70a1deaf73f9|13","ClassId":1073872969,"Properties":[469775450,"US 22 Char",201340122,"1",134233614,"true",469778129,"US22Char",335572020,"1",134231262,"true",469777929,"US 22",469778324,"Default Paragraph Font"]}" style="margin:0px;padding:0px;">Terwyl die blare in Victoriastraat </span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">verkleur</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;"> en die kampus </span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">rustiger raak </span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">na 'n besige semester is </span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">dinge op die US se</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;"> </span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">KI</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">-toneel aan die gons. </span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">Daar is vir hierdie winter drie</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;"> opwindende </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">webinare</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;"> in die AI² </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">b</span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">esprekingsreeks</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;"> gereël, sowel as 'n </span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">a</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">-</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">sin</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">k</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">ron</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">e</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;"> </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">kortkursus</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;"> oor </span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">K</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">I-</span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">geletterdhe</span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">de</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;"> </span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">vir US-werknemers</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">.</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;"> </span></span><span class="EOP SCXW91673219 BCX0" data-ccp-props="{"201341983":0,"335559740":259}" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.3458px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"> </span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;overflow:visible;cursor:text;clear:both;direction:ltr;color:#000000;font-family:"segoe ui", "segoe ui web", arial, verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW91673219 BCX0" style="margin-bottom:0px;padding:0px;vertical-align:baseline;background-color:transparent;color:windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="AF-ZA" class="TextRun SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.3458px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;"></span></span><span class="EOP SCXW91673219 BCX0" data-ccp-props="{"201341983":0,"335559740":259}" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.3458px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"> </span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;overflow:visible;cursor:text;clear:both;direction:ltr;color:#000000;font-family:"segoe ui", "segoe ui web", arial, verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW91673219 BCX0" role="heading" aria-level="2" style="margin-bottom:0px;padding:0px;font-weight:bold;vertical-align:baseline;background-color:transparent;color:#b79962;"><span data-contrast="none" lang="EN-US" class="TextRun SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;font-size:16pt;line-height:26.9792px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="heading 2" style="margin:0px;padding:0px;">AI² </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="heading 2" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">Besprekingsreeks</span></span><span class="EOP SCXW91673219 BCX0" data-ccp-props="{"134245418":true,"134245529":true,"201341983":0,"335559738":40,"335559739":120,"335559740":259}" style="margin:0px;padding:0px;font-size:16pt;line-height:26.9792px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"> </span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;overflow:visible;cursor:text;clear:both;direction:ltr;color:#000000;font-family:"segoe ui", "segoe ui web", arial, verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW91673219 BCX0" role="heading" aria-level="3" style="margin-bottom:0px;padding:0px;font-weight:bold;vertical-align:baseline;background-color:transparent;color:#82ccae;"><span data-contrast="none" lang="EN-US" class="TextRun SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;font-size:12pt;line-height:20.5042px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="heading 3" style="margin:0px;padding:0px;">Webinar</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="heading 3" style="margin:0px;padding:0px;"> 4: </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="heading 3" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">Summatiewe</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="heading 3" style="margin:0px;padding:0px;"> </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="heading 3" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">assessering</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="heading 3" style="margin:0px;padding:0px;"> </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="heading 3" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">en</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="heading 3" style="margin:0px;padding:0px;"> </span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="heading 3" style="margin:0px;padding:0px;">KI</span></span><span class="EOP SCXW91673219 BCX0" data-ccp-props="{"134245418":true,"134245529":true,"201341983":0,"335559738":40,"335559740":259}" style="margin:0px;padding:0px;font-size:12pt;line-height:20.5042px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"> </span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;overflow:visible;cursor:text;clear:both;direction:ltr;color:#000000;font-family:"segoe ui", "segoe ui web", arial, verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW91673219 BCX0" style="margin-bottom:0px;padding:0px;vertical-align:baseline;background-color:transparent;color:windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="AF-ZA" class="TextRun SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.3458px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">Die Afdeling vir Leer- en </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">Onderrigver</span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">ryking</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;"> nooi </span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">elkeen </span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">uit na die vierde </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">webinar</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;"> in ons AI² </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">besprekingsreeks</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">, getiteld "</span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">Summatiewe</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;"> </span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">a</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">ssessering en </span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">K</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">I." </span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">Tydens h</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">ierdie </span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">boeiende</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;"> aanlyn geleentheid sal die raakpunte tussen </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">summatiewe</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;"> </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">assesseringspraktyke</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;"> en die toepassing van kunsmatige intelligensie in die konteks van hoër onderwys </span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">indringend bespreek word</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">.</span></span><span class="EOP SCXW91673219 BCX0" data-ccp-props="{"201341983":0,"335559740":259}" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.3458px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"> </span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;overflow:visible;cursor:text;clear:both;direction:ltr;color:#000000;font-family:"segoe ui", "segoe ui web", arial, verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW91673219 BCX0" style="margin-bottom:0px;padding:0px;vertical-align:baseline;background-color:transparent;color:windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="AF-ZA" class="TextRun SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.3458px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;"></span></span><span class="EOP SCXW91673219 BCX0" data-ccp-props="{"201341983":0,"335559740":259}" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.3458px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"> </span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;overflow:visible;cursor:text;clear:both;direction:ltr;color:#000000;font-family:"segoe ui", "segoe ui web", arial, verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW91673219 BCX0" style="margin-bottom:0px;padding:0px;vertical-align:baseline;background-color:transparent;color:windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="AF-ZA" class="TextRun SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.3458px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;">Wanneer: </span><span class="TabRun IPSelectionBlob BlobObject DragDrop SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;display:inline-block;white-space:nowrap;font-size:11pt;font-family:calibri, sans-serif;width:0px;"><span class="TabChar SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;display:inline-block;"> </span><span class="TabLeaderChars SCXW91673219 BCX0" aria-hidden="true" style="margin:0px;padding:0px;display:inline-block;top:0px;left:0px;"></span></span><span data-contrast="auto" lang="AF-ZA" class="TextRun SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.3458px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;">21 Junie 2023 om 13:00</span><span class="EOP SCXW91673219 BCX0" data-ccp-props="{"201341983":0,"335559740":259}" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.3458px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"> </span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;overflow:visible;cursor:text;clear:both;direction:ltr;color:#000000;font-family:"segoe ui", "segoe ui web", arial, verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW91673219 BCX0" style="margin-bottom:0px;padding:0px;vertical-align:baseline;background-color:transparent;color:windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="AF-ZA" class="TextRun SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.3458px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;">Waar: </span><span class="TabRun IPSelectionBlob BlobObject DragDrop SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;display:inline-block;white-space:nowrap;font-size:11pt;font-family:calibri, sans-serif;width:0px;"><span class="TabChar SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;display:inline-block;"> </span><span class="TabLeaderChars SCXW91673219 BCX0" aria-hidden="true" style="margin:0px;padding:0px;display:inline-block;top:0px;left:0px;"></span></span><span data-contrast="auto" lang="EN-ZA" class="TextRun EmptyTextRun SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.3458px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"></span><span class="TabRun IPSelectionBlob BlobObject DragDrop SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;display:inline-block;white-space:nowrap;font-size:11pt;font-family:calibri, sans-serif;width:0px;"><span class="TabChar SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;display:inline-block;"> </span><span class="TabLeaderChars SCXW91673219 BCX0" aria-hidden="true" style="margin:0px;padding:0px;display:inline-block;top:0px;left:0px;"></span></span><span data-contrast="auto" lang="AF-ZA" class="TextRun SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.3458px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">Microsoft </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">Teams</span></span><span class="EOP SCXW91673219 BCX0" data-ccp-props="{"201341983":0,"335559740":259}" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.3458px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"> </span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;overflow:visible;cursor:text;clear:both;direction:ltr;color:#000000;font-family:"segoe ui", "segoe ui web", arial, verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW91673219 BCX0" style="margin-bottom:0px;padding:0px;vertical-align:baseline;background-color:transparent;color:windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="AF-ZA" class="TextRun SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.3458px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;">Navrae: </span><span class="TabRun IPSelectionBlob BlobObject DragDrop SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;display:inline-block;white-space:nowrap;font-size:11pt;font-family:calibri, sans-serif;width:0px;"><span class="TabChar SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;display:inline-block;"> </span><span class="TabLeaderChars SCXW91673219 BCX0" aria-hidden="true" style="margin:0px;padding:0px;display:inline-block;top:0px;left:0px;"></span></span><span data-contrast="auto" lang="AF-ZA" class="TextRun SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.3458px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;">cmh@sun.ac.za</span><span class="EOP SCXW91673219 BCX0" data-ccp-props="{"201341983":0,"335559740":259}" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.3458px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"> </span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;overflow:visible;cursor:text;clear:both;direction:ltr;color:#000000;font-family:"segoe ui", "segoe ui web", arial, verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW91673219 BCX0" style="margin-bottom:0px;padding:0px;vertical-align:baseline;background-color:transparent;color:windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="AF-ZA" class="TextRun SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.3458px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;">Registreer asseblief hier: Plak skakel</span><span class="EOP SCXW91673219 BCX0" data-ccp-props="{"201341983":0,"335559740":259}" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.3458px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"> </span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;overflow:visible;cursor:text;clear:both;direction:ltr;color:#000000;font-family:"segoe ui", "segoe ui web", arial, verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW91673219 BCX0" style="margin-bottom:0px;padding:0px;vertical-align:baseline;background-color:transparent;color:windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="AF-ZA" class="TextRun SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.3458px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;">Meer inligting oor AI @ SU: DLTE-webwerf</span><span class="EOP SCXW91673219 BCX0" data-ccp-props="{"201341983":0,"335559740":259}" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.3458px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"> </span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;overflow:visible;cursor:text;clear:both;direction:ltr;color:#000000;font-family:"segoe ui", "segoe ui web", arial, verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW91673219 BCX0" style="margin-bottom:0px;padding:0px;vertical-align:baseline;background-color:transparent;color:windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="AF-ZA" class="TextRun SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.3458px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;"></span></span><span class="EOP SCXW91673219 BCX0" data-ccp-props="{"201341983":0,"335559740":259}" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.3458px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"> </span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;overflow:visible;cursor:text;clear:both;direction:ltr;color:#000000;font-family:"segoe ui", "segoe ui web", arial, verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW91673219 BCX0" role="heading" aria-level="3" style="margin-bottom:0px;padding:0px;font-weight:bold;vertical-align:baseline;background-color:transparent;color:#82ccae;"><span data-contrast="none" lang="EN-US" class="TextRun SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;font-size:12pt;line-height:20.5042px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="heading 3" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">Abstrak</span></span><span class="EOP SCXW91673219 BCX0" data-ccp-props="{"134245418":true,"134245529":true,"201341983":0,"335559738":40,"335559740":259}" style="margin:0px;padding:0px;font-size:12pt;line-height:20.5042px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"> </span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;overflow:visible;cursor:text;clear:both;direction:ltr;color:#000000;font-family:"segoe ui", "segoe ui web", arial, verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW91673219 BCX0" style="margin-bottom:0px;padding:0px;vertical-align:baseline;background-color:transparent;color:windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="AF-ZA" class="TextRun SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.3458px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">Die vinnige vordering van generatiewe </span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">KI-tegnologie</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">, insluitend </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">ChatGPT</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">, het besorgdheid gewek oor die integriteit van </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">summatiewe</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;"> </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">assesseringstake</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;"> wat ten dele of volledig tuis voltooi word</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">. In hierdie vierde </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">webinar</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;"> in die AI²</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">-b</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">esprekingsreeks sal ons ondersoek hoe ons ons </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">assesseringspraktyke</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;"> kan heroorweeg in die lig van die </span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">ontluikende</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;"> </span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">K</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">I-landskap. Deur te bou op die </span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">US se </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">assesseringsbeleid</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;"> en die konsep van evaluerende oordeel (Boud, 2018) in te sluit, sal ons die fundamentele </span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">doel</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;"> van assessering ondersoek. Ons </span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">wil graag </span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">die potensiële geleenthede en risiko's wat deur generatiewe </span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">KI</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;"> gebied word</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">, </span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">oorweeg</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">. Die </span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">impak</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;"> hiervan</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;"> op </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">summatiewe</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;"> </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">assesseringstake</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">, veral</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;"> in die lig van studente se toegang tot </span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">hierdie</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;"> tegnologieë</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">,</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;"> en hoe ons </span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">dienooreenkomstig </span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">daarop kan reageer</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">, word ook bespreek.</span></span><span class="EOP SCXW91673219 BCX0" data-ccp-props="{"201341983":0,"335559740":259}" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.3458px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"> </span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;overflow:visible;cursor:text;clear:both;direction:ltr;color:#000000;font-family:"segoe ui", "segoe ui web", arial, verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW91673219 BCX0" style="margin-bottom:0px;padding:0px;vertical-align:baseline;background-color:transparent;color:windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="AF-ZA" class="TextRun SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.3458px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;"></span></span><span class="EOP SCXW91673219 BCX0" data-ccp-props="{"201341983":0,"335559740":259}" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.3458px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"> </span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;overflow:visible;cursor:text;clear:both;direction:ltr;color:#000000;font-family:"segoe ui", "segoe ui web", arial, verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW91673219 BCX0" style="margin-bottom:0px;padding:0px;vertical-align:baseline;background-color:transparent;color:windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="AF-ZA" class="TextRun SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.3458px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">Dr. Sharon Malan, van die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, sal haar waardevolle ervarings oor die aanpassing van die assessering in 'n Akademiese Geletterdheid-module</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;"> met die gehoor deel</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">. Die </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">webinar</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;"> sal afgesluit word met 'n vrae en antwoorde-sessie, kom </span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">deel dus gerus jou vrae</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">!</span></span><span class="EOP SCXW91673219 BCX0" data-ccp-props="{"201341983":0,"335559740":259}" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.3458px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"> </span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;overflow:visible;cursor:text;clear:both;direction:ltr;color:#000000;font-family:"segoe ui", "segoe ui web", arial, verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW91673219 BCX0" style="margin-bottom:0px;padding:0px;vertical-align:baseline;background-color:transparent;color:windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="AF-ZA" class="TextRun SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.3458px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;"></span></span><span class="EOP SCXW91673219 BCX0" data-ccp-props="{"201341983":0,"335559740":259}" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.3458px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"> </span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;overflow:visible;cursor:text;clear:both;direction:ltr;color:#000000;font-family:"segoe ui", "segoe ui web", arial, verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW91673219 BCX0" role="heading" aria-level="3" style="margin-bottom:0px;padding:0px;font-weight:bold;vertical-align:baseline;background-color:transparent;color:#82ccae;"><span data-contrast="none" lang="EN-US" class="TextRun SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;font-size:12pt;line-height:20.5042px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="heading 3" style="margin:0px;padding:0px;">Die </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="heading 3" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">aanbieders</span></span><span class="EOP SCXW91673219 BCX0" data-ccp-props="{"134245418":true,"134245529":true,"201341983":0,"335559738":40,"335559740":259}" style="margin:0px;padding:0px;font-size:12pt;line-height:20.5042px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"> </span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;overflow:visible;cursor:text;clear:both;direction:ltr;color:#000000;font-family:"segoe ui", "segoe ui web", arial, verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW91673219 BCX0" style="margin-bottom:0px;padding:0px;vertical-align:baseline;background-color:transparent;color:windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="AF-ZA" class="TextRun SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.3458px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;font-weight:bold;">Dr Sharon Malan </span><span data-contrast="auto" lang="AF-ZA" class="TextRun SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.3458px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">is 'n hoogs gekwalifiseerde spreker met 'n PhD in </span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">Opvoedkundige sielkunde</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">. </span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">Sy is ’n</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;"> dosent en </span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">programkoördineerder vir die v</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">erlengde</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;"> </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">k</span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">urrikulumprogram</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;"> </span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">in haar fakulteit</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">. Sy het </span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">al haar navorsing </span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">op </span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">nasionale en </span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">internasionale konferensies </span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">gelewer</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">, </span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">en fokus veral op</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;"> temas soos assessering vir leer en die ontwikkeling van </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">probleemgebaseerde</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;"> </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">leerbenaderings</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">. Sharon se kundigheid </span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">sluit in</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;"> </span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">opvoedkundige sielkunde</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">, </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">onderrigmetodologieë</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;"> en die optimalisering van leerervarings.</span></span><span class="EOP SCXW91673219 BCX0" data-ccp-props="{"201341983":0,"335559740":259}" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.3458px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"> </span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;overflow:visible;cursor:text;clear:both;direction:ltr;color:#000000;font-family:"segoe ui", "segoe ui web", arial, verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW91673219 BCX0" style="margin-bottom:0px;padding:0px;vertical-align:baseline;background-color:transparent;color:windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="AF-ZA" class="TextRun SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.3458px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;"></span></span><span class="EOP SCXW91673219 BCX0" data-ccp-props="{"201341983":0,"335559740":259}" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.3458px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"> </span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;overflow:visible;cursor:text;clear:both;direction:ltr;color:#000000;font-family:"segoe ui", "segoe ui web", arial, verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW91673219 BCX0" lang="EN-US" style="margin-bottom:0px;padding:0px;vertical-align:baseline;background-color:transparent;color:windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="AF-ZA" class="TextRun SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.3458px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;font-weight:bold;"><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">Dr </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">Hanelie</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;"> Adendorff</span></span><span data-contrast="auto" lang="AF-ZA" class="TextRun SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.3458px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;"> is 'n senior adviseur aan die US se SOL. Sy het 'n PhD in chemie, maar werk sedert 2002 in professionele ontwikkeling. Haar loopbaan en professionele ontwikkeling het begin met 'n belangstelling in gemengde leer, maar sy het sedertdien ook gewerk in die areas van assessering, fasilitering van samewerkende leer, </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">wetenskapsonderrig</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;"> en, meer onlangs, die </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">dekolonialisering</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;"> van die </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">wetenskapleerplan</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">. As 'n lid van die Fakulteit van Wetenskap se onderrig- en </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">leerhub</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">, werk sy saam met die Visedekaan (Onderrig en Leer) om die status van onderrig in die fakulteit te verbeter. Sedert die US se oorgang na uitgebreide afstandsonderrig, is sy betrokke by die institusionele navorsing oor assessering.</span></span><span class="EOP SCXW91673219 BCX0" data-ccp-props="{"201341983":0,"335559740":259}" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.3458px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"> </span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;overflow:visible;cursor:text;clear:both;direction:ltr;color:#000000;font-family:"segoe ui", "segoe ui web", arial, verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW91673219 BCX0" lang="EN-US" style="margin-bottom:0px;padding:0px;vertical-align:baseline;background-color:transparent;color:windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="AF-ZA" class="TextRun SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.3458px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;"></span></span><span class="EOP SCXW91673219 BCX0" data-ccp-props="{"201341983":0,"335559740":259}" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.3458px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"> </span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;overflow:visible;cursor:text;clear:both;direction:ltr;color:#000000;font-family:"segoe ui", "segoe ui web", arial, verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW91673219 BCX0" style="margin-bottom:0px;padding:0px;vertical-align:baseline;background-color:transparent;color:windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="AF-ZA" class="TextRun SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.3458px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;"></span></span><span class="EOP SCXW91673219 BCX0" data-ccp-props="{"201341983":0,"335559740":259}" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.3458px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"> </span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;overflow:visible;cursor:text;clear:both;direction:ltr;color:#000000;font-family:"segoe ui", "segoe ui web", arial, verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW91673219 BCX0" role="heading" aria-level="3" style="margin-bottom:0px;padding:0px;font-weight:bold;vertical-align:baseline;background-color:transparent;color:#82ccae;"><span data-contrast="none" lang="EN-US" class="TextRun SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;font-size:12pt;line-height:20.5042px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="heading 3" style="margin:0px;padding:0px;">Teken</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="heading 3" style="margin:0px;padding:0px;"> </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="heading 3" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">hierdie</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="heading 3" style="margin:0px;padding:0px;"> datums </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="heading 3" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">aan</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="heading 3" style="margin:0px;padding:0px;">:</span></span><span class="EOP SCXW91673219 BCX0" data-ccp-props="{"134245418":true,"134245529":true,"201341983":0,"335559738":40,"335559740":259}" style="margin:0px;padding:0px;font-size:12pt;line-height:20.5042px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"> </span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;overflow:visible;cursor:text;clear:both;direction:ltr;color:#000000;font-family:"segoe ui", "segoe ui web", arial, verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW91673219 BCX0" style="margin-bottom:0px;padding:0px;vertical-align:baseline;background-color:transparent;color:windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="AF-ZA" class="TextRun SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.3458px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">Webinar</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;"> 5: Waardes en AI-geaktiveerde opvoeding 25 Julie, 13:00-14:00</span></span><span class="EOP SCXW91673219 BCX0" data-ccp-props="{"201341983":0,"335559740":259}" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.3458px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"> </span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;overflow:visible;cursor:text;clear:both;direction:ltr;color:#000000;font-family:"segoe ui", "segoe ui web", arial, verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW91673219 BCX0" style="margin-bottom:0px;padding:0px;vertical-align:baseline;background-color:transparent;color:windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="AF-ZA" class="TextRun SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.3458px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">Webinar</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;"> 6: Vorentoe met AI (paneelbespreking) 28 Augustus</span></span><span class="EOP SCXW91673219 BCX0" data-ccp-props="{"201341983":0,"335559740":259}" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.3458px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"> </span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;overflow:visible;cursor:text;clear:both;direction:ltr;color:#000000;font-family:"segoe ui", "segoe ui web", arial, verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW91673219 BCX0" style="margin-bottom:0px;padding:0px;vertical-align:baseline;background-color:transparent;color:windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="AF-ZA" class="TextRun SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.3458px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;"></span></span><span class="EOP SCXW91673219 BCX0" data-ccp-props="{"201341983":0,"335559740":259}" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.3458px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"> </span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;overflow:visible;cursor:text;clear:both;direction:ltr;color:#000000;font-family:"segoe ui", "segoe ui web", arial, verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW91673219 BCX0" role="heading" aria-level="2" style="margin-bottom:0px;padding:0px;font-weight:bold;vertical-align:baseline;background-color:transparent;color:#b79962;"><span data-contrast="none" lang="EN-US" class="TextRun SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;font-size:16pt;line-height:26.9792px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="heading 2" style="margin:0px;padding:0px;">AI-</span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="heading 2" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">geletterdheidskortkursus</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="heading 2" style="margin:0px;padding:0px;">: </span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="heading 2" style="margin:0px;padding:0px;">Nou</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="heading 2" style="margin:0px;padding:0px;"> </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="heading 2" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">aan</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="heading 2" style="margin:0px;padding:0px;"> die gang</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="heading 2" style="margin:0px;padding:0px;">!</span></span><span class="EOP SCXW91673219 BCX0" data-ccp-props="{"134245418":true,"134245529":true,"201341983":0,"335559738":40,"335559739":120,"335559740":259}" style="margin:0px;padding:0px;font-size:16pt;line-height:26.9792px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"> </span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;overflow:visible;cursor:text;clear:both;direction:ltr;color:#000000;font-family:"segoe ui", "segoe ui web", arial, verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW91673219 BCX0" style="margin-bottom:0px;padding:0px;vertical-align:baseline;background-color:transparent;color:windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="AF-ZA" class="TextRun SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.3458px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">Die AI² </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">besprekingsreeks</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;"> is </span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">omskep in</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;"> 'n geregistreerde </span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">US-</span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">kortkursus</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;"> en dit is nou oop! In hierdie </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">loodskursus</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;"> </span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">verdiep</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;"> deelnemers </span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">hulle</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;"> in onderrig, leer en assessering in die era van </span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">K</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">I deur artikels/hoofstukke te lees, die </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">webinare</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;"> te volg, generatiewe AI-gereedskap te verken en te reflekteer oor die impak daarvan op ons konteks.</span></span><span class="EOP SCXW91673219 BCX0" data-ccp-props="{"201341983":0,"335559740":259}" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.3458px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"> </span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;overflow:visible;cursor:text;clear:both;direction:ltr;color:#000000;font-family:"segoe ui", "segoe ui web", arial, verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW91673219 BCX0" style="margin-bottom:0px;padding:0px;vertical-align:baseline;background-color:transparent;color:windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="AF-ZA" class="TextRun SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.3458px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;"></span></span><span class="EOP SCXW91673219 BCX0" data-ccp-props="{"201341983":0,"335559740":259}" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.3458px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"> </span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;overflow:visible;cursor:text;clear:both;direction:ltr;color:#000000;font-family:"segoe ui", "segoe ui web", arial, verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW91673219 BCX0" style="margin-bottom:0px;padding:0px;vertical-align:baseline;background-color:transparent;color:windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="AF-ZA" class="TextRun SCXW91673219 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.3458px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">Dit is 'n professionele </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">leergeleentheid</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;"> wat gratis aan </span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">US</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">-personeel aangebied word</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;"> en deelnemers kan</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;"> teen hul eie tempo leer</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">. Registrasie is oop en die eerste </span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">onderwerp</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">(e</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">)</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;"> is reeds beskikbaar! Meld aan op die DLTE-webwerf en kontak Dalene Joubert (dvermeulen@sun.ac.za) </span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;">met</span><span class="NormalTextRun SCXW91673219 BCX0" data-ccp-parastyle="US 22" style="margin:0px;padding:0px;"> enige vrae.</span></span><span class="EOP SCXW91673219 BCX0" data-ccp-props="{"201341983":0,"335559740":259}" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.3458px;font-family:raleway, raleway_embeddedfont, raleway_msfontservice, sans-serif;">​​​​​​​​​​</span></p></div><p><br></p>