Centre for Teaching & Learning
Welkom by Universiteit Stellenbosch

 

 

Eerstejaarsprestasietoekennings https://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=8484Eerstejaarsprestasietoekennings Jean Lee Farmer<p>Die 13e jaarlikse Eerstejaarsprestasietoekenningsgeleentheid, aangebied deur prof Deresh Ramjugernath (Adjunk-Visekanselier: Leer en Onderrig), het vir die tweede jaar in ʼn ry as ʼn virtuele geleentheid deur middel van Microsoft Teams op 9 September plaasgevind. <br></p><p>Die Eerstejaarsprestasietoekennings het ten doel om erkenning te verleen aan top presterende eerstejaar<strong>studente</strong> in elke fakulteit, <strong>asook die dosente</strong> wat ʼn positiewe invloed op die akademiese ervaring van hierdie studente uitgeoefen het, soos genomineer deur elkeen van hierdie top presterende eerstejaarstudente. Die lys van pryswenners is <a href="/english/learning-teaching/ctl/Documents/FYAA%20list%20of%20recipients.pdf" style="text-decoration:underline;"><strong>hier</strong></a><strong style="text-decoration:underline;"></strong> beskikbaar.<br></p><p>Al was dit ʼn virtuele geleentheid, was die interaksie en opgewondenheid byna tasbaar. By wyse van die kletsfunksie het deelnemers hulle trots en applous te kenne gegee namate die name van die bekroonde studente en dosente per fakulteit deur die Seremoniemeester, dr Antoinette van der Merwe (Senior Direkteur: Leer- en Onderrigverryking) aangekondig is.</p><p>Die gasspreker vir die aand, Emerita Professor van die FGGW, Julia Blitz, het aan ons stof tot nadenke gegee met haar nadenkende en uitdagende rede, getiteld “Styg soos jy opgaan" (“<em>Lift as you Rise</em>"). Sy het studente aangemoedig om hulle ervarings te verbreed (“<em>broaden your experiences</em>") en nie hulleself apart te stel nie (“<em>setting yourselves apart</em>") as die 6% in Suid-Afrika wat grade behaal, maar om eerder betrokke te raak by aktiwiteite (“<em>engage in activities</em>") en te kommunikeer met ʼn verskeidenheid van mense (“<em>range of people</em>") buite hoër onderwys. Sy het gesê dit is waar ons kan leer (“<em>can learn from</em>"). Prof Blitz het die instelling aangemoedig om ʼn leergesentreerde benadering aan te gryp wat alle studente in staat sal stel om medeskeppers van kennis wees en wat hulle sal bemagtig om plaaslik en globaal betrokke te wees. Verder het sy alle top studente en dosente versoek om diegene wat minder suksesvol is in hulle akademiese studies te help en met hulle te deel, want <em>dít</em>, eerder as top punte, kan ons grootste sukses (“<em>greatest success</em>") word. ('n Afskrif van die toespraak is <a href="/english/learning-teaching/ctl/Documents/Prof%20Julia%20Blitz%20guest%20speaker.pdf" style="text-decoration:underline;"><strong>hier</strong></a><strong style="text-decoration:underline;"></strong> beskikbaar.)<br></p><p>Die aand het ten einde geloop met ʼn deurlopende <a href="/english/learning-teaching/ctl/Documents/WebsiteFYAA%20presentation%202021%2026%20Aug.pdf" style="text-decoration:underline;"><strong>PowerPoint-aanbieding</strong> </a>wat die studente en dosente en ʼn verskeidenheid van positiewe, bemoedigende gesprekke uitbeeld. </p><p>Hartlike geluk aan alle presteerders en hou aan om te “Styg soos jy Opgaan" (“<em>Lift as you Rise</em>")! </p><p> 'n Opname van die geleentheid is <a href="https://youtu.be/9LDcqpXn6l0" style="text-decoration:underline;"><strong>hier</strong></a> beskikbaar.<br></p><p></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>IsiXhosa follows</strong><br></p><p>First-year Achievement Awards<br>Eerstejaarsprestasietoekennings<br>IiMbasa zokuWonga iMpumelelo yaBafundi boNyaka wokuqala</p><p>ZONYAKA-MFUNDO KA-2020 yaye ZINIKEZELWA NGE-9 SEPTEMBA 2021 </p><p>Itheko le-13 laminyaka le lokuWongwa Kwempumelelo Yabo Bakunyaka Wokuqala, lisingathwa nguNjing. Deresh Ramjugernath (oliSekela Nqununu:  icandelo Lokufunda Nokufundisa), liye laqhutywa kumajelo onxibelelwano ngeMicrosoft Teams yaye ngunyaka wesibini lo kuqhutywa ngolo hlobo. </p><p>IiMbasa Zokuwongwa Kwempumelelo Yabakunyaka Wokuqala ijoliswe ekugqaleni abafundi abaphume phambili <strong>abakunyaka wokuqala</strong> kwifakhalthi nganye<strong> kwakunye nabahlohli</strong> abaye banefuthe elibalaseleyo kumava aba bafundi kwezemfundo njengoko amagama abo ephakanyiswe nguye ngamnye kwaba bafundi bonyaka wokuqala baphumelele emagqabini.  Uluhlu lwabafundi kunye nabahlohli abafumene amabhaso luyafumaneka <a href="/english/learning-teaching/ctl/Documents/FYAA%20list%20of%20recipients.pdf"><span style="text-decoration-line:underline;"><strong>apha</strong></span></a>​.<br></p><p>Nangona ibilitheko eliqhutywa kumajelo oqhagamshelwano, unxibelelwano nemincili belulolokoqobo. Besebenzisa icandelo lokuncokola, abebekho baye babonisa ukuziva benelunda ngokuqhwaba kweli jelo lonxibelelwano njengoko amagama abafundi nabahlohli abawongwayo ebebhengezwa ngokweefakhalthi nguMphathi-theko, uGqr. Antoinette van der Merwe (uMlawuli Oyintloko: Ukuphuculwa Kokufunda Nokufundisa). </p><p>Isithethi sembeko sengokuhlwa, uNjingalwazi Odla Umhlala-phantsi waseFMHS, uJulia Blitz, uye wasinika sonke intetho evus' ingqondo nexhokonx' iingcinga enomxholo othi “Phakamisa Njengoko uNyuka". Uye wakhuthaza abafundi ukuba “benze banzi amava abo" yaye “bangazikhethi" njenge-6% yabo bafumana izidanga eMzantsi Afrika, kodwa “babandakanyeke kwimisebenzi" baze banxibelelane “nabantu abahlukeneyo" abangekho kwimfundo ephakamileyo. Uthe  “singafunda" kule nto. UNjing Blitz uye wakhuthaza eli ziko ukuba likhuthaze ukufunda nto leyo eyenza bonke abafundi bancedisane ekwakheni ulwazi nokubaxhobisa ukuba babandakanyeke kweli lizwe nasehlabathini. Uhlabele mgama ebongoza bonke abafundi abaphumelele emagqabini nabahlohli ukuba bancede baze babelane nabo bangapumelelanga kangako kwizifundo zabo, njengokuba <em>le nto, </em>ngaphandle kwamanqaku aphezulu, kunokuba “yeyona mpumelelo inkulu".  Ikopi yentetho iyafumaneka <a href="/english/learning-teaching/ctl/Documents/Prof%20Julia%20Blitz%20guest%20speaker.pdf"><span style="text-decoration-line:underline;"><strong>apha</strong></span></a>​.<br></p><p>loo nkqubo yangokuhlwa ivalwe ngemifanekiso <a href="/english/learning-teaching/ctl/Documents/WebsiteFYAA%20presentation%202021%2026%20Aug.pdf" style="text-decoration-line:underline;"><strong>yePowerPoint</strong></a><strong style="text-decoration-line:underline;"></strong> ezihambelayo ebonisa abafundi nabahlohli nothotho lwamagqabaza akhuthazayo kwicandelo lokuncokola.</p><p>Sithi huntshu kubo bonke abawongiweyo nize niqhubeke “Niphakamisa njengoko Ninyuka"!<br></p><p>​Ushicilelo komsitho luyafumaneka <a href="https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://youtu.be/9LDcqpXn6l0&data=04%7c01%7c%7c157e7c819dd0481c24d108d978e7ce6a%7ca6fa3b030a3c42588433a120dffcd348%7c0%7c0%7c637673759255942659%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c1000&sdata=ItNTHhkGflRO334HuvMHQGsQ/1koc97PwfeagGzDFM8%3D&reserved=0"><span style="text-decoration-line:underline;"><strong>apha</strong></span></a>​.<br></p><p><br><br></p>
Taaldag 2021: Laat ’n meertalige instelling in jou ontvou https://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=8479Taaldag 2021: Laat ’n meertalige instelling in jou ontvou Susan Lotz<p>​<span data-contrast="auto" lang="AF" class="TextRun SCXW254562510 BCX0" style="background-color:transparent;color:windowtext;margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.2042px;font-family:calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW254562510 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;">Ter viering van die geleenthede en moontlikhede wat meertaligheid ons bied, bied die Afdeling vir Leer- en </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2 SCXW254562510 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">Onderrigverryking</span><span class="NormalTextRun SCXW254562510 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2 SCXW254562510 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">Taaldag</span><span class="NormalTextRun SCXW254562510 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> 2021 aan. Die geleentheid vind van 08:00 tot 14:00 aanlyn op 30 September plaas. ʼn Beperkte aantal personeel en geregistreerde studente van die Universiteit Stellenbosch (US) kan die geleentheid bywoon, en as jy een van hulle wil wees, kyk </span></span><a class="Hyperlink SCXW254562510 BCX0" href="https://www.youtube.com/watch?v=as7RgJfeSZg&t=1s" target="_blank" rel="noreferrer noopener" style="background-color:transparent;color:inherit;font-family:"segoe ui", "segoe ui web", arial, verdana, sans-serif;font-size:12px;margin:0px;padding:0px;"><span data-contrast="none" lang="AF" class="TextRun Underlined SCXW254562510 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;color:#0563c1;font-size:11pt;text-decoration-line:underline;line-height:18.2042px;font-family:calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;font-weight:bold;"><span class="NormalTextRun SCXW254562510 BCX0" data-ccp-charstyle="Hyperlink" style="margin:0px;padding:0px;">hierdie video</span></span></a><span data-contrast="auto" lang="AF" class="TextRun SCXW254562510 BCX0" style="background-color:transparent;color:windowtext;margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.2042px;font-family:calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;">, lees gerus verder en dui via die aangeduide</span><span data-contrast="auto" lang="AF" class="TextRun SCXW254562510 BCX0" style="background-color:transparent;color:windowtext;margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.2042px;font-family:calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;font-weight:bold;"> </span><a class="Hyperlink SCXW254562510 BCX0" href="https://forms.office.com/r/dBpSAgxjj2" target="_blank" rel="noreferrer noopener" style="background-color:transparent;color:inherit;font-family:"segoe ui", "segoe ui web", arial, verdana, sans-serif;font-size:12px;margin:0px;padding:0px;"><span data-contrast="none" lang="AF" class="TextRun Underlined SCXW254562510 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;color:#0563c1;font-size:11pt;text-decoration-line:underline;line-height:18.2042px;font-family:calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;font-weight:bold;"><span class="NormalTextRun SCXW254562510 BCX0" data-ccp-charstyle="Hyperlink" style="margin:0px;padding:0px;">vorm</span></span></a><span data-contrast="auto" lang="AF" class="TextRun SCXW254562510 BCX0" style="background-color:transparent;color:windowtext;margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.2042px;font-family:calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;"> aan dat jy belangstel.</span><span class="EOP SCXW254562510 BCX0" data-ccp-props="{"201341983":0,"335559739":160,"335559740":257}" style="background-color:transparent;color:windowtext;margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.2042px;font-family:calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;"> </span></p><p><span data-contrast="auto" lang="AF" class="TextRun SCXW254562510 BCX0" style="background-color:transparent;color:windowtext;margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.2042px;font-family:calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2 SCXW254562510 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">Taaldag</span><span class="NormalTextRun SCXW254562510 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> 2021 is ʼn geleentheid waar jy, as lid van ons US-</span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2 SCXW254562510 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">kampusgemeenskap</span><span class="NormalTextRun SCXW254562510 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;">, met ander kan skakel die moontlikhede wat meertaligheid bring. </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2 SCXW254562510 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">Taaldag</span><span class="NormalTextRun SCXW254562510 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> handel nie oor die Taalbeleid self nie, maar bied akademici, studente en professionele akademiese steundienste- (PASD-)personeel ’n geleentheid om by mekaar te leer sodat ons die gesprek oor taal aan die US nuut kan benader. Ons sal maniere bespreek om ’n meertalige ingesteldheid by onderrig, leer en assessering sowel as by die sosiale lewe buite die klas te integreer. </span></span><span data-contrast="auto" lang="AF" class="TextRun SCXW254562510 BCX0" style="background-color:transparent;color:windowtext;margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.2042px;font-family:calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;">Die tema vir die dag is </span><span data-contrast="auto" lang="AF" class="TextRun SCXW254562510 BCX0" style="background-color:transparent;color:windowtext;margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.2042px;font-family:calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;font-weight:bold;">Taal, leer, leef! Die implementering van meertaligheid by die US in akademiese en sosiale ruimtes</span><span data-contrast="auto" lang="AF" class="TextRun SCXW254562510 BCX0" style="background-color:transparent;color:windowtext;margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.2042px;font-family:calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;">.</span><span class="EOP SCXW254562510 BCX0" data-ccp-props="{"201341983":0,"335559739":160,"335559740":257}" style="background-color:transparent;color:windowtext;margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.2042px;font-family:calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;"> </span></p><div class="OutlineElement Ltr BCX0 SCXW254562510" style="margin:0px;padding:0px;overflow:visible;cursor:text;clear:both;direction:ltr;color:#000000;font-family:"segoe ui", "segoe ui web", arial, verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW254562510 BCX0" style="margin-bottom:0px;padding:0px;vertical-align:baseline;background-color:transparent;color:windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="AF" class="TextRun SCXW254562510 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.2042px;font-family:calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW254562510 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;">As jy wil aansluit by die gesprek, kan jy hierdie vorm invul om aan te dui dat jy belangstel om </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2 SCXW254562510 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">Taaldag</span><span class="NormalTextRun SCXW254562510 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> 2021 by te woon: </span></span><a class="Hyperlink SCXW254562510 BCX0" href="https://forms.office.com/r/dBpSAgxjj2" target="_blank" rel="noreferrer noopener" style="color:inherit;margin:0px;padding:0px;"><span data-contrast="none" lang="AF" class="TextRun Underlined SCXW254562510 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;color:#0563c1;font-size:11pt;text-decoration-line:underline;line-height:18.2042px;font-family:calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW254562510 BCX0" data-ccp-charstyle="Hyperlink" style="margin:0px;padding:0px;">https://forms.office.com/r/dBpSAgxjj2</span></span></a><span data-contrast="auto" lang="AF" class="TextRun SCXW254562510 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.2042px;font-family:calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW254562510 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;">. Die geleentheid maak voorsiening vir 150 US-personeellede en -studente. ʼn Gedeelte van die totaal bestaan uit </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2 SCXW254562510 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">personeelbenoemings</span><span class="NormalTextRun SCXW254562510 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> uit fakulteite en PASD-omgewings benoemings uit ons studentegemeenskap.</span></span><span class="EOP SCXW254562510 BCX0" data-ccp-props="{"201341983":0,"335559739":160,"335559740":257}" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.2042px;font-family:calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;"> </span></p><p class="Paragraph SCXW254562510 BCX0" style="margin-bottom:0px;padding:0px;vertical-align:baseline;background-color:transparent;color:windowtext;"><span class="EOP SCXW254562510 BCX0" data-ccp-props="{"201341983":0,"335559739":160,"335559740":257}" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.2042px;font-family:calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;"><br></span></p></div><div class="OutlineElement Ltr BCX0 SCXW254562510" style="margin:0px;padding:0px;overflow:visible;cursor:text;clear:both;direction:ltr;color:#000000;font-family:"segoe ui", "segoe ui web", arial, verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW254562510 BCX0" style="margin-bottom:0px;padding:0px;vertical-align:baseline;background-color:transparent;color:windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="AF" class="TextRun SCXW254562510 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.2042px;font-family:calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW254562510 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;">Ons het nog ʼn aantal plekke beskikbaar vir studente en personeel om by ons aan te sluit. Hierdie plekke sal gevul word soos belangstellendes aanmeld, en registrasie sal sluit wanneer ons die maksimum aantal deelnemers bereik het. Ons kan dus nie waarborg dat jy sal plek kry nie, maar ons waardeer jou belangstelling! Jy sal ʼn e-pos ontvang om jou deelname te bevestig. Hierdie </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2 SCXW254562510 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">bywoningsbeperking</span><span class="NormalTextRun SCXW254562510 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> verseker dat ons genoeg tyd het om boeiende gesprekke</span><span class="NormalTextRun SCXW254562510 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> te hê</span><span class="NormalTextRun SCXW254562510 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> wat al ons deelnemers se bydraes verteenwoordig, te kan hê. Maar moenie te afgehaal voel as jy nie kan bywoon nie. Ons sal ʼn opsomming van die hoofpunte wat bespreek is, beskikbaar maak ná die geleentheid. </span></span><span class="EOP SCXW254562510 BCX0" data-ccp-props="{"201341983":0,"335559739":160,"335559740":257}" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.2042px;font-family:calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;"> </span></p><p class="Paragraph SCXW254562510 BCX0" style="margin-bottom:0px;padding:0px;vertical-align:baseline;background-color:transparent;color:windowtext;"><span class="EOP SCXW254562510 BCX0" data-ccp-props="{"201341983":0,"335559739":160,"335559740":257}" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.2042px;font-family:calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;"><br></span></p></div><div class="OutlineElement Ltr BCX0 SCXW254562510" style="margin:0px;padding:0px;overflow:visible;cursor:text;clear:both;direction:ltr;color:#000000;font-family:"segoe ui", "segoe ui web", arial, verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:#ffffff;"><p class="Paragraph SCXW254562510 BCX0" style="margin-bottom:0px;padding:0px;vertical-align:baseline;background-color:transparent;color:windowtext;"><span data-contrast="auto" lang="AF" class="TextRun SCXW254562510 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.3458px;font-family:calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW254562510 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;">Wil jy graag meer oor </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2 SCXW254562510 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">Taaldag</span><span class="NormalTextRun SCXW254562510 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> weet, of meer uitvind oor meertaligheid self? Besoek gerus ons webblad oor </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2 SCXW254562510 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;background-repeat:repeat-x;background-position:left bottom;">Taaldag</span><span class="NormalTextRun SCXW254562510 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;"> en ʼn meertalige instelling vir meer oor ons filosofie wat meertaligheid betref, interessante artikels oor taal aan die US, en ʼn paar terme (met verduidelikings) wat jy kan gebruik om oor taal te gesels: </span></span><a class="Hyperlink SCXW254562510 BCX0" href="https://languagecentre.sun.ac.za/n-meertalige-ingesteldheid/?lang=afr" target="_blank" rel="noreferrer noopener" style="color:inherit;margin:0px;padding:0px;"><span data-contrast="none" lang="AF" class="TextRun Underlined SCXW254562510 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;color:#0563c1;font-size:11pt;text-decoration-line:underline;line-height:18.3458px;font-family:calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;"><span class="NormalTextRun SCXW254562510 BCX0" data-ccp-charstyle="Hyperlink" style="margin:0px;padding:0px;">https://languagecentre.sun.ac.za/n-meertalige-ingesteldheid/?lang=afr</span></span></a><span data-contrast="auto" lang="EN-US" class="TextRun EmptyTextRun SCXW254562510 BCX0" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.3458px;font-family:calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;"></span><span class="EOP SCXW254562510 BCX0" data-ccp-props="{"201341983":0,"335559739":160,"335559740":259}" style="margin:0px;padding:0px;font-size:11pt;line-height:18.3458px;font-family:calibri, calibri_embeddedfont, calibri_msfontservice, sans-serif;"> ​</span></p></div><p>​​<br></p>
Nasionale g​enootskappe vir onderrigbevordering op universiteit (TAU) 2021-2022https://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7899Nasionale g​enootskappe vir onderrigbevordering op universiteit (TAU) 2021-2022Dr Karin Cattell-Holden<p>​</p><p style="text-align:center;"><strong>Die Genootskapsprogram vir Onderrigbevordering (TAU) op Universiteit 2021-2022</strong></p><p style="text-align:center;"><strong> </strong></p><p style="text-align:justify;">Die Genootskapsprogram vir Onderrigbevordering op Universiteit (TAU) is 'n landswye intervensie wat in 2015 begin is. Dit is gerig op die bevordering van die onderriggehalte en die professionalisering van onderrig en leer in die openbare hoëronderwyssfeer.</p><p style="text-align:justify;">Die TAU‑program behels die professionele ontwikkeling van 'n kohort akademiese personeel van middel tot senior vlak uit verskillende vakgebiede aan alle Suid-Afrikaanse openbare universiteite deur middel van 'n gekombineerde residensiële en afstandsonderrig‑benadering. Deelnemers wat vakgebiedspesialiste is, word met onderrig‑ en leerverwante ontwikkelings in die hoër onderwys vertroud gemaak, aan navorsing oor die Akademieskap van Onderrig en Leer bekendgestel, en as veranderingsagente geposisioneer. Gedurende die jaar lange tydperk van die TAU-program werk hulle aan 'n opvoedkundige projek in hul eie omgewing, sowel as 'n groepprojek, terwyl hulle terselfdertyd vennootskappe ontwikkel met kollegas van ander instansies. Na afloop van die program is hulle toegerus om die leiding met onderrig en leer by hul tuisinstellings te neem.</p><p style="text-align:justify;">Gedurende die eerste TAU-program (2015-2016) het prof Elmarie Costandius en prof Geo Quinot die Universiteit Stellenbosch (US) daar verteenwoordig. Die US-akademici tydens TAU Twee (2018-2019) was prof Ian Nell en dr Berna Gerber.</p><p style="text-align:justify;">Vir TAU Drie (2021-2022) is die US bevoorreg om drie US-akademici in die program te hê: prof Faadiel Essop, prof Ashraf Kagee en dr Marianne McKay.</p><p style="text-align:justify;"><strong>Prof Faadiel Essop</strong> is tans 'n professor in die Departement Fisiologiese Wetenskappe en die direkteur van die onlangs gestigte sentrum vir kardio-metaboliese navorsing in Afrika (CARMA) aan die US. Hy is 'n NNS‑gegradeerde internasionaal bekroonde navorser, voormalige voorsitter van die Departement Fisiologiese Wetenskappe, 'n voormalige president van die fisiologievereniging van Suider-Afrika (twee termyne), die huidige visepresident van die African Association of Physiology Sciences en 'n bestuurslid van die General Assembly of the International Union of Physiological Sciences. Hy was ook lid van die internasionale komitee van die American Physiological Society en is 'n verkose genoot van die American Physiological Society.</p><p style="text-align:justify;">Prof Essop het onlangs die eenjaar‑ deeltydse Akademieskap van Opvoedkundige Leierskap‑kursus aan die US voltooi. Gedurende 2018 ontvang hy 'n toekenning vir onderwysuitnemendheid (ontwikkelende onderwyser). Sy TAU-genootskapsprojek fokus op die idee dat wetenskaplikes/ingenieurs hul vakgebied dikwels as “neutraal" beskou en dus sonder enige sosio-politiese en historiese kontekste is. Daarom kan hierdie “wetenskaplike elitisme" wetenskaplikes op die oog af van sodanige kontekste onthef, byvoorbeeld wat betref ongeregtighede van die verlede wat tydens apartheid gepleeg is en ook hedendaagse, dringende kwessies soos die herstel van onreg, dekolonisering en inklusiwiteit. Die oogmerk is om 'n filosofiese raamwerk te ontwikkel vir die invoer van breër begrippe uit die geesteswetenskappe en die kunste in die biomediese, wetenskaplike en ingenieurswese‑kurrikulums.</p><p style="text-align:justify;"><strong>Prof Ashraf Kagee</strong> is 'n Buitengewone Professor in Sielkunde aan die US, mede-direkteur van die Alan Flisher-sentrum vir openbare geestesgesondheid, en 'n lid van die Academy of Science of South Africa (ASSAf). Met meer as 200 akademiese publikasies op sy kerfstok is hy 'n gerekende internasionaal gegradeerde navorser by die Nasionale Navorsingstigting. In 2006 ontvang hy die Rektorstoekenning vir Voortreflike Navorsing, in 2007 vir Onderrig, en in 2009 vir Gemeenskapsinteraksie. In 2018 ontvang hy die Kanselierstoekenning vir Volgehoue Uitnemende Loopbaanprestasies.</p><p style="text-align:justify;">Prof Kagee se navorsing fokus op algemene geestesongesteldhede onder persone wat met MIV/Vigs saamleef, sielkundige en strukturele faktore wat die nakoming van antiretrovirale terapie beïnvloed, en algemene geestesversteurings in verskillende bevolkings. Hy doseer kognitiewe psigoterapie en navorsingsmetodes aan die Departement Sielkunde. Hy is voorsitter van die raad van trustees van die traumasentrum vir die oorlewendes van geweld en marteling in Kaapstad en onderneem kapasiteitsbouwerk by die Gaza‑sentrum vir gemeenskapsgeestesgesondheid in Gaza, Palestina.</p><p style="text-align:justify;">As die ontvanger van verskeie AvOL‑toekennings doen prof Kagee navorsing oor onder meer onderrignavorsingsmetodes in die sielkunde, toegespits op gebiede soos kritiese denke, skeptisisme, en 'n empiriese ingesteldheid. Hy wil die TAU-genootskap gebruik om gebiede soos gemengde leer en e-assessering, asook die wetenskaplike skryfvaardighede van studente in sy navorsingsmetodes‑klas, te ontwikkel.</p><p style="text-align:justify;"><strong>Dr Marianne McKay</strong> is 'n senior lektor in die Departement Wingerd- en Wynkunde. Sy was die eerste vrou in Suid-Afrika wat 'n MSc (Agric) behaal het, en het ook 'n PhD in Wynkunde verwerf. Dr McKay word erken vir haar bydraes tot sowel die wynkunde as onderrig en leer. In 2015 ontvang sy die nasionale Suid-Afrikaanse Raad vir Hoër Onderwys‑HELTASA‑toekenning vir onderwysuitnemendheid vir haar prestasies in dekolonialiteit in onderwys, asook vir navorsing in onderrig en leer. In 2017 ontvang sy 'n toekenning vir onderwysuitnemendheid (ontwikkelende onderwyser) aan die US. Van 2017 tot 2020 ontvang sy 'n Onderriggenootskap aan die US en in 2021 word sy genomineer vir die US Akademieskap van Leierskap‑program vir 2021.</p><p style="text-align:justify;">Dr McKay het uitgebreide ervaring in die onderrig van studente in wynwetenskap aan vennootkolleges, sowel as in die vestiging van volhoubare en suksesvolle opleidingsmedewerking met meetbare sosiale impak in die plaaslike gemeenskappe. Haar TAU-genootskapdoelstellings sluit aan by 'n aantal doelstellings in die US se Transformasieplan (Visie 2040), asook belangrike programvernuwingsinisiatiewe betreffende die verbetering van diversiteit, toeganklikheid en 'n transformerende studente-ervaring. Haar oogmerk is om transformerende en innoverende studenteleerervarings in haar modules te verbeter. Sy wil ook kollegas ondersteun wat daarin belangstel om hul vakkundige navorsing met navorsing oor onderrig en leer te integreer.</p><p style="text-align:justify;">Die Sentrum vir Onderrig en Leer wens hierdie kollegas met trots geluk en bedank hulle vir hul bydrae tot onderrig en leer aan die US. Ons wens hulle alle sterkte toe met hul TAU-genootskappe.</p><p style="text-align:justify;">Meer inligting oor die TAU-genootskappe is beskikbaar by dr Karin Cattell-Holden, <span style="text-decoration:underline;">kcattell@sun.ac.za</span>.<br></p>
Elsabe Daneel Kommunikasiewerkswinkel 25 Oktober 2021https://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7900Elsabe Daneel Kommunikasiewerkswinkel 25 Oktober 2021Claudia Swart<p>​<strong>E</strong><strong>LSABÉ DANEEL KOMMUNIKASIEWERKSWINKELS </strong></p><p>Elsabé Daneel is ʼn bekende televisie-aanbieder, televisie- en rolprentaktrise en toneelspeler, en regisseur van talle teaterproduksies. Sy is ʼn produksieleier, regisseur en aanbieder van korporatiewe video's asook dokumentêre programme vir kykNET en M-Net.</p><p>As kommunikasie- en mediastrateeg bied sy kommunikasiewerkswinkels getiteld <em>Communication IQ</em> aan. Hierdie prettige en praktiese werkswinkels in kommunikasie- en projeksievaardighede is gerig op korporatiewe kliënte, televisie- en radio-aanbieders, akteurs, openbare sprekers, opvoeders, studente, akademiese personeel, en so meer. </p><p>Elsabé gaan in 2021 drie kommunikasiewerkswinkels vir akademiese personeel van die Universiteit Stellenbosch aanbied. Twee het reeds plaasgevind, die laaste een vind op 25 Oktober plaas.<br></p><p><strong>Deelnemers kan na die volgende onderwerpe uitsien:</strong><br><strong> </strong><br>·            Begrip van kommunikasie-jargon <br>·            Ontdek die ABC van die kommunikasieproses <br>·            Evalueer jou sterk en swakker punte as ʼn kommunikeerder<br>·            Hoe om kommunikasiemodelle vir jou te laat werk <br>·            Ontdek die tegniese aspekte wat die kommunikasieproses beïnvloed <br>·            Die rol van persoonlike styl <br>·            Die belang van liggaamstaal <br>·            Eksperimenteer met vokalisering <br>·            Ontspanningstegnieke wat werk <br>·            Hoe om jou mondelinge boodskap te verpak <br>·            Die vestiging van goeie verstandhoudings <br>·            Die dinamika van kommunikasie <br>·            Wenke vir uiters doeltreffende kommunikeerders <br>·            Die gebruik van tegnologie in die klaskamer as deel van die 'omgekeerde klaskamermetode'<br>·            Doeltreffende kommunikasie in aanlyn lesings.</p><p><em><strong>Wanneer:</strong></em><br>Maandag 25 Oktober<br></p><p><strong><em>Tyd:</em></strong><br>13:00 tot 16:00<br><em><strong> </strong></em><br><em><strong>Waar:</strong></em><br>Den Bosch, Victoriastraat 39 (oorkant Skuilhoek en agter die Konservatorium)<br><strong> </strong><br><strong>Daar is slegs 10 plekke per werkswinkel beskikbaar.</strong><br><em> </em><br><em>Skakel met Claudia Swart (</em><span lang="AF" style="text-decoration:underline;">claudias2@sun.ac.za</span><em>) om jou plek te bespreek.</em><br></p>
Finlo / FIRLT aansoeke: sluitingsdatum 19 November 2021https://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=8461Finlo / FIRLT aansoeke: sluitingsdatum 19 November 2021Gerda Dullaart<p><strong>FINLO / FIRLT aansoeke:  sluitingsdatum 19 November 2021</strong><br></p><p>In ooreenstemming met sy <a href="/afrikaans/learning-teaching/ctl/Documents/Onderrig-Leerbeleid%202018.pdf" target="_blank">Onderrig-en-Leer<span lang="AF">beleid, <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">het die Universiteit Stellenbosch die Fonds vir Innovasie en Navorsing in Leer en Onderrig (FINLO) in 2005 opgestel ten einde 'n kultuur van innovering en besinning oor leer en onderrig by die Universiteit aan te moedig. Die Fonds verskaf 'n geleentheid vir dosente om te innoveer, doeltreffende praktyke en prosesse te evalueer, en leer-en-onderrig -probleme, ‑oplossings en -prosesse te ondersoek. Dit bied ook 'n meganisme vir die beskikbaarstelling van resultate wat ontwerp is om die gehalte van leer en onderrig te verbeter. Enige dosent, dosentespan of sentrum verantwoordelik vir leer en onderrig kan vir 'n toekenning aansoek doen.</span></span></a><br><br>FINLO-toekennings word twee maal 'n jaar deur 'n subkomitee van die Komitee vir Leer en Onderrig gemaak. Aansoeke word tot 'n maksimum bedrag van R50 000 befonds. </p><p>​<strong>Hoe om vir FINLO-toekennings Aansoek te d​​​​oen:</strong><br></p><p style="font-size:14px;color:#333333;font-family:calibri, verdana, trebuchet, helvetica, arial, sans-serif, "helvetica neue";background-color:#ffffff;"></p><p>US akademiese- en ondersteuningspersoneel word uitgenooi om voorstelle in te dien vir befondsing van navorsings- of innovasieprojekte wat leer en onderrig aan US verryk. Voorstelle ten opsigte van, maar nie beperk tot, die volgende temas word aangemoedig: </p><ol style="padding:0px;margin:0px 0px 10px 25px;color:#333333;font-family:calibri, verdana, trebuchet, helvetica, arial, sans-serif, "helvetica neue";font-size:14px;background-color:#ffffff;list-style-type:lower-roman;"><li style="line-height:20px;"><strong>Innoverende assessering by US</strong>. Assessering vir leer is krities vir studenteleer-ervaring en -deelname. Wat doen u om aan te dui dat assessering belangrik is vir u en u studente?</li><li style="line-height:20px;"><strong>Kurrikulum / Program / Module vernuwing</strong>. Die strewe na vernuwing, innovasie en ondersoek is bewyse dat u onderrig saak maak by die US.</li><li style="line-height:20px;"><strong>Dekolonisasie en/of Sosiale Geregtigheid in leer en onderrig by US. </strong>Om te verseker dat ons graduandi die universiteit verlaat met kritiese denke en as rolspelers in vernuwing, moet ons onderrig die eienskappe van US graduandi fasiliteer.</li><li style="line-height:20px;"><strong>Augmented Remote Teaching, Learning and Assessment ​</strong><strong>(</strong><a href="/afrikaans/learning-teaching/ctl/Pages/ARTLA.aspx" style="color:#25293f;"><strong>ARTLA</strong></a><strong>), hibriede en gemengde leer.</strong>  In die unieke konteks van die pandemie en ander ontluikende faktore wat bydra to elektroniese leer, onderrig en assessering, word voorstelle wat aspekte en dimensies van hierdie konteks verken, aangemoedig.</li><li style="line-height:20px;"><strong>Finlo voorstelle vir nuwe projekte op klein skaal.</strong></li><li style="line-height:20px;"><strong>Herindiening van hersiende voorstelle.​</strong></li></ol><p style="font-size:14px;padding:5px;color:#333333;font-family:calibri, verdana, trebuchet, helvetica, arial, sans-serif, "helvetica neue";background-color:#ffffff;">Vir meer inligting, besoek die <a href="/afrikaans/learning-teaching/ctl/t-l-awards-and-grants/firlt" style="text-decoration:underline;"><strong>FINLO webwerf</strong></a> of stuur 'n e-pos aan:  <span></span><a href="mailto:finlo@sun.ac.za" style="color:#25293f;">finlo@sun.ac.za</a><br></p>
Akademieskap van Onderrig en Leer (AvOL) Virtuele Konferensie 8 - 10 Novemberhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=8206Akademieskap van Onderrig en Leer (AvOL) Virtuele Konferensie 8 - 10 NovemberAnthea Jacobs<p></p><p style="text-align:justify;">Die Universiteit van Stellenbosch (US) se jaarlikse konferensie oor die Akademieskap van Onderrig en Leer (AvOL) sal op 9 en 10 November plaasvind. Voorkonferensiewerkswinkels sal op 8 Oktober 2021 aangebied word. Die konferensie sal virtueel op MS Teams plaasvind, en is gratis vir US akademici.<br></p><p style="text-align:justify;">Die tema vir hierdie jaar se konferensie is <em>“(Your) Assessment Matters"</em>. Die hoofrede sal deur Professor David Boud, welbekende akademikus in die veld van assessering, gelewer word. Die opsomming van sy hoofrede is <a href="https://www0.sun.ac.za/sotl/keynote-speakers/">hier</a> beskikbaar.</p><p style="text-align:justify;"><strong>​Navrae:</strong> <a href="mailto:sotl@sun.ac.za">sotl@sun.ac.za</a><br></p><p>Kyk gerus hierdie <a href="https://www.youtube.com/watch?v=5quodibtEDw"><strong>video</strong></a> vir meer inligting.</p><p>Besoek asseblief die <a href="/sotl"><strong>AvOL-webwerf</strong></a> vir meer inligting en om registreer vir die konferensie.<br></p><p>​<img src="/english/PublishingImages/Lists/dualnews/My%20Items%20View/SoTL%202021%20announcement.jpg" alt="SoTL 2021 announcement.jpg" style="margin:5px;width:722px;height:390px;" /><br><br></p>
US Toekennings vir Uitnemende Onderrig 2021https://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=8344US Toekennings vir Uitnemende Onderrig 2021Dr Karin Cattell-Holden <p style="text-align:center;"><strong>US Toekennings vir Uitnemende Onderrig 2021</strong></p><p style="text-align:justify;">Aansoeke word tans ingewag vir die Universiteit Stellenbosch (US) Toekennings vir Uitnemende Onderrig 2021. </p><p style="text-align:justify;">Die Toekennings vir Uitnemende Onderrig erken uitstaande onderrig aan die US. Alle personeellede wat onderrig gee – sowel permanente as kontrakaanstellings – kom vir hierdie toekennings in aanmerking.</p><p style="text-align:justify;">Vanaf 2021 kan dosente as 'n individu of 'n onderrigspan aansoek doen.</p><p style="text-align:justify;">Die toekennings word in twee kategorieë aangebied, naamlik <em>Ontluikende Dosent</em> en <em>Uitgelese Dosent</em>. Die toekenning vir <strong><em>Ontluikende Dosent</em></strong> is bedoel vir akademici wat in hulle onderrig as “<em>vakkundige opvoeders</em>" optree:</p><p><em>Nadenkende praktisyns </em>besin doelbewus en krities oor hulle onderrigpraktyk, en hersien en dokumenteer hulle professionele groei stelselmatig.<em> Vakkundige opvoeders </em>put boonop uit opvoedkundige literatuur om oor hulle onderrigpraktyk en professionele groei na te dink, en beweeg ook verder as persoonlike besinning na waarneming en portuurbeoordeling van hulle onderrig.<em> </em></p><p>(<em>Onderrig- en Leerbeleid</em>, 2018:5)</p><p style="text-align:justify;">Die toekenning vir <strong><em>Uitgelese Dosent</em></strong> is bedoel vir akademici wat in hulle onderrig as “<em>onderwysvakkundiges</em>" of “<em>toonaangewende onderwysvakkundiges" </em>optree:</p><p><em>Onderwysvakkundiges </em>vors hulle onderrigpraktyk na en dokumenteer hulle professionele groei met die oog daarop om hulle bevindinge in die openbaar te publiseer en tot bestaande onderrig- en leerkennis by te dra.<em> Toonaangewende onderwysvakkundiges </em>dra deur publikasie tot bestaande onderrig- en leerkennis by en bied institusionele, nasionale en internasionale leierskap op die gebied van onderrigpraktyk. </p><p>(<em>Onderrig- en Leerbeleid</em>, 2018:5)</p><p style="text-align:justify;">Die toekenning vir <em>Ontluikende Dosent</em> kan slegs eenmalig ontvang word en die toekenning vir <em>Uitgelese Dosent</em> een keer elke vyf jaar.</p><p style="text-align:justify;">Ooreenkomstig die <em>Onderrig- en Leerbeleid</em> (2018:5) word die onderrigportefeulje as hoofinstrument gebruik om uitnemende onderrig te beoordeel. Portefeuljes kan in pdf-formaat of 'n elektroniese formaat van die aansoeker se keuse ingedien word. Adviseurs van die Sentrum vir Onderrig en Leer (SOL) bied bystand met portefeulje-ontwikkeling in fakulteite. </p><p style="text-align:justify;">Benoemdes word aanvanklik deur middel van ʼn interne fakulteitsproses gekies. Suksesvolle aansoeke word daarna by die Sentrum vir Onderrig en Leer (SOL), by <a href="mailto:kcattell@sun.ac.za">kcattell@sun.ac.za</a>, ingedien. Die sluitingsdatum vir aansoeke is <strong>22 Oktober 2021</strong>. Ná beoordeling deur ʼn institusionele keuringskomitee sal die suksesvolle kandidate in die vierde kwartaal van hul toekennings in kennis gestel word. Hulle sal hul toekennings by ʼn plegtigheid aan die einde van daardie kwartaal ontvang. </p><p style="text-align:justify;">Vir navrae, kom gerus in aanraking met dr. Karin Cattell-Holden by <a href="mailto:kcattell@sun.ac.za">kcattell@sun.ac.za</a>.<br></p>
2021 HELTASA Colloquium oor die Nasionale Verlengde Graadprogram (VGP) https://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=81582021 HELTASA Colloquium oor die Nasionale Verlengde Graadprogram (VGP) Claudia Swart<p style="text-align:justify;"><strong>​2021 HELTASA Colloquium oor die Nasionale Verlengde Graadprogram (VGP) </strong></p><p style="text-align:justify;">Alle akademici word genooi om vir die volgende <strong style="text-align:justify;">​2021 HELTASA Colloquium oor die Nasionale Verlengde Graadprogram (VGP)</strong>​ te registreer.<br></p><p style="text-align:justify;">Die jaarlikse <strong>Colloquium</strong> <strong>oor die</strong> <strong>Nasionale Verlengde Graadprogram (VGP) </strong>wat deur die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie (KSUT), die Universiteit Stellenbosch (US), die Universiteit van die Wes-Kaap en die Universiteit van Kaapstad aangebied word, sal van <strong>17 tot 19 Augustus 2021</strong> <strong>aanlyn</strong> plaasvind.</p><p style="text-align:justify;">Die tema van vanjaar se konferensie is Bevordering van Akademieskap in VGP. Die colloquium bring dosente, akademiesepersoneelontwikkelaars en steunpersoneel met ʼn belangstelling in die talle grondslag- en verlengdekurrikulumbepalings by die verskillende instellings vir hoër onderwys in Suid-Afrika bymekaar.</p><p style="text-align:justify;">Verskillende hoëronderwysinstellings in verskeie provinsies het die afgelope paar jaar jaarlikse VGP-colloquia gereël. Die colloquia is ontwikkel om bespreking onder VGP-praktisyns, administrateurs en akademici te stimuleer oor die temas en verskynsels wat vir hulle van belang is. </p><p style="text-align:justify;"><strong>Besoek asseblief die colloquium se webtuiste vir meer inligting: </strong><a href="https://ecpcolloquium.co.za/"><strong>https://ecpcolloquium.co.za/</strong></a></p><p>Ons nooi u uit om ʼn opsomming vir hierdie colloquium voor te lê en/of die konferensie by te woon. Opsommings moet teen 15 Julie 2021 ingedien wees.</p><p><strong>Navrae:</strong> Claudia Swart: claudias2@sun.ac.za <br></p>
Nasionale opname gemik op akademici se ervarings tydens afstands-O&L: nog tyd to 31 Juliehttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=8215Nasionale opname gemik op akademici se ervarings tydens afstands-O&L: nog tyd to 31 JulieClaudia Swart<p>​<strong>Nasionale opname gemik op akademici se ervarings tydens afstandsonderrig en ‑leer</strong></p><p><strong>Beste dosent / universiteitsonderwyser / akademiese leier</strong></p><p>Die Raad op Hoër Onderwys (CHE), Universities South Africa en die Universiteit van die Vrystaat nooi u uit om deel te neem aan 'n nasionale opname wat gemik is op (1) u ervarings as dosent / universiteitsonderwyser / akademiese leier tydens afstandsonderrig en ‑leer; en (2) u perspektiewe oor hoe onderrig en leer vanweë die pandemie verander het en watter ondersteuning u nodig het om by sodanige veranderings aan te pas.</p><p>Let asseblief daarop dat alhoewel respondente nie om identifiseerbare inligting gevra word nie, die opname gekose demografiese inligting versoek (instelling, fakulteit, geslag, ras, vlak van aanstelling en jare se ervaring), wat anonimiteit kan belemmer. Hierdie data word versamel om tussen instellings te onderskei, die ervaringsverskille ten opsigte van afstandsonderrig en ‑leer tussen groepe te verstaan, en om te bepaal of verskillende groepe binne die doserende populasie in onvertroude omstandighede ondersteun word.<br></p><p>​Indien u bereid is om u ervarings en gedagtes te deel, volg asseblief hierdie skakel: <a href="https://response.questback.com/isa/qbv.dll/bylink?p=XUbsfnqp7U18d3f6331EaR6eDwC0Mpe8JorqX6koTJ4xKcR6Uo-aJe0svPvvUR114JlWFbI8JQ4PIUGRI5Y5mA2">https://response.questback.com/universityofthefreestate/SEP_TLFsurvey​</a><br></p><p><br></p>
Die verskuiwing van A2- en A3-assesserings na ’n aanlyn platform in Julie 2021https://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=8302Die verskuiwing van A2- en A3-assesserings na ’n aanlyn platform in Julie 2021Division for Learning and Teaching Enhancement<p>​<br></p><p><strong>​Die verskuiwing van A2- en A3-assesserings na 'n aanlyn platform in Julie 2021</strong></p><p style="text-align:justify;">In ons huidige situasie is die A2-assesserings, waaronder die afneem van die eksamens onder toesig en al die ander aanlyn assesserings, opgeskort. Alle nagraadse assesserings is uitgestel. Die A2- en A3-assesserings word ná die reses hervat en sal aanlyn plaasvind. Inligting oor 'n A4-assesseringsgeleentheid sal mettertyd deurgegee word (<a href="https://stellenbosch.evlink2.net/public/messages/view-online/14ApqSSo15jB5Dbg/zKiG1PVbV95w9516/su0JD0yMVBfrByoq">Prof Stan du Plessis, kennisgewing van 28 Junie 2021</a>).</p><p style="text-align:justify;">Hierdie dokument bring adviseurs se assesseringsadvies en ‑leiding oor onderrig en leer, leertegnologie en leertegnologiesteun byeen ten einde die billikheid van die A2- en A3-assesseringsgeleenthede en die integriteit van die assesserings te beskerm en die oorlading van die SUNLearn-platform te verhoed. Ons belangrikste advies is om aanlyn assesseringsopdragte te ontwerp as oopboek‑opdragte, met die klem op hoërorde-denke, eerder as om gesloteboek‑, herroepingsopdragte te gebruik.<br><br>Leer asseblief hier verder:<br></p><p style="text-align:justify;"><a href="/english/PublishingImages/Lists/Dual%20Events/My%20Items%20View/Die%20verskuiwing%20van%20A2-%20en%20A3-assesserings%20na%20’n%20aanlyn%20platform%20in%20Julie%202021.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" style="margin:5px;" />Die verskuiwing van A2- en A3-assesserings na ’n aanlyn platform in Julie 2021.pdf</a><br></p><p>Vir enige navrae of kommentaar <a href="/afrikaans/learning-teaching/ctl/Pages/Faculty-based-work.aspx?TermStoreId=d4aca01e-c7ae-4dc1-b7b2-54492a41081c&TermSetId=e6f8bdc4-908c-4457-8587-920482ddc43e&TermId=715af45e-0f01-4a08-aa93-17cfd45a7983"><strong class="ms-rteThemeForeColor-5-4" style="">kontak asseblief die SOL adviseur</strong></a> in jou fakulteit.<br></p><p><br></p>