Centre for Teaching & Learning
Welkom by Universiteit Stellenbosch

 

 

Kortkursus oor die Akademieskap van Opvoedkundige Leierskap (“SoEL”)https://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=8096Kortkursus oor die Akademieskap van Opvoedkundige Leierskap (“SoEL”)Nicoline Herman<p style="text-align:justify;"><strong>Kortkursus oor die Akademieskap van Opvoedkundige Leierskap ('SoEL'):</strong> </p><p style="text-align:justify;">Die tweede kontaksessie van die SoEL-kortkursus het op 16 April plaasgevind en is deur ARTLA gefasiliteer. Drie deelnemers en een van die fasiliteerders was in Den Bosch (op kampus), terwyl die ander fasiliteerder en sewe van die deelnemers aanlyn op MS Teams was. Die PolyStudio-toerusting wat deur die CTL bekom is, het goed gewerk en interaksie tussen die deelnemers in die twee ruimtes het glad verloop. Prof Lesley le Grange van die Departement Kurrikulumstudie was die genooide gasspreker en het by die groep in Den Bosch aangesluit om sy aanbieding oor kurrikulumleierskap, wat heelwat stof tot nadenke bied, te lewer. </p><span style="text-align:justify;">In die foto: Die drie SoEL-deelnemers in Den Bosch. Van links: Prof Gareth Arnott van Chemie, dr Marianne McKay van Wingerd- en Wynkunde en prof Dion Forster van Teologie </span><span style="text-align:justify;"> </span><p>​</p><p>Vir meer inligting, besoek asseblief ons webwerf:<br></p><p>http://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/ctl/professional-learning-opportunities-for-t-l/soel​​​<br><br></p>
Kan en moet assessering ʼn gerigtheid op die samelewing en maatskaplike geregtigheid bevorder?https://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=8010Kan en moet assessering ʼn gerigtheid op die samelewing en maatskaplike geregtigheid bevorder?Anthea HM Jacobs<p>Leer- en Onderrigverryking Virtuele Seminaar 1 van 4: 25 Maart 2021</p><p><strong>Onderwerp</strong></p><p>Kan en moet assessering ʼn oriëntasie tot die samelewing en maatskaplike geregtigheid aankweek?</p><p style="text-align:justify;"><strong>Aanbieder </strong></p><p style="text-align:justify;">Dr Margaret Blackie</p><p style="text-align:justify;">“Meer as die doelbewuste insluiting van maatskaplik-verwante aktiwiteite in die kurrikulum of as assesseringstake kan nodig wees om hoër onderwys, wat tot die samelewing en maatskaplike geregtigheid georiënteer is, te bereik."<br></p><p style="text-align:justify;">Dit was die boodskap van dr Margaret Blackie, senior dosent in die Departement Chemie en Polimeerwetenskap, Fakulteit Wetenskap, in die eerste van ʼn reeks van vier virtuele seminare wat deur die Afdeling Leer- en Onderrigverryking aangebied word. Die tema vir die Virtuele Leer- en Onderrigverrykingseminare (L&O) vanjaar is “Assessering". Dr Blackie se verbintenis tot hierdie tema blyk duidelik uit haar verkenning van die verband tussen hoe studente in 'STEM'-dissiplines (wetenskap, tegnologie, ingenieurswese en wiskunde) geassesseer word en hoe ʼn oriëntasie tot die breër samelewing aangekweek word.<br></p><p style="text-align:justify;">Dr Blackie se aanbieding deel inligting oor ʼn groot projek getiteld 'Die Begrip van Kennis, Kurrikulum en Studente-agentskap', ʼn internasionale medewerking gelei deur prof Paul Ashwin van die Universiteit van Lancaster. Die navorsingsprojek behels ʼn longitudinale studie onder voorgraadse studente in chemie en chemiese ingenieurswese aan universiteite in die Verenigde Koninkryk, Suid-Afrika en die VSA. Die lens van maatskaplike geregtigheid en kritiese teorie is gebruik en daar is veral op Honneth (2010) gesteun, wat redeneer dat “(w)at regverdig is, is dit wat die individuele lid van ons samelewing in staat stel om sy of haar eie lewensdoelwitte in samewerking met ander, en met die grootste moontlike outonomie, te verwesenlik". Blackie bou hierop voort en verduidelik die posisie wat ingeneem word, dat iemand wat nie verder as sy of haar eie welstand kyk en breër maatskaplike welstand in ag neem nie, nie in staat is om sy of haar eie individuele welstand te verwesenlik nie.<br></p><p style="text-align:justify;">Een van die hoofbevindings van die navorsing dui daarop dat slegs ʼn baie klein aantal studente enige oriëntasie tot die samelewing deur hulle reaksies op assesseringstake toon, wat verrassend en ietwat ontstellend is. Blackie bevraagteken of meer in die belang van maatskaplike geregtigheid met assesserings gedoen kan word en bied twee moontlikhede aan: eerstens moet ten minste sommige opdragte aan maatskaplike kwessies gekoppel word, en tweedens moet die waardevoorstel van die assessering oorweeg word. Blackie sê voorts dat ons “die olifant in die kamer" moet erken, omdat studente deur en deur gevorm word deur mededingende assesseringstrategieë. Dit gaan dus nie slegs oor die aard van die taak nie, maar verhoudings en ingesteldhede moet ook in ag geneem word.<br></p><p style="text-align:justify;">Ter opsomming benadruk dr Blackie dat ons moet erken dat tradisionele assesserings mededingend, en individueel is, met baie op die spel. Dit verwring ook ons sin van prestasie. Hier verwys sy die deelnemers na die konsep van 'evalueringsoordeel' van David Boud en sy medewerkers, en ook die konsep van 'begrip van die diepte van begrip' van Bernard Lonergan. <br></p><p style="text-align:justify;">Daar was entoesiastiese deelname deur die teenwoordige kollegas, veral oor die vraag of ons nie dalk kennis en vaardighede oorassesseer en te min aandag skenk aan die grondliggende waardes wat ons in ons studente wil vestig nie.<br></p><p>​Meer inligting oor en toegang tot die opname van hierdie seminaar is <a href="/afrikaans/learning-teaching/ctl/t-l-resources/t-l-seminars" target="_blank" style="text-decoration:underline;"><strong>hier</strong></a> beskikbaar. </p><p>Deur Anthea H M Jacobs​<br><br></p>
Nasionale g​enootskappe vir onderrigbevordering op universiteit (TAU) 2021-2022https://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7899Nasionale g​enootskappe vir onderrigbevordering op universiteit (TAU) 2021-2022Dr Karin Cattell-Holden<p>​</p><p style="text-align:center;"><strong>Die Genootskapsprogram vir Onderrigbevordering (TAU) op Universiteit 2021-2022</strong></p><p style="text-align:center;"><strong> </strong></p><p style="text-align:justify;">Die Genootskapsprogram vir Onderrigbevordering op Universiteit (TAU) is 'n landswye intervensie wat in 2015 begin is. Dit is gerig op die bevordering van die onderriggehalte en die professionalisering van onderrig en leer in die openbare hoëronderwyssfeer.</p><p style="text-align:justify;">Die TAU‑program behels die professionele ontwikkeling van 'n kohort akademiese personeel van middel tot senior vlak uit verskillende vakgebiede aan alle Suid-Afrikaanse openbare universiteite deur middel van 'n gekombineerde residensiële en afstandsonderrig‑benadering. Deelnemers wat vakgebiedspesialiste is, word met onderrig‑ en leerverwante ontwikkelings in die hoër onderwys vertroud gemaak, aan navorsing oor die Akademieskap van Onderrig en Leer bekendgestel, en as veranderingsagente geposisioneer. Gedurende die jaar lange tydperk van die TAU-program werk hulle aan 'n opvoedkundige projek in hul eie omgewing, sowel as 'n groepprojek, terwyl hulle terselfdertyd vennootskappe ontwikkel met kollegas van ander instansies. Na afloop van die program is hulle toegerus om die leiding met onderrig en leer by hul tuisinstellings te neem.</p><p style="text-align:justify;">Gedurende die eerste TAU-program (2015-2016) het prof Elmarie Costandius en prof Geo Quinot die Universiteit Stellenbosch (US) daar verteenwoordig. Die US-akademici tydens TAU Twee (2018-2019) was prof Ian Nell en dr Berna Gerber.</p><p style="text-align:justify;">Vir TAU Drie (2021-2022) is die US bevoorreg om drie US-akademici in die program te hê: prof Faadiel Essop, prof Ashraf Kagee en dr Marianne McKay.</p><p style="text-align:justify;"><strong>Prof Faadiel Essop</strong> is tans 'n professor in die Departement Fisiologiese Wetenskappe en die direkteur van die onlangs gestigte sentrum vir kardio-metaboliese navorsing in Afrika (CARMA) aan die US. Hy is 'n NNS‑gegradeerde internasionaal bekroonde navorser, voormalige voorsitter van die Departement Fisiologiese Wetenskappe, 'n voormalige president van die fisiologievereniging van Suider-Afrika (twee termyne), die huidige visepresident van die African Association of Physiology Sciences en 'n bestuurslid van die General Assembly of the International Union of Physiological Sciences. Hy was ook lid van die internasionale komitee van die American Physiological Society en is 'n verkose genoot van die American Physiological Society.</p><p style="text-align:justify;">Prof Essop het onlangs die eenjaar‑ deeltydse Akademieskap van Opvoedkundige Leierskap‑kursus aan die US voltooi. Gedurende 2018 ontvang hy 'n toekenning vir onderwysuitnemendheid (ontwikkelende onderwyser). Sy TAU-genootskapsprojek fokus op die idee dat wetenskaplikes/ingenieurs hul vakgebied dikwels as “neutraal" beskou en dus sonder enige sosio-politiese en historiese kontekste is. Daarom kan hierdie “wetenskaplike elitisme" wetenskaplikes op die oog af van sodanige kontekste onthef, byvoorbeeld wat betref ongeregtighede van die verlede wat tydens apartheid gepleeg is en ook hedendaagse, dringende kwessies soos die herstel van onreg, dekolonisering en inklusiwiteit. Die oogmerk is om 'n filosofiese raamwerk te ontwikkel vir die invoer van breër begrippe uit die geesteswetenskappe en die kunste in die biomediese, wetenskaplike en ingenieurswese‑kurrikulums.</p><p style="text-align:justify;"><strong>Prof Ashraf Kagee</strong> is 'n Buitengewone Professor in Sielkunde aan die US, mede-direkteur van die Alan Flisher-sentrum vir openbare geestesgesondheid, en 'n lid van die Academy of Science of South Africa (ASSAf). Met meer as 200 akademiese publikasies op sy kerfstok is hy 'n gerekende internasionaal gegradeerde navorser by die Nasionale Navorsingstigting. In 2006 ontvang hy die Rektorstoekenning vir Voortreflike Navorsing, in 2007 vir Onderrig, en in 2009 vir Gemeenskapsinteraksie. In 2018 ontvang hy die Kanselierstoekenning vir Volgehoue Uitnemende Loopbaanprestasies.</p><p style="text-align:justify;">Prof Kagee se navorsing fokus op algemene geestesongesteldhede onder persone wat met MIV/Vigs saamleef, sielkundige en strukturele faktore wat die nakoming van antiretrovirale terapie beïnvloed, en algemene geestesversteurings in verskillende bevolkings. Hy doseer kognitiewe psigoterapie en navorsingsmetodes aan die Departement Sielkunde. Hy is voorsitter van die raad van trustees van die traumasentrum vir die oorlewendes van geweld en marteling in Kaapstad en onderneem kapasiteitsbouwerk by die Gaza‑sentrum vir gemeenskapsgeestesgesondheid in Gaza, Palestina.</p><p style="text-align:justify;">As die ontvanger van verskeie AvOL‑toekennings doen prof Kagee navorsing oor onder meer onderrignavorsingsmetodes in die sielkunde, toegespits op gebiede soos kritiese denke, skeptisisme, en 'n empiriese ingesteldheid. Hy wil die TAU-genootskap gebruik om gebiede soos gemengde leer en e-assessering, asook die wetenskaplike skryfvaardighede van studente in sy navorsingsmetodes‑klas, te ontwikkel.</p><p style="text-align:justify;"><strong>Dr Marianne McKay</strong> is 'n senior lektor in die Departement Wingerd- en Wynkunde. Sy was die eerste vrou in Suid-Afrika wat 'n MSc (Agric) behaal het, en het ook 'n PhD in Wynkunde verwerf. Dr McKay word erken vir haar bydraes tot sowel die wynkunde as onderrig en leer. In 2015 ontvang sy die nasionale Suid-Afrikaanse Raad vir Hoër Onderwys‑HELTASA‑toekenning vir onderwysuitnemendheid vir haar prestasies in dekolonialiteit in onderwys, asook vir navorsing in onderrig en leer. In 2017 ontvang sy 'n toekenning vir onderwysuitnemendheid (ontwikkelende onderwyser) aan die US. Van 2017 tot 2020 ontvang sy 'n Onderriggenootskap aan die US en in 2021 word sy genomineer vir die US Akademieskap van Leierskap‑program vir 2021.</p><p style="text-align:justify;">Dr McKay het uitgebreide ervaring in die onderrig van studente in wynwetenskap aan vennootkolleges, sowel as in die vestiging van volhoubare en suksesvolle opleidingsmedewerking met meetbare sosiale impak in die plaaslike gemeenskappe. Haar TAU-genootskapdoelstellings sluit aan by 'n aantal doelstellings in die US se Transformasieplan (Visie 2040), asook belangrike programvernuwingsinisiatiewe betreffende die verbetering van diversiteit, toeganklikheid en 'n transformerende studente-ervaring. Haar oogmerk is om transformerende en innoverende studenteleerervarings in haar modules te verbeter. Sy wil ook kollegas ondersteun wat daarin belangstel om hul vakkundige navorsing met navorsing oor onderrig en leer te integreer.</p><p style="text-align:justify;">Die Sentrum vir Onderrig en Leer wens hierdie kollegas met trots geluk en bedank hulle vir hul bydrae tot onderrig en leer aan die US. Ons wens hulle alle sterkte toe met hul TAU-genootskappe.</p><p style="text-align:justify;">Meer inligting oor die TAU-genootskappe is beskikbaar by dr Karin Cattell-Holden, <span style="text-decoration:underline;">kcattell@sun.ac.za</span>.<br></p>
ELSABÉ DANEEL KOMMUNIKASIEWERKSWINKELS https://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7900ELSABÉ DANEEL KOMMUNIKASIEWERKSWINKELS Claudia Swart<p>​<strong>E</strong><strong>LSABÉ DANEEL KOMMUNIKASIEWERKSWINKELS </strong></p><p>Elsabé Daneel is ʼn bekende televisie-aanbieder, televisie- en rolprentaktrise en toneelspeler, en regisseur van talle teaterproduksies. Sy is ʼn produksieleier, regisseur en aanbieder van korporatiewe video's asook dokumentêre programme vir kykNET en M-Net.</p><p>As kommunikasie- en mediastrateeg bied sy kommunikasiewerkswinkels getiteld <em>Communication IQ</em> aan. Hierdie prettige en praktiese werkswinkels in kommunikasie- en projeksievaardighede is gerig op korporatiewe kliënte, televisie- en radio-aanbieders, akteurs, openbare sprekers, opvoeders, studente, akademiese personeel, en so meer. </p><p>Elsabé gaan in 2021 drie kommunikasiewerkswinkels vir akademiese personeel van die Universiteit Stellenbosch aanbied. Die werkswinkels sal op 18 Maart, 23 Junie en 23 Augustus plaasvind.</p><p><strong>Deelnemers kan na die volgende onderwerpe uitsien:</strong><br><strong> </strong><br>·            Begrip van kommunikasie-jargon <br>·            Ontdek die ABC van die kommunikasieproses <br>·            Evalueer jou sterk en swakker punte as ʼn kommunikeerder<br>·            Hoe om kommunikasiemodelle vir jou te laat werk <br>·            Ontdek die tegniese aspekte wat die kommunikasieproses beïnvloed <br>·            Die rol van persoonlike styl <br>·            Die belang van liggaamstaal <br>·            Eksperimenteer met vokalisering <br>·            Ontspanningstegnieke wat werk <br>·            Hoe om jou mondelinge boodskap te verpak <br>·            Die vestiging van goeie verstandhoudings <br>·            Die dinamika van kommunikasie <br>·            Wenke vir uiters doeltreffende kommunikeerders <br>·            Die gebruik van tegnologie in die klaskamer as deel van die 'omgekeerde klaskamermetode'<br>·            Doeltreffende kommunikasie in aanlyn lesings.</p><p><em><strong>Wanneer:</strong></em><br>Donderdag 18 Maart<br>Woensdag 23 Junie<br>Maandag 23 Augustus</p><p><strong><em>Tyd:</em></strong><br>13:00 tot 17:30<em> </em><br><em><strong> </strong></em><br><em><strong>Waar:</strong></em><br>Den Bosch, Victoriastraat 39 (oorkant Skuilhoek en agter die Konservatorium)<br><strong> </strong><br><strong>Daar is slegs 10 plekke per werkswinkel beskikbaar.</strong><br><em> </em><br><em>Skakel met Claudia Swart (</em><span lang="AF" style="text-decoration:underline;">claudias2@sun.ac.za</span><em>) om jou plek te bespreek.</em><br></p>
Boekvrystelling: Reaksie op die nodigheid vir verandering: Hoëronderwysstemme uit die Suide tydens die Covid-19-krisishttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7730Boekvrystelling: Reaksie op die nodigheid vir verandering: Hoëronderwysstemme uit die Suide tydens die Covid-19-krisisNicoline Herman<p>​<strong>B</strong><strong>oekvrystelling deur die Afdeling Leer- en Onderrigverryking</strong></p><p><strong>Reaksie op die nodigheid vir verandering: Hoëronderwysstemme uit die Suide tydens die Covid-19-krisis</strong></p><p>Tydens die laaste sessie van die <a href="http://www0.sun.ac.za/sotl/" target="_blank"><span lang="AF" style="text-decoration:underline;">Universiteit Stellenbosch se virtuele konferensie oor die Akademieskap van Onderrig en Leer (AvOL) 2020</span></a> het dr Antoinette van der Merwe (Senior Direkteur: Leer- en Onderrigverryking) die afgevaardigdes bekendgestel aan 'n boek wat pas aanlyn vrygestel is met die titel <a href="/english/learning-teaching/ctl/Pages/Short-online-publications.aspx" target="_blank"><span style="text-decoration:underline;"><em>Responding to the necessity for change: Higher Education voices from the South during the COVID-19 crisis</em></span></a>. Drs Sonja Strydom, Nicoline Herman en Hanelie Adendorff en me Mine de Klerk van die Sentrum vir Leertegnologie (SLT) en die Sentrum vir Onderrig en Leer (SOL) is die redakteurs. </p><p>Die onderskeie hoofstukke is bygedra deur professionele akademiese steunpersoneel en dosente wat hulle ervarings van opvoedkundige uitdagings en geleenthede tydens die eerste semester van die Covid-19-tydperk beskryf. Die boek wil eerlike, oorwoë insigte verskaf in die akademiese en praktiese aktiwiteite van 'n deel van die personeelkorps wat in hierdie tydperk van nood- aanlyn leer (NAL) by die deurlopende ondersteuning van gesonde onderrig-, leer- en assesseringspraktyke (OLA-praktyke) betrokke was. Die skrywers is opgewonde oor die lesse wat geleer is, maar is ook daarop ingestel om voort te bou op die geleenthede vir verandering en verdere kritiese oordenking wat uitgewys is.</p><p>Die skrywers is gevra om hulle gekontekstualiseerde ervarings tydens die eerste semester in oënskou te neem aan die hand van die volgende vrae (gegrond op die raamwerk van Rolfe, Freshwater en Jasper, 2001): <em>Wat?</em> <em>Wat daarvan?</em> en <em>Wat nou?</em> Daar is ook voorgestel dat die skrywers hulle bydraes met die <a href="/english/learning-teaching/ctl/Documents/7Oct2020.DeLTA%20Framework.pdf" target="_blank"><span lang="AF" style="text-decoration:underline;">raamwerk vir die Ontwerp van Leer, Onderrig en Assessering (Eng. DeLTA)</span></a> belyn. Die SOL het dié raamwerk opgestel volgens hulle mandaat om dosente in hulle onderrigfunksie te ondersteun. “DeLTA" is nie net die Engelse akroniem vir die benaming van hierdie proses en raamwerk nie; “DeLTA" is ook die benaming vir die wiskundige simbool vir verandering (Δ). </p><p>Twee oorkoepelende temas blyk deurlopend uit al die hoofstukke. Eerstens kom 'n nuut geformuleerde idee van verandering na vore – van bloot 'n ontwrigting tot 'n uitnodiging om volgens ontluikende en onthutsende toestande in die konteks van OLA aan te pas en daarop te reageer. Elke hoofstuk toon hoe die Covid-19-krisis op die een of ander wyse 'n nodige verandering meegebring het; hetsy dit as 'n nuwe perspektief, 'n ontwikkelde professionele praktyk of die ingebruikneming van 'n nuwe OLA-benadering gemanifesteer het.</p><p>Tweedens onderstut die idee van 'sorg' die narratief van feitlik elke hoofstuk. Die skrywers vertel van samewerkende en herhalende prosesse op soek na nuwe en praktiese oplossings in die NAL-tydperk, terwyl hulle terselfdertyd probeer verseker het dat hulle op gesonde pedagogiese beginsels en deernis vir eweknieë, studente en hulself ingestel bly.</p><p>Institusionele rolspelers wat voor die pandemie dalk nie nóú saamgewerk het nie beskyf hoe hulle al meer op mekaar se professionele kundigheid en kennisgebiede moes begin staatmaak. Hulle moes na talle mense luister en groter aandag aan ander personeellede en studente se belewenisse skenk ten einde die ingebruikneming van praktiese oplossings op te weeg teen die gemeenskaplike doelwit om die gehalte van die US se akademiese aanbod te handhaaf. </p><p>Die hoofstukke onthul gevolglik 'n verhoogde bewussyn van die behoefte aan die US aan 'n professionele benadering tot akademiese steun wat stewig in empatie gegrond is, en aan 'n OLA-filosofie wat die onderrigmetodiek van sorg as voedingsbron het.</p><p>Die boek is ingevolge 'n <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/" target="_blank"><span style="text-decoration:underline;">Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License</span></a> uitgegee en dus vrylik beskikbaar. Klik op die foto van die voorblad hieronder om toegang tot die inhoud te verkry: <br><a href="/english/learning-teaching/ctl/Pages/Short-online-publications.aspx" target="_blank"><img alt="Responding.jpg" src="/english/PublishingImages/Lists/dualnews/My%20Items%20View/Responding.jpg" style="margin:5px;border:0px #0072c6;width:154px;" /></a><br></p><p><strong>Verwysing</strong></p><p>Rolfe, G, Freshwater, D & Jasper, M. (2001) <em>Critical reflection in nursing and the helping professions: A user's guide</em>. Basingstoke: Palgrave Macmillan.<br></p>
US Onderriggenootskappe 2021https://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7911US Onderriggenootskappe 2021Karin Cattell-Holden<p style="text-align:center;"><strong>​US Onderriggenote 2021</strong></p><p style="text-align:justify;">Die Universiteit Stellenbosch (US) het in 2009 met onderriggenootskappe begin as ʼn geleentheid vir uitgesoekte akademici om hulle onderrigkundigheid te ontwikkel en om die groei van die akademieskap van onderrig en leer aan die Universiteit te stimuleer. Die genootskappe bied aan uistekende opvoeders en vakkundiges in onderrig en leer<a href="file:///C:/Users/claudias2/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IO3DFDCO/Swart%20Jansen%20van%20Vuuren_Communication%20CTL%20and%20SU%20Websites%20Febr%202021%20TEAs%20(Afr).docx"><span lang="AF" style="text-decoration:underline;">[1]</span></a> die geleentheid om ʼn konsekwente tydperk (tussen een en drie jaar) met behulp van verskillende vorms van steun op aspekte van kurrikulumvernuwing, die verkenning van onderrig en leer, en die disseminasie van goeie onderrig- en leerpraktyke in departemente en fakulteite te fokus.</p><p style="text-align:justify;">​ <br>Die genootskappe word deur die Universiteitstoelaes vir Kapasiteitsontwikkeling gefinansier. Sedert die aanvang van die program in 2009, het die US reeds 13 genootskappe toegeken: prof Elmarie Costandius, prof Ian Nell, prof Dana Niehaus, prof Nicola Plastow, prof Geo Quinot, dr Helena Wessels (ontslape), dr Elize Archer, dr Berna Gerber, prof Ingrid Rewitzky, dr Marianne McKay, dr Michael Schmeisser, dr Marianne Unger en dr Margaret Blackie. </p><p style="text-align:justify;"><br>Vir die tydperk<strong> 2021 tot 2023 is onderriggenootskappe aan vier akademici toegeken</strong>: <br>- dr Taryn Bernard (Verlengde Graadprogram, Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe); <br>- prof Debby Blaine (Departement Meganiese en Megatroniese Ingenieurswese, Fakulteit Ingenieurswese); <br>- dr Gretha Steenkamp (Skool vir Rekeningkunde, Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe); en <br>- prof Susan van Schalkwyk (Direkteur: Sentrum vir Gesondheidsberoepe-onderrig, Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe). </p><p style="text-align:justify;"><br><strong>Dr Taryn Bernard </strong>is ʼn senior dosent in die verlengde graadprogram (VGP) van die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe, en onderrig akademiese Engels aan ʼn groep multikulturele en veeltalige studente. Haar agtergrond is in toegepaste taalwetenskap, met die fokus op die metodes van beoordelende toegepaste taalwetenskap. Hierdie metodes het die praktyke van haar onderrigmetodiek en haar navorsing beïnvloed. Dr Bernard het hierdie metodes gebruik om die taal van korporatiewe maatskaplike verantwoordelikheid, mediavoorstellings van Marikana, en die kompleksiteite van die hervorming van die hoëronderwysstelsel te ondersoek. Sy het voorheen beoordelende metodes van toegepaste taalwetenskap met etnografie verenig om 'die taalkwessie' in Suid-Afrikaanse universiteite uit ʼn ander hoek te beskou. </p><p style="text-align:justify;">Die onderriggenootskap sal dr Bernard in staat stel om op dieselfde trant voort te gaan deur ʼn etnografiese projek te onderneem, wat ʼn verskeidenheid metodieke sal aanwend om ʼn groep studente vir drie jaar te 'volg', soos hulle hulle weg deur die universiteitstelsel navigeer. Daar sal veral gelet word op taal en geletterdheid en, deur die aanwending van die beoordelende werktuie waarin sy goed onderleg is, sal die ontleding van die data sodanig gedoen word dat dit lig werp op kwessies van agentskap en mag. Dr Bernard se uiteindelike doel is om hierdie insigte te gebruik om haar kuriikulums en klaskamerpraktyke aan te pas, maar sy wil ook graag haar bevindings op só ʼn wyse met die groter gemeenskap deel, dat dit ʼn bydrae lewer tot die belangrike projek van die skep van ʼn omgewing wat verwelkomend, stimulerend en progressief voel.</p><p style="text-align:justify;"><strong>Prof Debby Blaine </strong>is ʼn medeprofessor in die Department Meganiese en Megatroniese Ingenieurswese. Sy het in 2007 by die US aangesluit uit ʼn posisie in die bedryf in Duitsland, as Adjunk-Bestuurder van Materiaalnavorsing en -ontwikkeling by Bleistahl Produktions GmbH & Co. KG. Prof Blaine is ʼn oud-Matie met ʼn voorgraadse graad in Meganiese Ingenieurswese. Sy het ook ʼn PhD in Ingenieurswetenskap en Meganika aan die Staatsuniversiteit Pennsylvania ('Penn State') in die VSA behaal.</p><p style="text-align:justify;">Prof Blaine se dissiplinêre navorsingsgebied fokus in die breë op materiaalingenieurswese, en spesifiek op poeiermetallurgie en sinteringwetenskap. Sy het tydens en ná haar doktorale studie as ʼn navorsingsassistent by die Staatsuniversiteit Pennsylvania se Sentrum vir Innoverende Sinterprodukte gewerk. Hiertydens het sy die geleentheid gehad om as geleentheidsdosent vir ʼn paar voorgraadse klasse in ingenieursmeganika en nagraadse klasse in poeiermetallurgie op te tree. Dit het haar aanvanklike belangstelling in die moontlikheid van ʼn akademiese loopbaan aangewakker. Sy het nietemin besluit om eers ʼn bietjie industriële ondervinding as ingenieur op te doen, wat haar na Duitsland gelei het. Hoewel sy die werk in die bedryf geniet het, het dit haar ook laat besef dat haar eintlike passie tersiêre opvoeding is. </p><p style="text-align:justify;">Prof Blaine se onderriggenootskap sal fokus op die verkenning en identifisering (deur die konteks van die Fakulteit Ingenieurswese) van tasbare maniere waarop die US ʼn kollektiewe benadering tot die ontwerp van inklusiewe en hervormde kurrikulums, wat aan die behoeftes van ons diverse gemeenskap van studente en personeel kan voldoen, kan implementeer. Sy is opgewonde om hierdie reis aan te pak en in interaksie te tree met studente en kollegas vir die ontdekking van nuwe maniere van goed doen – maniere wat in die kontemporêre ruimte werk en wat toegang en sukses vir almal verbeter.</p><p style="text-align:justify;"><strong>Dr Gretha Steenkamp </strong>doseer finansiële rekeningkunde aan die Skool vir Rekeningkunde (SvR) in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe. Sy het reeds verskeie onderrigverwante toekennings ontvang, waaronder 'beste aanlyn nagraadse dosent' aan die SvR in 2020. ʼn US Onderriggenootskap vir die tydperk 2021 tot 2022 is aan dr Steenkamp toegeken. Hiertydens sal sy fokus op die vaslegging van sekere gegradueerde hoedanighede in die programme wat deur die SvR aangebied word. </p><p style="text-align:justify;">Die Suid-Afrikaanse Instituut vir Geoktrooieerde Rekenmeesters (SAIGR) akkrediteer die BAcc-, BAccHons- en PGDip-programme aan die SvR. SAIGR het onlangs die nuwe “CA2025-bevoegdheidsraamwerk" (CA2025 CF) bekendgestel, wat groter klem plaas op die professionele waardes en bemagtigende bevoegdhede (vernuf) waaroor geoktrooieerde rekenmeesters moet beskik. Dit is verwant aan gegradueerde hoedanighede en sluit aspekte soos burgerskap, kritiese en geïntegreerde denke, en digitale vernuf in. Hierdie gegradueerde hoedanighede moet uitdruklik deur die SAIGR-geakkrediteerde programme ontwikkel word, en dr Steenkamp sal die projek vir die implementering van die nodige veranderinge aan die SvR bestuur. Die implementering van CA2025 CF in die SAIGR-geakkrediteerde programme is ʼn strategiese prioriteit vir die SvR. </p><p style="text-align:justify;"><strong>Prof Susan van Schalkwyk </strong>is ʼn professor in Gesondheidsberoepe-onderrig en Direkteur van die Sentrum vir Gesondheidsberoepe-onderrig in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe (FGGW) aan die US. Haar werk omvat talle fasette van die akademieskap van gesondheidsberoepe-onderrig, waaronder toesig oor meesters- en PhD-studente, en fakulteitsontwikkeling. Sy is tans die hoofnavorser van ʼn veelinstellingstudie wat voorgraadse kurrikulums onder die soeklig plaas ten opsigte van die potensiaal daarvan om gegradueerdes te lewer wat klinies bevoegd EN krities bewus is van die kontekste waarin hulle sal werk. </p><p style="text-align:justify;">Prof van Schalkwyk is ʼn lid van die Internasionale Vereniging van Mediese Opvoedkundiges (AMEE) se Navorsingskomitee en Fakulteitsontwikkelingskomitee, voorsitter van AMEE se Toekenningspaneel vir Doktorale Verslae, en het onlangs ʼn termyn van vier jaar as ʼn lid van die redaksiekommissie van <em>MedEdPublish</em> voltooi. Sy is ʼn mederedakteur van die <em>African Journal of Health Professions Education, Advances in Health Sciences Education </em>en <em>The Clinical Teacher</em>, en dien in die redaksieadviesraad van <em>CRiSTaL</em> (<em>Critical Studies in Teaching and Learning</em>). Sy is ʼn stigterslid van die Bellagio Global Health Education Initiative en het ook in die internasionale raad van AMEE se Aspire-to-Excellence-toekennings gedien.  </p><p style="text-align:justify;">Prof van Schalkwyk het ʼn C-gradering deur die Suid-Afrikaanse Nasionale Navorsingstigting as navorser en is die skrywer of medeskrywer van meer as 80 gerefereerde artikels en boekhoofstukke met ʼn H-indeks van 12 (Scopus) en 20 (Google Scholar). Sy is eregenoot van die Sub-Saharan Africa-FAIMER Regional Institute (SAFRI) en het in 2019 ʼn AMEE-genoot geword. In 2017 het sy ʼn US Toekenning vir Voortreflike Onderrig in die kategorie 'Uitgelese Opvoeder' ontvang, en in 2018 het sy CHE/HELTASA (Raad op Hoër Onderwys/Suider-Afrikaanse Vereniging vir Leer en Onderrig in die Hoër Onderwys) se Nasionale Toekenning vir Voortreflike Onderrig ontvang.  </p><p style="text-align:justify;">Die mentorskap van ontluikende vakkundiges was die middelpunt van baie van prof Van Schalkwyk se werk oor die afgelope tien jaar. In 2009 het sy ʼn groep gestig vir personeellede wat, bo en behalwe die nakom van hulle akademiese verantwoordelikhede, ook hulle PhD's wou afhandel. In 2011 is ʼn soortgelyke groep aan die FGGW gestig, wat sedertdien funksioneer. Oor die jare heen het sy, as gevolg van die verbintenisse wat met hierdie studente (later gegradueerdes) en hulle toesighouers gevorm is, informeel as mentor, afrigter en klankbord gedien vir talle ontluikende vakkundiges en jong akademici wat hulle loopbane in die akademie wou bevorder. Hierdie werk dien as katalisator vir die projek wat sy as deel van haar US Onderriggenootskap sal aanpak. </p><p style="text-align:justify;">Die Sentrum vir Onderrig en Leer (SOL) wil hierdie kollegas gelukwens en hulle bedank vir hulle bydraes tot onderrig en leer aan die US. Ons wens hulle alle voorspoed met hulle genootskappe toe.</p><p style="text-align:justify;">Vir meer inligting, kontak asseblief vir dr Karin Cattell-Holden, <span lang="AF" style="text-decoration:underline;">kcattell@sun.ac.za</span>.</p><p style="margin:0px -0.13px 0px 0px;text-align:justify;"><em><span lang="AF" style="margin:0px;color:#444444;font-size:10pt;">Foto</span></em><em><span lang="EN-US" style="margin:0px;color:#444444;font-family:"calibri",sans-serif;font-size:10pt;">’</span></em><em><span lang="AF" style="margin:0px;color:#444444;font-size:10pt;">s van links na regs:</span></em><span lang="AF" style="margin:0px;color:#444444;font-family:"segoe ui",sans-serif;font-size:10pt;"> </span><em><span lang="AF" style="margin:0px;color:#444444;font-size:10pt;">dr Taryn Bernard, prof Debby Blaine, dr Gretha Steenkamp en prof Susan van Schalkwyk</span></em><span lang="AF" style="margin:0px;"></span></p> <font size="3"></font><font color="#000000"></font><font face="Times New Roman"></font><br><p style="text-align:justify;"><a href="file:///C:/Users/claudias2/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IO3DFDCO/Swart%20Jansen%20van%20Vuuren_Communication%20CTL%20and%20SU%20Websites%20Febr%202021%20TEAs%20(Afr).docx"><span style="text-decoration:underline;">[1]</span></a>“[U]itstekende opvoeders en vakkundiges in onderrig en leer" verwys na dosente wat hulle onderrigpraktyk navors, uit opvoedkundige literatuur put en bydra tot die bestaande onderrig- en leerkennis deur hulle bevindings te publiseer.<br></p>
US stel aanlyn-inskakelingsprogram vir voorlopig aanvaarde studente bekendhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7877US stel aanlyn-inskakelingsprogram vir voorlopig aanvaarde studente bekendClaudia Swart<p><strong>Aanlyn US-inskakelingsprogram vir voorlopig aanvaarde studente begin 1 Februarie</strong>​</p><p style="text-align:justify;">Weens die impak van die COVID-19-pandemie op graad 12's se akademiese jaar in 2020 het die Universiteit Stellenbosch (US) besluit om studente proaktief met hulle oorgang van skool tot universiteit by te staan.</p><p>Vir dié doel sal 'n inskakelingsprogram vir alle voorlopig aanvaarde studente in Februarie 2021 aanlyn beskikbaar wees. Die program beoog om eerstejaars beter vir universiteitstudie toe te rus deur studente verskeie groeigeleenthede te bied. Aangesien die amptelike verwelkomingsprogram en klasse eers in Maart begin, is Februarie 'n ideale tyd om met voorlopig aanvaarde studente te skakel terwyl hulle op hulle Nasionale Senior Sertifikaat- (NSS-)uitslae wag. </p><p>Die program is op die US se leerbestuurstelsel, <a href="https://rebrand.ly/onboardingsu"><span lang="AF" style="text-decoration:underline;">SUNLearn</span></a>, ontwerp en word op 1 Februarie bekend gestel. Studente kan aanmeld met die gebruikersnaam en wagwoord wat hulle gedurende die aansoekproses ontvang het. Steun sal beskikbaar wees om enige probleme of kwessies uit te stryk.</p><p>Om soveel moontlik waarde uit die program te put, behoort studente die verskillende modules teen hulle eie tempo deur te werk. 'n Kopkaart van die inskakelingsreis is ook opgestel sodat studente hulle kan oriënteer én kan kies watter inligting hulle wanneer wil bestudeer. Die program sal ook ná registrasie by die US toeganklik wees.</p><p style="text-align:justify;">Die inskakelingsprogram bestaan uit 'n generiese module, wat op alle studente afgestem is, en modules wat spesifiek op die verskillende fakulteite betrekking het. Kruisverwysings maak dit maklik om vinnig tussen modules te beweeg.</p><p>Die generiese module begin met 'n kort oorsig van SUNLearn en van die inskakelingsprogram. Video's van die Maties 101-veldtog (waaronder 'n virtuele kampustoer) is ook beskikbaar. Daarbenewens sal voorlopig aanvaarde studente toegang hê tot video-opnames waarin huidige US-studente van húlle oorgang van skool tot universiteit vertel.</p><p>Ander onderwerpe wat in die generiese module behandel word, sluit die volgende in:<br> <strong>Haal die meeste uit my 24 uur</strong> (tydbestuur)<br> <strong>Kry die universiteitslewe onder die knie</strong> (sukses en welstand)<br> <strong>Slaan stres vir 'n ses</strong> (stresbestuur)<br> <strong>Wys die boeke wie's baas</strong> (eksamen- en studievaardighede)<br> <strong>Kom ons gesels oor geld</strong> (finansiële geletterdheid)<br> <strong>Word 'n leesmeester</strong> (akademiese leeswerk)<br> <strong>Wees die beste moontlike student</strong> (I-FlourishWell4Life-program)<br>  <br>In 'n uitgebreide vraag-en-antwoordsessie sal studente na antwoorde op baie van hulle vrae oor die US kan soek én selfs hulle eie kan plaas. Inligting vir hierdie afdeling is versterk deur 'n opname waarin senior studente gevra is wat húlle wens hulle voor hulle aankoms by die US geweet het. Video's van bestaande studente se raad oor hoe om universiteitstudie te hanteer, sowel as besonderhede van beskikbare steun, is maklik toeganklik. Studente sal boonop met van die US se mentors in aanraking kan kom. <br><br>Die inhoud vir die fakulteitspesifieke modules is deur fakulteitsverteenwoordigers self saamgestel. Dit sluit in inligting oor die verskillende programme in die fakulteit, die beskikbare fakulteitspesifieke steun, en wie om te kontak in geval van enige vrae.</p><p>Studente en hulle ouers sal deur middel van die US se amptelike kommunikasiekanale van die program in kennis gestel word. Afgesien van SMS'e en plasings op sosiale media, sal alle voorlopig aanvaarde studente ook op 1 Februarie 'n e-pos ontvang wat hulle nooi om die inskakelingsprogram op SUNLearn te volg, 'n oorsig bied van die program, en kontakbesonderhede verstrek ingeval hulle hulp nodig het.</p><p>​Die US se bedryfshoof, prof Stan du Plessis, het die bekendstelling van die program op 19 Januarie 2021 in 'n amptelike mededeling aangekondig. “Dit is belangrik dat alle US-personeellede bewus is van die program, want hulle kan dalk versoek word om kwessies op te klaar wat in studente se vrae opduik," verduidelik projekkoördineerder mev Claudia Swart-Jansen van Vuuren, senior raadgewer in die Sentrum vir Onderrig en Leer. “Ek is opgewonde oor hierdie projek, veral ook oor die geesdrif van verteenwoordigers van al die fakulteite en studentesteunafdelings, wat besonder hard gewerk het om die program gereed te kry. Dit is waarlik 'n spanpoging." <br></p><p>Navrae kan gestuur word na Claudia Swart:  claudias2@sun.ac.za </p>
Virtuele Seminaar oor Leer- en Onderrigverryking: Dr Margaret Blackie (25 Maart 2021)https://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7950Virtuele Seminaar oor Leer- en Onderrigverryking: Dr Margaret Blackie (25 Maart 2021)Anthea Jacobs<h1 style="margin:0px;text-align:justify;"><span lang="AF" style="margin:0px;color:#2e74b5;font-family:calibri, sans-serif;font-size:12pt;"><strong>Virtuele Seminaar oor Leer- en Onderrigverryking: 25 Maart 2021</strong></span></h1><p style="margin:0mm 0mm 0pt;text-align:justify;"><span lang="AF" style="margin:0px;color:black;font-family:calibri, sans-serif;"><font size="3"></font></span></p><p style="margin:0mm 0mm 0pt;text-align:justify;"><span lang="AF" style="margin:0px;color:black;font-family:calibri, sans-serif;"><font size="3">U word uitgenooi na die eerste seminaar van die Virtuele Seminare vir Leer- en Onderrigverryking vir 2021, onder beskerming van die Viserektor (L&O), Prof Deresh Ramjugernath, en die Afdeling Leer- en Onderrigverryking.</font></span></p><p style="margin:0mm 0mm 0pt;text-align:justify;"><span lang="AF" style="margin:0px;color:black;font-family:calibri, sans-serif;"><font size="3"> </font></span></p><p style="margin:0px;"><strong><span lang="AF" style="margin:0px;color:#2e74b5;"><font face="Calibri" size="3">Onderwerp</font></span></strong></p><p style="margin:0px;"><span lang="AF" style="margin:0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Kan en moet assessering ʼn gerigtheid op die samelewing en maatskaplike geregtigheid bevorder?</font></span></p><p style="margin:0px;"><span lang="AF" style="margin:0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3"> </font></span></p><p style="margin:0px;text-align:justify;"><strong><span lang="AF" style="margin:0px;color:#2e74b5;"><font face="Calibri" size="3">Aanbieder</font></span></strong></p><p style="margin:0px;text-align:justify;"><span lang="AF" style="margin:0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Dr Margaret Blackie</font></span></p><p style="margin:0px;text-align:justify;"><span lang="AF" style="margin:0px;color:#2e74b5;"><font face="Calibri" size="3"> </font></span></p><p style="margin:0px;text-align:justify;"><strong><span lang="AF" style="margin:0px;color:#2e74b5;"><font face="Calibri" size="3">Kort biografie</font></span></strong></p><p style="margin:0px;text-align:justify;"><span lang="AF" style="margin:0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Dr Margaret Blackie is ʼn senior dosent in die Departement Chemie en Polimeerwetenskap, waar sy dosent in chemie is. Sy het in 2020 die Suid-Afrikaanse Chemiese Instituut se Onderrigmedalje ontvang, en die US se Toekenning vir Voortreflike Onderrig in die kategorie ‘Uitgelese Dosent’. Sy is ook ʼn US-onderriggenoot. Haar navorsingsbelangstellings sluit sintetiese chemie en opvoedkunde in, en sy onderrig Chemie in die Departement van Chemie en Polimeerwetenskap, Fakulteit Natuurwetenskappe aan die US.</font><span style="margin:0px;"></span></span></p><p style="margin:0px;text-align:justify;"><span lang="AF" style="margin:0px;color:#2e74b5;"><font face="Calibri" size="3"> </font></span></p><p style="margin:0px;"><strong><span lang="AF" style="margin:0px;color:#2e74b5;"><font face="Calibri" size="3">Reklameteks</font></span></strong></p><p style="margin:0px;text-align:justify;"><span lang="AF" style="margin:0px;color:black;"><font face="Calibri" size="3">​Hierdie seminaar verken die verband wat getrek kan word tussen hoe ons studente in ‘STEM’-dissiplines (wetenskap, tegnologie, ingenieurswese en wiskunde) assesseer en die aankweek van ʼn gerigtheid op die breër samelewing, waarmee bedoel word ʼn sin van onderlinge verbondenheid tussen die self en ander. Uit die perspektief van kritiese teorie behoort opvoeding ʼn verskuiwing te fasiliteer van die begrip van die individu as outonoom, na die individu as lid van ʼn groter samelewing. Ons beskryf ʼn longitudinale studie onder voorgraadse studente in chemie en chemiese ingenieurswese aan universiteite in die Verenigde Koninkryk, Suid-Afrika en die VSA. Volgens die studente se respons op assesseringstake toon slegs ʼn baie klein aantal enige gerigtheid op die samelewing. Hierdie uitslag is verrassend en ietwat ontstellend, omdat die kurrikulums van die meeste programme wat nagevors is, ʼn aantal samelewingsverwante assesseringstake insluit. Dit is dus duidelik dat meer as die doelbewuste insluiting van samelewingsverwante aktiwiteite in die kurrikulum of as assesseringstake nodig mag wees om die ideaal te verwesenlik van hoër onderwys wat op die samelewing en maatskaplike geregtigheid ingestel is.</font></span></p><p style="margin:0px;text-align:justify;"><span lang="AF" style="margin:0px;color:black;"><font face="Calibri" size="3"> </font></span></p><p style="margin:0px;text-align:justify;"><span lang="AF" style="margin:0px;color:black;"><font face="Calibri" size="3">Hierdie seminaar is ʼn klein deeltjie van ʼn groot projek getiteld Die Begrip van Kennis en Studente-agentskap, ʼn internasionale gesamentlike onderneming gelei deur prof Paul Ashwin van die Universiteit van Lancaster. Margaret Blackie sal die seminaar aanbied, maar die referaat, wat tans ewekniebeoordeling ondergaan, is deur Jan McArthur, Margaret Blackie, Nicole Pitterson en Kayleigh Rosewell geskryf.</font></span></p><p style="margin:0mm 0mm 0pt;text-align:justify;"><span lang="AF" style="margin:0px;color:black;font-family:calibri, sans-serif;"><font size="3"> </font></span></p><p style="margin:0mm 0mm 0pt;text-align:justify;"><font size="3"><strong><span lang="AF" style="margin:0px;color:#2e74b5;font-family:calibri, sans-serif;">Tyd:</span></strong><span lang="AF" style="margin:0px;color:black;font-family:calibri, sans-serif;"> 13:00 – 14:00, 25 Maart 2021 op MS Teams</span></font></p><p style="margin:0mm 0mm 0pt;text-align:justify;"><span lang="AF" style="margin:0px;color:black;font-family:calibri, sans-serif;"><font size="3"> </font></span></p><p style="margin:0px;"><span style="margin:0px;color:#252424;font-family:"segoe ui", sans-serif;font-size:18pt;">Skakel vir die Microsoft Teams vergadering</span><span style="margin:0px;color:#252424;font-family:"segoe ui", sans-serif;"><font size="3"> </font></span><span style="margin:0px;color:#252424;font-family:"segoe ui", sans-serif;"></span></p><p style="margin:0px;"><span style="margin:0px;"><span style="margin:0px;color:#6264a7;font-family:"segoe ui semibold", sans-serif;font-size:10.5pt;"><a href="https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_OGI5NTNmNzYtZjgyYy00NThjLTkyNDUtNjk0YzgxNThhMjAz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22:%22a6fa3b03-0a3c-4258-8433-a120dffcd348%22%2c%22Oid%22:%22f3909e14-ca94-4c3c-9374-d55727728f53%22%7d" target="_blank"><span style="margin:0px;color:#6264a7;"><span style="text-decoration:underline;">Click here to join the meeting</span></span></a></span></span><span style="margin:0px;color:#252424;font-family:"segoe ui", sans-serif;"><font size="3"> </font></span></p><p style="margin:0px;"><span style="margin:0px;color:#252424;font-family:"segoe ui", sans-serif;"><font size="3"> </font></span></p><p style="margin:0mm 0mm 0pt;text-align:justify;"><font size="3"><strong><span lang="AF" style="margin:0px;color:#2e74b5;font-family:calibri, sans-serif;">Navrae:</span></strong><span lang="AF" style="margin:0px;color:black;font-family:calibri, sans-serif;"> Anthea Jacobs (</span><span style="margin:0px;"><span lang="AF" style="margin:0px;font-family:calibri, sans-serif;"><a><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0563c1">jacobsa@sun.ac.za</font></span></a></span></span><span lang="AF" style="margin:0px;color:black;font-family:calibri, sans-serif;">)</span></font> </p>
Viering van Leer & Onderrig @ US in 2020https://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7818Viering van Leer & Onderrig @ US in 2020Dr Karin Cattell-Holden<p>​</p><p style="margin:0mm 0mm 0pt;line-height:15.6pt;"><strong><span lang="AF" style="margin:0px;color:#444444;font-family:"calibri light",sans-serif;font-size:11pt;">Ter viering van Onderrig en Leer @ US in 2020</span></strong><span lang="AF" style="margin:0px;color:#444444;font-family:"calibri light",sans-serif;font-size:11pt;"><br> <strong><span style="margin:0px;font-family:"calibri light",sans-serif;"> </span></strong></span></p><p style="margin:0mm 0mm 7.5pt;line-height:15.6pt;"><span lang="AF" style="margin:0px;color:#444444;font-family:"calibri light",sans-serif;font-size:11pt;">Onderrig en leer aan die Universiteit Stellenbosch (US) gedurende 2020 is op 3 Desember virtueel gevier. Die jaarlikse seremonie vir die Toekennings vir Voortreflike Onderrig aan die US is verbreed om ook die toekenning van die US se Onderriggenootskappe, die nasionale Genootskappe vir die Bevordering van Onderrig aan Universiteite (TAU), en die pryswenners by die konferensie oor die Akademieskap van Onderrig en Leer (AvOL) in te sluit. Vanjaar is die kortkursusdeelnemers aan 2019 se Akademieskap van Onderrigleierskap (SoEL) en die deelnemers aan 2020 se Professionele Opvoedkundige Ontwikkeling van Akademici (PRONTAK, of PREDAC in Engels) ook ingesluit.</span></p><p style="margin:0mm 0mm 7.5pt;line-height:15.6pt;"><span lang="AF" style="margin:0px;color:#444444;font-family:"calibri light",sans-serif;font-size:11pt;">In sy opening van die verrigtinge beskryf die US Rektor en Visekanselier, prof Wim de Villiers, die uitdagings en geleenthede wat die nood- aanlyn onderrig, leer en assessering in 2020 meegebring het. Hy spreek sy waardering uit teenoor alle US-dosente, maar sonder die “onderrigkampioene" uit wat tydens die geleentheid toekennings, pryse of sertifikate sal ontvang.  </span></p><p style="margin:0mm 0mm 7.5pt;line-height:15.6pt;"><span lang="AF" style="margin:0px;color:#444444;font-family:"calibri light",sans-serif;font-size:11pt;">In sy amptelike rede skets prof Arnold Schoonwinkel, uittredende Viserektor: Leer en Onderrig,, die prominente posisie van uitnemendheid in onderrig en leer aan die US. In sy beskrywing van die geleenthede vir die uitbreiding van professionele kennis wat tot dosente se beskikking is, soos die jaarlikse AvOL-konferensie, die FINLO-/FIRLT-toekennings en die Akademieskap van Onderrigleierskapskursus (SoEL-), beklemtoon prof Schoonwinkel die aanwesigheid van ʼn onderrigtrajek aan die Universiteit. Hierdie trajek kan daartoe lei dat ʼn akademikus ʼn vooraanstaande geleerde word, wat sy of haar kennis en ondervinding van onderrig en leer verder as die US neem, om tot die nasionale en internasionale akademieskap van onderrig en leer by te dra.</span></p><p style="margin:0mm 0mm 0pt;line-height:15.6pt;"><span lang="AF" style="margin:0px;color:#444444;font-family:"calibri light",sans-serif;font-size:11pt;">Met die oorhandiging van die toekennings en sertifikate beklemtoon prof Schoonwinkel hoe belangrik dit is om dosente se “buitengewone prestasies" ten spyte van die ongewone uitdagings van die Covid-19-pandemie te vier. Hy wens drie nuwe nasionale <strong><span style="margin:0px;font-family:"calibri light",sans-serif;">TAU-genote (</span></strong><strong>Bevordering van Onderrig aan Universiteite<strong><span style="margin:0px;font-family:"calibri light",sans-serif;">) </span></strong></strong>aan die US geluk: prof Faadiel Essop (Departement Fisiologiese Wetenskappe, Fakulteit Natuurwetenskappe), prof Ashraf Kagee (Departement Sielkunde, Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe) and Dr Marianne McKay (Departement Wynbou en Wynkunde, Fakulteit Agriwetenskappe). Hierdie drie akademici sal die TAU-genootskapsprogram van 2021 tot 2022 bywoon.</span></p><p style="margin:0mm 0mm 0pt;line-height:15.6pt;"><span lang="AF" style="margin:0px;color:#444444;font-family:"calibri light",sans-serif;font-size:11pt;"> </span></p><p style="margin:0mm 0mm 0pt;line-height:15.6pt;"><span lang="AF" style="margin:0px;color:#444444;font-family:"calibri light",sans-serif;font-size:11pt;">Prof Schoonwinkel kondig ook vier nuwe <strong><span style="margin:0px;font-family:"calibri light",sans-serif;">US-onderriggenote aan</span></strong>: dr Taryn Bernard (Verlengde Graadprogram, Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe), prof Debby Blaine (Departement Meganiese en Megatroniese Ingenieurswese, Fakulteit Ingenieurswese), me Gretha Steenkamp (Skool vir Rekeningkunde, Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe), en prof Susan van Schalkwyk (Direkteur: Sentrum vir Gesondheidsberoepe-onderwys, Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe). Hierdie genote, almal uitstekende leerkragte en kenners van onderrig en leer, sal die geleentheid hê om vir ʼn vasgestelde tydperk met verskillende vorms van steun te fokus op ʼn navorsingsprojek in onderrig en leer op die gebied waarin hulle belangstel.  </span></p><p style="margin:0mm 0mm 0pt;line-height:15.6pt;"><span lang="AF" style="margin:0px;color:#444444;font-family:"calibri light",sans-serif;font-size:11pt;"> </span></p><p style="margin:0mm 0mm 0pt;line-height:15.6pt;"><strong><span lang="AF" style="margin:0px;color:#444444;font-family:"calibri light",sans-serif;font-size:11pt;">Die US se Toekenning vir Voortreflike Onderrig</span></strong><span lang="AF" style="margin:0px;color:#444444;font-family:"calibri light",sans-serif;font-size:11pt;"> vir 2020 is aan agt dosente toegeken. Dr Margaret Blackie (Departement Chemie en Polimeerwetenskap, Fakulteit Natuurwetenskappe) ontvang ʼn toekenning in die kategorie ‘Uitgelese Opvoeder’. In die kategorie ‘Ontwikkelende Opvoeder’ ontvang die volgende dosente toekennings:<br> ·       Dr Alexander Andrason (Departement Antieke Studie, Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe);<br> ·       Dr Marenet Jordaan (Departement Joernalistiek, Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe);<br> ·       Dr Tobi Louw (Departement Prosesingenieurswese, Fakulteit Ingenieurswese);<br> ·       Mnr Juan Ontong (Skool vir Rekeningkunde, Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe);<br> ·       Dr Ilse Rootman-le Grange (Fakulteit Natuurwetenskappe);<br> ·       Dr Martin Venter (Departement Meganiese en Megatroniese Ingenieurswese, Fakulteit Ingenieurswese); en<br> ·       Dr Shantelle Weber (Departement Praktiese Teologie en Missiologie, Fakulteit Teologie).</span></p><p style="margin:0mm 0mm 0pt;line-height:15.6pt;"><span lang="AF" style="margin:0px;color:#444444;font-family:"calibri light",sans-serif;font-size:11pt;"> </span></p><p style="margin:0mm 0mm 0pt;line-height:15.6pt;"><span lang="AF" style="margin:0px;color:#444444;font-family:"calibri light",sans-serif;font-size:11pt;">Die volgende referate, wat by die <strong><span style="margin:0px;font-family:"calibri light",sans-serif;">SoEL-konferensie 2020 gelewer is</span></strong>, is as die beste in die verskillende kategorieë aangewys:<br> ·       Navorsingsbaan: “Strategieë om gegradueerde hoedanighede te onderrig – ʼn oorsig" – deur wyle dr Alwyn Louw en dr Tiana Schultz<br> ·       Innovasiebaan: “Klasopnames in ʼn nagraadse finansiële rekeningkundekursus: Studente-persepsies" – deur me Gretha Steenkamp en mnr Alwyn Visser<br> ·       Oordenkingsbaan: “Onbedoelde voordele van ʼn e-blok vir kliniese bevoegdheid in fisioterapie" – deur me AMS Schmutz, dr Alison Lupton-Smith en dr Marianne Unger<br> ·       Afgevaardigdes se keuse: “Institusionele struikelblokke in die weg van outentieke transformasie aan die Universiteit Stellenbosch" – deur dr Anita Jonker<br> ·       Beste PRONTAK-plakkaat (volgens die afgevaardigdes na die konferensie se stemme): “</span><span style="margin:0px;"><span lang="AF" style="margin:0px;color:#0072c6;font-family:"calibri light",sans-serif;font-size:11pt;"><a href="file:///C:/Users/claudias2/Documents/Virtual%20TL%20event/Communication%20Eng%20CTL%20website%20Ceremony%202020.docx"><span style="margin:0px;color:#0072c6;"><span style="text-decoration:underline;">Twenty-first-century learning: Keeping up with Gen Z</span></span></a></span></span><span lang="AF" style="margin:0px;color:#444444;font-family:"calibri light",sans-serif;font-size:11pt;">" deur dr Marlon le Roux en dr Ethel Phiri</span></p><p style="margin:0mm 0mm 0pt;line-height:15.6pt;"><span lang="AF" style="margin:0px;color:#444444;font-family:"calibri light",sans-serif;font-size:11pt;"> </span></p><p style="margin:0mm 0mm 0pt;line-height:15.6pt;"><span lang="AF" style="margin:0px;color:#444444;font-family:"calibri light",sans-serif;font-size:11pt;">Nege onderrig-akademici in leierskapsposisies het sertifikate vir die <strong><span style="margin:0px;font-family:"calibri light",sans-serif;">SoEL-kortkursus (</span></strong><strong>Akademieskap van Onderrigleierskapskursus<strong><span style="margin:0px;font-family:"calibri light",sans-serif;">) in 2019</span></strong></strong> ontvang. Prof Mary-Ann Plaatjies van Huffel sal haar sertifikaat postuum <span style="margin:0px;font-family:"calibri light",sans-serif;">ontvang</span>.</span></p><p style="margin:0mm 0mm 0pt;line-height:15.6pt;"><span lang="AF" style="margin:0px;color:#444444;font-family:"calibri light",sans-serif;font-size:11pt;"> </span></p><p style="margin:0mm 0mm 0pt;line-height:15.6pt;"><span lang="AF" style="margin:0px;color:#444444;font-family:"calibri light",sans-serif;font-size:11pt;">Twee-en-sestig akademici wat die <strong><span style="margin:0px;font-family:"calibri light",sans-serif;">PRONTAK-kortkursus in 2020</span></strong> voltooi het, het sertifikate ontvang en is aangemoedig om hulle onderrigreis voort te sit en daarna te streef om in die toekoms ʼn Toekenning vir Voortreflike Onderrig te ontvang.  </span></p><p style="margin:0mm 0mm 0pt;line-height:15.6pt;"><span lang="AF" style="margin:0px;color:#444444;font-family:"calibri light",sans-serif;font-size:11pt;"> </span></p><p style="margin:0mm 0mm 0pt;line-height:15.6pt;"><span lang="AF" style="margin:0px;color:#444444;font-family:"calibri light",sans-serif;font-size:11pt;">Meer inligting oor die TAU-genootskappe, die US-onderriggenootskappe en die US se Toekennings vir Voortreflike Onderrig is beskikbaar by dr Karin Cattell-Holden, <span style="text-decoration:underline;">kcattell@sun.ac.za</span>. Inligting oor die SoEL-konferensie en die PRONTAK-kortkursus is beskikbaar by dr Anthea Jacobs, <span style="text-decoration:underline;">jacobsa@sun.ac.za</span>, en Charmaine van der Merwe (<span style="text-decoration:underline;">cvandermerwe@sun.ac.za</span>), onderskeidelik. Verdere besonderhede van die SoEL-kortkursus kan by dr Nicoline Herman (<span style="text-decoration:underline;">nherman@sun.ac.za</span>) of dr JP Bosman (</span><span style="margin:0px;"><span lang="AF" style="margin:0px;font-family:"calibri light",sans-serif;font-size:11pt;"><a><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0563c1">jpbosman@sun.ac.za</font></span></a></span></span><span lang="AF" style="margin:0px;color:#444444;font-family:"calibri light",sans-serif;font-size:11pt;">) aangevra word.   <br> <br> <strong><span style="margin:0px;font-family:"calibri light",sans-serif;">Foto’s:</span></strong><br> Bo van links na regs: prof Alexander Andrason, dr Marenet Jordaan, dr Tobi Louw, mnr Juan Ontong, dr Ilse Rootman-le Grange<br> Middel van links na regs: dr Martin Venter, dr Shantelle Weber, dr Margaret Blackie, prof Faadiel Essop, prof Ashraf Kagee<br> Onder van links na regs: dr Marianne McKay, prof Susan van Schalkwyk, prof Debby Blaine, dr Taryn Bernard, me Gretha Steenkamp</span></p>
AvOL virtuele Konferensie 2020https://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7737AvOL virtuele Konferensie 2020Anthea Jacobs<p style="margin:0px 0px 10px;text-align:justify;color:#444444;text-transform:none;line-height:20.8px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;background-color:transparent;"><strong style="margin:0px;line-height:20.8px;">Die AvOL Virtuele Konferensie 2020: Sorgverlening en sorgontvangs behoort die grondslag te vorm vir pogings om 'n institusionele landskap van sorg te skep</strong></p><p style="margin:0px 0px 10px;text-align:justify;color:#444444;text-transform:none;line-height:20.8px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;background-color:transparent;">“Danksy u toewyding en harde werk aan die US se akademiese projek het ons niks gestop nie. U het met behendigheid, veerkragtigheid en innovasie op die uitdagings reageer, soos die referate tydens hierdie konferensie sal getuig."</p><p style="margin:0px 0px 10px;text-align:justify;color:#444444;text-transform:none;line-height:20.8px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;background-color:transparent;">Dit was die boodskap van prof Arnold Schoonwinkel, Viserektor: Leer en Onderrig aan die Universiteit Stellenbosch (US), tydens die openingsessie van die 13de jaarlikse en die eerste virtuele konferensie oor die Vakkundigheid van Onderrig en Leer (VvOL) op Woensdag, 4 November 2020.</p><p style="margin:0px 0px 10px;text-align:justify;color:#444444;text-transform:none;line-height:20.8px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;background-color:transparent;">Teen die agtergrond van 'n uiters uitdagende jaar het prof Schoonwinkel benadruk hoe belangrik hierdie konferensie is ter illustrasie van die institusionele sorg aan alle rolspelers in die onderrig- en leer‑ (O&L)projek en ter aanvulling van die konferensietema – “<strong style="margin:0px;line-height:20.8px;">V</strong>ier, <strong style="margin:0px;line-height:20.8px;">W</strong>aardeer en <strong style="margin:0px;line-height:20.8px;">B</strong>esin oor ons COVID‑19‑ervarings in die <strong style="margin:0px;line-height:20.8px;"><em style="margin:0px;line-height:20.8px;">e</em></strong>-omgewing", afgekort tot <strong style="margin:0px;line-height:20.8px;">CAR</strong><strong style="margin:0px;line-height:20.8px;"><em style="margin:0px;line-height:20.8px;">e</em></strong> in die Engels. Schoonwinkel het konferensie‑afgevaardigdes daaraan herinner dat die konferensietema met onderrig‑ en leerfunksionaliteite verband hou, en verder benadruk hoe ons die US se kernwaardes van uitnemendheid, deernis, aanspreeklikheid, respek en billikheid kan uitleef, wat deur 'n soortgelyke afkorting, naamlik ECARE, verteenwoordig word.</p><p style="margin:0px 0px 10px;text-align:justify;color:#444444;text-transform:none;line-height:20.8px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;background-color:transparent;">Vakkundiges en doseerpersoneel uit verskillende fakulteite aan die US kon hul navorsing, innovasies en gedagtes aanbied, mekaar leiding gee en opkomende vakkundiges inspireer by hierdie geleentheid wat jaarliks deur die Afdeling vir Leer- en Onderrigverryking gereël word en deur die Sentrum vir Onderrig en Leer gekoördineer word.</p><p style="margin:0px 0px 10px;text-align:justify;color:#444444;text-transform:none;line-height:20.8px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;background-color:transparent;">Die VvOL-konferensie bied jaarliks 'n platform waar akademici praktyke en navorsing aangaande onderrig en leer kan deel en vier. Dit het ook ten doel om alle aspekte van onderrig en leer aan die Universiteit in 'n oop, ondersteunende en intellektueel stimulerende atmosfeer aan te pak.</p><p style="margin:0px 0px 10px;text-align:justify;color:#444444;text-transform:none;line-height:20.8px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;background-color:transparent;">Deelname het sedert die stigting daarvan in 2007 eksponensieel gegroei, met 53 aanbiedings en 299 geregistreerde deelnemers wat vanjaar se konferensie bygewoon het, vir die eerste keer volledig in die aanlyn ruimte.</p><p style="margin:0px 0px 10px;text-align:left;color:#444444;text-transform:none;line-height:20.8px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;background-color:transparent;">In plaas van die gebruiklike hoofspreker vir die konferensie was daar vanjaar 'n CAR<em style="margin:0px;line-height:20.8px;">e</em>‑hoofpaneel in pas met die konferensietema. Die doel van die CAR<em style="margin:0px;line-height:20.8px;">e</em>-hoofpaneel was om 'n gedeelde en refleksiewe ruimte te skep waar die stemme van die bestuur, dosente, professionele steunpersoneel, en die studente gehoor kon word. Dit is aangebied in die vorm van werklik outentieke en opregte digitale verhale. Proff Koopman en Rewitzky, wat die Universiteitsbestuur verteenwoordig, het gesels oor hoe die bestuur op die versorgingsbehoeftes van die personeel en die studente gereageer het en op verskeie en uiteenlopende maniere deernis betoon het. Verteenwoordigers van die Professionele Akademiese Steunpersoneelomgewing het besin oor die uitdagende, maar uiters lonende versorgingswerk wat gedoen is, en opnuut die belangrike rol van spanwerk beklemtoon. Die studentestemme het opgegaan oor die positiewe, oop en besorgde reaksie van die Universiteit op studentebehoeftes, wat hulle in staat gestel het om “effektief te funksioneer en te oorleef".</p><p style="margin:0px 0px 10px;text-align:left;color:#444444;text-transform:none;line-height:20.8px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;background-color:transparent;">Tydens die afsluitingsessie van die konferensie het afgevaardigdes die geleentheid gehad om deel te neem aan dinkskrum‑aktiwiteite oor toekomstige optrede wat betref sorgverlening en sorgontvangs op die strukturele en kulturele vlak aan die Universiteit. Hierdie gesprekke het die weg gebaan vir die skep van 'n institusionele landskap van sorg in die toekoms.</p><p style="margin:0px 0px 10px;text-align:left;color:#444444;text-transform:none;line-height:20.8px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;background-color:transparent;">'n Hoogtepunt van die afsluitingseremonie van die konferensie was die aankondiging van die pryswenners.  Die volgende pryse is tydens die virtuele seremonie oorhandig:<br style="margin:0px;line-height:20.8px;"></p><p style="margin:0px 0px 10px;text-align:left;color:#444444;text-transform:none;line-height:20.8px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;background-color:transparent;">​​·       Navorsing: “Strategies to teach graduate attributes – a scoping review” – deur ​​Dr Alwyn Louw en Dr Tiana Schultz<br style="margin:0px;line-height:20.8px;"></p><p style="margin:0px 0px 10px;text-align:left;color:#444444;text-transform:none;line-height:20.8px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;background-color:transparent;">·       Innovasie: “Class recordings in a post-graduate financial accounting course: Student perceptions” – deur Me Gretha Steenkamp en Mnr Alwyn Visser</p><p style="margin:0px 0px 10px;text-align:left;color:#444444;text-transform:none;line-height:20.8px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;background-color:transparent;">·       Refleksie: “Unintended benefits of an e-block toward clinical competence in physiotherapy” – deur Me AMS Schmutz, Dr Alison Lupton-Smith en Dr Marianne Unger.</p><p style="margin:0px 0px 10px;text-align:left;color:#444444;text-transform:none;line-height:20.8px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;background-color:transparent;">·       Deelnemerskeuse: “Institutional obstacles to authentic transformation at Stellenbosch University” – deur Dr Anita Jonker<br style="margin:0px;line-height:20.8px;"></p><p style="margin:0px 0px 10px;text-align:left;color:#444444;text-transform:none;line-height:20.8px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;background-color:transparent;"><span style="text-align:left;color:#444444;text-transform:none;line-height:20.8px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;display:inline;white-space:normal;orphans:2;float:none;background-color:transparent;">·       Beste PRONTAK-plakkaat (soos deur die deelnemers aangewys): “</span>Twenty-first-century learning: Keeping up with Gen Z<span style="text-align:left;color:#444444;text-transform:none;line-height:20.8px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;display:inline;white-space:normal;orphans:2;float:none;background-color:transparent;">” deur Dr Marlon le Roux & Dr Ethel Phiri</span><br style="margin:0px;line-height:20.8px;"><span style="text-align:left;color:#444444;text-transform:none;line-height:20.8px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;display:inline;white-space:normal;orphans:2;float:none;background-color:transparent;">Al die konferensiesessies en ‑aanbiedings is opgeneem en is op die </span><a href="https://teams.microsoft.com/l/team/19:4551c73cef864d61a69433aea03def37%40thread.tacv2/conversations?groupId=f5a800c2-4962-4621-9d75-1d429c262178&tenantId=a6fa3b03-0a3c-4258-8433-a120dffcd348" target="_blank" style="text-align:left;color:#0072c6;text-transform:none;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;background-color:transparent;"><span lang="AF" style="text-decoration:underline;">SoTL Conference MS Teams Platform</span></a><span style="text-align:left;color:#444444;text-transform:none;line-height:20.8px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;display:inline;white-space:normal;orphans:2;float:none;background-color:transparent;"> beskikbaar. </span><span style="text-align:left;color:#444444;text-transform:none;line-height:20.8px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;display:inline;white-space:normal;orphans:2;float:none;background-color:transparent;">Besoek ook die konferensiewebwerf by </span><a href="http://www0.sun.ac.za/sotl/" target="_blank" style="text-align:left;color:#0072c6;text-transform:none;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;background-color:transparent;"><span lang="AF" style="text-decoration:underline;">http://www0.sun.ac.za/sotl/</span></a><span style="text-align:left;color:#444444;text-transform:none;line-height:20.8px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;display:inline;white-space:normal;orphans:2;float:none;background-color:transparent;"> vir meer inligting oor die res van die konferensieprogram, en om toegang tot opsommings van al die aanbiedings te verkry.</span><span style="text-align:left;color:#444444;text-transform:none;line-height:20.8px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;display:inline;white-space:normal;orphans:2;float:none;background-color:transparent;">​</span>​</p><p>​<br></p>