Centre for Teaching & Learning
Welkom by Universiteit Stellenbosch

 

 

ALOV OLA Seminaar 14 Maart 2024https://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=10389ALOV OLA Seminaar 14 Maart 2024Dr Karin Cattell-Holden<p style="text-align:justify;"><strong style="font-family:raleway;font-size:16px;">​U word genooi om die eerste kwartaallikse OLA (Onderrig-Leer-Assessering)-seminaar van 2024, aangebied deur die Afdeling vir Leer- en Onderrigverryking, by te woon:</strong></p><p style="text-align:justify;"> </p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;"><strong class="ms-rteForeColor-1">Spreker:</strong> Prof. Susan van Schalkwyk (Direkteur: Sentrum vir Gesondheidsberoepe Onderwys (“CHPE"), Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe) (US Onderriggenoot)</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;"><strong class="ms-rteForeColor-1">Onderwerp:</strong> “Models of doctoral supervision in health professions education: process and power"</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;"><strong class="ms-rteForeColor-1">Datum:</strong> 14 Maart 2024</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;"><strong class="ms-rteForeColor-1"><span>Tyd:</span> </strong>12:45-14:00</span></p><p style="text-align:justify;"><strong class="ms-rteForeColor-1" style="font-family:raleway;font-size:14px;">Plek:</strong><span style="font-family:raleway;font-size:14px;"> MS Teams: </span><a href="https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_YzQzNmIxZmQtODA3NS00MWU2LWEwZWYtOWM1NjZlMmI2OTgw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22:%22a6fa3b03-0a3c-4258-8433-a120dffcd348%22%2c%22Oid%22:%229aea225e-2694-4b85-a41e-2a62fdb3040f%22%7d"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;">Klik hier om by die vergadering aan te sluit</span></a></p><p style="text-align:justify;"> </p><p style="text-align:justify;"><strong class="ms-rteForeColor-1" style="font-family:raleway;font-size:14px;">Opsomming van seminaar</strong></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;">Doktorale studies is daarop gemik om die grense van wat bekend is uit te brei, met die doel om 'n kennisbydrae tot die veld waarin sulke studies onderneem word te maak. Kennis wat as waardevol beskou word deur diegene wat hoë aansien in die veld geniet, is inherent kragtig – dit rig die wetenskap en dra by tot die kanon. Die nastreef van sulke kennis staan sentraal in die doktorale onderneming wat gekenmerk word deur 'n proses van “wees en word" soos die student die oorgang na 'n gekose dissiplinêre gemeenskap maak – 'n gemeenskap wat gedefinieer word deur 'n stel norme en waardes wat oor die tyd heen ontwikkel is, en deur wat as kennis geld binne hierdie struktuur. Die begrip van die oorsteek van grense bied 'n lens waarmee hierdie oorgang verken kan word. Doktorale skryfwerk verteenwoordig byvoorbeeld 'n spesifieke grens waarmee studente moet omgaan soos hulle die korpus werk wat uit hulle akademiese ondernemings na vore kom probeer inskryf om uiteindelik kragtige skrywers te word (Van Schalkwyk & Jacobs, 2021). Die proses van studieleiding is sentraal in die doktorale reis en probeer hierdie omgang fasiliteer terwyl die integriteit van die dissiplinêre kanon terselfdertyd gehandhaaf word. Dit bring vrae na vore oor die aard van daardie studieleiding, die manier waarop dit georganiseer word, en hoe dit beoefen word.</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;">In hierdie seminaar sal prof. Van Schalkwyk insigte beskryf wat verkry is uit werk oor doktorale studieleiding wat, onder meer, die ervaring van die ontvang van studieleiding, of die lei van andere, tydens 'n reeks onderhoude (sommige aanlyn) met 23 doktorale kandidate en 10 studieleiers in 10 lande verken het. Die voortdurend veranderende aard van die verhouding tussen studieleier en kandidaat, wat dryfvere vir nuwe modelle en benaderings insluit, sal gedeel word. Hierdie werk het implikasies vir die inisiëring van gesprekke oor doktorale studieleiding, die hersiening van die benaderings wat ons volg, en kritiese betrokkenheid by die begrippe van kennis en mag.</span></p><p style="text-align:justify;"> </p><p style="text-align:justify;"><strong class="ms-rteForeColor-1" style="font-family:raleway;font-size:14px;">Biografie van spreker</strong></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;">Susan van Schalkwyk, M Phil, PhD., is Professor in Gesondheidsberoepe Onderwys en Direkteur van die Sentrum vir Gesondheidsberoepe Onderwys in die Fakulteit van Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe. Afgesien van haar betrokkenheid by nagraadse studies, is twee hoofelemente van haar werk verbonde aan doktorale onderwys, en spesifiek doktorale skryfwerk, en kurrikulumvernuwing gebaseer op die transformatiewe-leerteorie. Susan is 'n B2 NRF-gegradeerde navorser en 'n Genoot van die internasionale “Association of Medical Educationalists" (AMEE). Sy het 'n US Onderriggenootskap in 2019 ontvang. Tans dien sy in die redaksies van twee toonaangewende joernale en is outeur of mede-outeur van meer as 90 ewekniebeoordeelde artikels en boekhoofstukke.</span></p><p style="text-align:justify;"> </p><p style="text-align:justify;"><strong class="ms-rteForeColor-1" style="font-family:raleway;font-size:14px;">Verwysings</strong></p><ul><li><span style="font-family:raleway;font-size:14px;">McKenna, S; Van Schalkwyk, S. (2023). A scoping review of the changing landscape of doctoral education. COMPARE. </span><a href="https://doi.org/10.1080/03057925.2023.2168121"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;">https://doi.org/10.1080/03057925.2023.2168121</span></a><span style="font-family:raleway;font-size:14px;"> </span></li></ul><ul><li><span style="font-family:raleway;font-size:14px;">Van Schalkwyk, S; Jacobs, C. (2021). Borders and tensions in Doctoral Writing. In: Badenhorst C; Amell and B & Burford J. (eds). <em>Re-imagining doctoral writing.</em> WAC Clearing House: Colorado. ​</span></li></ul>
PRONTAK 2024https://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=10369PRONTAK 2024Claudia Swart<p>​<br></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:16px;">Vanjaar se <strong class="ms-rteForeColor-1" style="text-decoration:underline;"><a href="/english/learning-teaching/ctl/PREDAC/predac"><span class="ms-rteForeColor-1" style="text-decoration:underline;">PRONTAK</span>​</a></strong>-program (Professionele Opvoedkundige Ontwikkeling vir Akademici) het op 29 Januarie by die Devonvale-hotel en -gholflandgoed afgeskop.</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:16px;">Twee-en-sestig (62) deelnemers uit nege (9) fakulteite en een (1) sentrum het vir die program ingeskryf.</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:16px;">Op grond van die terugvoer van die 2023-groep, is die kontaksessies verskuif om plaas te vind voordat klasse begin. Dit verleen aan deelnemers die buigsaamheid om te bepaal wanneer hulle die leeraktiwiteite en assesserings in die loop van die jaar wil afhandel.</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:16px;">Die eerste kontaksessie het van 29 tot 31 Januarie 2024 plaasgevind. Oor hierdie drie dae het deelnemers met al die elemente van die DeLTA-raamwerk omgegaan. Die DeLTA-raamwerk (raadpleeg die afbeelding) begelei akademici deur die herhalende en sikliese proses van die ontwerp en fasilitering van, en besinning oor OLA (onderrig-leer-assessering) aan die Universiteit Stellenbosch (US) om ʼn transformerende studenteleer-ervaring in diens van die samelewing te bevorder.</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:16px;">Die driedaagse kontaksessie is sodanig ontwerp dat deelnemers verskillende maniere om leer te fasiliteer kon ervaar. Deelnemers moes oor hierdie ervarings nadink en kies wat om in hulle eie OLA-kontekste toe te pas. Deelnemers het tydens verskillende leeraktiwiteite met die Onderrig- en Leerbeleid omgegaan, om hulle te vergewis van hoe die beleid hulle OLA-praktyke kan rig. Deelnemers is ook gelei om nadenkende praktisyns te raak, wat doelbewus en krities oor hulle OLA-praktyke dink en hulle professionele groei stelselmatig hersien en boekstaaf.</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:16px;">PRONTAK bestaan uit vyf (5) fases en kulmineer in ʼn plakkaataanbieding by die <span class="ms-rteForeColor-1" style=""><strong style=""><a href="/english/learning-teaching/ctl/Pages/SoTL-Conference.aspx">Akademieskap van Onderrig en Leer-konferensie​</a></strong></span> (AvOL-). Gedurende die volgende fase van PRONTAK bepaal deelnemers hulle eie leertempo deur verskeie mylpale af te handel.</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:16px;">Die volgende kontaksessie sal op 7 Junie by STIAS plaasvind. Dié sessie sal op besinning fokus.<br></span></p><p><br><br></p>
Vieringsgeleentheid van US Onderrig, Leer & Assesseringhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=10368Vieringsgeleentheid van US Onderrig, Leer & AssesseringAnthea H M Jacobs<p style="text-align:justify;">​</p><p style="color:#000000;font-size:medium;text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;">ʼn Vieringsgeleentheid vir onderrig, leer en assessering (OLA), onder beskerming van die Viserektor, professor Deresh Ramjugernath, word op 5 Maart by die Stellenbosch Instituut vir Gevorderde Navorsing (STIAS) aangebied. Die geleentheid is daarop gemik om die professionele leersukses van verskeie personeellede te vier. Toewyding aan voortgesette groei en ontwikkeling lê aan die kern van enige florerende opvoedkundige instelling. Hierdie geleentheid getuig van die Universiteit Stellenbosch se onwrikbare verbintenis tot die aankweek van uitnemendheid in OLA. Ons glo dat belegging in die professionele groei van ons personeel nie slegs hulle individuele loopbane verryk nie, maar ook die gehalte van die onderwys en steun wat ons aan ons studente bied, verhoog. Deelnemers wat in 2023 die volgende professionele leergeleenthede suksesvol afgehandel of daaraan deelgeneem het, sal vereer word:</span></p><p style="color:#000000;font-size:medium;text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;">- US Onderrigtoekennings</span></p><p style="color:#000000;font-size:medium;text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;">- US Onderriggenote</span></p><p style="color:#000000;font-size:medium;text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;">- US Onderrigbevordering op Universiteit-genote (OBU-genote)</span></p><p style="color:#000000;font-size:medium;text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;">- Pryswenners by die US Akademieskap van Onderrig en Leer-konferensie (AvOL-)</span></p><p style="color:#000000;font-size:medium;text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;">- Ontvangers van finansiering uit die Fonds vir Innovasie en Navorsing oor Leer en Onderrig (Finlo)</span></p><p style="color:#000000;font-size:medium;text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;">- Kortkursus in Akademieskap van Opvoedkundige Leierskap (AvOpL)</span></p><p style="color:#000000;font-size:medium;text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;">- Kortkursus in Akademieskap van Onderrig en Leer (AvOL)</span></p><p style="color:#000000;font-size:medium;text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;">- Assesseringskortkursus</span></p><p style="color:#000000;font-size:medium;text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;">- Kortkursus in Professionele Opvoedkundige Ontwikkeling van Akademici (PRONTAK)</span></p><p style="color:#000000;font-size:medium;text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;">- Kortkursusse oor OLA in Gemengde Leer</span></p><p style="color:#000000;font-size:medium;text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;">- Kortkursusse oor Kunsmatige Intelligensie (KI) in OLA </span></p><p style="color:#000000;font-size:medium;text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;"><br></span></p><p style="color:#000000;font-size:medium;text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;">Die OLA-vieringsgeleentheid beloof om besielend en verheffend te wees, vol opregte oomblikke van besinning, erkenning en viering. Ons kom byeen om die reis van groei en leer te vier en sien daarna uit om ons ongelooflike personeellede vir hulle prestasies te vereer. Saam sal ons die mag van lewenslange leer en die transformerende impak daarvan op individue, ons instelling en ons gemeenskappe vier.</span></p><p style="color:#000000;font-size:medium;text-align:justify;"><br style="font-family:raleway;"></p><p style="color:#000000;font-size:medium;text-align:justify;"><span style="color:#000000;font-size:medium;font-family:raleway;"><strong>Datum:</strong> 05 Maart 2024 </span></p><p style="color:#000000;font-size:medium;text-align:justify;"><span style="color:#000000;font-size:medium;font-family:raleway;"><strong>Plek</strong>: STIAS </span></p><p style="color:#000000;font-size:medium;text-align:justify;"><span style="color:#000000;font-size:medium;font-family:raleway;"><strong>Tyd</strong>: 16:30 – 19:00 </span></p><p style="color:#000000;font-size:medium;text-align:justify;"><span style="color:#000000;font-size:medium;font-family:raleway;"><strong>RSVP: <a href="https://stellenbosch-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jacobsa_sun_ac_za/ET2Bd8O8ir9Koj1XcpPQnJUBBVRW8l23WYNtTFK_3Tgm9w?e=L8btpy" style="text-decoration-line:underline;font-size:medium;">Invitation to T&L Celebration on 05 March 2024.pdf</a></strong></span></p><p style="color:#000000;font-family:"times new roman";font-size:medium;text-align:left;"><span style="color:#000000;font-size:medium;font-family:raleway;"><strong>Kontakpersoon:</strong> Dr Anthea HM Jacobs, jacobsa@sun.ac.za</span><br></p><p><br></p>
US Onderriggenootskappe 2023https://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=10216US Onderriggenootskappe 2023Dr Karin Cattell-Holden<p>​</p><p></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;">Die Universiteit Stellenbosch (US) se onderriggenootskappe bied aan vooraanstaande akademici wat by onderrig-leer-assessering (OLA) en die akademieskap van onderrig en leer betrokke is die geleentheid om hulle OLA-kundigheid op departementele, fakulteits- en institusionele vlak met die nodige ondersteuning oor ʼn tydperk van een tot drie jaar te verryk en te deel. </span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;">Die Universiteit het, sedert die aanvang van die projek in 2009, reeds 20 genootskappe toegeken. In 2023 het twee genote by die huidige groep, bestaande uit prof Susan van Schalkwyk (SGBO, FGGW), prof Deborah Blaine (Ingenieurswese), prof Gretha Steenkamp (EBW), dr Taryn Bernard (FLSW) en dr Marnel Mouton (Natuurwetenskappe), aangesluit:</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;"><strong>1.</strong>       <strong>Prof Dennis Francis</strong></span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;">Prof Francis is professor in sosiologie in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe en ʼn internasionaal erkende vakkundige op die gebied van onderrig en leer. Hulle navorsing en onderrig fokus op die sosiokulturele dimensies van gender en seksualiteite, in die besonder hoe cisheteronormatiwiteit en maatskaplike ongelykheid deur opvoedkundige strukture, diskoerse en praktyke voortgesit word en hoe hierdie strukture, diskoerse en praktyke ook weerstaan en uitgedaag kan word. </span></p><p style="text-align:justify;"> </p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;">Prof Francis se eerstejaarstudente besin oor hulle ervaring van die heteronormatief-oorheersde Suid-Afrikaanse skoolstelsel en samelewing. In hulle projek vir hierdie onderriggenootskap ontleed prof Francis hierdie verhale om te takseer hoe studente hierdie opvoedkundige ruimtes en norms navigeer, weerstaan en ontwrig. Prof Francis ondersoek spesifiek hoe studente in ʼn eerstejaarsmodule van sosiologie queer en transgender jeug konstrueer, op homofobie en transfobie in opvoedkundige ruimtes reageer, en maatskaplike verandering ten opsigte van hierdie kwessies konseptualiseer.</span></p><p style="text-align:justify;"> </p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;">Die impak van prof Francis se genootskapsprojek sal verreikend wees en nie slegs die akademieskap van onderrig en leer aan die US bevorder nie, maar ook kritiese besinning oor maatskaplike en institusionele norms wat uitsluiting aankweek, versterk en sodoende tot betekenisvolle institusionele transformasie bydra.</span></p><p style="text-align:justify;"> </p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;font-size:14px;"><strong>2.</strong>      <strong>Prof Nicola Plastow</strong></span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;">Prof Nicola Plastow is professor in arbeidsterapie in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe. Sy is ʼn bekende navorser van onderrig en leer in die konteks van geestesgesondheid en welstand in volwassenes en bejaardes, en maak gebruik van ʼn maatskaplikegeregtigheidsbenadering wat kritiese burgerskap as ʼn pedagogie insluit. </span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;">Prof Plastow se genootskapsprojek beoog om ʼn gemeenskapsinteraksieprojek ter bevordering van maatskaplike deelname en arbeidsgeregtigheid vir ouer mense in Bishop Lavis te vestig en dan die impak daarvan te evalueer. Prof Plastow sal ʼn nuwe kliniese plasingsgeleentheid vir haar studente ontwikkel by ʼn aftreeoord vir ouer mense wat onafhanklik kan woon, om studente se perspektief op ouer word, ouer mense en die lewe in ʼn laeinkomstegebied van Kaapstad uit te daag – en te transformeer – sodat hulle nuwe maniere van ʼn arbeidsterapeut wees, kan ontdek.</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;">Prof Plastow se projek hou sterk verband met die US se fokus op ʼn verskil in die samelewing maak. Dit sal onderrig en leer aan die US verryk deur die ontwikkeling van die graduandi-eienskappe om ʼn dinamiese beroepspersoon en betrokke burger te raak. Die projek sal nie slegs ʼn beduidende effek op studenteleer ten opsigte van hulle studies hê nie, maar ook op hulle beroepslewens en hulle lewens as sorgsame en bewuste lede van die samelewing. </span></p><p style="text-align:justify;"><font face="Raleway"><br></font></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;"></span><font face="Raleway">Verdere inligting oor die Onderriggenootskappe is beskikbaar van dr. Karin Cattell-Holden by <a href="mailto:kcattell@sun.ac.za">kcattell@sun.ac.za</a>. ​​​​<br></font><br></p><p><br></p>
HELTASA “[un] Conference” 2023https://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=10214HELTASA “[un] Conference” 2023Dr Anthea H M Jacobs<p>​</p><p style="text-align:justify;"><strong class="ms-rteForeColor-1" style="font-size:16px;font-family:raleway;"><span>Hoogtepunte van HELTASA-konferensie 2023</span> </strong></p><p style="text-align:justify;"><strong class="ms-rteForeColor-1" style="font-size:16px;"><span><br></span></strong></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;">Die 2023 HELTASA-konferensie is van 24 tot 26 Oktober deur die Noodwes-Universiteit (NWU) op hulle Vanderbijlpark-kampus aangebied. Die konferensie was ʼn hibridiese geleentheid, met 212 deelnemers in persoon en 108 aanlyn. Daar was 86 verskillende aanbiedings, werksessies, kritiese dialoë, plakkate en paneelsessies. Die tema van die konferensie was “Celebration of Scholarship: Connecting the Lights" (Viering van Akademieskap: Koppeling van die Ligte), met subtemas wat met die ervaring van onderrig, leer en assessering (OLA), digitale transformasie in hoër onderwys (HO), akademieskap in HO, en HO OLA-praktyke in veranderende tye verband hou. </span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;">In sy openingrede het prof Robert Balfour (NWU Adjunk-visekanselier: Onderrig en Leer) deelnemers uitgedaag om die geleentheid van die post-Covid-oomblik aan te gryp om hulle af te vra wat hulle anders ten opsigte van onderrig, leer en assessering kan doen. Dit sou behels dat ons in die oomblik teenwoordig moet wees en ons daaraan moet herinner dat ons OLA-praktyke ons persoonlike handelsmerk is. Een vraag waaroor deelnemers moes besin, was: “Hoe verbeter *dit* die studente-ervaring?"</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;">ʼn Hoogtepunt van die tweede dag was studente se menings wat by die paneelbesprekings oor Generatiewe KI in HO gelug is. Die gesprekke het beklemtoon dat, hoewel die aangryp van hierdie tegnologie aan jou ʼn voorsprong kan besorg, dit ʼn tweesnydende swaard is wat individualiteit kan belemmer. Een paneellid het genoem dat Generatiewe KI graag onderrig. Ons moet dus nadink oor hoe ons dit kan gebruik om ons OLA-praktyke uit te brei. Nog ʼn hoogtepunt van die tweede dag was ʼn paneelbespreking van die implikasies van 'publiseer of gaan onder' ten opsigte van vakkundigheid in HO en hoe opkomende navorsers publisering op verskillende maniere kan benader. En natuurlik was die galadinee ʼn hoogtepunt vir sommige deelnemers. By hierdie geleentheid is die Onderrigbevordering aan Universiteite-toekenning (OBU-) vir 2023 aan prof Elmarie Costandius van die Universiteit Stellenbosch toegeken.</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;">Een hoogtepunt van die derde dag was die kritiese gesprek oor ontwrigting en die akademieskap van onderrig en leer. Deelnemers het die (on)konferensie-metodologie as ontwrigting van akademieskap en OLA-praktyke skeppend deur sang, dans, woorde en aksies verken.</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;">In hierdie drie dae het HELTASA-afgevaardigdes as ʼn gemeenskap van HO-opvoeders, ‑studente, ‑denkers en -innoveerders byeengekom om te verken, grense te ontwrig en hulle denke by mekaar te laat aansluit. Die geleentheid was suksesvol danksy die aktiewe deelname van die afgevaardigdes en hulle passie vir HO OLA. Baie dankie aan die reëlingspan van die NWU. HELTASA moedig lede en deelnemers aan om die gesprekke voort te sit, die kennis wat bekom is, te deel en die insigte wat tydens die konferensie opgedoen is, te implementeer.</span></p><p><strong style="font-family:raleway;"> </strong></p><p style="text-align:justify;"><br><br></p><p><br></p>
Universiteit van Bath besoek US se Afdeling vir Leer- en Onderrigverryking (ALOV)https://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=10177Universiteit van Bath besoek US se Afdeling vir Leer- en Onderrigverryking (ALOV)Dr Nicoline Herman<p>Die US se Afdeling vir Leer en Onderrigverryking (ALOV/DLTE) is vanaf 18 tot 20 Oktober deur 'n afvaardiging van die Universiteit van Bath se Sentrum vir Onderrig en Leer besoek. Die besoek het op ʼn hoë noot begin met 'n hartlike verwelkomingsete by die historiese De Volkskombuis, aangebied deur Sarah van der Westhuizen en Sarah Richmond van die US se Internasionale Kantoor (SUI). Die gaste is bederf met heerlike Suid-Afrikaanse geregte en die geselligheid sou die toon aangee vir die res van die besoek.</p><p>Op Donderdag, 19 Oktober, het die besoekers en die gashere in Den Bosch vergader om idees oor onderrig-leer-assessering (OLA) uit te ruil. Die besoekers was eerste aan die woord en Dr Rob Eaton (bestuurder van kurrikulumontwikkeling), me Abby Osborne (hoof van Assessering en terugvoerontwikkeling), en me Stephanie Kamffer (projekbeampte) het hulle innoverende strategieë en metodologieë gedeel. Die gesprekke wat hieruit gespruit het, het gedeelde belangstellings en raakpunte tussen die Britte en Stellenbossers onthul met die professionele ontwikkeling van dosente vir hulle OLA wat die meeste aan bod gekom het. </p><p>In die middagsessie het die ALOV die Bath-eweknieë bekendgestel aan die funksies en werksaamhede van sy vyf eenhede – die Sentrum vir Onderrig en Leer (SOL), Sentrum vir Leer-tegnologieë (SLT), Taalsentrum (TS), Akademiese Beplanning & Kwaliteitsversekering (APQ), en Hibriede Leer (HL).</p><p>Vrydagoggend, 20 Oktober, is daaraan gewy om gedeelde belangstellings en moontlike samewerkingsgeleenthede tussen die twee instansies te bespreek. Dit was 'n voorreg om die kollegas van Bath te ontvang en ons sien uit na saamwerk en saam dink in die toekoms.<br></p><p><br><br></p>
US Onderriggenootskappe 2024https://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=10161US Onderriggenootskappe 2024Dr Karin Cattell-Holden<p>​</p><p style="color:#000000;font-size:medium;text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;">Onderriggenootskappe aan die Universiteit Stellenbosch (US) is in 2009 daargestel om ’n geleentheid vir uitstaande akademici te skep om hulle onderrigkundigheid te ontwikkel en die uitbreiding van die Akademieskap van Onderrig en Leer aan die Universiteit te bevorder. Sedertdien het die US reeds 20 onderriggenootskappe befonds.</span></p><p style="color:#000000;font-size:medium;"></p><p style="color:#000000;font-size:medium;text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;">Die Universiteitskapasiteitsontwikkelingsplan (“UCDP”) bied verdere befondsing vir <strong style="text-decoration:underline;">twee onderriggenootskappe vanaf 1 Januarie 2024.</strong></span></p><p style="color:#000000;font-size:medium;"></p><p style="color:#000000;font-size:medium;text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;">Die genootskappe bied uitnemende dosente met bewese betrokkenheid by onderrig-leer-assessering (OLA) en die Akademieskap van Onderrig en Leer ondersteuning en geleenthede om oor een tot drie jaar hul OLA-vakkundigheid op departementele, fakulteits- en institusionele vlak te bevorder en te deel. Verder bied die genootskappe akademici wat graag ʼn professionele onderrigtrajek sou wou volg ʼn geleentheid om hul navorsing oor en kennis van OLA te konsolideer en uit te brei.</span></p><p style="color:#000000;font-size:medium;"></p><p style="color:#000000;font-size:medium;text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;">Die kern van ʼn genootskap is ʼn navorsingsprojek wat op enige aspek van OLA mag fokus, dit wil sê makro-aspekte soos program- of kurrikulumvernuwing, of meer mikro-aspekte soos die herontwerp van die assessering van ʼn module of die ondersoek van innoverende klaskameringrype.</span></p><p style="color:#000000;font-size:medium;"></p><p style="color:#000000;font-size:medium;text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;">Voornemende aansoekers moet in gedagte hou dat die doel van ’n onderriggenootskap nie is om akademici aan die Akademieskap van Onderrig en Leer bekend te stel nie. Indringende kennis en toepassing van die Akademieskap van Onderrig en Leer is noodsaaklik om ’n navorsingsprojek op die vlak van ’n onderriggenootskap te onderneem.</span></p><p style="color:#000000;font-size:medium;"></p><p style="color:#000000;font-size:medium;text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;">Die sluitingsdatum vir aansoeke vir die 2024 Onderriggenootskappe is <strong style="text-decoration:underline;">17 November 2023</strong>.</span></p><p style="color:#000000;font-size:medium;"></p><p style="color:#000000;font-size:medium;text-align:justify;"><span style="font-family:raleway;">Vir meer inligting, insluitende die bepalings van die genootskappe en die aansoekvorm, tree asseblief in verbinding met dr. Karin Cattell-Holden by <span style="text-decoration:underline;">kcattell@sun.ac.za</span>.​<br></span></p><p><br><br></p>
Dink nuut oor hoëronderwysonderrig, -leer en -assessering in die era van KIhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=10141Dink nuut oor hoëronderwysonderrig, -leer en -assessering in die era van KICorporate Communications and Marketing<p>Kunsmatige intelligensie (KI) ontwikkel vinnig en hou aansienlike en moontlik ontwrigtende implikasies vir die wêreldwye onderwyssektor in.  </p><p>Die Universiteit Stellenbosch (US) se Afdeling Leer- en Onderrigverryking het 'n edX-gebaseerde professionele sertifikaatprogram van vier modules ontwerp om hoëronderwysberoepslui, -opvoeders en -belanghebbendes die impak van KI, en veral generatiewe KI, in die hoër onderwys te help verstaan en hanteer. Die professionele sertifikaat (“AI in Higher Education") sal 'n verskeidenheid hoëronderwyspraktisyns bystaan om onderrig-, leer- en assesseringspraktyke in die lig van KI te herbedink en te herposisioneer. Kursusgangers sal 'n begrip ontwikkel van huidige denke oor die doel van hoër onderwys, onderrig-, leer- en assesseringspraktyke en KI-geletterdhede, met die klem op die handhawing van akademiese integriteit en die bevordering van verantwoordelike KI-gebruik. Die program, wat ten volle aanlyn is, sal deelnemers in wese help om nuut te dink oor hulle verhouding met masjiene. </p><p>Terwyl die kommersiële wêreld met die voor- en nadele van KI stoei, besin die hoëronderwyssektor indringend oor hoe KI onderrig, leer en assessering sal beïnvloed (en reeds beïnvloed). Die maklike toegang tot nuwe generatiewe KI-platforms, soos dié van OpenAI, veroorsaak onsekerheid by baie hoëronderwysopvoeders, en instellings se reaksie wissel van 'n algehele verbanning van die gebruik van instrumente soos ChatGPT tot hartlike verwelkoming van die tegnologie.    </p><p>“Ons konseptualiseer leer as 'n vennootskap tussen studente, opvoeders en – mits dit verantwoordelik gebruik word – nuwe tegnologieë soos KI. Dit is onteenseglik so dat KI-stelsels alomteenwoordig is en sal bly," sê dr Antoinette van der Merwe, Senior Direkteur: Leer- en Onderrigverryking by die US. “Dit is ons verantwoordelikheid om proaktief te bepaal watter waardes ons gegradueerdes sal voorberei vir 'n toekoms waarin KI 'n kernrol in hulle beroepe, hulle lewenslange leer én hulle lewenservarings sal speel." </p><p>Terwyl instellings hulle reaksie op die ontwrigtende invloed van KI formuleer, moet hoëronderwyspraktisyns solank berus in die praktiese implikasies van 'n wêreld waar onderwys waarskynlik 'n samewerkende poging tussen mense en masjiene sal wees. <br></p><p>Prof Deresh Ramjugernath, die US se Viserektor: Leer en Onderrig, moedig hoëronderwysopvoeders en ander belangstellende rolspelers aan om hierdie belangrike onderwerp saam met die US te bedink en te bespreek. “Ons is opgewonde om proaktief tot die gesprek oor KI-gebruik in die hoër onderwys by te dra, en moedig julle aan om vir hierdie aktuele StellenboschX-aanbod in te skryf," sê hy.</p><p>Deelnemers sal na verwagting sowat vyf tot agt uur aan elke onderwerp moet wy om elke module binne drie weke te voltooi (hoewel die kursusse heelwat buigsaamheid vir voltooiing toelaat en deelnemers teen hulle eie tempo kan werk). Deelnemers kan heeltemal gratis toegang verkry tot alle inhoud óf kies om te betaal om 'n sertifikaat van voltooiing te ontvang. Die Universiteit Stellenbosch beoog om met die StellenboschX-portefeulje die toeganklikheid van sy akademiese aanbod uit te brei. Die instelling is trots daarop om hierdie relevante professionele sertifikaat vir 'n wêreldwye gehoor aan te bied.       </p><p>Klik <a href="https://www.edx.org/professional-certificate/stellenboschx-ai-in-higher-education?utm_medium=partner-marketing&utm_source=pressrelease&utm_campaign=Aiinhighered&utm_content=Aicoursepage"><strong>hier</strong></a><strong> </strong>vir die StellenboschX-kursusblad, wat 'n vollediger oorsig van die inhoud bied. </p><p> </p><p><br></p>
OLA-Seminaar: Vaslegging van graduandi-eienskappe in rekeningkunde-onderrighttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=10095OLA-Seminaar: Vaslegging van graduandi-eienskappe in rekeningkunde-onderrigDr Karin Cattell-Holden<p style="text-align:justify;"><span class="ms-rteFontFace-8" style="font-size:14pt;"><strong>​U word uitgenooi na die volgende kwartaallikse OLA-seminaar (onderrig, leer en assessering) wat deur die Afdeling Leer- en Onderrigverryking aangebied word. Dit sal die laaste seminaar vir 2023 wees.</strong></span></p><p style="text-align:justify;"><br style="font-size:14pt;"></p><p style="text-align:justify;"><strong style="font-size:14pt;"></strong></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:14pt;"><strong class="ms-rteForeColor-1" style="">Spreker</strong><strong class="ms-rteForeColor-1" style="">:</strong> Prof. Gretha Steenkamp (Skool vir Rekeningkunde, Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe) (US Onderriggenoot)</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:14pt;"><strong class="ms-rteForeColor-1" style="">Onderwerp:</strong> Vaslegging van graduandi-eienskappe in rekeningkunde-onderrig </span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:14pt;"><strong class="ms-rteForeColor-1" style="">Datum:</strong> 19 Oktober 2023</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:14pt;"><strong class="ms-rteForeColor-1" style="">Tyd:</strong> 13:00-14:00</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:14pt;"><strong class="ms-rteForeColor-1" style="">Plek:</strong> Kamer 3008, Fakulteit Opvoedkunde (GG Cillié-gebou)</span></p><p style="text-align:justify;"> </p><p style="text-align:justify;"><strong class="ms-rteForeColor-1" style="font-size:14pt;"><em style="">Dit is ʼn kontakseminaar, wat ook gestroom sal word. Om ʼn sitplek te bespreek, RSVP asseblief aan Roshnique Pharo: </em></strong><strong class="ms-rteForeColor-1" style="font-size:14pt;">rdaniels@sun.ac.za</strong><strong class="ms-rteForeColor-1" style="font-size:14pt;"><em style=""> of</em></strong><strong class="ms-rteForeColor-1" style="font-size:14pt;"> (021) 808 3717. </strong><strong class="ms-rteForeColor-1" style="font-size:14pt;"><em style="">Gebruik asseblief die volgende skakel om aanlyn by die seminaar aan te sluit</em></strong><strong class="ms-rteForeColor-1" style="font-size:14pt;"><span style="">:</span> </strong><a href="https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_NjJlNmUxMzMtYjM4Ny00OTE5LWE4MjctYjRiZmMyODI2NmI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22:%22a6fa3b03-0a3c-4258-8433-a120dffcd348%22%2c%22Oid%22:%229aea225e-2694-4b85-a41e-2a62fdb3040f%22%7d"><strong style="font-size:14pt;">Klik hier om by die seminaar aan te sluit</strong></a></p><p> <br></p><p><strong class="ms-rteForeColor-1" style="font-size:14pt;">Opsomming van seminaar</strong></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:14pt;">Daar word van rekenmeesters verwag om oor goed ontwikkelde nietegniese vaardighede te beskik (Tsiligiris en Bowyer, 2021). Nietegniese vaardighede, soos etiek, burgerskap, kritiese denkvermoë, kommunikasie en spanwerk, kan as graduandi-eienskappe beskou word en die ontwikkeling daarvan behoort by die kern- tegniese modules van ʼn akademiese program geïntegreer te wees (Barrie, 2007; Miller en Willows, 2023; Terblanche en De Clercq, 2021). Die seminaar sal fokus op ʼn gevallestudie by die Skool vir Rekeningkunde, waar programvernuwing onderneem is om die ontwikkeling van die GR2021 graduandi-eienskappe in die akademiese program vas te lê. Verskeie innovasies sal bespreek word, waaronder ʼn kritiese denke-blok in die eerste jaar, ʼn werksessie oor relasionele en besluitnemingsvernuf, die ontwikkeling van burgerskapswaardes deur die opskerp van vaardighede in maatskaplike innovasie, die aanwending van gemengde aktiewe leer, en ʼn studenteportefeulje met bewyse van die graduandi-eienskappe om refleksie te fasiliteer. Die gevallestudie lewer bewys van hoe graduandi-eienskappe in die kern- tegniese modules van ʼn akademiese program vasgelê kan word, en kan vir opvoeders op ander vakgebiede van nut wees.</span> </p><p style="text-align:justify;"> </p><p><strong class="ms-rteForeColor-1" style="font-size:14pt;">Biografie van spreker</strong></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:14pt;">Gretha is ʼn medeprofessor en die adjunk-direkteur vir Sosiale Impak en Transformasie by die Skool vir Rekeningkunde. Sy is ʼn US Onderriggenoot en die projekleier vir die implementering van die GR2021-bevoegdheidsraamwerk, wat deur die Suid-Afrikaanse Instituut van Geoktrooieerde Rekenmeesters (SAICA) uitgereik is, by die Skool vir Rekeningkunde. Haar navorsingsbelangstellings sluit rekeningkunde-onderrig en korporatiewe bestuursbeheer in.</span></p><p style="text-align:justify;"> </p><p><strong class="ms-rteForeColor-1" style="font-size:14pt;"><span style="">Verwysings</span> </strong></p><ul style="text-align:justify;"><li><span style="font-size:14pt;">Simon C. Barrie (2007) A conceptual framework for the teaching and learning of generic graduate attributes. <em>Studies in Higher Education</em>, 32:4, 439-458, DOI: 10.1080/03075070701476100</span></li><li><span style="font-size:14pt;">Taryn Miller en Gizelle Demarie Willows (2023) Preparing accounting students to be responsible leaders. <em>Accounting Education.</em> DOI: 10.1080/09639284.2023.2228291</span></li><li><span style="font-size:14pt;">E.A.J. Terblanche en B. De Clercq (2021) A critical thinking competency framework for accounting students. <em>Accounting Education</em>, 30:4, 325-354, DOI: 10.1080/09639284.2021.1913614</span></li><li><span style="font-size:14pt;">Vangelis Tsiligiris en Dorothea Bowyer (2021) Exploring the impact of 4IR on skills and personal qualities for future accountants: a proposed conceptual framework for university accounting education. </span><em style="font-size:14pt;">Accounting Education</em><span style="font-size:14pt;">, 30:6, 621-649, DOI: 10.1080/09639284.2021.1938616​</span><br></li></ul><p><br><br></p>
Elsabe Daneel Kommunikasiewerkswinkel 2023https://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7900Elsabe Daneel Kommunikasiewerkswinkel 2023Claudia Swart<p>​<strong>E</strong><strong>LSABÉ DANEEL KOMMUNIKASIEWERKSWINKELS </strong></p><p>Elsabé Daneel is ʼn bekende televisie-aanbieder, televisie- en rolprentaktrise en toneelspeler, en regisseur van talle teaterproduksies. Sy is ʼn produksieleier, regisseur en aanbieder van korporatiewe video's asook dokumentêre programme vir kykNET en M-Net.</p><p>As kommunikasie- en mediastrateeg bied sy kommunikasiewerkswinkels getiteld <em>Communication IQ</em> aan. Hierdie prettige en praktiese werkswinkels in kommunik</p><p>​asie- en projeksievaardighede is gerig op korporatiewe kliënte, televisie- en radio-aanbieders, akteurs, openbare sprekers, opvoeders, studente, akademiese personeel, en so meer. </p><p>Elsabé gaan in 2023 een kommunikasiewerkswinkel vir <span style="text-decoration:underline;"><strong>akademiese (doserende) </strong></span>personeel van die Universiteit Stellenbosch aanbied.  <br></p><p><strong>Deelnemers kan na die volgende onderwerpe uitsien:</strong><br><strong> </strong><br>·            Begrip van kommunikasie-jargon <br>·            Ontdek die ABC van die kommunikasieproses <br>·            Evalueer jou sterk en swakker punte as ʼn kommunikeerder<br>·            Hoe om kommunikasiemodelle vir jou te laat werk <br>·            Ontdek die tegniese aspekte wat die kommunikasieproses beïnvloed <br>·            Die rol van persoonlike styl <br>·            Die belang van liggaamstaal <br>·            Eksperimenteer met vokalisering <br>·            Ontspanningstegnieke wat werk <br>·            Hoe om jou mondelinge boodskap te verpak <br>·            Die vestiging van goeie verstandhoudings <br>·            Die dinamika van kommunikasie <br>·            Wenke vir uiters doeltreffende kommunikeerders <br>·            Die gebruik van tegnologie in die klaskamer as deel van die 'omgekeerde klaskamermetode'<br>·            Doeltreffende kommunikasie in aanlyn lesings.</p><p><em><strong>Wanneer:</strong></em><br>26 September<br></p><p><strong><em>Tyd:</em></strong><br></p><p>13:00 tot 17:00<br><em><strong> </strong></em><br><em><strong>Waar:</strong></em><br>Skuilhoek, 41 Victoriastraat  <br><strong> </strong><br><strong>Daar is slegs 10 plekke per werkswinkel beskikbaar.</strong><br><em> </em><br><em>Skakel met </em><em><em><em>Claudia Swart (claudias2@sun.ac.za)</em>​</em> om jou plek te bespreek!</em><br></p>