​​​​​​​​
Plasing vir voornemende studente


​Belangrike inligting
Wat voornemende studente moet weet wanneer hulle aansoek doen vir koshuis (Sal binnekort opdateer word)
Koshuisplasingsbeleid
Bestuursriglyne vir toepassing van plasingsbeleid (Sal binnekort opdateer word)
Bepalings en voorwaardes vir koshuisplasing (Sal binnekort opdateer word)
Koshuisreëls en Verblyfreëls
Koshuisgelde en Etes in koshuise
Halaal etes op Stellenbosch Kampus

Kansellasie van koshuisplasing​ (Voornemende studente)

  1 Die Universiteit sal slegs ’n kansellasie van koshuisverblyf aanvaar as jy dit skriftelik indien. Stuur daarom asseblief enige kansellasie na info@sun.ac.za, en
     onthou om jou studentenommer en die rede vir jou kansellasie by te voeg.

​  2 Sonder so ’n kennisgewing sal jy ongelukkig nie vir enige moontlike terugbetaling van die aanvaardingsbedrag in aanmerking kom nie.

  3 Die Universiteit sal die datum van ontvangs van jou skriftelike kennisgewing as die amptelike datum vir die berekening van enige verskuldigde geld gebruik.

  4 In geval van kansellasies van koshuisverblyf, hanteer ons die aanvaardingsbedrag soos volg:
     4.1 Indien jy voor of op 30 November kanselleer, sal jy die volle koshuisaanvaardingsbedrag terugontvang.
     4.2 Indien jy ná 30 November kanselleer, sal die Universiteit jou ’n kansellasiefooi van R800 vra.
     4.3 Indien jy later as ’n week ná die beskikbaarstelling van die NSS-resultate aan die begin van die studiejaar kanselleer, sal jy ongelukkig die 
            volle aanvaardingsbedrag verbeur.
     4.4 Indien jy nie teen die begin van die verwelkomingsprogram opdaag nie, sal jy ook die volle aanvaardingsbedrag verbeur en sal die Universiteit ook jou
            koshuisplek kanselleer.
     4.5 Indien jy nie toelating tot jou studieprogram kry nie of weens omstandighede buite jou beheer nie die koshuisplek kan gebruik waarvoor jy reeds die
            vereiste aanvaardingsbedrag betaal het nie, kan jy skriftelik aansoek doen dat ons die aanvaardingsbedrag terugbetaal. Hiervoor moet jy ’n volledig
            gemotiveerde brief aan die Koshuisplasingskantoor rig en dit na info@sun.ac.za stuur.
     4.6 Onthou egter, die besluit om enige geld terug te betaal, berus by die Universiteit.
     4.7 Koshuisplek word vir die volle akademiese jaar toegeken. Indien jy jou verblyf gedurende die akademiese jaar kanselleer, sal jy ’n kansellasiefooi van
            30van die uitstaande verblyfgeld moet betaal.
​​​