Studiegeld


 

*beraamd; onderhewig aan goedkeuring van begroting teen einde 2018.

Hierdie bedrae is nie van toepassing op internasionale studente nie, uitgesonderd internasionale studente met geldige permanente verblyfreg in Suid-Afrika en internasionale studente met vlugtelingstatus - klik hier om na Universiteit Stellenbosch Internasionaal se webtuiste geneem te word. 

Hier volg 'n verteenwoordigende uittreksel uit die Universiteit se onderrigprogram-aanbod met die benaderde studiegeld per jaar, soos van toepassing in 2018, daarby. Onthou asseblief dat dit net benaderde syfers is om 'n aanduiding te gee van wat die studiegeld ongeveer kan beloop. Verwys na die tabelle in  Jaarboek 2018, Deel 3 vir 'n meer akkurate aanduiding in die interim of u kan ‘n kwotasie saamstel – verwys na die skakel bokant die tabel hieronder.

Let asseblief daarop dat studieverwante addisionele bedrae soos vir materiaal-, laboratorium- en reisgelde, bereken volgens 2017-bedrae met jaarlikse verhoging, hieronder ingesluit is; departemente mag die bedrae op grond van akademiese behoefte wysig. Boekegelde (verwys na akademiese departemente), ledegeld vir akademiese verenigings (R50 - R200), PSO-gelde vir privaatstudente (R321) en parkeergelde is uitgesluit.


Vir meer besonderhede oor studiegelde, raadpleeg die volledige weergawe van die Jaarboek 2018, Deel 3 wat voorgraadse en nagraadse studiegeld en studieverwante addisionele kostes per module as 'n aparte lys aandui; hierdie lys is later beskikbaar.

Die meeste nagraadse programme se gelde word ook per module in Jaarboek 2018, Deel 3  aangedui. Die beraamde studiegeld vir sekere voorgraadse en nagraadse programme verskyn ook as gelde per program per jaar in Jaarboek 2018, Deel 3 .

'n Verkorte weergawe van die Jaarboek 2018, Deel 3  (uitgesluit studie- en studieverwante addisionele kostes per module) kan ook aangevra word by Die Navrae-toonbank, Administrasie Gebou A, Ryneveldstraat, Stellenbosch, tel: +27 21 808-9111. 

Vra ’n meer gespesifiseerde Voorlopige Ve​rklaring van Gelde Kwotasie aan (Voorgraads en Nagraads, alle jare van registrasie)

KursusBeraamde bedrag in 2018 
vir 1ste jaar van  
Voorgraadse studie (tensy anders vermeld)
  
BAR39 700
BA (Regsgeleerdheid)R47 564
BA in Visuele Kunste R38 915
B Drama en Teaterstudie R38 385
BMusR43 558
BEd (Internediere Fase)
BEd (Grondslagfase)
R39 240
R37 605
BScR48 096
BSc AgricR44 180
BSc in VoedselwetenskapR47 154
BSc Bosbou & Houtwetenskap 
(1ste - 3de jaar, per jaar)
R43 551
BSc Bosbou & Houtwetenskap (4de jaar)R52 917
BTh R38 795
BDivR42 089
LLB (Voorgraads)R47 270
LLB (Nagraads, as 2de B-graad), 2-jarige, 1steR42 ​502
LLB (Nagraads, as 2de B-graad), 3-jarige, 1steR50 452
BComR41 030
BCom (Aktuariële Wet)R60 817
BCom (Regsgeleerdheid)R49 319
BRek I     |     BRek II
R44 715    |     R46 485
BRek III
R47 413
BRekLLBR51 653
BIng R55 296
BSc in FisioterapieR46 240
BSc in DieetkundeR46 059
B in ArbeidsterapieR46 999
B in Spraak- Taal- en GehoorterapieR43 389
MB ChB I
R61 542
MB ChB IIR59 117
MB ChB IIIR60 496
MB ChB IVR53 677
MB ChB V R75 641
MB ChB VIR59 910

 

Kliek hier vir 'n PDF-dokument met beraamde studiegeld vir 2019


 

​​ ​
​​