KIES JOU PROGRAM


1.    Vir ʼn aansoek na die Universiteit Stellenbosch, kan jy ʼn eerste, tweede en derde programkeuse aandui. Die rede waarom jy drie programme kan aandui, is omdat daar programme is met uitgebreide keuringskriteria en jy dalk nie vir jou eerste keuse gekeur kan word nie, maar wel vir jou tweede of derde.

2.    Jy kan egter net vir een program op ʼn slag toegelaat word. Indien jy eerste toegelaat word vir jou tweede keuse en jou eerste keuse word daarna heroorweeg, sal die tweede keuse verval sodra jy vir jou eerste keuse toegelaat word. As jy liewer sou wou voortgaan met jou tweede (of derde) keuse moet jy ons teen die  einde van September by info@sun.ac.za laat weet. Die aanbod wat jy van die hand wys, sal verval.

3.    Al ons programme het keuringsvereistes, maar die volgende programme het almal uitgebreide keuringsprosesse: Alle programme in die fakulteite Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe, Regsgeleerdheid en Ingenieurswese; BA (Visuele Kunste); BA (Drama); BA (Musiek); BMus; BA (Sportwetenskap); BSc (Sportwetenskap); BEd (AlgOnd); BCom (Aktuariële Wetenskap) en BCom (Internasionale Besigheid).

  • Indien jou eerste programkeuse een van hierdie bogenoemde programme is, beveel ons aan dat jy ʼn tweede keuse ook aandui. Indien jou eerste en tweede keuse uit die lys van keuringsprogramme hierbo is, stel ons voor dat jy ook ʼn derde keuse aandui wat nie uit hierdie lys kom nie.
  • Sekere programme soos BA, BSc, BCom of BIng het verskeie studierigtings. Byvoorbeeld, binne BA kan jy BA (Sosiale Dinamika), BA (Regsgeleerdheid) of BA (Taal en Kultuur) neem. Jy moet die program, sowel as die betrokke studierigting aandui. Indien jy nie sowel die program as die studierigting aandui nie, is jou aansoek onvolledig.

4.    As jy van program wil verander, stuur 'n e-pos aan info@sun.ac.za met jou versoek. Onthou asseblief dat, na die sluitingsdatum, jy net oorweeg kan word as daar nog plek in die betrokke program beskikbaar is.

5.    Om jou te help om jou programkeuse in die regte volgorde te plaas, neem ook die volgende in ag:

Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe, en Opvoedkunde

Hierdie twee fakulteite sal slegs jou programkeuse oorweeg indien dit as jou eerste keuse aangedui word.
RegsprogrammeKeuring vir die programme BA (Regsgeleerdheid), BCom (Regsgeleerdheid) of BRekLLB sal slegs oorweeg word indien dit jou eerste keuse is. Die voorgraadse, vierjarige LLB-program sal as eerste of tweede keuse op jou aansoek oorweeg word.

Lettere en Sosiale Wetenskappe

Die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe sal net aansoeke vir eerste of tweede keuses oorweeg. Derde keuses sal net oorweeg word as die eerste twee keuses uit die lys keuringsprogramme hierbo is. BA Sportwetenskappe sal net eerste en tweede keuses oorweeg.

 

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe (EBW)

Hierdie fakulteit sal eerste, tweede of derde programkeuses oorweeg. Indien jy meer as een EBW-program op jou lys het, sal alle EBW-keuses in jou voorkeur volgorde oorweeg word. BCom (Internasionale Besigheid), BCom (Aktuariële Wetenskap), BRekLLB en BCom (Regsgeleerdheid) uitgesluit. Hierdie programme moet jou eerste keuse wees om vir oorweging in ag te kom.

AgriWetenskappeHierdie fakulteit sal eerste, tweede of derde programkeuses oorweeg met die uitsondering van BSc Voedselwetenskap (of enige ander program met Voedsel as vak) en BScAgric (Veekunde). Vir sulke programme sal slegs eerste en tweede programkeuses oorweeg word.

Natuurwetenskappe, Ingenieurswese en Teologie

Hierdie fakulteite sal jou aansoek vir een van hulle programme as ʼn eerste, tweede of derde keuse oorweeg.

  • Die programme BSc Menslike Lewenswetenskappe, BSc Molekulêre Biologie en Biotegnologie en BScSportwetenskap sal SLEGS as 'n derde keuse oorweeg word indien plekke beskikbaar is.
  • Jy kan vir meer as een program in BIng aansoek doen, bv. BIng (Siviel) as eerste keuse en BIng (Bedryfs) as tweede keuse, omdat die programme se keuringskriteria mag verskil.

​ ​