Undergraduate Bursaries & Loans
Welkom by Universiteit Stellenbosch

NSFAS

​​​​​​3303305727_988a90528f_z.jpg


Nationale Student Financial Aid Scheme (NSFAS)


BELANGRIKE KENNISGEWING!!!
PERSVERKLARING: NSFAS VOORKOMENDE MAATREËLS TEEN DIE VERSPREIDING VAN COVID-19 VIRUS

NEEM KENNIS

Let daarop dat NSFAS vanaf 2021 slegs toelaes aan studente in geakkrediteerde akkommodasie sal uitbetaal. Die universiteit het reeds met 'n verhuurder 'n proses begin om hul akkommodasie te registreer en 'n proses van akkreditasie te begin.

Besoek www.maties.com> akkommodasie> privaat akkommodasie vir meer inligting oor akkreditasie van akkommodasie.​​

Enige navrae kan gerig word na epos:privateaccomm@sun.ac.za.


Terugbetaling van u gesin se eie bydrae

Die Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings (SBL) mag 'n terugbetaling van u gesin se bydrae of gedeelte van hul betaling goedkeur, slegs indien u studentegeldrekening vereffen is (toon 'n saldo van nul) nadat ons u gesin se bydrae van die bedrag wat is op datum van NSFAS ontvang. Let daarop dat NSFAS per student verskeie betalings deur die jaar maak. Studente moet 'n bewys van hul gesin se betaling per e-pos en die ingevulde bankbesonderhede aan SBL stuur by die volgende e-posadres: blinfo@sun.ac.za met die titel hierbo.

 

Krediet op die studentegeldrekening

Die kredietsaldo wat deur die korting op u akkommodasie veroorsaak word, word aan NSFAS terugbetaal. Let daarop dat u voedseltoelae ook aangepas sal word in terme van die nasionale riglyne vir voedseltoelae aan ontvangers van NSFAS-beurse. Alle studente wat in privaat akkommodasie of by hul ouers tuisgaan, ontvang 'n maksimum toelae van R1,500 per maand vir kos. Aanpassings sal aangebring word vanaf die datum dat u u US-woning verlaat het. Krediete wat as gevolg van hierdie aanpassings veroorsaak is, word aan NSFAS terugbetaal en is nie beskikbaar vir studente om aan kos te spandeer nie. Krediete wat veroorsaak is as gevolg van die staking van modules sowel as ander aanvullende befondsing, word gereserveer en aan NSFAS terugbetaal.Visie

Die visie van die Nasionale Finansiëlehulpskema vir Studente (NSFAS) is om Suid-Afrika se ontwikkelingsdoelwitte wat nasionale en menslike hulpbronne betref, te help verwesenlik deur finansiële steun aan studente uit arm en werkersklashuise te bied en
sodoende toegang tot, en sukses met, hoër en verdere onderwys en opleiding te bewerkstellig.

 

Missie

Die NSFAS se missiestelling behels drie onderskeie elemente wat die Skema se bestaansdoel en bedrywighede omskryf, asook watter impak dit op die bedoelde samelewingsektore het.

  1. Die NSFAS se bestaansdoel is om finansiële steun te verskaf aan studente aan openbare kolleges vir tegniese en beroepsgerigte onderwys en opleiding
    (TVET-kolleges) en universiteite wat vir bystand in aanmerking kom.

  2. Die NSFAS kies studente uit wat oorweeg kan word, wys lenings en beurse toe, en vorder terugbetalings op studentelenings in om die fondse aan te vul wat vir
    'n volgende geslag studente beskikbaar sal wees.

  3. Die NSFAS staan studente uit arm en werkersklashuise by om toegang tot, en sukses met, hoër onderwys en opleiding te bekom wat hulle andersins nie sou
    kon bekostig nie.​

Belangrike veranderinge in reëls en toelaes​


Die Nasionale Finansiële Hulpskema vir studente (NSFAS) het veranderings aangebring aan die reëls en toelaes wat van toepassing is op verskillende kategorieë studente wat deur die NSFAS-finansiering goedgekeur is. Die wysigings is op 6 Desember 2019 deur die Minister van Hoër Onderwys, Wetenskap en Tegnologie (DHET) goedgekeur en op 16 Januarie 2020 aan alle universiteite gekommunikeer.

Die belangrikste wysigings aan die toelaes vir 2020 sluit die verandering in die toegewese bedrae in; dit beïnvloed ook die tipe toelaes vir studente wat buite die kampus in gesinshuise of nie-geakkrediteerde akkommodasie woon. Byvoorbeeld, as u tuis woon, ontvang u 'n reistoelaag van R7 500 per jaar en 'n lewenstoelaag van R15 000 vir die jaar.


Die onderstaande tabel gee 'n aanduiding van watter toelae van toepassing is op verskillende kategorieë verblyf vir studente:

Akkommodasie Tipe

 Toelaag Tipe

​Toelaag Tipe

​Toelaag Tipe​

​Toelaag Tipe​Leermateriaal

Leeftoelaag

Akkommodasie

Vervoer

Universiteit bestuur spyseniering

R5 200 pj

Maks R2 900 pj
R24 130 pj

Tygerberg: R543 pj

Universiteit bepaalde verblyftoelaag tarief

 

Universiteit bestuur selfsorg

R5 200 pj

R24 130 pj

Tygerberg: R543 pj

Maks R54 000 pj

 

Om op kampus te
woon in gesins- of
nie-geakkrediteerde akkommodasie
(eie reëlings)

R5 200 pj

R15 000 pj

 Maks R54 000 pj

R7 500 pj

Geakkrediteerde akkommodasie
op kampus

R5 200 pj

R15 000 pj

Maks R54 000 pj

 Lewenskostes vir studente in universiteitskoshuise of geakkrediteerde privaat akkommodasie

Dit is van toepassing op universiteitstudente in koshuise wat deur universiteite besit of bestuur word of as geakkrediteerde private koshuise.


'N Leeftoelaag word direk voorsien aan alle DHET-beursontvangers aan universiteite wat nie in spysenieringskoshuise gehuisves word nie, om kos en toevallige uitgawes te dek. In 2020 beloop hierdie toelae R15 000.

Alle ontvangers van die NSFAS-beurs / toekenning aan universiteite kwalifiseer vir hierdie toelae, onderhewig aan die befondsingshoof vir terugkerende studente wat vir die eerste keer voor 2018 geregistreer is.

Studente in koshuiskoshuise ontvang addisionele uitgawes bykomend tot hul akkommodasie. Hierdie bedrag beloop R2900 in 2020.


Universiteitstudente wat in privaat gehuurde akkommodasie woon​


Hierdie studente kan kwalifiseer vir 'n akkommodasietoelaag as hulle akkommodeer word in universiteitsgeakkrediteerde akkommodasie. Soos met 2019 word die maksimum toelae vir eksterne akkommodasie beperk tot koste van interne universiteitskoste vir 'n gelykwaardige akkommodasietipe. Bewys van 'n huurooreenkoms moet voorsien word dat 'n student kwalifiseer.

Waar moontlik, akkrediteer ons privaat verskaffers van studenteverblyf en monitor die gehalte van akkommodasieverskaffing aan studente wat buite die
kampus woon.

NSFAS-WEBBLAD: www.nsfas.org.za

Vrywaring: Hierdie inligting is vanaf die NSFAS-webblad verkry. Dit is dus uiters belangrik dat aansoekers die amptelike NSFAS-blad as die primêre inligtingsbron raadpleeg. Die inligting op hulle webblad sowel as die NSFAS se prosesse mag verander het sonder dat ons daarvan bewus is. Maak asseblief oor alle besonderhede seker deur met die NSFAS self in verbinding te tree.

FAQs on expanded NSFAS and bursary scheme_ Final 9 January 2018 (002).pdf


NSFAS INLIGTING:

1. NSFAS Brosjure

2. NSFAS-Pocket Guide


HOW TO APPLY:


 

​​

Vir selfoon gebruikers druk HERE​​

Studente met gestremdhede​


Die Universiteit Stellenbosch verwelkom studente met gestremdhede of spesiale leerbehoeftes. U kan die Ongeskiktheidseenheid skakel by +27 (0) 21 8084707, of besoek www.sun.ac.za/cscd vir meer inligting. U kan ook u fakulteit kontak vir hulp.
Die Ongeskiktheidseenheid vorm deel van die Sentrum vir Studentevoorligting en -ontwikkeling (SSVO) en die fisiese adres is Victoriastraat 37, Den Stellenbosch.

Klik op hierdie SKAKEL na die webwerf van Dissabiliteitseenheid. Sien die verskillende kategorieë​


Die Sentrum vir Beurse en Lenings werk nou saam met die Ongeskiktheidseenheid en NSFAS (Nasionale Studente Finansiëlehulpskema) om te help met befondsing vir studente met gestremdhede of spesiale leerbehoeftes.

Vir u gerief, klik asseblief op die skakel na die NSFAS webwerf, www.nsfas.org om aansoek te doen vir finansiële hulp.
Wanneer u aansoek doen om finansiële hulp, moet u die NSFAS Disavility Annexure vorm voltooi en dit op u profiel oplaai met al die ondersteunende dokumente.

U is welkom om ons Kliëntedienssentrum by 021 8089111 te skakel vir hulp.