Undergraduate Bursaries & Loans
Welkom by Universiteit Stellenbosch

 

​​BURSARY AND LOANS SITE BANNERS (3).jpg


Akademiese vereistes vir voortsetting van beurse en lenings 

Alle studente wat finansiële steun op grond van finansiële behoeftigheid ontvang, ongeag of dit in die vorm van ʼn beurs of beurslening is, moet minstens 0,6 HEMIS-krediete verwerf om te verseker dat hulle beurs of beurslening in die daaropvolgende jaar voortgesit word.

Studente wat nie daarin slaag om 0,6 HEMIS-krediete te verwerf nie, sal slegs een verdere kans gegun word om te sorg dat hulle finansiële steun voortgesit word. Studente wat 'n tweede keer daarin misluk om 0,6 van hulle HEMIS-krediete te verwerf, sal vir geen verdere finansiële steun oorweeg word nie. Hulle mag wel hulle studies voortsit, maar op eie koste.


Verslagdoenig oor fondse vanaf eksterne skenkers 


Aangesien institusionele fondse beperk is, moedig die Universiteit Stellenbosch studente aan om ook om eksterne finansiële steun aansoek te doen. Studente wat verneem dat hulle eksterne finansiële steun ontvang het – beurse, lenings, trusts of studiebeurse – moet die Sentrum skriftelik daarvan inlig. Alle gevalle van eksterne befondsing wat ons toelaat om die Universiteit se finansiële steun aan party studente te verminder, stel die US in staat om ander finansieel behoeftige studente met daardie fondse te ondersteun.

In die geval van werwingsbeurshouers wat eksterne beurse ontvang, behou die Universiteit die reg voor om die eksterne fondse in die plek van 'n werwingsbeurs uit te betaal.


Staking van studies


Indien die ontvangers van merietebeurse of enige ander institusionele finansiële steun hulle studies in die eerste semester staak, sal die Universiteit sodanige steun kanselleer.

Ons raai alle studente wat finansiële steun ontvang aan om te let op die bepalings en voorwaardes wat vir die bepaalde soort finansiële steun neergelê is. Studente kan ook die betrokke finansiëlesteunpraktisyn by die Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings in die Admin A-gebou besoek om nadere besonderhede te bespreek.

Aangesien die sluitingsdatum 'n regstreekse invloed op moontlike finansiële aanspreeklikheid het, beveel ons ook aan dat studente die Afdeling Studentegelde nader om leiding.