Business Management
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Finansiële Bestuur

​​​​​
​​​​​Hierdie fokusarea is gerig op indiensneming in die private sektor waar 'n gespesialiseerde kennis van finansiële bestuur en ontleding nodig is. 

Finansiële bestuur fokus op die volgende:

  • Finansiële beplanning en beheer
  • Korttermynversekering
  • Kapitaalinvestering
  • Amalgamasies en oornames​


​Beroepsmoontlikhede:

  • Finansiële direkteur
  • Finansiële adviseur
  • Finansiële ontleder​​​


​Voorgraadse vakke wat in Finansiële Bestuur aangebied word:

Inleiding tot Finansiële Bestuur 214​

Samestelling van die staat van finansiële posisie, die staat van omvattende inkomste en die staat van kontantvloei; die meting en beoordeling van finansiële prestasie met verwysing na winsgewendheids-, likiditeits- en solvabiliteitsanalise; gevallestudies oor finansiële ontleding; inleiding tot die investeringsbesluit; die finansieringsbesluit; finansieringsbronne; die dividendbesluit; finansiële beplanning en die bestuur van bedryfsbates, met spesiale verwysing na kontant-, handelsdebiteure- en voorraadbeheer; finansiële mislukkings; internasionale finansiële bestuur. ​​​​

​Korporatiewe Finansiële Bestuur ​244

Die evaluering en interpretasie van korporatiewe finansiële prestasie met behulp van omvattende verhoudingsgetalontledings; die omvattende ontleding van die staat van kontantvloei; basiese aandeel- en skuldbrief-waardasie; bespreking van die effek van dividendbeleid op korporatiewe waardasies; die effek van finansieringsbeleid op ’n firma se waarde; evaluering van bedryfskapitaalbestuur met behulp van die kontantomskeppingsiklus.
 ​

Finansiële Beplanning en Beheer  314

​Berekening van die geweegde gemiddelde koste van kapitaal, asook die kostes verbonde aan die verskillende kapitaalkomponente; finansiële waardering van ondernemings; finansiële vooruitskatting; die invloed van inflasie op finansiële jaarstate.​

Finansiële Bestuur – Navorsing  322

Identifisering en formulering van finansiële bestuursvraagstukke en/of geleenthede; daarstelling van finansiële navorsingsdoelwitte; identifisering van toepaslike navorsingsontwerpe; toepassing van sekondêre en/of primêre navorsing; toepassing van ontleding van finansiële data ten einde navorsingsdoelwitte te bereik. 

Kapitaalinvestering 344

Toepassing van die volgende finansiële seleksiemaatstawwe op groot kapitaalprojekte: terugverdienperiodemetode, metode van die ekwivalente uniforme jaarlikse koste, metode van die netto teenswoordige waarde en die interne-rentabiliteitsmetode; die invloed van inflasie by die beoordeling van investeringsprojekte en die berekening van die koste van kapitaal; prioriteitsbepaling met betrekking tot meervoudige onderling uitsluitende projekte. 

Amalgamasies en Oornames 354

Prosesse by amalgamasies en oornames; finansiële en strategiese aspekte; teorieë; toepaslikheid van mededingings- en ander wetgewing; empiriese gegewens; hefboomuitkope; bestuursuitkope; verdedigingstrategieë; gesamentlike projekte en alliansies; ontbondeling; bestuursriglyne. ​


 

​Vir Finansiële Bestuursvakke in die Honneurs​kursus, verwys asseblief na die Honneursblad.