Business Management
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Bemarkingsbestuur


​​Die kursus word voortdurend aangepas om tred te hou met moderne tegnologie soos o.a. die Internet se impak en voordele vir bemarking. Modules uit ander terreine vorm deel van die graadverpligtinge of kan as keusemodules ingesluit word.

​Die Bemarkingsbestuur fokusarea en onderrig is gebaseer op die volgende:

  • Teorie van bemarking
  • Verbruikersgedrag
  • Die toepassing van teorie op verskeie bemarkingsterreine, met spesiale klem op kleinhandel, dienste, reklame, en bemarkingsnavorsing
  • Die ontwikkeling van 'n bestuursoriëntasie tot die benadering van bemarkingsuitdagings


Beroepsmoontlikhede:​

  • Bemarkingsbestuurder
  • Reklamebestuurder
  • Promosiebestuurder
  • Handelsmerkbestuurder
  • Bemarkingsnavorser

 


Voorgraadse vakke wat in Bemarkingsbestuur aangebied word:

 

Bemarkingsbestuur 214

Moderne bemarkingsdinamika in ondernemings en die gemeenskap; bemarking en die waardeskeppingsproses; verbruikerstevredenheid deur kwaliteit en diens; strategiese bemarkingsbeplanning; ontleding van die bemarkingsomgewing; bemarkingsinligting en -navorsing; ontleding van verbruikersmarkte en ander tipes markte; meting en vooruitskatting van die vraag; marksegmentering en doelmarkkeuse; produkbesluite; prysbesluite; kanaalbesluite en p​lekstrategie; kommunikasiebesluite; direkte bemarking en verkoopspromosiebesluite. ​

 

Reklame- en Promosiebestuur 244

Reklame en die bemarkingsproses; die verbruikersgehoor; portefeuljebeplanning en -navorsing; werking van reklame; reklamebeplanning en -strategie; reklamemedia; mediabeplanning en -aankope; gedrukte media; kreatiewe reklame; integrasie van die elemente van bemarkingkommunikasie. 

 

Kleinhandelbestuur 314

​Kleinhandelstrategie en die kleinhandelmengsel; vestigingsbesluite; handelswarebesluite; prysbesluite; kommunikasiebesluite; verbruikersdienste en -inligting; tegnologie en sisteme; vergunningsooreenkomste. 

 

Dienstebestuur 324

Unieke eienskappe van dienste; aard en proses van dienslewering, verskille tussen produk- en diensevaluerings, ontwikkeling, kommunikasie en lewering van dienste; dienskwaliteit en die meting daarvan; die rol van diensverskaffers en die omgewing van dienslewering; implementering van dienstebemarkingstrategie.

 

Bemarkingsnavorsing  344

Omskrywing van die bemarkingsprobleem; navorsingsontwerp; ontginnende navorsingsontwerp vir sekondêre data en kwalitatiewe navorsing; opnames en waarnemings as deel van beskrywende navorsingsontwerp; meting van persepsies; vraelysontwerp; steekproefneming; veldwerk en datavoorbereiding; formulering van hipoteses en basiese statistiese toetse. 

 

Strategiese Bemarking ​ 354

Rol en toepassing van bemarking in verskillende instansies en toestande; onderneming- en bemarkingstrategie; mededingende bemarkingstrategieë​; internasionale bemarkingstrategieë; die bemarkingsisteem; verbruikersmarkte en koopgedrag; institusionele markte en koopgedrag; bemarkingsbeplanningsprosesse; bemarkingskontrole. ​


​Vir Bemarkingsvakke in die Honneurs​kursus, verwys asseblief na die Honneursblad.​​​