Business Management
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Beleggingsbestuur

​​​
Hierdie program fokus op Beleggingsbestuur en is onder andere gerig op die verwerwing van die Internasionale CFA® (Chartered Financial Analyst)-kwalifikasie. 

Beleggingsbestuur behels onder andere die volgende modules/vakke:

  • Portefeuljeteorie
  • Internasionale finansiële markte
  • Aandele-ontleding
  • Vaste rentedraende effekte
  • Afgeleide finansiële instrumente
  • Eiendomsbelegging en -finansiering
  • Portefeuljebestuur

Beroepsmoontlikhede:

  • Aandelemakelaar
  • Beleggingsbestuurder
  • Beleggingsontleder

Voorgraadse vakke wat in Beleggingsbestuur aangebied word: 


Die Beleggingsbesluit 142

Die beleggingskringloop; die rol en werking van die JSE Sekuriteitebeurs SA; beleggingsrisiko's; faktore wat die aandelepryse beïnvloed; fundamentele en tegniese analise van maatskappye. 


Inleiding tot Beleggingsteorie  254

Portefeuljeteorie en -bestuur; verwantskap tussen risiko en opbrengs; hipotese van die doeltreffende mark-hipotese;  doeltreffende mark; waardasie en risiko-eienskappe van vaste rentedraende effekte; beoordeling van aandelebeleggings; eienskappe van afgeleide instrumente; strategieë vir die gebruik van afgeleide instrumente; waardasie van opsies en termynkontrakte; meting en evaluasie van portefeulje-opbrengste. 


Aandele-ontleding en Portefeuljebestuur 314

Teorie van waardasie; waardasiemodelle en tegnieke; praktiese implementering van waardasiemodelle; waardasie-veranderlikes; aandelemarkontleding; sektorontleding; maatskappy-ontleding  en aandele-seleksie; tegniese ontleding; aandeleportefeuljebestuurstrategieë.


Vaste Rentedraende Effekte  324

Verhandeling van vaste rentedraende effekte; pryssensitiwiteit; vaste rentedraende effekte in gestruktureerde portefeuljes; indeksering; laste-befondsing; kredietrisiko in maatskappy-effekte; kredietrisiko in internasionale staatseffekte; opsies vervat in vaste rentedraende effekte; sekurering; vooruitbetalings by verbande; aktiewe portefeuljebestuur; ekonomiese analise en die bestuur van vaste rentedraende effekte. 


Afgeleide Finansiële Instrumente en Alternatiewe Beleggings 344

Blootstelling aan en hantering van finansiële risiko; die risikobestuursproses; die verskansingskonsep; die funksies van die tesourie en die bestuur van verhandelbare waarde; eienskappe van afgeleide finansiële instrumente; strategieë vir die gebruik van afgeleide finansiële instrumente; waardasie van opsies en termynkontrakte; basiese arbitrasiestrategieë met opsies en termynkontrakte; ruiltransaksies en vooruitkoersooreenkomste; alternatiewe beleggings. 


Eiendomsbelegging en -Finansiering 348

Inleiding tot die aard en omvang van vaste eiendom; eiendomsmarkte en tendense; regsaspekte; finansiële en beleggingsanalise ten opsigte van die verkryging, besit en verkoop van vaste eiendom; die rol en invloed van kapitaalwinsbelasting; markwaardasiemetodes; verskillende soorte vaste-eiendomsbelegging en finansieringsinstrumente in die eiendomsmark. 


Portefeuljebestuur 354

Hierdie module fokus op twee oorhoofse temas. In die eerte word aandag gegee aan die begrip vir en toepassing van die Etiese Kode en Reëls vir Professionele Optrede van die CFA Instituut, ‘n bespreking van markdoeltreffendheid, en die toepassing van gedragsfinansies in beleggingsbesluite en in die beleggingspraktyk.

In die tweede gedeelte val die fokus op praktiese aspekte van portefeuljebestuur (bate-allokasie, belegging in minder konvensionele bateklasse soos ontluikende markte en alternatiewe beleggings, en metodes om opbrengste te beoordeel en die Suid Afrikaanse portefeuljebestuurkonteks (produksamestelling, bateklasse, die risiko-en-opbrengs dinamika).

Vir Beleggingsbestuursvakke in die Honneurskursus, verwys asseblief na die Honneursblad.