Business Management
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Finansiële Bestuur

Ons werk tans aan die Department Ondernemingsbestuur se webwerf en brosjure in Afrikaans. Laai asb intussen die Engelse brosjure af.

Hierdie fokusarea is gerig op indiensneming in die private sektor waar 'n gespesialiseerde kennis van finansiële bestuur en ontleding vereis word. 

Finansiële bestuur fokus op die volgende onderwerpe:

  • Finansiële beplanning en beheer
  • Gedragsfinansies
  • Kapitaalinvestering
  • Amalgamasies en oornames

Beroepsmoontlikhede:

  • Finansiële direkteur
  • Finansiële adviseur
  • Finansiële ontleder

Voorgraadse vakke wat in Finansiële Bestuur aangebied word:


Inleiding tot Finansiële Bestuur 214

Samestelling van die staat van finansiële posisie, die staat van wins of verlies en die staat van kontantvloei; die meting en beoordeling van finansiële prestasie met verwysing na winsgewendheids-, likiditeits- en solvabiliteitsanalise; gevallestudies oor finansiële ontleding; inleiding tot die investeringsbesluit; die finansieringsbesluit; finansieringsbronne; die dividendbesluit; finansiële beplanning en die bestuur van bedryfsbates, met spesiale verwysing na kontant-, handelsdebiteure- en voorraadbeheer; finansiële mislukkings; internasionale finansiële bestuur. 


Korporatiewe Finansiële Bestuur 244

Die evaluering en interpretasie van korporatiewe finansiële prestasie met behulp van omvattende verhoudingsgetalontledings en volhoubaarheidsoorwegings; aandeel- en skuldbriefwaardasie; bespreking van die effek van dividendbeleid op korporatiewe waardasies; die effek van finansieringsbeleid op ’n firma se waarde; die effek van gedragvoordele en heuristieke op investerings besluite.


Finansiële Beplanning en Beheer  314

Standaardisasie van gepubliseerde finansiële state; herklassifisering van items uit finansiële state vir bestuursbesluitneming; toepassing van finansiële beplanningsproses met behulp van finansiële vooruitskatting; berekening van die volhoubare groeikoers; beraming van ’n optimale kapitaal¬struktuur; die toepassing van vrye kontantvloei-waardasies; die invloed van inflasie op finansiële jaarstate.


Kapitaalinvestering 332

Toepassing van die volgende finansiële seleksiemaatstawwe op groot kapitaalprojekte: terugverdienperiodemetode, metode van die ekwivalente uniforme jaarlikse koste, metode van die netto teenswoordige waarde en die interne-rentabiliteitsmetode; die invloed van inflasie by die beoordeling van investeringsprojekte en die berekening van die koste van kapitaal; prioriteitsbepaling met betrekking tot meervoudige onderling uitsluitende projekte.


Finansiële Bestuur – Navorsing  352

Identifisering en formulering van finansiële bestuursvraagstukke en/of geleenthede; daarstelling van finansiële navorsingsdoelwitte; identifisering van toepaslike navorsingsontwerpe; toepassing van sekondêre en/of primêre navorsing; ontleding van finansiële data ten einde navor¬singsdoelwitte te bereik.


Amalgamasies en Oornames 354

Prosesse by amalgamasies en oornames; finansiële en strategiese aspekte; teorieë; toepaslikheid van mededingings- en ander wetgewing; empiriese gegewens; hefboomuitkope; bestuursuitkope; verdedigingstrategieë; gesamentlike projekte en alliansies; ontbondeling; bestuursriglyne. 

 Vir Finansiële Bestuursvakke in die Honneurskursus, verwys asseblief na die Honneursblad.