Business Management
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Entrepreneurskap en Innovasiebestuur

Ons werk tans aan die Department Ondernemingsbestuur se webwerf en brosjure in Afrikaans. Laai asb intussen die Engelse brosjure af.

​​​​​
Hierdie fokusarea dra daartoe by om studente by te staan om nie net na sogenaamde werksekuriteit in die vorm van ’n vaste betrekking te strewe nie, maar ook ’n oriëntasie te begin kweek om die moontlikheid van ’n eie onderneming in die toekoms te oorweeg. Gevolglik stel dit die student in staat om eie werksgeleenthede te skep maar ook om kreatiewe bydraes tot ander ondernemings te maak. 

Die fokusarea bestaan uit vier modules wat in die tweede jaar begin en sluit die volgende in:

  • Inleiding tot Entrepreneurskap 
  • Kleinsakebestuur 
  • Kreatiwiteit- en Innovasiebestuur 
  • Strategiese- en Korporatiewe Entrepreneurskap

Voorgraadse vakke wat in Entrepreneurskap en Innovasiebestuur aangebied word:

 

Ondernemingsbestuur 113

Prosedures vir die totstandkoming van ’n nuwe onderneming; die ondernemingsomgewing; sake-etiek; mededinging; idee-generering en entrepreneurskap; keuse van ondernemingsvorm; bepaling van gelykbreekpunt; hulpbronne en mense betrokke by die onderneming; bestuur en bestuurshulpmiddele. 
 

Inleiding tot Entrepreneurskap  214

Inleiding tot die wêreld van entrepreneurskap in Suid-Afrika; drywers van entrepreneurskap; inleiding tot die identifisering van geleenthede en die ontwikkeling van idees; die ontleding van die entrepreneuriese proses; lewensvatbaarheidontledings; die bou van 'n nuwe ondernemingspan; assessering van die finansiële vermoë en uitvoerbaarheid van 'n nuwe onderneming; etiek en wetlike oorwegings; die finansieringsproses; die belangrikheid van intellektuele eiendom; die belangrikheid van groei; groeistrategieë; die koop van 'n bestaande besigheid. 


Kleinsakebestuur  244

Kleinsake-ontwikkeling en die aard en omvang daarvan in Suid-Afrika; belangrike rol van KMMO's in die Suid-Afrikaanse ekonomie; bestuur van entrepreneuriese geleenthede; kleinsakebemarkingsbestuur, aankopebestuur, vervaardigingsbestuur en finansiële bestuur; alternatiewe roetes tot entrepreneurskap; finansiering van geleenthede in die markomgewing; die bestuur van die groei van die kleinsake-onderneming; wetlike vereistes waaraan die kleinsake-onderneming moet voldoen; E-besigheid en die entrepreneur; die ontwikkeling van ‘n sakeplan.


Kreatiwiteit en Innovasiebestuur 318

Die belangrikheid van tegnologiese innovasie; bronne van innovasie: Kreatiwiteit en organisatoriese kreatiwiteit; omskakeling van kreatiwiteit in innovasie; tipes en patrone van innovasie;  standaarde en dominante ontwerp;  tydsberekening van toetrede; innovasiestrategieë; die beskerming van innovasie; inleiding tot die nuwe produk-ontwikkelingsproses. 


Strategiese en Korporatiewe Entrepreneurskap (Intrapreneurskap) 348

Dryfkragte in die "nuwe" ekonomie wat korporatiewe entrepreneurskap noodsaak; koppelvlak tussen entrepreneurskap en strategiese bestuur; 'n raamwerk vir entrepreneuriese strategie; die rol van entrepreneurskap in groot maatskappye en 'n ontleding van die verskille tussen entrepreneurskap en intrapreneurskap; faktore wat intrapreneurskap fasiliteer en benadeel; die ontwikkeling van 'n raamwerk vir die implementering van korporatiewe entrepreneurskap in maatskappye; entrepreneuriese leierskap en die verband tussen korporatiewe entrepreneurskap en prestasie. 


Bestuur van Korporatiewe Sosiale Verantwoordelikheid 314

Raamwerke vir die beplanning en evaluering van die optrede van individue en organisasies in die konteks van volhoubare en sosiaal verantwoordelike aktiwiteite. Belangrike temas wat behandel word sluit in: Inleiding tot die konsepte sake-etiek en korporatiewe sosiale verantwoordelikheid (KSV); die strategiese bestuur van verhoudinge met belanghebbendes; vrywillige en regulatoriese invloede op KSV; KSV in ʼn globale konteks; bestuursimplikasies van spesifieke Suid-Afrikaanse KSV kwessies; die strategiese benadering tot die bestuur van sosiaal verantwoordelike gedrag in organisasies; integrasie van sosiaal verantwoordelike gedrag in ander bestuursdissiplines, byvoorbeeld bemarking, innovasie, finansies en beleggings. 


Strategiese Bestuur 344

Strategiese bestuursuitdagings in komplekse omgewingsituasies; besigheidsmodelle en -strategieë; strategiese omgewingsontleding, strategiese hulpbronne en vermoëns; strategiese rigtinggewing; strategie-ontwikkeling; kennis, innovasie en kompleksiteitsbestuur; strategie-implementering, prestasiemeting en veranderingsbestuur. 


Vir Entrepreneurskap & Innovasiebestuursvakke in die Honneursprogram,  verwys asseblief na die Honneursblad.