Undergraduate Bursaries & Loans
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Tipe befondsing


2019 OPEDAG POWERPOINT ​AANBIEDING

23 Feb '19 Opedag.pptx


Geen student se finansiële situasie behoort hulle te verhoed om aan die Universiteit Stellenbosch in te skryf nie. Daar is verskeie befondsingsmoontlikhede beskikbaar om te verseker dat studente dit kan bekostig om hier te kom studeer. Hulle moet net eers toelating tot die Universiteit kry. Beurse en lenings word nie net op grond van finansiële behoefte toegeken nie; akademiese meriete word ook in ag geneem.

Ons moedig alle voornemende studente wat voorwaardelik tot 'n studieprogram toegelaat is om die verskillende befondsingsmoontlikhede te ondersoek waarvoor hulle in aanmerking mag kom.

Let op: Beurse en lenings sluit ook befondsing deur eksterne skenkers en staatsbefondsingsinisiatiewe in.

 

BEURSE EN BEURSLENINGS WAT OP GROND VAN FINANSIËLE BEHOEFTIGHEID TOEGEWYS WORD

Byna alle beurse en beurslenings wat deur die Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings geadministreer word, word op grond van finansiële behoeftigheid toegewys. Nietemin moet voornemende studente wat vir finansiële steun van enige aard in aanmerking wil kom, toon dat hulle die potensiaal het om met sukses te studeer (d.w.s. deur toelating tot 'n studieprogram aan die Universiteit te bekom). Studente wat hulle studies wil voortsit, moet aan die akademiese vereistes voldoen vir die soort finansiële steun wat hulle vir 'n vorige studiejaar aan die Universiteit Stellenbosch ontvang het.

In al hierdie gevalle pas die Universiteit die Nasionale Finansiëlehulpskema vir Studente (NSFAS) se middeletoets toe om aansoekers se relatiewe behoeftigheid te bepaal.

 

BEURSE EN BEURSLENINGS WAT OP GROND VAN AKADEMIESE MERIETE TOEGEWYS WORD

Bykomend tot behoeftigheidsbeurse stel ons ook merietebeurse beskikbaar; dit wil sê, wat op grond van akademiese prestasie in opeenvolgende jare toegeken word. Dan is daar ook nog werwingsbeurse, wat ten doel het om die voorste bruin, swart en Indiërstudente te lok.
 

BEURSE WAT DEUR EKSTERNE SKENKERS TOEGEWYS WORD

Die Universiteit Stellenbosch ontvang befondsing vanaf eksterne skenkers wat vir beurse en lenings vir voorgenome sowel as voortgesette studies toegedeel moet word volgens bepaalde vereistes en voorwaardes wat deur die skenker gestel word.

BEURSE WAT DEUR DIE STAAT TOEGEWYS WORD

NSFAS

Die Nasionale Finansiëlehulpskema vir Studente (NSFAS) is 'n regeringsinisiatief wat fokus op finansiële steun aan finansieel behoeftige studente uit die arm en “verlore middel"-samelewingsektore.

Vir die vyf jaar vanaf 2018 gaan die NSFAS ook die staat se invoering van “volledig gesubsidieerde gratis hoër onderwys en opleiding vir arm en werkersklas-Suid-Afrikaners" administreer.

Klik hier vir meer inligting oor NSFAS-befondsing.

 

ISFAP

Die Ikusasa-program vir finansiële bystand aan studente (ISFAP) is 'n regeringsinisiatief om studente uit die baie arm, arm en “verlore middel"-samelewingsektore finansieel by te staan om studieprogramme in skaars vaardighede te volg.

Vir meer inligting oor befondsing deur ISFAP hier.