Review of SU Vision and Strategy
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Ons verbind ons om ons werk te verrig op 'n wyse wat uitnemendheid demonstreer
SLEUTELTEMAS: PERSONEELSLEUTELTEMAS: STUDENTE

Kommunikasie en deursigtigheid

 • Verskaf aktuele, tersaaklike inligting.
 • Prioritiseer oop, professionele kommunikasie met studente, insluitend duidelike en doeltreffende skryfwerk.
 • Erken en beloon goeie werk, voer gereelde evaluasies uit, wees buigsaam met spertye.

Kommunikasie en deursigtigheid

 • Voorsien 'n platform vir studente om insette oor voorgestelde veranderinge te lewer, en vir eerlike kommunikasie tussen personeel en studente.
 • Sluit kritiese betrokkenheid en dialoog by alle aspekte van die kampuslewe in.
 • Voorsien die beste tegnologie vir aanlyn leer, duidelike standaarde van opvoedkunde, toeganklikheid, en beskikbaarheid vir raadpleging.

Diversiteit en insluiting

 • Bevorder diversiteit in personeel en studente, veral in senior posisies.
 • Erken en ondersteun swart vroue in belangrike, besluitnemende rolle.
 • Prioritiseer 'n gedekoloniseerde en feministiese kurrikulum.

Inklusiwiteit en diversiteit

 • Aanvaar en inkorporeer diverse menings en akademiese agtergronde, en wees doelgerig en onboetvaardig oor die transformasiereis.
 • Bevorder inklusiwiteit en die dekolonisasie van studenteverblyf.
 • Diversifiseer personeel, inkorporeer meer Afrika-intellektuele en diversifiseer taalopsies vir studies.

Gehalte en uitnemendheid

 • Streef uitnemendheid in die werkplek na, veral doeltreffende kommunikasie, onderrig en leer, leierskap, navorsing en inklusiwiteit.
 • Verseker uitnemendheid in navorsing om befondsing vir navorsing te kry, om aan internasionale standaarde te voldoen, en om fasiliteite op te gradeer.

Professionalisme en uitnemendheid

 • Bevorder professionalisme en uitnemendheid in gedrag, kleredrag en kommunikasie.
 • Moedig kritiese denke aan, voorsien toegang tot die jongste navorsing, operasionele uitnemendheid, en bemeestering van vaardighede.
 • Verseker bevoegde dosente en ondersteuningspersoneel wat op studente gefokus is en 'n hoë vlak van kundigheid handhaaf.

Etiese gedrag

 • Lê klem op die belangrikheid van konsekwentheid, vertroue, gedeelde menslikheid, en toewyding aan diens.
 • Beklemtoon eerlikheid, integriteit, deursigtigheid, en etiese leierskap.
 • Aanvaar persoonlike verantwoordelikheid vir jou optrede, handelinge en gedrag.

Akademiese integriteit en gehalte

 • Handhaaf institusionele waardes en neem besluite wat studente se akademiese ontwikkeling prioritiseer.
 • Verseker dat besluite nie deur finansiële lewensvatbaarheid beïnvloed word nie, maar eerder op waardetoevoeging tot studente se opvoedkunde fokus.
 • Skep 'n omgewing wat akademiese vryheid, geloofwaardigheid en integriteit ondersteun.

Professionele ontwikkeling

 • Fokus op professionalisme, verantwoordbaarheid, inklusiwiteit, gehalteversekering, buigsaamheid, probleemoplossing en korporatiewe oorsigbestuur.
 • Bly op hoogte van bedryfsontwikkelings, voortdurende leer, samewerking met deskundiges.
 • Bied geleenthede vir loopbaanontwikkeling, en reageer doeltreffend op navrae en probleme.

Bemagtiging en ontwikkeling

 • Moedig vaardigheidsontwikkeling aan; benut die geleenthede wat die universiteit aanbied.
 • Oorweeg middelinkomstehuishoudings wanneer beurse aangebied word, en ondersoek die verskaffing van laekoste-handboeke.
 • Bemagtig diegene met gestremdhede en bou verhoudinge wêreldwyd vir beter werkgeleenthede.

Ondersteuning en samewerking

 • Skep 'n positiewe en ondersteunende werksomgewing.
 • Bevorder konsekwentheid, vertroue, gedeelde menslikheid, aktiewe luister en toeganklikheid.
 • Doen meer as jou plig, bied ondersteuning in moeilike tye, en maak seker dat almal gerespekteer en gewaardeer voel.

Samewerking en vennootskappe

 • Bou verhoudinge wêreldwyd vir beter werkgeleenthede, werk saam met internasionale akademiese instellings, en verbeter verhoudinge met tesisleiers.
 • Moedig kritiese denke aan, verskaf toegang tot die jongste navorsing, en die bemeestering van vaardighede.

Verantwoordbaarheid en verantwoordelikheid

 • Verseker stiptheid, betroubaarheid en verantwoordelikheid onder dosente.
 • Beklemtoon die belangrikheid van toewyding, betroubaarheid en 'n positiewe gesindheid.
 • Aanvaar persoonlike verantwoordelikheid vir fisiese en psigiese welstand, en eienaarskap van jou optrede, handelinge en gedrag.

Verantwoordbaarheid en verantwoordelikheid

 • Hou jouself en eweknieë verantwoordbaar vir optrede.
 • Implementeer doeltreffende dissiplinêre prosesse vir sowel personeel as studente.
 • Beklemtoon tydbestuur en die nakoming van spertye.
 • Wees verantwoordelikheid en vermy plagiaat of onetiese gedrag.

Innovasie en aanpasbaarheid

 • Moedig kreatiwiteit en innovasie aan, en luister na personeel se aanbevelings.
 • Bly op hoogte van bedryfsontwikkelings, leer voortdurend en werk saam met deskundiges.
 • Bevorder deurlopende verbetering, weetgierigheid en die verbreding van kennis.
 • Verseker betrokkenheid by die gemeenskap en neem deel aan navorsingsvergaderings en -konferensies.

Volhoubaarheid en omgewingsverantwoordelikheid

 • Verleen hulp aan gemeenskappe in nood en lewer werk wat die samelewing op 'n volhoubare wyse bevoordeel.
 • Skep 'n veilige omgewing, belê in inheemse kennisstelsels en volhoubaarheid, en beskerm fasiliteite en bates vir toekomstige geslagte.

Studente-ondersteuning en -betrokkenheid

 • Lewer diens van hoë gehalte, reageer doeltreffend op studente se behoeftes, en wees buigsaam.
 • Kommunikeer duidelik en doeltreffend met studente.
 • Lewer studente met die beste gegradueerde-kenmerke.

Studente-ondersteuning en -welstand

 • Sien om na die welstand van alle studente, betoon vriendelikheid en bedagsaamheid teenoor ander, behandel ander met respek en deernis.
 • Bevorder in-persoon-ondersteuning aan studente, en luister na die behoeftes van studente.
 • Skep 'n veilige en inklusiewe omgewing vir studente, insluitend gestruktureerde opleiding, leierskapontwikkeling en programme vir loopbaanvordering.

Welstand en balans tussen werk en lewe

 • Bevorder eerlike en billike behandeling, en die erkenning en beloning van goeie werk en gedrag.
 • Hou van wat jy doen, weerspieël 'n gesindheid van uitnemendheid, bly oop vir opbouende kritiek wat groei ondersteun.
 • Skenk aandag aan die onrealistiese verwagtinge van personeel, ondersteun hulle en verseker 'n beter balans tussen werk en lewe.
 • Skep 'n "groen" kultuur, voorsien veilige ruimtes, en moedig buigsame spertye aan.

Gelykheid en regverdigheid

 • Sorg dat assessering billik is, ongeag velkleur.
 • Erken en behandel rasse-ongelykhede, bly feitelik en objektief, verseker deursigtigheid in besluitneming.