School of Accountancy
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Sosiale Impak in Onderrig en Leer

Die wêreld gaan 'n tydperk van beduidende verandering binne. Of dit nou eksponensiële veranderinge in gebruik, toepassing en krag van tegnologie, klimaatsverandering of verwagte verskuiwing in die politieke en sosiale sfeer is, die invloed van die verandering het 'n fundamentele impak op alle aspekte van die moderne lewe, beide persoonlik en professioneel. Die meeste van hierdie veranderinge is deur die vierde industriële revolusie teweeggebring. 'n Rewolusie waarin nuwe tegnologieë of nuwe maniere om die wêreld te sien veranderinge in ekonomiese en sosiale strukture veroorsaak. Dit het dus ook 'n impak op ons waarde- en geloofstelsels en sal vereis dat sommige bestaande idees, teorieë en oortuigings hersien word.

 

Wêreldwyd en in Suid-Afrika het die samelewing 'n verskuiwing in prioriteite na transformasie geëis. Transformasie kan as sistemies beskou word, wat impliseer dat transformasie van en deur die organisasie bydra tot die transformasie van die samelewing. Transformasie van die organisasie en transformasie deur die organisasie is onderling verwant en wedersyds konstitutief, veral met die globale verskuiwing in openbare pedagogieë na dekolonisering, inheemswording en desegregasie.

 

In onlangse jare is daar weggeskuif van die maksimering van korttermynwins ten alle koste na die skep van aandeelhouerswaarde, met die fokus van vooruitskouende firmas wat daarop val om die belanghebbendes en dié in die ekosisteem waarin organisasies hulself bevind, in ag te neem. Dit beïnvloed hoe organisasies sake doen en hoe hulle aan belanghebbendes rapporteer.

 

Daar was ook 'n verandering in hoe die interaksie met belanghebbendes en die samelewing beskou kan word. Organisasies, en universiteite, het wegbeweeg van 'gemeenskapsdiens' om 'n maatskaplike impak te wil maak deur alles wat hulle doen. In 'n universiteitskonteks strek dit uit na die navorsing wat gedoen is en die eienskappe wat ontwikkel is by die studente wat aan die mark gelewer word. Hierdie eienskappe sluit 'n ondersoekende ingesteldheid in; verloofde burger; 'n dinamiese professionele persoon; terwyl dit afgeronde individu is. In reaksie hierop streef die Skool vir Rekenmeesterskap daarna om 'n gegradueerde aan die mark te lewer wat 'n eties verantwoordelike leier is wat hul sosiale mandaat kan vervul deur geïntegreerde denke te gebruik om volhoubare waarde te skep. Ons beskou beide tegniese kennis en nie-tegniese (sagte) vaardighede as krities in ons onderrigbenadering.

 

Om 'n 'tasbare sosiale impak' te maak, is ingebed in die visie van die Skool vir Rekeningkunde, en word as sodanig by onderrig, leer en assesseringsontwerp ingesluit. Die idee van sosiale impak word in die SOA-kurrikulum geïnkorporeer deur die Skool se onderrigfilosofie, wat student-gesentreerd is, eerder as kennis-gesentreerd om te verseker dat gegradueerdes in staat is om die kwessies van hul tyd te betrek. Enkele voorbeelde van hoe die kurrikulum hervorm en hernu word om studente met die gepaste gegradueerde eienskappe vir sosiale impak te lewer, sluit in:

 

  • 'n Deurlopende proses waardeur die Skool dosente toerus om die vereiste nie-tegniese vaardighede (d.w.s. gegradueerde eienskappe) in hul modules te kan integreer. Sodanige opgradering vind plaas deur middel van colloquia en ad hoc-werkswinkels waar kundiges opleiding aan dosente verskaf.
  • In ooreenstemming met 'n wetenskaplike benadering tot onderrig, word kollegas aangemoedig om innoverend in hul onderrigmateriaal en benaderings te wees, en dan te besin oor die doeltreffendheid van hul innovasies. Aan die einde van elke jaar word 'n interne mini-konferensie gereël waar kollegas dan hul nuwe idees en praktyke kan deel. Die doel is om soortgelyke idees aan te wakker by ander kollegas wat verskillende modules aanbied en personeel aan te moedig om betrokke te raak by vakkundige aktiwiteite, soos navorsing, terwyl hulle innoveer.
  • Personeel neem deel aan die Gemeenskappe van Beste Praktyk oor onderrig en leer, assessering, sakevernuf, digitale vernuf, kritiese denke, etiek en openbare sektor wat deur die Suid-Afrikaanse Instituut van Geoktrooieerde Rekenmeesters (SAIGR) geïnisieer is. Hulle werk saam met personeel van ander universiteite om kennis te skep oor hoe om hierdie aspekte in die akademiese program te integreer en gegradueerdes met die nodige eienskappe te ontwikkel.
  • Gegewe die toenemende belangrikheid van digitale vernuf, is twee digitale vernufmodules ontwikkel wat fokus op outomatisering en programmering sowel as data-analise.
  • In ooreenstemming met die waarde van lewenslange leer, word dit belangrik geag om ook die verantwoordelikheid vir selfontwikkeling op die studente self te plaas. Daar word dus van studente in die SAIGR-geakkrediteerde programme vereis om 'n portefeulje van bewyse saam te stel wat verband hou met elk van die waardes en vaardighede in SAIGR se nuwe CA2021-bevoegdheidsraamwerk.

Verdere inligting​

Diegene wat belangstel, kan verdere inligting kry by​

​Prof. Stiaan Lamprecht

Tel: +27 21 808-3844​

E-posl: clam@sun​.ac.za​​​​