Centre for Learning Technologies
Welkom by Universiteit Stellenbosch

TOEREKENING: ikone onder lisensie deur Adobe Stock Images

VERSKILLENDE AANBIEDINGSMETODES BY UNIVERSITEIT STELLENBOSCH 

Volkontak (op kampus)

Ten volle aanlyn (afstand)

Niekredietdraend

Icon.Hybrid.png
Kampusgebaseerde, hibridiese en
ten volle aanlyn

Kortkursusse

(niekredietdraend – voltooing-/bevoegdheidsertifikaat )

Aanlyn platform: SUNOnline

Online.png

Ten volle aanlyn

Oop opvoedkundige hulpbronne
(bv. MOOC's)

(niekredietdraend)

Aanlyn platform: Verskeie​

Kredietdraend

On.Campus.png

Kampusgebaseerde
Modules and programme

(kredietdraend)

Kan 'n mengsel van verskillende fasiliteringsbenaderings en leertegnologieë behels.

Aanlyn platform: SUNLearn

Icon.HL.png


Hibridieseleer (HL) 

Modules and programme

(kredietdraend)

'Kalenderblokke’ ten volle aanlyn leer, aangevul met sinchrone (kontak)leer – hetsy aanlyn of op kampus.

Aanlyn​ platform: SUNLearn​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Van aangesig tot aangesig / volkontakleer​

Die kursus word in 'n fisiese klaskamer of fasiliteit aangebied, met dosente/fasiliteerders en studente wat almal fisies teenwoordig is. Summatiewe assesserings vind hoofsaaklik in geboude fasiliteite plaas. Die meeste van die onderrig, leer en assessering word op kampus of in die klaskamer gefasiliteer. Van aangesig tot aangesig leer maak voorsiening vir die gebruik van verskillende onderrig- en leermetodologieë en kan 'n vermenging van tradisionele klaskamermetodes en aanlyn interaksie behels (Universiteit Stellenbosch: Aanbiedingsmetodes). Vir bystand en/of ondersteuning vir hierdie wyse van aanbieding, kontak asseblief u fakulteitsad​viseur by die Sentrum vir Onderrig en Leer.


Gemengde leer

By die US verwys gemengde leer (GL) na die pedagogies-ondersteunde gebruik van digitale leertegnologieë, gekombineer met die integrasie van 'n verskeidenheid leer- en onderrigmetodologieë. By die SLT verkies ons die volgende definisie:

Gemengde leer word gerealiseer in onderrig- en leeromgewings waar daar doeltreffende integrasie is van verskillende wyses van aanbieding, onderrigmodelle en leerstyle op grond van die aanneem van 'n strategiese en sistematiese benadering tot die gebruik van tegnologie, tesame met die beste kenmerke van aangesig tot aangesig interaksie (Krause, 2007, soos aangehaal in Bath & Bourke, 2010).

GL, as 'n oorhoofse pedagogiese benadering, kan in die kontekste van beide konvensionele van aangesig tot aangesig- en hibridiese leer (HL) aangebied word. Dit maak voorsiening vir 'n kombinasie van sinkrone van aangesig tot aangesig (intydse skakeling tussen studente en 'n dosent/tutor in 'n spesifieke ruimte op dieselfde tyd, hetsy van aangesig tot aangesig of virtueel) of asinkrone aanlyn leer (vanaf verskillende liggings, op verskillende tye en teen eie tempo). GL erken steeds die beste kenmerke van aangesig tot aangesig leer, met 'n kombinasie van gepaste aanlyn betrokkenheid om die leerervarings van studente te verryk en te ondersteun (Universiteit Stellenbosch: Aanbiedingsmetodes). In hierdie wyse van aanbieding werk die SLT en gemengde leer koördineerders (GLK's) in die fak​ulteite nou saam om onderrig, leer en assessering met leertegnologieë uit te brei.

Deur middel van gemengde leer poog ons om leergeleenthede vir studente te skep wat andersins onmoontlik sou gewees het in konvensionele van aangesig tot aangesig- of aanlynkursusse. Ons doen dit met behulp van leertegnologieë (bv. SUNLearn, MS Teams of Adobe Connect, om slegs 'n paar te noem).

Uitgebreide afstandsonderrig, -leer en -assessering (ARTLA)

​Die wêreldwye COVID-19-krisis het binne ’n uiters kort tydperk ’n aantal groot verskuiwings in die hoër onderwys teweeggebring. Soos die meeste ander instellings, moes die US ook vinnig na ten volle aanlyn aanbieding oorslaan met die skielike opskorting van kampusaktiwiteite om die verspreiding van die virus te keer. Dit is egter belangrik om daarop te let dat aanlyn onderrig, leer en assessering in ’n krisistyd en die konvensionele ontwikkeling van ten volle aanlyn kursusse twee verskillende benaderings is. Nietemin kan die een by die ander aansluit: Deur voort te bou op die nuwe kennis wat ons gedurende die krisis opgedoen het, en op die praktyke en benaderings wat ons ontwikkel het, kan ons die weg vir sinvolle en volhoubare gemengde, hibridiese of ten volle aanlyn leer in die toekoms baan. Die lesse wat ons in dié tyd geleer het, kan ook in die toekoms ’n invloed op moontlike veranderinge in ons volkontakaanbod hê.​

In 2021 het die US beweeg van die ERTLA van 2020 na die huidige Uitgebreide (eerder as Nood) Afstandsonderrig, -Leer en -Assessering (ARTLA). 'n Gedifferensieerde benadering, met 'n mengsel van GL-, HL- en aanlyn leer (AL)-komponente, word gevolg. Daar is buigsaamheid aan die US oor die toepassing van ARTLA en 'n uniforme benadering sal nie deur al die fakulteite gevolg word nie. Raadpleeg gerus 'n adviseur by die SLT, 'n GLK in u fakulteit of die Leertegnologieë Ondersteuningspan vir verdere konsultasie.​


Hibridiese leer

Hibridiese leer (HL) is 'n wyse van aanbieding van akademiese kursusse wat kort tydperke van aangesig tot aangesig kontaktyd tussen die dosent en studente kombineer met 'n beduidende vlak van gefasiliteerde aanlyn leer. Deur SUNLearn as 'n virtuele leerruimte te gebruik, is HL veral geskik vir studente vir wie die geleentheidskoste van voltydse residensiële studie op die perseel van 'n akademiese instelling te duur is.

Die HL wyse van aanbieding gebruik 'n kombinasie van aangesig tot aangesig en volkome aanlyn leer. Studente ontmoet die leerfasiliteerders vir blokkontaksessies in 'n fisiese leerruimte (kort termyn, bv. 'n week op 'n slag). Hierdie ruimte kan geografies buite die huidige US-kampusse verspreid wees. 'n Groot deel van die leer word egter aanlyn via die internet gefasiliteer.

Die SLT verskaf uitgebreide ondersteuning vir die HL-projek:

  • projekkoördinering deur die hibridiese leer koördineerder
  • pedagogiese advies deur SLT-adviseurs
  • die ontwerp van leer deur 'n span toegewyde leerontwerpers
  • multimedia-raad, -ontwerp, -opnames en -produksie en
  • ​SUNLearn-ondersteuning wat aan die HL-projek toegeken word.

Tans kan fakulteite aansoek doen dat programme en/of kursusse via hierdie modaliteit aangebied word. Daar is egter 'n aansoekproses wat gevolg moet word. Indien so 'n aansoek nie suksesvol sou wees nie en daar ontstaan 'n behoefte om 'n kursus in hierdie modaliteit aan te bied, is u welkom om die SLT-adviseurs vir 'n konsultasie en/of raad te nader.

Besoek die Hibridiese L​eer webblad vir meer inligting.​


Aanlyn leer

Hierdie tipe leer staan bekend as afstandsonderrig en die meerderheid van die kursus in die aanlyn leer (AL) wyse van aanbieding word via digitale tegnologie aangebied. Studente spandeer 30% of minder van hulle veronderstelde leerure in die konvensionele van aangesig tot aangesig wyse van aanbieding. Die meerderheid onderrig- en leerinteraksies is dus asinchronies. Hierdie modaliteit maak dit moontlik vir studente om op verskillende tye en in verskillende plekke met die leermateriaal om te gaan.

Let wel: Die US is nie geakkrediteer om programme volkome aanlyn aan te bied nie. 'n Uitsondering is gemaak vir alle hoëronderwysinstellings om tydens die Covid-19-pandemie (tydens ERTLA) programme aanlyn aan te bied. By die US word kursusse in hierdie modaliteit meesal as kortkursusse en nie as akademiese kursusse aangebied nie. Hoewel geen akademiese kursusse aan die US volgens hierdie wyse aangebied word nie, is daar aanlyn leerbeginsels en digitale pedagogiek (onderrig- en leermetodes) wat op GL, HL en ARTLA van toepassing is.

Kontak die SLT-adviseurs vir meer inligting oor die beginsels van AL, asook raad en/of digitale pedagogiek in hierdie wyse van aanbieding.​

​​​​​​

​​​​​​​​​