Centre for Learning Technologies
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​Die Sentrum vir Leertegnologieë benadruk 'n empiriese benadering in terme van die integrasie van leertegnologieë in leer en onderrig praktyke. Die volgende akademici is tans betrokke by gemengde leer projekte binne hul fakulteite:


Faculty-Economic-and-Management-Sciences-Icon.jpgEkonomiese & Bestuurswetenskappe

Titel: Die transformering van Ekonomie 144 vanaf 'n tradisionele modus na student-gesentreerde leer: 'n Leer en onderrig innovasie

Fakulteit: Fakulteit van Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Departement: Ekonomie

Kort opsomming: Die doel van hierdie projek is om die hervorming van die Ekonomie 144 module to loods deur werklik student-gesentreerd te raak en belyn te wees met die uitkomste van graduandie van die universiteit. Ons stel ten doel om te wys dat koöperatiewe probleem-gebaseerde leer in 2014 moontlik is (en meer suksesvol is as die tradisionele benadering) vir groot klasgroepe in ekonomie deur die klaskamer om te keer ('flip') (vir twee van die ses klasgroepe). Hierdie inisiatief integreer hoë en lae tegnologie in 'n gemengde leer benadering wat poog om studente deelname te fasiliteer en te verbeter, en om bywoning, deelname en vordering van studente te monitor.

Projekleiers
Dr L Nieuwoudt (lnieuw@sun.ac.za)
Me O Ezeobi (olivia@sun.ac.za)


Faculty-Medicine-and-Health-Icon.jpgGeneeskunde & Gesondheidswetenskappe

Titel: Die gebruik van tegnologie in die leer en onderrig van vaardigheids-prosedures in Gesondheidsberoepe Onderrig

Fakulteit: Geneeskunde & Gesondheidswetenskappe
Departement: Geneeskunde & Sentrum vir Gesondheidsberoepe Onderrig

Kort opsomming: Die Kliniese Vaardigheidsentrum se component van die Vroeë Kliniese Rotasie-module is in 2014 hersien. Ons navorsing fokus op die personeel en studente se persepsies van een van die komponente van die nuwe formaat, asook studenteleer met betrekking tot die module. Die doelwit van hierdie projek is om personeel op te lei om geïndividualiseerde mondelinge terugvoer te gee oor video's van vaardigheidsprosedures wat deur studente self gemaak is. Daar sal ook gekyk word na die persepsies van personeel en studente ten opsigte van 'n gemengde leerbenadering asook die dryfveer en strategieë van studente in die leer van vaardigheidsprosedures.

Projekleiers
Me L Keiller (lkeiller@sun.ac.za)
Me E Archer (elizea@sun.ac.za)


Titel: Potgooie vir MBChB lesings

Fakulteit: Geneeskunde & Gesondheidswetenskappe
Departement: Geneeskunde

Kort opsomming: Hierdie projek, wat deur SURMEPI befonds word, gee studente die geleentheid om lesings wat opgeneem is, op beide kampus of af van kampus te gebruik vir hersiening en om materiaal beter te verstaan. Ons gebruik tans Camtasia Relay vir die meeste MBChB lesings waar alles wat op die skerm asook die dosent se stem opgeneem word. Hierdie word verwerk in 'n videogreep wat beskikbaar gemaak word aan alle studente in die fakulteit via 'n inhouds bestuurstelsel. Daar is tans meer as 3,500 potgooie wat die behoefte van alle 2,600 mediese en gesondheidswetenskappe studente aanspreek. Die potensiële voordele vir studente, sowel as die befondsing wat deur SURMEPI beskikbaar gestel word, het ons in staat gestel om steunpersoneel aan te stel en die nodige tegnologiese infrastruktuur op die been te bring.

Projekleiers
Dr. Steve Walsh (walsh@sun.ac.za)
Prof Marietjie de Villiers(mrdv@sun.ac.za)


Faculty-Military-Science-Icon.jpg​Kryskunde

Titel: Kern konsepte vir 'vidcasts'

Fakulteit: Krygskunde
Departement: Opvoedkundige Tegnologie

Kort opsomming: Die fakulteit is een van 'n aantal fakulteite wat beide residensiële- en afstandsstudente het. Een van die uitdagings van leerontwerp is dus om materiaal te skep wat tot voordeel strek vir beide groepe studente. Die gebruik van kort 'vidcasts' wat deur dosente geskep is en kernaspekte verduidelik, is gedurende 'n onlange FIRLT projek geloods. In 'n  2013 vraelys, wat deel gevorm het van 'n ander FILRT projek, was die studente response oor die gebruik van 'vidcasts' oorweldigend positief. Nadat die 'vidcasts' geskep, geredigeer en gedigitaliseer is, is dit op SUNLearn en YouTube opgelaai vir studente toegang. Dit verskaf aan studente die geleentheid om in hul eie tyd, so gereeld nodig,  die videos te kyk en daardeur te gaan om 'n spesifieke konsep te verstaan.

Projekleier
Me N Cowling (noelle@ma2.sun.ac.za)

 

Titel: Krygskunde oop opvoedkundige hulpbronne (OER) webportaal

Fakulteit: Krygskunde
Departement: Opvoedkundige Tegnologie

Kort opsomming: Hierdie projek is die eerste stap van die fakulteit om oop opvoedkundige hulpbronne (OERs) webportaal te skep wat opwindende geleenthede skep vir die deel van ons werk en die ontwikkeling van hulpbronne vir 'n wyer gehoor. Dit is 'n insiatief wat die DHO se OER uitkomste nastreef en daarna streef om die kwaliteit van die fakulteit se leermateriaal te verbeter deur dit in 'n publieke forum ted eel. Hierdie portal sal onderrig en leer vanaf eerstejaars- tot doktorale- vlak ondersteun. Dit sal ook dien as 'n platform om voorleggings van dosente, potgooie, videogrepe en ander materiaal te versamel.

Projekleier
Ms N Cowling (Noelle@ma2.sun.ac.za

 

Titel: Kliekers om studente deelname in klas te bevorder

Fakulteit: Krygskunde
Departement: Taal en Kultuur en Militêre Bestuur 

Kort opsomming: Die doel van die projek is om studente deelname in die klas te bevorder. Aktwititeite strek van geleenthede waar redeneringsvaardighede ontwikkel word, die laai van argumente op SUNLearn en die identifisering van areas waar verbetering nodig is. Dit word gevolg deur 'n klieker oefening waar studente geselekteerde argumente wat deur die dosent voorsien word, bepunt. Studente laai dan hul hersiene weergawe van hul argumente op SUNLearn.

Projekleiers
Lt Kol Monnanyane (a_monn@ma2.sun.ac.za)
Dr G van Zyl (gerhard@ma2.sun.ac.za)
Me Mhaka Khoza (lindiwe.khoza@ma2.sun.ac.za)

 

Titel: Verbetering van studente deelname deur terugvoer

Fakulteit: Krygskunde
Departement: Militêre Bestuur en Taal en Kultuur

Kort opsomming: Die dosent voorsien studente van terugvoer op hul eerste werkstuk en voorsien hul ook met 'n 'vodcast' vir generiese terugvoer sonder om die werkstuk te bepunt. In die tweede fase gebruik studente 'n blog om te verduidelik hoe hul die terugvoer van die eerste fase gebruik om hul werk te verbeter.  In pare deel studente hul ervarings deur aan te dui wat hul geleer het en wat hul sou integreer om hul werkstukke te verbeter. Hier word ook die geleentheid geskep vir studente om kommentaar te lewer op mekaar se bydraes.

Projekleiers
Lt Kol Monnanyane (a_monn@ma2.sun.ac.za)
Dr G van Zyl (gerhard@sun.ac.za)
Ms M Khoza (lindiwe.khoza@ma2.sun.ac.za)


Faculty-Education-Icon.jpgOpvoedkunde

Titel: Die gebruik van 'n e-portefeulje gedurende onderwys praktyk as 'n refleksiestrategie binne 'n gemengde leer benadering: Refleksies van 'n gevallestudie binne 'n Suid Afrikaanse konteks

Fakulteit: Fakulteit Opvoedkunde
Departement: Kurrikulum Studies

Kort opsomming: Die span eksperimenteer met die idee van 'n e-portefeulje om 'n narratief van gereelde refleksies van studente onderwysers in skole gedurende hul 12 weke prakties in skole te bereik. Die doel van die e-portefeulje is om opvoedkunde studente die geleentheid te gee om op 'n gestruktureerde wyse te reflekteer oor die verskeie elemente van hul ervaringe,  aanlyn saam te werk en deel te wees van 'n gemeenskap van leerders. Twaalf studente is geïdentifiseer om deel te neem aan die projek en is voorsien met tablette en data bondels. Hierdie studente is in verskeie skoolkontekse, naamlik landelik en stedelik, geplaas.

Projekleiers
Prof A Carl (aec2@sun.ac.za)
Prof PAD Beets (padb@sun.ac.za)
Dr SC Strydom (sonjas@sun.ac.za


Titel: 'n Ondersoek na die gebruik van 'n aanlyn-vakwoordeboek vir Opvoedkunde deur voorgraadse studente

Fakulteit:  Fakulteit van Opvoedkunde
Departement: Kurrikulumstudies

Kort opsomming: Die projek behels die toetsing van 'n loodsprogram vir die opstel van 'n aanlyn- vakwoordeboek vir Opvoedkunde vir voorgraadse studente in die fakulteit. 'n Vraelys oor die behoeftes en persepsies van B.Ed.1-studente rakende 'n vakwoordeboek beskikbaar op 'n selfoon is deur 100 studente ingevul. Die vraelys se bevindinge word tans verwerk.

Projekleiers
Dr M van der Merwe (michelevdm@sun.ac.za)
Prof C van der Walt (cvdwalt@sun.ac.za)

 

Titel: Die impak van 'n proses- en vaardigheidsgebaseerde e-portefeulje projek vir isiXhosa uittreevlak modules: 'n Voorbereiding vir verantwoordbare diens

Fakulteit: Fakulteit van Opvoedkunde
Departement: Kurrikulumstudies

Kort opsomming: Hierdie studie stel ondersoek in na die impak van proses- en vaardigheidsgebaseerde e-portefeuljes as 'n eksamenprojek vir twee isiXhosa uittreevlak modules. Twintig studente neem gedurende die akademiese jaar deel aan die projek deur middel van begeleide praktyk waar geintegreerde uitkomste en assesseringskriteria eksplisiet verduidelik is tydens die begin van die projek. Verder word tegniese steun verskaf vir die sinvolle gebruik van tegnologie. Hierdie is 'n projek wat hom ten doel stel om onderwysstudente te help ontwikkel wat krities redeneer oor die tipe kennis en die rasionaal van keuses wat benodig word vir aktiwiteite geassosieer met isiXhosa eerste/tweede taal onderrig.

Projekleiers
Ms P Kese (phumla@sun.ac.za)Dr SC Strydom (sonjas@sun.ac.za)


Titel: WhatsApp® as 'n hulpbron om 'n gemengde leer model van professionele onderwyser leer kortkursus te ondersteun: 'n Gevallestudie

Fakulteit: Fakulteit van Opvoedkunde
Departement: Stellenbosch Universiteit Sentrum van Pedagogie (SUNSEP)

Kort opsomming: Die span eksperimenteer met die idee om WhatsApp groepe te skep om kollektiewe, ondersteunende praktyksgemeenskappe binne 'n gemengde leer Onderwyser Professionele Leerprogram te skep waar die fasiliteerder-deelnemer ondersteuning tot eweknie ondersteuning tussen deelnemers ontwikkel. Deelnemers aan hierdie program is onderwysers in diens. WhatsApp is gekies omdat data koste minimaal is en die onderwysers en studente reeds gemaklik is om dit in 'n sosiale konteks te gebruik. Een groep van 31 studente is geïdentifiseer en hul vier SUNSEP fasiliteerders asook die kurrikulumadviseur van die WKOD, is by die WhatsApp groep gevoeg. 

Projekleiers
​Me PW Hanekom (pwh@sun.ac.za)
Me E Hoffman (ehoff@sun.ac.za)
Mnr AG Fair (affair@sun.ac.za)
Me DC van Graan (danelda@sun.ac.za)
Dr M Ndlovu (mcn@sun.ac.za)


Titel: Die verbetering van geleenthede vir terugvoer en meedeel: Ervaringe van Wiskunde Opvoedkunde studente gedurende skoolpraktyk en die 'Count-Me-In' diensleer projek deur middel van die gebruik van wiki's & Animoto

Fakulteit: Fakulteit van Opvoedkunde
Departement: Kurrikulumstudies

Kort opsomming: Die doel van die projek is om geleenthede vir terugvoer en die deel van ervaringe van Wiskunde Opvoedkunde studente gedurende hul skoolprakyk en die Count-Me-In indiensleer projek, te verbeter. Hierdie projek fokus op 4de jaar studente wat deur middel van 'n gemengde leer benadering wiki's gebruik om studente refleksie en terugvoer, vraestelling en gesprekke  aan te moedig. Refleksies van 4de jaar studente oor hoe hul die Count-Me-In indiensleer projek ervaar het, het hul beplanning en lesaanbieding beïnvloed. Teen die voltooiing van die projek, wat bygewoon is deur die borg, skoolhoofde, onderwysers, vakadviseurs, studente en personeel, het studente hul verslae gedeel. Die voorleggings het 'n kort video ingesluit waar foto's, videogrepe en musiek gebruik is om vaardighede te demonstreer en bewys te lewer van spesifieke onderrigstrategieë gedurende die projek. Vierdejaarstudente het selfvertroue en 'n beter begrip ontwikkel vir leerderontwikkeling in terme van telvaardighede en numeriese konsepte.

Projekleier
Dr H Wessels (hwessels@sun.ac.za)


Faculty-Law-Icon.jpgRegsgeleedheid

Titel: 'n Ondersoek na Turnitin as ontwikkelingshulpbron

Fakulteit: Regsgeleerdheid
Kort opsomming: Die Fakulteit Regsgeleerdheid het die afgelope tyd gefokus op die gebruik van Turnitin as ontwikkelingsinstrument om 'n etos van akademiese integriteit van die eerste jaar af al ondersteun.

Projekleier
Prof J Coetzee (jcoet@sun.ac.za)


Faculty-Theology-Icon.jpgTe​ologie

Titel: Die integrasie van leertegnologieë en belyning van eienskappe van graduandi

Fakulteit: Teologie
Kort Opsomming: Fakulteit Teologie is besig met 'n sistematiese verryking van hulle MDiv Program met 'n spesiale fokus op die integrasie van leertegnologieë asook die belyning van die program se uitkomste met die US se Eienskappe van Graduandi Projek. Daar word gefokus op SUNlearn en hoe die instrumente gebruik kan word om studente betrokkenheid by leer asook aspekte van assessering (meer afwisseling en vinniger terugvoer) te verbeter.

Projekleiers
Prof I Nel (ianell@sun.ac.za)
Dr JP Bosman (jpbosman@sun.ac.za)  


CLT logo.jpgSentrum vir Leertegnologië

Titel: 'n Ondersoek in die gebruik van mobiele tegnologieë vir leer: 'n Senior studente perspektief

Kort opsomming: Hierdie studie ondersoek die mobiele tegnologie praktyke en ervarings van senior studente by die Universiteit van Stellenbosch. Daar word veral gefokus op die leerstrategieë en huidige studente digitale geletterd-heidsvlakke.

Projekleiers
Dr JP Bosman (jpbosman@sun.ac.za)
Dr SC Strydom (sonjas@sun.ac.za)    

​ ​​​​​​​​