Centre for Rehabilitation Studies
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Departement Interdissiplinêre Gesondheidswetenskappe

​​Sentrum vir Gestremdheids- en Rehabilitasie​studies​

Onderrig


Magister in Menslike Rehabilitasiestudies


Hierdie unieke kursus is van belang vir mense wat by rehabilitasie betrokke is, byvoorbeeld dokters, verpleegkundiges, fisio-, arbeids- en spraakterapeute, maatskaplike werkers en kliniese sielkundiges. Die kursus het 'n interdissiplinêre benadering met die klem op die ontwikkeling van leierskapsvaardighede ten einde ontwikkeling, bestuur, evaluering en navorsing in toepaslike en kostedoeltreffende rehabilitasie- en gestremdheidsverwante programme te bevorder. Daar word verwag dat die produkte van hierdie kursus leiersrolle sal speel in die transformasie van rehabilitasieverwante programme en beleid en dat hulle later die vermoeë sal hê in posisies sal wees om as konsultante vir ander in die veld op te tree.

 

Toelatings- en keuringsvereistes
Vir toelating tot die M in Menslike Rehabilitasiestudies-graadprogram moet 'n student in
besit wees van 'n MB,ChB-graad, 'n baccalaureusgraad, 'n vierjarige baccalaureusgraad in die Natuurwetenskappe of 'n honneurs-baccalaureusgraad in 'n toepaslike gesondheids- of aanverwante rigting, of van 'n gelykwaardige kwalifikasie wat die Senaat vir dié doel
goedgekeur het, of moes hy op 'n ander wyse 'n standaard van bekwaamheid in sy bepaalde studierigtings bereik het wat na die oordeel van die Senaat vir hierdie doel toereikend is.

Aard van die program
Hierdie program

 • Spreek die huidige behoefte vir gevorderde interdissiplinêre studie en navorsing in die gestremdheid- en rehabilitasieverwante velde aan, soos verwag word in verskeie
  provinsiale, nasionale en internasionale beleidsdokumente, handveste en verhandelinge.
 • Verskaf 'n interdissiplinêre groep gespesialiseerde Rehabilitasie-professionele persone van 'n verskeidenheid professionele agtergronde wat oor die nodige kliniese
  besluitneming-, bestuur-, navorsing- en opvoedkundige kennis, vaardighede en sosiopolitieke houdings beskik, sodat posisies van leierskap binne die veld van Rehabilitasie aanvaar kan word. 
 • Verskaf rehabilitasiespesialiste wat as spesialis-konsultante kan optree in die publiek en private rehabilitasiedienste, binne en verder as hulle spesifieke professionele
  praktykvelde.
 • Rus die gekwalifiseerde leerder toe met 'n gesofistikeerde kennis en begrip van verskynsels wat betrekking het op die gestremdheid- en Rehabilitasie-verwante velde,
  binne 'n menseregte- en sosiale model-perspektief.
 • Verseker die bemeestering in die veld van Rehabilitasie, deur hoërvlak-analise van nuwe inligting, die vermoë om kompleksiteit te hanteer en om merkbare oplossings te
  vind vir probleme en uitdagings.
 • Stel die gekwalifiseerde leerder in staat om gevorderde en onafhanklike navorsing te doen.
 • Stel die kwalifiserende leerder bekend aan die wêreld van skolastiese kommunikasie, onder andere deur bystand met die publisering van sy eie navorsingsverslae.
 • Dra by tot die groep Rehabilitasie-akademici en professionele persone met die vaardigheid en kritiese intellektuele vermoë om die toekoms in die veld van
  Rehabilitasie te bevorder.
 • Spreek die land se behoeftes vir Rehabilitasie-spesialiste van die hoogste gehalte aan.

 

Studente kan een van twee keuses volg vir die program Magister in Menslike Rehabilitasiestudies, naamlik:

Magister in Menslike Rehabilitasiestudies (gestruktureerd)
Studente in besit van 'n baccalaureus- of 'n vierjarige baccalaureusgraad in die Natuurwetenskappe volg 'n deeltydse, tweejarige modulêre program.

Magister in Menslike Rehabilitasiestudies (tesis)
Studente in besit van die MB,ChB- of 'n toepaslike honneurs-baccalaureusgraad voltooi slegs 'n bevredigende tesis. Die tesisonderwerp word in oorleg met die Hoof van die
Sentrum vir Rehabilitasiestudies bepaal. Aanvullende studie uit die teoretiese modules van die gestruktureerde program mag na gelang van die individuele geval deur die Hoof van die Sentrum bepaal word.

Let Wel:
Teoretiese modules word ook by wyse van tegnologie-gemedieerde onderrig aangebied.

Magister in Menslike Rehabilitasiestudies (gestruktureerd)
Aanbieding
Engels

Module-uiteensetting en kredietwaardes
Eerste jaar
Epidemiologie en Navorsingsmetodologie 842(40)
Rehabilitasie I 871(40)
Tweede jaar
Rehabilitasie II 872(40)
Navorsingswerkstuk 814(60)

Assessering en eksaminering

 • Die module Epidemiologie en Navorsingsmetodologie asook Rehabilitasie I word aan die einde van die eerste studiejaar en die module Rehabilitasie II en Navorsingswerkstuk aan die einde van die tweede studiejaar voltooi.
 • Deurlopende assessering in die vorm van toetse en werkopdragte is van toepassing. Skriftelike eksamens word afgelê in die Rehabilitasie I- en II-modules.
 • Ten einde die program te slaag is 'n minimum punt van 50% vir elke module nodig. Die student moet 'n bevredigende navorsingswerkstuk indien waaruit dit duidelik blyk
  dat hy in staat is om 'n onafhanklike wetenskaplike studie te verrig en uitslae te interpreteer.

Magister in Menslike Rehabilitasiestudies (tesis)
Aanbieding
Engels

Module-uiteensetting en kredietwaardes
Tesis 872(180)

Assessering en eksaminering
Om te slaag, moet 'n punt van minstens 50% vir die tesis behaal word.

Navrae
Programkoördineerder: Dr G Mji
Tel.: (021) 938 9528/9090 E-pos: gumji@sun.ac.za

 

​Aanlyn aansoekvorm