Human Resources
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​CHEC Pro​​gram


Professionele Lee​​rderskappe Stellenbosch Universiteit (PLUS Program)

  • Professionele Leerderskap​


 Professionele F​inansiele Leerderskappe Stellenbosch Universiteit (AAT)

 

HERS-SA Acad​​​emy


​Menslike Hulpbronne Opl​eiding en Ontwikkelings Programme