Human Resources
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Die Universiteit Stellenbosch (US)​ verbind homself tot die ontwikkeling van alle personeellede. Terselfdetyd bevestig die Universiteit sy standpunt dat 'n gesofistikeerde ondersteuningsdiens vir personeel en onderrigontwikkling van kritieke belang is vir 'n universiteit wat poog om op nasionale en internasionale vlak te kompeteer en 'n betekenisvolle bydrae te lewer.

Die US se Personeelontwikkeling is 'n integrale deel van die Universiteit se visie, missie en langtermyn korporatiewe en strategiese plan en doelwitte.

​Stellenbosch University (SU)​ commits itself to developing all staff members. By the same token, the University affirms its viewpoint that a sophisticated support service for staff and teaching development is crucial to a university that strives to compete at national and international levels and to make a meaningful contribution.  

SU’s Staff Development is an integral part of the University’s vision, mission, and long-term corporate and strategic plan and objectives. ​​​​​