SPL (School of Public Leadership)
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Diploma in Openbare Aanspreeklikheid

​​​

Agtergrond

Openbare regulering, dienslewering en ontwikkeling, insluitende deurslaggewende besluitneming oor probleme rakende armoede, ongelykheid, en oorbesteding, verg 'n gesofistikeerde openbare sektor. Hierdie sektor funksioneer binne 'n staatsbestuursraamwerk wat deur wetgewing, regulasies, beleid, strategieë en politieke uitvoerende riglyne vasgelê word en wat verpligtend is om aan te voldoen. Openbare aanspreeklikheid impliseer gevolglik die aanspreeklik hou in die openbare domein vir hoe suksesvol gestelde lewerings- en ontwikkelingsdoelwitte bereik is en hoe getrou die voorskrifte van voldoening uitgevoer is.

Openbare aanspreeklikheid toon hoe geskik munisipaliteite, department, instansies en openbare entiteite is vir die doel waarvoor hulle daar gestel is, hul program van aksie en hul hulpbronne, veral hul werknemers. Dit kan vergelyk word met 'n sportspan wat 'n wedstryd speel op die veld, binne die reëls, gehoorsaam aan die skeidsregters, terwyl hulle  speel volgens 'n strategies goed-deurdinkte plan en terselfdertyd na die beste van hul vermoëns speel sodat hulle aan die verwagtinge van die ondersteuners voldoen en hulself in die spel laat geld. Selfs nie eers een van die spelers in die span word daarvan vrygestel om nie by die reëls van die spel te hou of die nodige vaardighede te besit om te verhoed dat die span kampioene word nie.

Daar is reeds baie in Suid-Afrika gedoen om die ontwikkeling van 'n professionele openbare sektor in Suid-Afrika te stuur en te reguleer. 'n Aantal regulasies maak spesifieke vaardighede en kwalifikasies verpligtend vir sekere poste.

 

Doelstellings van die Diploma in Openbare Aanspreeklikheid.

Hierdie Hoër Onderwys diploma is ontwerp om 'n geleentheid te skep vir werknemers en voornemende werknemers om die verlangde bevoegdhede te ontwikkel of te versterk om 'n loopbaan in die openbare sektor te volg. Die doelstellings is om jou toegang te gee tot 'n geleentheid om:

• jou kapasiteit te versterk om die werk te doen wat van jou verwag word;

• 'n positiewe verskil te maak in die gemeenskappe wat jy dien deur versterkte bevoegdhede;

• te voldoen aan die openbare administrasie en openbare bestuur bevoegdheidskwalifikasies soos vereis word vir jou huidige of beoogde posisie;

• jou studies te kombineer met eise wat die werkplek aan jou stel;

• 'n hoër opvoedkundige kwalifikasie te verwerf; en,

• iets aan te pak wat jou op 'n pad sal stuur wat tred sal hou met loopbaanvooruitgang.

                  .

Metode van aanbieding

Die diploma word op 'n gemengde metode aangebied, wat beteken dat kortstondige, direkte en reële tyd-interaksie deur middel van telematiese onderrig gekombineer word met onderrig deur middel van elektroniese media. Die studie oor twee jaar vereis dat ses dae van direkte kontaksessies per jaar bygewoon moet word. Die kontaksessie sal plaasvind by die Bellville Park Kampus van die Universiteit van Stellenbosch in Kaapstad, met moontlike herhaling van sessies by ander sentra waar voldoende studente woon en werk. Bykomend hierby, moet 60 uur van interaktiewe telematiese sessies, versprei oor die jaar, bygewoon word op gedesentraliseerde lokale regoor die land. Die pakket wat deur studentegelde gedek word, sluit leermateriaal en hulpmiddels soos 'n rekenaartablet, internet toegang, e-leer materiaal sowel as hardekopie boeke en handleidings in.

       

Toelatingsvereiste en keuring

Die minimum toelatingsvereiste vir hierdie program is 'n Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) met 'n prestasie van minstens 3 (40%) in vier erkende NSS-vakke waarvan een die taal van leer en onderrig (Engels) moet wees;

Of  

'n minimum van 30% in die taal van leer en onderrig plus 'n prestasie van minstens 3 (40%) in vier ander erkende NSS-vakke plus 3 jaar toepaslike werkservaring; of die suksesvolle voltooiing van 'n hoër onderwyskwalifikasie maw  Hoër Sertifikaat, Diploma of Graad.  


Indien u nie aan die minimum toelatingsvereistes voldoen nie, kan 'n maksimum van tot 10% van die aansoekers  toegelaat word via Erkenning van Vorige Leer prosesse. Die aansoekers wat suksesvol hulle "Municipal Minimum Competence" opleiding voltooi het, kan aansoek doen vir die oordrag van hierdie krediete, tot 'n maksimum van 50% van die krediete van die Diploma.​Erkenning van vorige leer (EVL)

Alle doelstellings en leeruitkomste soos gedek in Jaar 1 stem ooreen met die van Unit Standards of the Municipal Regulations on Minimum Competency (MMC) Levels (RSA, Government Gazette 29967, 2007)van die Local Government: Municipal Finance Management Act 56 of 2003. Aansoekers wat reeds 'n MMC opleidingsprogram suksesvol voltooi het, kan oorweeg word vir krediete  vir tot een jaar van studie met voorwaarde dat bewys van kredietwaardige individuele werkstukke waarvan die oorspronklikheid verseker is, gelewer kan word. Assesseringvraestelle van aansoekers vir die program deur een van die kursusse, soos aangebied deur die Skool vir Publieke Leierskap, word deur die Universiteit bewaar en sal getrek, vergelyk en voorgelê word vir EVL akkreditasie in terme van die EVL beleid van die Universiteit van Stellenbosch en die Fakulteit van Ekonomiese en Bestuurswetenskappe. Let asseblief daarop dat die volgende bepaling geld, naamlik dat nie meer as  "50 percent of the credits of a completed qualification may be transferred to another qualification, provided also that no more than 50 percent of the credits required for the other qualification are credits that have been used for a completed qualification" (Higher Education Qualification Sub-framework of 2013). Dit beteken dat 'n maksimum van 120 krediete deur EVL verwerf kan word.

 

Jaarlikse studentegelde

Die student gelde vir die diploma vir 2017 beloop....(word binnekort bevestig). Hierdie bedrag sluit in:

 • leer toerusting en materiaal (bv 'n notebook / tablet toestel);

 • internet konneksie;

 • e-leermateriaal; en

 • harde-kopie boeke en handleidings.

 Hierdie bedrag dek nie

 • etes terwyl jy klasse bywoon nie;

 • die koste van jou reis; en

 • jou verblyf by die onderrig plekke nie.

Registrasie fooi: R8278.00

*Die registrasie fooi is 'n minimum betaling van die totale klasgelde. Dit is dus nie 'n bykomende betaling bo en behalwe die bedrag hierbo genoem nie.

Balans van onderriggelde: 75% van die totale balans deur die eerste week van Mei en die uitstaande bedrag deur die laaste week in Augustus.

 

Aansoeke en navrae

Aansoeke kan aanlyn gedoen word by www.maties.com. Enige verdere navrae oor die program kan gerig word aan Werner Burger by + 27 (0)21 918 4383, e-pos: werner.burger@spl.sun.ac.za.