Logistics
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Logistieke Bestuur: Voorgraads

​​Logistieke Bestuur is die proses van die beplanning, organisering en uitvoering van die doelmatige, doeltreffende vloei en opberging van goedere, dienste en verwante inligting, vanaf die plek van oorsprong tot by die plek van verbruik of aanwending, op só 'n wyse dat daar optimaal aan kliëntevereistes voldoen word met die doel om die welvaart van al die belanghebbende partye te help maksimeer.

Hierdie fokusarea rus jou toe vir logistieke werk in die besigheidswêreld met kundigheid en vaardighede soos holisties geïntegreerde denke, begrip vir operasionele uitdagings, kommunikasie, samewerking, etiek en bedrewenheid in die gebruik van inligtingstegnologie.


Loopbaangeleenthede

Verskeie uitdagende logistieke werksgeleenthede bestaan in die openbare sektor en privaat besighede wêreldwyd. Vanaf die grootste motorvervaardiger tot die kleinste produsent en enige onderneming wat produkte koop en/of verkoop, het 'n behoefte aan logistiekvaardige mense wat logistieke aktiwiteite plaaslik, nasionaal en internasionaal kan beplan, organiseer en beheer. Diensorganisasies (soos hospitale en restaurante) maak ook gebruik van logistieke aktiwiteite.


Voorgraadse modules aangebied​

Logistieke Bestuur word op die tweede- en derdejaarsvlak aangebied en kan as hoofvak in die meeste BCom-programme gevolg word. Logistieke Bestuur kan ook as hoofvak in die BSc-program in Tekstiel- en Polimeerwetenskappe (in die Fakulteit Natuurwetenskappe) en in die BSc (Agric)-program in die Fakulteit Landbou- en Bosbouwetenskappe gevolg word.


1ste jaar:

Voorsieningskettingbestuur 14​4 (12 Krediete)

Die bestek van produkvoorsieningskettings; aspekte van nut- en waardeskepping; aspekte van materiaalbestuur, met inbegrip van grondstof- en voorraadverkryging; aspekte van produksie- en operasionele bestuur; aspekte van fisiese distribusiebestuur; voldoening aan kliëntevereistes t.o.v. produkvoorsiening en -aflewering.

2de jaar:

Logistieke Bestuur 214 (16 Krediete)

Inleiding tot Logistieke Bestuur: Die rol van logistiek in die onderneming, elemente van logistiek, geïntegreerde logistieke bestuur, distribusiekanale, kliëntediens, strategiese aspekte van logistieke bestuur, organisasie vir doeltreffende logistiek, internasionale logistiek, nuwe tendense.

Logistieke Bestuur 244 (16 Krediete)

Bedryfslogistiek: private (eie) logistiek, die uitkontrakteringsbesluit, beroepslogistiek, vervoerbestuur en -bedryf, ordening van die voorsieningsketting.

3de jaar:

Logistieke Bestuur 314 (12 Krediete)

Funksionele uitnemendheid: Belangrike logistieke aktiwiteite wat verband hou met o.a. vervoer, berging, verpakking en hantering word in meer detail behandel as in Logistieke Bestuur 214 en 244. Onderwerpe wat gedek word: verkrygingstrategieë en -planne, totalekoste-analise, verskafferseleksie en -ontwikkeling, verskaffersamewerking, verhoudingsbestuur, onderhandeling en ooreenkomste, berging en materiaalhantering, materiaalbestuur, meesterproduksieskedulering, produkomskakeling, produksie- en voorraadbeheer, proses- en kwaliteitsbeheer, afleweringsbestuur, pakhuisuitleg- en vloei-optimering, voorraadbeheer, internasionale logistiek (wêreldwye handelsvereiste), tru-logistiek en die impak daarvan, afvalbestuur, maritieme logistiek, kliëntediens, verhoudingsbestuur.

Logistieke Bestuur 324 (12 Krediete)

Integrerende uitnemendheid: Interne / funksionele integrasie sowel as eksterne integrasie met voorsieningskettingvennote is deesdae ononderhandelbare besigheidsvereistes. Besigheidsprosesintegrasie is van kritieke belang. Onderwerpe wat gedek word: logistieke beplanning en beheer, voorraadbeplanning en bestuur, koördinering van voorsieningskettings, monitering en beheer van logistieke prestasie, meting en standaarde, doeltreffendheid en doelmatigheid asook finansiële prestasie-aanwysers, kliëntevereistes teenoor bereikbare logistieke prestasie, hersiening van logistieke oogmerke en doelstellings, risikobestuur, volhoubare logistiek, logistiek en die omgewing, geslotelus-voorsieningskettings.

Logistieke Bestuur 344 (12 Krediete)

Logistieke analise:  Vir sowel funksionele uitnemendheid as integrerende uitnemendheid kan 'n verskeidenheid analitiese tegnieke en instaatstellende tegnologie gebruik word om besluite in kort, medium en langer tydsraamwerke te ondersteun. Analitiese tegnieke (beskrywend en normatief) en instaatstellende tegnologie (transaksionele vs. analitiese inligtingstegnologie) maak 'n integrale deel uit van die ondersteuning wat besluitnemers vereis.

Logistieke Bestuur 354 (12 Krediete)

Logistieke navorsing: Definiëring van die logistieke probleem; navorsingsontwerp; verkennende navorsingsontwerp vir sekondêre data en kwalitatiewe navorsing; opnames en waarnemings as deel van beskrywende navorsing; meting van persepsies; ontwerp van die vraelys; steekproefneming; veldwerk en datavoorbereiding; formulering van hipoteses (indien nodig) en basiese statistiese toetse.

Raadpleeg asseblief die amptelike Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Jaarboek vir meer inligting oor modulekombinasies en vereistes.