Food Science
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Voorgraadse programme

​​​​​​​​​​​​​

Voorgraadse programinligting             ​​

Toelatingsvereistes


Vir meer algemene inligting, beurse & lenings, koste en aansoekprosedures, gaan asb na http://www.maties.com/

Clover Pinnacle Beursprogram vir 2023​

 LW: NBT's word nie vir die 2023 inname gebruik nie.

 Basiese toelatingsvereistes vir universiteitstudie:

 • 'n Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) of ʼn sertifikaat van die Onafhanklike Eksamineringsraad soos gesertifiseer deur Umalusi met toelating tot baccalaureusgraadstudies.
 • 'n Universiteitsvrystellingsertifikaat uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Matrikulasieraad aan studente met ander skoolkwalifikasies.
 • Die minimum akademiese vereiste vir 'n baccalaureusgraad is:
 • 30% vir 'n Suid-Afrikaanse taal van leer en onderrig (Engels of Afrikaans) en
 • 'n Prestasiesyfer van 4 (50% - 59%) in vier vakke met 20 krediete
 • Skryf van die Nasionale Normtoetse (NBT's) indien 'n aansoeker van die School of Tomorrow.

  Fakulteitsvereistes vir BSc Voedselwetenskap:
 • 'n Gemiddelde van minstens 60% in die NSS, IEB of relevante finale skooleksamen.
 • Die gemiddelde word bereken deur u hoogste telling in die taal van leer en onderrig (Engels of Afrikaans) + te neem (5 x beste resultate in 20 krediete vakke uitgesluit Lewensoriëntering en Wiskunde 3). Die totaal gedeel deur 6 is gelyk aan u NSS-gemiddelde.
 • Afrikaans of Engels (Huistaal of Eerste Addisionele Taal) 4 (50%)
 • Wiskunde 5 (60%)
 • Fisiese Wetenskappe (Fisika en Chemie) 4 (50%)
 • Let wel: alle programme is keuringsprogramme en aansoeke sal oorweeg word volgens die reëls en prosedures soos uiteengesit in die keuringsriglyne en toelatingsbeleid vir voorgraadse programme vir die Fakulteit AgriWetenskappe.

Lees meer op: http://www.sun.ac.za/english/maties/Documents/AgriSciences.pdf

 

​​Raamwerk van die graadstruktuur, modules en keuses vir  BSc Voedselwetenskap

Eerste Jaar
Biologie 
Chemie 
Fisika 
Rekenaarvaardigheid
Wiskunde 
Inleiding tot Voedselwetenskap

Tweede Jaar
Biochemie
Biometrie 
Chemie 
Mikrobiologie
Voedselprosessering en Preservering

Derde Jaar
Voedselbiochemie 
Voedselchemie 
Mikrobiologie 
Vleiskunde, Voedingkunde, Voedselveiligheid, Graanwetenskap & Sensoriese Analise

Vierde Jaar

Produkontwikkeling

Voedselchemie en Analise

Voedselverpakking

Voedselfabrieksmasjiene Vir 'n volledige uitleg van die struktuur van die graadprogram, vakkeuses en aansoekprosedures verwys ons u graag na Universiteit Stellenbosch se JAARBOEK​ vir die Agriwetenskappe Fakulteit of kontak gerus die betrokke personeel by US  se ​Administrasie afdeling.


Aansoeke:

• Open 1 April, sluit 31 Julie

• Doen aansoek met jou graad 11 einde van die jaar uitslae (indien in graad 12)

• Doen aansoek met jou graad 12 einde van die jaar uitslae (indien reeds gematrikuleer)

• Doen aansoek by www.maties.com

• Kan aansoek doen vir 3 programme (óf in 3 verskillende fakulteite óf 3 programme in dieselfde fakulteit)

• Aansoekers sal vir al 3 programme oorweeg word en kan voorwaardelike aanbiedinge vir al 3 programme kry

• Aansoekers moet een program kies wat hulle wil studeer en die voorwaardelike aanbod teen die einde van September aanvaar

• Hulle hoef nie te wag om al 3 aanbiedinge te kry om een te aanvaar nie, hulle kan een aanvaar en as hulle op 'n later stadium nog een kry, kan hulle die eerste een wat hulle gekry het van die hand wys en die 2de aanbod aanvaar

• Studente moet weer aan die vereistes voldoen op grond van hul finale graad 12-uitslae en sal dan 'n finale aanbod kry wat hulle moet aanvaar.

• Een aansoek vir beide programme en koshuise

• Neem kennis: Studente ontvang deesdae 'n Aansoek-ID (Toepassing-ID) en eers later 'n studentenommer. 

​ ​

Tel: +27 (0)21 808 3578                             Fax: +27 (0)21 808 3510                                         corner of Hammandshand and Helshoogte Roads, Stellenbosch                               voedselw@sun.ac.za​​