Staffnet
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Waardes in Aksie


Die Universiteit Stellenbosch se waardes, soos verwoord in Visie 2040 en Strategiese Raamwerk 2019–2024 en Kode 2040, is noodsaaklik vir sowel die implementering van sy strategie as die vorming van sy institusionele kultuur. Aangesien ons waardes aksieriglyne is vir die soort gemeenskap wat ons nastreef om te wees, moet dit deel word van hoe ons optree, aansluiting vind, besluite neem, en etiese uitdagings hanteer. Ons waardes vul nie alleen ons strategie aan nie – dit moet opgeneem word in elke aspek van die implementering daarvan.

Die Universiteit se waardes in aksie-projek stel werkswinkels en ander hulpbronne beskikbaar om personeel en studente te ondersteun met kapasiteitsbou vir waardegedrewe gedrag en leierskap. Klik op die indeks hier onder om toegang tot hierdie inligting te kry of gebruik die aftreklys op die spyskaartbalk.

Skuif jou muis oor die grafika vir 'n gedetailleerde beskrywing van elke waarde.

SU_Graphic_Values.jpg Academic freedom to pursue knowledge that adheres to the highest standards of integrity, innovation and relevance Recognition of, and care for, the well-being of all our students and staff Restitution in response to our past legacy and fairness in our aspirations Civility in our mutual and public discourse, due regard for the freedom, equality and dignity of all, and respect for the environment Accepting the highest level of responsibility for our actions Our values relate to the beliefs and attitudes that guide our behaviour ('our action guides'). All of the values are equally important, are interconnected and will inform Stellenbosch University's ethics code. Izinto esizixabisileyo zihambelana neenkolelo nezimo ezilawula ukuziphatha kwethu ('inkqubo yethu yesikhokelo'). Zonke ezo zinto zixabisekileyo kuthi zibaluleke ngendlela elinganayo, ziyathungelana kwaye zalatha indlela yokuziphatha kwiYunivesithi yaseStellenbosch. Ons waardes hou verband met die oortuigings en houdings wat ons gedrag rig ('ons handelingsriglyne'). Die waardes is almal ewe belangrik, is onderling verbind, en dien as grondslag vir die Universiteit Stellenbosch se etiekkode. Ukuqatshelwa, nokukhathalela impilontle yabo bonke abafundi nabasebenzi bethu Erkenning van en besorgdheid oor die welstand van al ons studente en personeel Imbuyekezo ephendula imbali yethu yexesha elidlulileyo nobulungisa kulangazelelo lwethu Restitusie in reaksie op ons vorige nalatenskap en regverdigheid in ons strewes Ukuchubeka kwiingxoxo eziphakathi kwethu naphakathi koluntu; kunikwe inkululeko, ulingano, isidima somntu wonke nokuhlonitshwa kokusingqongileyo inikwa ingqwalaselo efanelekileyo Beleefdheid in ons onderlinge en openbare diskoers, behoorlike inagneming van almal se vryheid, gelykheid en waardigheid, en respek vir die omgewing Ukwamkela uxanduva oluku mgangatho ophezulu ngezenzo zethu Die aanvaarding van die hoogste vlak van verantwoordelikheid vir ons optrede Inkululeko yezemfundo yokunxanelwa ulwazi olukowona mgangatho uphezulu ngokugqibeleleyo, usungulo lwezinto ezintsha nokubaluleka Akademiese vryheid om kennis na te jaag wat aan die hoogste standaarde van integriteit, vernuwing en relevansie voldoen  

Values integration in our processes_circle graphic_Final web.png