Division for Research Development
Welkom by Universiteit Stellenbosch

DESK proses

  1. ​​​Alle projekte vir graaddoeleindes waarby mense, instellings, organisasies of gemeenskappe/groepe betrokke is, en wat die navorser reken lae of minimale risiko inhou, moet aan die DESK vir beoordeling voorgelê word.
  2. Die NEK sal slegs matige​ of hoë risiko projekte aanvaar wat nie vooraf deur die DESK beoordeel is nie indien die navorsing nie vir graaddoeleindes uitgevoer word nie (bv. as dit voorgelê word deur ’n US-personeellid of ander navorser wat aan die US verbonde is), as die aansoeker reken dit hou matige tot hoë risiko in en as die aansoek deur ’n proses gegaan het wat deur die betrokke departement goedgekeur is. ’n Departement kan byvoorbeeld besluit dat die DESK álle navorsing moet beoordeel, ongeag die status van die aansoeker.
  3. Navorsing wat minimale of lae risiko inhou, word deur die DESK beoordeel en goedgekeur. Die DESK mag byvoorbeeld versoek dat die aansoeker sekere veranderinge aan die projek of ingeligte ​toestemmingsvorm moet aanbring, en dan ’n geskikte proses voorskryf om seker te maak dat hierdie veranderinge wel aangebring word, voordat die projek onderneem word.
  4. DIE NAVORSER MAG BEGIN MET ’N MINIMALE OF LAE RISIKO PROJEK WAT DEUR DIE DESK GOEDGEKEUR IS.
  5. Matige en hoë risiko navorsing word na die DESK se goeddunke όf direk όf nadat die aansoeker sekere veranderinge moes aanbring, na die NEK verwys vir ’n volledige NEK-beoordeling volgens die standaard NEK-prosesse.
  6. Sodra die DESK die projek goedgekeur het (minimale en lae risiko projekte), word die ingevulde en getekende DESK-vorm aan die NEK voorgelê tesame met ’n afskrif van die navorsingsvoorstel en ander tersaaklike dokumente.
  7. Die dokumente word deur ’n wisselende subkomitee van die NEK beoordeel; byvoorbeeld die voorsitter en een NEK-lid.
  8. DIE DESK SE GOEDKEURING WORD BEKRAGTIG TYDENS ’N NEK-VERGADERING (’N LYS PROJEKTE VERSKYN OP DIE AGENDA) EN DIE NEK REIK ’N FINALE GOEDKEURINGSBRIEF UIT.
  9. Die NEK behou die reg voor om die DESK se goedkeuring op te skort en veranderinge of verduidelikings aan te vra. Indien dit ’n geringe saak is, kan die beoordelaar bykomende inligting of veranderinge aanvra, sonder dat die DESK-goedkeuring opgeskort word. Indien die probleem egter as meer beduidend beskou word, sal die DESK-goedkeuring opgeskort word. Die aansoeker sal in kennis gestel word dat die projek by die volgende NEK-vergadering weer voorgelê sal word. Die NEK-kantoor sal ’n aansoekvorm (indien een nie ingedien is nie), asook enige uitstaande dokumente aanvra.

deskriglyne.png

Deskcontact1.png