Viticulture & Oenology
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Voorgraadse onderrig

BScAgric program uitleg en struktuur in Wingerd- en Wynkunde

Die BScAgric is 'n vierjaar program en word op die hoofkampus in Stellenbosch aangebied op 'n voltydse basis.  'n Student het die opsie om die Wingerd- en Wynkunde (Algemeen) of die Wingerd- en  Wynkunde (Gespesialiseerd) te volg.

Die eerste jaar van studie behels die basiese wetenskap (wat gevolg word in die Fakulteit natuurwetenskappe).  Die tweede- en derdejaar fokus op wetenskaplike- en tegnologiese modules in Wingerd- en Wynkunde. Alle studente wat die BScAgric-program met hoofvakke Wingerdkunde en Wynkunde volg, moet ooreenkomstig die bogenoemde vereistes verpligte praktiese werk in albei hoofvakke doen.

Praktiese werk in Wingerdkunde en Wynkunde behels hoofsaaklik praktiese werk vanaf die einde van die derde jaar tot die middel van die vierde jaar in wyndruifwingerde met betrekking tot snoeiwerk in die winter, loofbestuur in die somer en werk in 'n kommersiële wynkelder. Spesifieke minimum kwalifikasies met betrekking tot die aantal weke wat aan hierdie aspekte bestee   moet   word,   sal   deur   die   Departement   Wingerd-   en   Wynkunde   aan   studente gekommunikeer word. Hierdie werksprogramme word in oorleg met dosente in die Departement Wingerd- en Wynkunde uitgeklaar en beide modules (Wingerd- en Wynkunde 478) gekoppel aan die internskap moet geslaag word om vir die graad BScAgric te kwalifiseer.

Om studente in staat te stel om praktiese werk gedurende die parsseisoen te verrig, word finalejaarstudente toegelaat om eers die tweede semester vir lesings aan te sluit.

Let Wel: Die Universiteit is nie aanspreeklik vir enige beserings wat gedurende die praktykopleiding opgedoen word of eise wat daaruit ontstaan nie.


​Vakke, Modules en Module- inhoude

Voorbeeld:

55565 AGRONOMIE

324

16

Weiveldbestuur

3L,3P

T

55565 is die vaknommer en verwys na die vak Agronomie.
324(16) (die 16 sal normaalweg tussen hakies geskryf word) is die modulekode plus kredietwaarde met module-onderwerp:  Weiveldbestuur.

Die modulekode 324(16) het die volgende betekenis:

 • Eerste syfer: 3 – dui die jaargang aan waarin die module aangebied word.
 • Tweede syfer: 2 – dien as ʼn onderskeidingsyfer tussen verskillende modules van dieselfde vak in
 • ʼn spesifieke jaargang en dui die semester aan (tensy anders vermeld), volgens die onderstaande patroon:
 • 1, 2 of 3: modules wat in die eerste semester aangebied word;
 • 4, 5 of 6: modules wat in die tweede semester aangebied word;
 • 7, 8 of 9: modules wat oor beide semesters strek, d.w.s. jaarmodules.
 • Derde syfer: 4 – het geen spesifieke betekenis nie, maar kan dien as onderskeidingsyfer tussen verskillende modules van dieselfde vak in ʼn spesifieke jaargang.

Die getal in die tweede blokkie (andersins tussen hakies) (16) – dui die kredietwaarde aan wat aan die module gekoppel word. Agronomie 324(16) is derhalwe ʼn module wat in die eerste semester van die derde jaar aangebied word; ʼn student verwerf 16 krediete daarvoor.

Die doseerlading van die module word in die blokkie na die module-onderwerp aangetoon. Die volgende afkortings word vir die doseerlading gebruik:

 • L – lesing van 50 minute (bv. 1L)
 • P – praktikumperiode van 50 minute (bv. 1P, 2P, 3P) S – seminaar van 50 minute
 • T – tutoriaal van 50 minute (bv. 1T, 2T)

Die doseerlading vir Agronomie 324(16) bedra derhalwe drie lesings van 50 minute elk en drie praktikumperiodes van 50 minute elk per week vir die duur van die module, nl. een semester.

In  die  laaste  blokkie  word  die  taalspesifikasie  van  die  module  aangetoon.  Kliek hier vir 'n verduideliking van tie Taalspesifikasies.

Vereistes

Onderaan die inhoud van modules word, waar toepaslik, die slaagvoorvereiste, voorvereiste en newevereiste modules  wat  daarop  betrekking  het,  aangedui.  Die  volgende  afkortings  word gebruik:

 • S – Slaagvoorvereiste module
 • V – Voorvereiste module
 • N – Newevereiste module

In hierdie verband geld die volgende omskrywings:

 • ʼn  Slaagvoorvereiste  module  is  ʼn  module  waarin  ʼn  student  eers  moet  slaag  alvorens  die module(s) waarvoor dit ʼn slaagvoorvereiste is, gevolg kan word.
 • ʼn Voorvereiste module is ʼn module waarin ʼn klaspunt van minstens 40, of ʼn prestasiepunt van minstens 40 in die geval van ʼn module wat deurlopend geassesseer word, behaal moet word alvorens die studie in die module waarvoor dit ʼn voorvereiste is, voortgesit mag word.
 • ʼn Newevereiste module is ʼn module wat vóór of in dieselfde akademiese jaar gevolg moet word as die module waarop dit betrekking het.

Let Wel

ʼn Kwalifikasie sal nie toegeken word alvorens ʼn student in al die voorgeskrewe voorvereiste en newevereiste modules geslaag het nie.


BScAgric Wingerd- en Wynkunde (Algemeen)

Baccalaureusprogram in Voedsel- en Wynproduksiestelsels (BScAgric)

Vir 'n volledige uitleg van die BScAgric Wingerd- en Wynkunde (Algemeen) se modules met beskrywings en krediete, kliek hier vir die PDF formaat.


​BScAgric Wingerd- en Wynkunde (Gespesialiseerd)

 'n Volledige uitleg van die BScAgric Wingerd- en Wynkunde (Gespesialiseerd) se modules met beskrywings en krediete, kliek hier vir die PDF formaat.