Division for Research Development
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Subkomitee A

​Nuut aangestelde voltydse personeel van die Fakulteite Lettere en Sosiale Wetenskappe, Opvoedkunde, Regsgeleerdheid, Teologie, Ekonomiese en Bestuurswetenskappe en Krygskunde kan ter enige tyd in hul eerste jaar (12 maande) van aanstelling aansoek doen. Personeel uit die ondersteuningsafdelings mag ook aansoek doen. Hoewel aansoeke ingedien kan word deur beide permanente en kontrakpersoneel, geniet aansoeke deur permanente personeel voorkeur.  Aansoeke van kontrakpersoneel sal slegs oorweeg word indien die relevante dekaan bevestig dat die betrokke departement die kandidaat ingesluit het in die personeelplan, met die bedoeling om die kandidaat permanent aan te stel aan die einde van sy/haar kontrak. Die toekenningsbedrag kan tot R60 000 wees en die toekenningsperiode is een jaar.

​Relevante dokument
​2023 Sluitingsdatums
  • ​​20 Januarie
  • 6 April
  • 4 Augustus
  • 20 Oktober
  • 24 November