TAALIMPLEMENTERINGSPLAN VIR 2017

 

1.      INLEIDING

Tussen 2000 en 2015 is alle voorgraadse klasse in die Fakulteit Teologie in beide Afrikaans en Engels aangebied, gegewe die meertalige samestelling van die studente vanuit verskillende denominasies.

Na aanleiding van die transformasie-debat binne die fakulteit tydens laaste kwartaal van 2015 is Parallelmediumonderrig (PMO) vir eerste- tot derdejaarmodules aangewend, met tweetalige klasse vir vierde- en vyfdejaarmodules. Vir enkele modules wat aangebied is deur nuutaangestelde dosente met slegs Engelse onderrigvaardighede, is Engels gebruik tesame met vertalings.

Hoewel die kombinasie van PMO (jare 1-3) en Afrikaans en Engels binne dieselfde klas (jare 4-5) die meeste studente tevrede gestel het, het dosente dit uitputtend gevind, en dit het weinig tyd gelaat vir navorsing. Waar beperking in personeelkapasiteit PMO benadeel, het studente toegang tot ondersteuning vir Afrikaans en Engels deur middel van alternatiewe kombinasies van toepaslike, gefasiliteerde leergeleenthede (bykomstige konsultasies, tutoriale, podsendings ens.).

Institusionele befondsing is verskaf om tolkingsdienste beskikbaar te stel vir die taalverwante reëlings, soos in die taalbeleid gespesifiseer.

Die Fakulteit Teologie beywer hom daarom om 'n taalimplementeringsplan van stapel te stuur wat aansluit by die doelwitte en beginsels van die US se taalbeleid, en ook die pedagogiese behoeftes van ons studente aanspreek.

 

2.      MIKPUNTE EN BEGINSELS VAN TAALBELEID EN IMPLEMENTERING

Die taalimplementeringsplan (TIP) van die Fakulteit Teologie beoog om:

  • By te dra tot die verwesenliking van die US se Visie 2030, deur middel van 'n meertalige aanbod wat inklusiwiteit en billike toegang tot hoër onderwys moontlik maak.
  • Doeltreffende leer en onderrig, navorsing en dienslewering aan US te fasiliteer.
  • Meertaligheid as 'n belangrike onderskeidende kenmerk van die fakulteit en sy graduandi te bevorder.

Die Fakulteit Teologie onderskryf die wese van die nuwe US Taalbeleid:

"Die Universiteit Stellenbosch (US) verbind hom tot betrokkenheid by kennis binne 'n diverse samelewing. Die Taalbeleid beoog om uitvoering te geen aan artikel 29(2) van die Grondwet met betrekking tot taalgebruik in sy akademiese, administratiewe, professionele en sosiale kontekste. Die beleid beoog om billike toegang tot die US moontlik te maak vir alle studente en personeel in die strewe na pedagogies gesonde onderrig en leer. Aangesien ons kampusse in die Wes-Kaap geleë is, verbind ons onsself aan meertaligheid deur gebruik te maak van die provinsie se drie amptelike tale, naamlik Afrikaans, Engels en isiXhosa."

 

3.      TAALPRAKTYK IN ADMINISTRASIE EN BESTUUR

Oor die algemeen sal kommunikasie geskied in beide Afrikaans en Engels, op 'n wyse wat begrip en inklusiwiteit van alle betrokke partye sal uitbou.

Die taal van geskrewe kommunikasie binne die fakulteit en tydens vergaderings sal afhang van die taalbehoeftes van die lesers of deelnemers (personeel, studente en ander aandeelhouers), op voorwaarde dat niemand uitgesluit word van die taal van die kommunikasie nie.

Kommunikasie met nagraadse studente sal oorwegend in Engels wees. Studieleiers en promoters, en hul studente kan onderling reëlings tref betreffende die kommunikasietaal, ooreenkomstig die taalkundige vermoë en voorkeure van die betrokkenes sowel as die akademiese rationale.

 

4.      TAAL IN ONDERRIG

Die US Taalbeleid laat ruimte vir die volgende drie moontlikhede vir taalgebruik tydens onderrig:

Gebruik van Afrikaans en Engels in aparte klasgroepe, waar dit redelikerwys uitvoerbaar en pedagogies verantwoordbaar is;

Gebruik van Afrikaans en Engels binne 'n enkele klasgroep,  waar alle inligting in elke lesing minstens in Engels oorgedra word, met opsommings of beklemtoning van inhoud in Afrikaans;

Gebruik van een taal waar die toegewese personeellid slegs in Afrikaans of Engels onderrig vaardig is. Intydse tolking en IKT (bv. podsendings en vodsendings) kan ook beskikbaar gestel word word om studente se begrip van die moduleinhoud te ondersteun.

 

4.1 PARALLELMEDIUMONDERRIG: APARTE AFRIKAANSE EN ENGELSE KLASSE (7.1.3 van die US Taalbeleid)

Vir modules in die eerste en tweede jaar (BTh en BDiv) sal, waar redelikerwys uitvoerbaar, lesings en tutoriale aangebied word in beide Afrikaans en Engels – keusemodules uitgesonderd.

Module-omskrywings en assesseringsopdragte (take, toetse en eksamens) sal in beide Afrikaans en Engels beskikbaar gestel word.

Studente word toegelaat om take, toetse en eksamens in óf Afrikaans óf Engels af te lê.

Dieselfde dosent moet verantwoordelikheid aanvaar vir alle lesings in 'n module, sowel as die opstel van toets- en eksamenvraestelle.

Tutoriale sal aangewend word op 'n wyse wat die fakulteit se volgehoue verbintenis tot 'n inklusiewe kultuur in ons universiteit en land dien.

Alle uitdeelstukke en PP-aanbiedings sal pasgemaak word om by die taal van die spesifieke klasaanbieding te pas.

Die volgende tabel verskaf 'n oorsig oor voorgraadse parallelmediumonderrig-modules in die Fakulteit Teologie.

PMO-MODULES: APARTE AFRIKAANSE & ENGELSE KLASSE

Module 2017 (Afr)Module 2017 (Eng)Module- kode
Module code
Module- krediete
Module credits
Aanbiedingstaal
Presentation language
2017
Kerk- en Teologiegeskiedenis: Vroeë Kerk en MiddeleeueChurch History and the History of Theology: Early Church and Middle AgesEKKL 143167.1.3
Inleiding tot die Ou en Nuwe Testament Introduction to the Old and New TestamentONT 114167.1.3
Verhalende Literatuur in die BybelNarrative Literature in the BibleONT 144 (Lesings aangebied deur M Nel)167.1.3
Teologiese Begronding vir JeugwerkTheological Foundations for Youth WorkPT 11287.1.3
Middelafhanklikheid en GroepwerkSubstance Dependency and Group WorkPT 144167.1.3
Inleiding tot Praktiese Teologie en MissiologieIntroduction to Practical Theology and MissiologyPTM 11287.1.3
Filosofie vir TeoloëPhilosophy for TheologiansST 14487.1.3
Inleiding tot Sistematiese Teologie en EkklesiologieIntroduction to Systematic Theology en EcclesiologySTE 114167.1.3
15e-18e-eeuse Kerkgeskiedenis15th-18th century Church HistoryEKKL 21387.1.3
Afrikagodsdienste en EkumeneAfrican Religions and EcumenicsMISS 244 (from week five)167.1.3
Sinoptiese EvangeliesSynoptic GospelsNT 21387.1.3
Die Briewe van PaulusThe Epistles of PaulNT 26287.1.3
PentateugPentateuchOT 21387.1.3
Profetiese LiteratuurProphetic LiteratureOT 25287.1.3
Inleiding tot Pastorale BeradingIntroduction to Pastoral CounsellingPT 22287.1.3
GodsleerDoctrine of GodST 21287.1.3
ChristologieChristologyST 24587.1.3
MenswaardigheidHuman DignityST 25387.1.3

 

4.2 AFRIKAANS EN ENGELS IN DIESELFDE KLAS (7.1.4 van US Taalbeleid)

Lesings sal in Engels aangebied word met opsommings en verklarings van sleutelkonsepte in Afrikaans. US stel intydse tolking beskikbaar vir eerstejaarmodules tydens elke lesing, en gedurende die tweede- en daaropvolgende studiejare, mag intydse tolking aangevra word deur personeellede – in alle gevalle, afhangend van die behoeftes van studente en die beskikbaarheid van hulpbronne. Indien twee weke verstryk sonder dat studente die tolkdiens benut, mag dit vir die spesifieke semester gestaak word.

Module-omskrywings en assesseringsopdragte (take, toetse en eksamens) sal in beide Afrikaans en Engels beskikbaar gestel word.

Studente word toegelaat om take, toetse en eksamens in óf Afrikaans óf Engels af te lê.

Tutoriale sal aangewend word op 'n wyse wat die fakulteit se volgehoue verbintenis tot 'n inklusiewe kultuur in ons universiteit dien. Indien moontlik, sal aparte tutoriale aangebied word in Afrikaans en Engels. Tutoriale in isiXhosa kan ook oorweeg word waar redelikerwys uitvoerbaar.

Alle uitdeelstukke en PP-aanbiedings sal in Afrikaans en Engels wees.

Studente mag in die klas vrae stel in beide Afrikaans en Engels; antwoorde sal (waar moontlik) in die voorkeurtaal verskaf word.

Die volgende tabel verskaf 'n oorsig oor voorgraadse modules in die Fakulteit Teologie waar Afrikaans en Engels in dieselfde klas gebruik word.

MODULES MET AFRIKAANS & ENGELS IN DIESELFDE KLAS

 Module 2017 (Eng)Module- kode
Module code
Module- krediete
Module credits
Aanbiedingstaal
Presentation language
2017
Anglikaanse Kerkgeskiedenis en KerkregAnglican Church History en Church PolityEKKL 24387.1.4
Gender en die BybelGender and the BibleONT 234167.1.4
BedieningspraktykMinistry PracticePT 26287.1.4
Moderne KerkgeskiedenisModern Church HistoryEKKL 34287.1.4
Johannese literatuurJohannine LiteratureNT 31287.1.4
Algemene Briewe en HebreërsGeneral Epistles and HebrewsNT 34287.1.4
Argeologie van die Antieke WêreldArchaeology of the Ancient WorldONT 324167.1.4
Liriese LiteratuurLyrical LiteratureOT 31287.1.4
Homiletiek en LiturgieHomiletics en LiturgyPT 314167.1.4
GeloofsvormingFaith FormationPT 353167.1.4
MIV en VIGS PastoraatHIV en AIDS PastoratePT 36287.1.4
DiensleerService LearningPT 378247.1.4
Publieke TeologiePublic TheologyST 31287.1.4
Pneumatologie en EkklesiologiePneumatology en EschatologyST 32287.1.4
Kerkleer en SakramenteDoctrine of the Church en SacramentsST 34287.1.4
Suid-Afrikaanse KerkgeskiedenisSouth African Church HistoryEKKL 41487.1.4
KerkregChurch PolityEKKL 44387.1.4
Navorsingsmetodologie en –werkstuk EkklesiologieResearch Methodology and Research Assignment EcclesiologyEKKL 478487.1.4
Tendensie in Missiologie en GodsdienswetenskapTrends in Missiology and Science of ReligionMISS 442167.1.4
Navorsingsmetodologie en –werkstuk MissiologieResearch Methodology and Research Assignment MissiologyMISS 478487.1.4
Teks en Konteks van die Nuwe TestamentText en Context of the New TestamentNT 42287.1.4
Kritiek en Resepsie van die Nuwe TestamentCriticism and Reception of the New TestamentNT 44287.1.4
Navorsingsmetodologie en –werkstuk Nuwe TestamentResearch Methodology en Research Assignment New TestamentNT 478487.1.4
Teks en Konteks van die Ou TestamentText and Context of the Old TestamentOT 41287.1.4
Kritiek en Resepsie van die Ou TestamentCriticism and Reception of the Old TestamentOT 45287.1.4
Navorsingsmetodologie en –werkstuk Ou TestamentResearch Methodology en Research Assignment Old TestamentOT 478487.1.4
Hedendaagse Tendense in Praktiese TeologieCurrent Trends in Practical TheologyPT 413 (vir alle lesings wat dr Bowers-du Toit nie aanbied nie)167.1.4
Navorsingsmetodologie en –werkstuk Praktiese TeologieResearch Methodology and Research Assignment Practical TheologyPT 478487.1.4
Moderne en Kontemporêre Teologie: Agtergrond en TendenseModern and Contemporary Theology: Background and TrendsST 42187.1.4
Moderne en Kontemporêre Teologie: Figure en TemasModern and Contemporary Theology: Thinkers and ThemesST 44487.1.4
Navorsingsmetodologie en –werkstuk Sistematiese TeologieResearch Methodology en Research Assignment Systematic TheologyST 478487.1.4

 

    4.3 SLEGS EEN TAAL IN 'N KLAS

Waar die toegewese dosent in slegs Afrikaanse of slegs Engelse onderrig vaardig is, sal die lesings slegs in een taal aangebied word.

Vir sulke modules word bykomende steun voorsien:

  1. Indien die lesings in Afrikaans is, stel die US intydse tolking in Engels beskikbaar. Indien die lesings in die eerstejaarmodules in Engels is, stel die US intydse tolking in Afrikaans beskikbaar, en gedurende die tweede en daaropvolgende studiejare stel die US intydse tolking beskikbaar op 'n fakulteit se versoek, indien die behoeftes van die studente die diens regverdig en die US oor die hulpbronne beskik om dit te voorsien. Indien twee weke verloop sonder dat enige studente van die tolkdiens gebruik maak, kan dit gestaak word.
  2. Benewens lesings, is daar toepaslike, gefasiliteerde leergeleenthede (bykomende konsultasies, tutorial, podsendings) in Afrikaans en Engels.

Studente sal ingelig word omtrent watter modules slegs in Afrikaans, of slegs in Engels aangebied word.

MODULES WAT SLEGS EEN TAAL IN 'N KLAS BENUT

Module 2017 (Afr)Module 2017 (Eng)Module- kode
Module code
Module- krediete
Module credits
Aanbiedingstaal
Presentation language
2017
Inleiding tot die Teorie en Geskiedenis van SendingIntroduction to the Theory and History of MissionMISS 14287.1.5
Afrikagodsdienste en EkumeneAfrican Religions and EcumenicsMISS 244 (first four weeks)167.1.5
Benaderings tot JeugwerkApproaches to Youth WorkPT 21287.1.5
KinderbedieningChildren's MinistryPT 234167.1.5
Organisasie en Beplanning van JeugwerkPlanning and Organising within Youth WorkPT 244167.1.5
JeugpastoraatYouth Related Pastoral CarePT 254167.1.5
Verhalende Literatuur in die BybelNarrative Literature in the BibleONT 144 (Lesings aangebied deur N Cezula)167.1.5
WysheidsliteratuurWisdom LiteratureOT 34287.1.5
JeugkultuurYouth CulturePT 32287.1.5
Jeug- en FamiliepastoraatYouth en Family PastoratePT 33287.1.5
Teologie en OntwikkelingTheology en DevelopmentPT 344167.1.5
Hedendaagse Tendense in Praktiese TeologieCurrent Trends in Practical TheologyPT 413 (slegs lesings wat dr Bowers-du Toit aanbied)167.1.5

 

4.4 STUDENTE MET SPESIALE BEHOEFTES (7.1.10 van US Taalbeleid)

Studente met spesiale leerbehoeftes/gestremdhede sal tegemoetgekom word ooreenkomstig die toepaslike US-beleid.

Studente met visuele behoeftes kan voorsien word van Braille- of vergrote teks, na aanleiding van skakeling met US se Braille-kantoor.

Studente met gehoorsgbehoeftes kan ondersteun word deur gebaretaaltolking en/of intydse voorsiening van onderskrifte gedurende lesings en tutoriale, waar dit redelikerwys uitvoerbaar is.

 

4.5 NAGRAADSE STUDENTE

Kommunikasie met nagraadse studente sal hoofsaaklik in Engels geskied.

Studente het steeds die geleentheid om tesisse en verhandelings in Afrikaans of Engels te lewer.

 

5.      BEFONDSING

Daar sal befondsing nodig wees vir PMO-modules asook die vertaling van studiemateriaal in die ander twee kategorieë (sien 4.2 en 4.3 hierbo).

 

6.      HERSIENING

Die taalimplementeringsplan van die Fakulteit Teologie sal jaarliks hersien word (tot 2017; daarna, elke drie jaar) ten opsigte van die beskikbaarheid van personeel, personeelterugvoer, studenteterugvoer en veranderinge wat aangebring word aan die US Taalbeleid.