Student Affairs
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Die Vier Pilare

FVZS Pillar - 1 (2).png

Ons streef daarna om, as deel van ons gemeenskaplike belewenis, 'n Afrikaperspektief op leierskap te vier en daarmee saam 'n perspektief op innovering te vestig wat in Afrika gewortel is. Ons fokus daarop om 'n kragtige belewenis van ons gemeenskaplike doel en visie te bewerkstellig en sodoende as deel van ons kurrikulum die praktiese toepassing van inligting te fasiliteer wat betekenisvolle verandering meebring. Ons is daartoe verbind om FVZS-alumni as 'n aktiewe identiteit te posisioneer in ons onderneming om die sfeer van leierskapsontwikkeling en dié van sosiale geregtigheid bymekaar te bring.​


FVZS Pillar 2 of 4.png 

Ons dryfveer is die behoefte om ruimtes te bied wat inklusief is en ’n sin van behoort onder alle studente skep, sonder die druk om te assimileer. Ons is daartoe verbind om ’n omgewing te herbedink en te herskep wat geregtigheid en menseregte vooropstel en aansluit by die globale projek om uit ons stryd vir menswaardigheid vir almal, en vir die Afrikakontinent, te put deur gesprekvoering waarin die persoonlike konteks sterk teenwoordig is en wat die US sowel as ons regering verantwoordbaar teenoor daardie projek maak. Ons verbind ons daartoe om dapper genoeg te wees om te praat oor die huidige realiteit binne die US, hoër onderwys, die kritieke kwessies in Suid-Afrika en die res van Afrika, en die faktore en sisteme wat ons by hierdie realiteit van vandag uitgebring het.


FVZS Pillar 3 of 4.png

Ons moedig, as 'n kollegiale visie, studenteleiers by wyse van vennootskappe aan om aan gesprekvoering oor transformasie en dekolonisasie deel te neem. Ons beywer ons daarvoor om tersaaklik te bly deur ongeregtighede op vindingryke maniere onder die soeklig te plaas, en bewus te bly van die voortdurend verskuiwende konteks wat transformasie, diversiteit betref. Ons is daartoe verbind om die ontwikkeling van 'n kritiese intelligensie te fasiliteer wat ons sal in staat stel om die sistemiese uitdagings aan te pak wat 'n nadelige uitwerking op inklusiwiteite het, om die waarde te bevestig van intergroepgesprekvoering en ‑samespreking oor verwikkelde onderwerpe, en om die gebruik van individuele narratiewe aan te moedig as 'n belangrike komponent van hoe ons omgaan met die ruimtes waarin ons ons bevind.​


FVZS Pillar 4 of 4.png

Ons dra daartoe by om die kenmerke van US-gegradueerdes op te bou, veral dié van “kritiese denker" en “betrokke burger", aangesien ons besef dat betekenisvolle verandering behels dat die institusionele kultuur verander – en dat die institusionele kultuur alles te make het met die mense in ons kurrikulêre en kokurrikulêre omgewing. Ons wil die US deur middel van ons aanbod posisioneer as 'n Afrika-universiteit wat plaaslik tersaaklik en globaal mededingend is, en ingestel op innovasie.​