Wim de Villiers
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Visie 2030


Visie
Die Universiteit Stellenbosch (US) is inklusief, innoverend en toekomsgerig:
’n plek van ontdekking en uitnemendheid waar sowel personeel as studente denkleiers is
wat kennis tot diens van alle belanghebbers bevorder.
Die US se drie oorhoofse strategiese prioriteite is om –

• toegang te verbreed;
• uitnemendheid vol te hou; en
• impak op die samelewing te vergroot.
Umbono
IYunivesithi yaseStellenbosch ibandakanya wonke ubani, iyila izinto ezintsha yaye ijolise kwikamva,
yindawo yokufumanisa izinto ezintsha neyokugqwesa apho abasebenzi nabafundi bekhokela kwiingcinga
zokuhambisa ulwazi kubo bonke abathatha inxaxheba.
Izinto ezintathu eziphambili ekujoliswe kuzo yiSU zezi –

• ukunabisa ufikeleleko;
• ukugcina ugqweso; kunye
• nokukhulisa ifuthe kuluntu ngokubanzi.